םילהת רפסב תוחיש

ןמגרב לאימחרי ר"ד

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


םילהתב הרותה חבש - טיק םיליהת

,הנומש לופכ תיב-ףלא רדס יפל ולוכ יונב אוהש לע "יפא אינמת" הנוכמה ,םילהתב ט"יק קרפ
תומשב ,ובש עטק לכב ,רומזמב הנוכמ איה םג הרותה .הרותל םדאה לש וסחיב ולוכ קסוע
יטפשמ ,ךיתווצמ ,ךיקוח ,ךידוקפ ,ויכרד ,ויתודע ,'ה תרות :(םילק םייונישב םימעפל) םיאבה
,םיעיפומ ,רתויב םילק םייונישב בושו ,הלא תומש הנומש .תומש הנומש םה ףא - ךירבד ,ךקדצ
קרפה לש ותיצחמ קר ט"י קרפב םא ,םלוא .םילהתב ט"י קרפב םג ,רדס ותואב טעמכו
:עבטב יוליג ידיל האבה 'ה לש ותלודג תא השיגדמ הינשה תיצחמה וליאו ,'ה תרותל תשדקומ
תאו הרותה תא קר ריכמ ,ט"יק ,ונרומזמ ירה ,('ב ,ט"י רומזמ) "ל-א דובכ םירפסמ םימשה"
.היתווצמבו הב יוטיב ידיל האבה 'ה לש ותלודג

תרותל לארשימ םדאה לש יטנלוויבמאה סחיה עבומ ,ובש 'ב קוספבו ,ונקרפבש 'א קוספב רבכ
םאה :היתווצמלו הרותל ונמע לש דוסי תושיג יתש יוטיב ידיל תואב הלא םיקוספה ינשב .'ה
איהש רחאמ ,ונל הקינעמ איהש תודימה רהוט ,הבש ןויגהה ללגב הרותה תא םייקל ונילע
וצ אקווד ואל - םישועו םיווצמ ונמצע תא םיאור ונחנא ?םעונ יכרד היכרדו שפנו בל תחמשמ
תירסומ ,הנוכנ הרות לש השגרהה תא ונל קינעמה ,יטלחה ,טלחומ ,ימינפ וצמ ףא אלא ,הובגמ
הרותה תא םייקל ונילע :ירמגל תרחא ילוא וא !ול רובל הצור םדאהש - הרשי ךרדב הכירדמו
ןויגהב התוא ןיבהל ילבמ וליפא ילוא ,שורדל ילבמ ,רוקחל ילבמ ,לואשל ילבמ ,היתווצמ תאו
הפכ אוה ,התוא הוויצ אוה ,הניבה אוה .('א קוספ) " תרות" הלוכ איה יכ .ונבש ישונאה
.ונילע םילבוקמה םיגשומה תאו ונתנבה תא תפפוח דימת איה ןיא םא םג - ונילע התוא

תרותב םיכלוהה - ךרד ימימת ירשא" !וז הנורחא השיג יוטיב ידיל האב ונקרפבש 'א קוספב
בלח לכ" :'ה םהל רמא :הרותה תא לארשי ולביק תומימתב :ריבסמ בוט רחוש שרדמבו !"'ה
:םהל רמא !םהילע ולביקו - המל םהל רמא אלו ,(ג"כ 'ז ארקיו) "ולכאת אל - זעו בשכו רוש
רמא אלו ,(ג"כ ,ט"י םש) "וירפ תא ותלרע םתלרעו לכאמ ץע לכ םתעטנו ץראה לא ואובת יכו"
לש ויכרדב וכלה אלא ?תווצמה תא השענש ונרכש המ :ול ורמא אל !םהילע ולביקו - המל םהל
ימימת ירשא" :'א קוספב עבומה סחיה והז ."עמשנ" אל םא םג "השענ" תניחבמ ,ה"בקה
.םילאוש םניאו ,םינימאמ ,םידיסח ,םימימת :"ךרד

,םה םירקוח :"והושרדי בל לכב" :הנושארה השיגה יוטיב ידיל האב ,תאז תמועל ,'ב קוספב
רחוש שרדמ יפל ,בושו .היתווצמו הרותה יקמע תא סופתלו ןיבהל ,תעדל םיצורו םה םישרוד
- השענ" :תניחבמ .אבה םלועה ייחל ואובי רבד הזיאב םירקוחו םירחושו ,םידקוש :בוט
!דחי םג םירבדה ינש - ('ז ,ד"כ תומש) "עמשנו

ונא .הליפתב יוטיב ידיל אב הז סחי ,הכרבל קידצ רכז ,ןילבולמ אריפש ברה ירבד יפלו
ימ ?ונקולאכ ימ' :שורדלו רוקחל םיליחתמ ןכמ רחאלו .'וננודאכ ןיא - ונקולאכ ןיא' :םיעבוק
"ינרזעי ךטפשמו ךללהתו ישפנ יחת" :ונקרפבש קוספה ונב םייקתי וז ךרדב קרו '?וננודאכ
.וב טלוש ערה רצי ןיא - ובילב הרותהש ימו - הרותה לע טלוש ערה רצי ןיא .(ה"עק קוספ)

םילהת ןכות            חזרה לפרשנות בתנך