םיליהת ירומזמב םינויע

ןויעל תולאש

גרבנזיא הדוהי


בכק רומזמ
גכק רומזמ
דכק רומזמ
אלק רומזמ

גפ רומזמ
דפ רומזמ
גק רומזמ
דק רומזמ
כק רומזמ

טע-א םיקרפב םינויע


גפ רומזמ
שחרתה המו המחלמה התייה יתמ .לארשי דגנ תומואה תירב לע ונקרפב ללפתמ ררושמה .1
?הב
קרפ 'ב םימיה ירבדב רפוסמ הילעש טפשוהי תמחלמ איה המחלמה יכ םישרפמ יריאמהו ק"דר
,ברקה ינפל רמאנ גפ רומזמש אלא ,חמ רומזמ אשונ םג אוה גפ רומזמ אשונ יכ םישרפמ שי .כ
.וירחא רמאנ חמ רומזמ וליאו
?םש המחלמה רואית ונינפל יכ שוריפה תא קזחמ םימיה ירבדב המ .א
?האוושהה דגנ רמול לכות המ .ב
?המחלמ התואב םיקסוע חמ רומזמו ונרומזמ יכ רמול םינשרפ איבה המ .ג
?הז רואב דגנ רמול לכות המ .ד

קוספבו 5 קוספב :םיימעפ םיעמוש ונא לארשי תא דימשהל םיצורה םיביואה לש םהירבד תא .2
ררושמה לש וירבד אוה 13 קוספ וליאו ,םייוגה ןיבש תוצעייתהה רואית ךותב עיפומ 5 קוספ .13
.םיקוספה ןיב ינושה תא הז לדבה רואל ריבסהל הסנ .םחליהל םנוצר לע ורבסהו

יקוספ םיזמור םהילאש םירואיתה תא קתעה .ארקמב תומחלמל םיזמר המכ רומזמב .3
.ח ;ז ;ד םיטפוש :תורוקמ .רומזמה

?ףרטצה רושאש ךכב דחוימ המ - "םהמע הוולנ רושא םג" .4

:בתכו הז קוספ שריפ לירב .(14) "חור ינפל שקכ ;לגלגכ ומתיש יקולא" .5

אוצמ ילבמ דימת םיפדרנ ויהי ןכ ,טוקשי אלו דימת עעונתמ בבוס בבוסש לגלג חורכ
'ה דוקינ אוה "לגלגכ" הלמב 'כ תואה דוקינ) .העידיה 'ה רובעב ,ןוכנה אוהו .החונמ
(13 גי והיעשיב קוספה) םעטמ ,ףדרנה לגלגכ היהי םא יכ .(תטמשנ 'ה תואהו ,העידיה
יוארה ןמ היה ,שק ומכ ,(והשלכ חמצ םש) המ םצע םש ונייהד - "הפוס ינפל לגלגכו"
'כ שקכ) לפכה ומכו (אוושב לגלגכ ודוקינש ,והיעשיב קוספה) רכזנה ומכ ,אוושב בתכיהל
.(אוושב

?לירב ךיאו "לגלגכ ומתיש" יוטיבה תא י"שר שריפ ךיא .א
?ושוריפ תא לירב חיכומ דציכ .ב
.י"שר לש ושוריפל היאר אצמ .ג
.חור ינפל שקכ לגלגכ ומתיש יקולא :הכרדה

.(17) ןולק םהינפ אלמ .6
.ךודבעיו ךילא ובושי םהיתורצמ םלצניהב יכ ,ונמע ינב :יריאמה
ונינפל םילקנ ויהיש ,ןולק םהינפ אלמ התאו ,וננולקב דבכתהל םירובס ויה םהש :ק"דר
.ונילע םידבכנ םתויהל םיבשוח ויה רשא תחת םיזבנו

םיקסועה םה המו םידוהיב םיקסועה םיקוספה םה המ עבקו ,19-14 םיקוספב בטיה ןייע .א
.יריאמה יפל ,םייוגב
.18-17 םיקוספב דחוימב ןייע ?שריפש יפכ שרפל יריאמה תא איבהש ישוקה אוה המ .ב
.19-14 םיקוספה תרגסמ יפל הנע ?יריאמה שוריפ םע (ארזע-ןבאו) ק"דר םיכסה אל עודמ .גדפ רומזמ

- קרפה אשונ ןיינעל .1

:ם"יבלמ
'ה ריש ררושל ותדובע לא בושיש ושפנ התלכ הווקת ריסא יולה .לבב תולגב דסוה
.דוד תיב ןרק תחימצו שדקמה ןיינב לע ללפתמו העושיל םיפצמה תא חבשמו ,ולכיהב

:יריאמה
רקיעש וב עידוהו .שדקמה תיב ןיינבל ונתוואתהו תולגה הז לע האובנ - רומזמה הז תנווכ
דובכמ םדאה עדיש דע ,המכח תומלש תביסל אוה שדקמה תיבו ץראה תקושתב הנווכה
.וגישהל ישונא לכשב רשפאש המ וארוב

:ק"דר
:וא .חבזמהו ןוראה םוקמ לא הוואתמ היהו ץראב הלוג היהשכ דוד לע רמאנ רומזמה הז
("...לגרה ילוע לע והשרפנ םאו" :7 קוספל ורואיבב) .ןוכנה אוהו ,תולגה ןושל לע רמאנ

?תושיגהמ תחא לכ קזחמ רומזמב המ .א
.קרפה אשונ תעיבקב ותקדצ תא חיכומה דחא קוספ השיג לכל אצמ
?רתוי ךל תנבומ תושיגהמ וזיא .ב
.(ב) הלאשב תנייצש השיגה יפל רומזמה תונויער תא םכס .ג

- קרפה תקולחל .2

.13-10 .ג ;9-6 .ב ;5-2 .א :ם"יבלמ
.13-11 .ד ;10-9 .ג ;8-6 .ב ;5-2 .א :תרחא תורשפא

.הקולח תטיש לכ יפל רומזמה יקלחמ דחא לכל תומש ןת .א
?רתוי ךל תנבומ תוקולחהמ וזיא .ב
.9 קוספל ושוריפב םג ןייע ?רומזמה תא ארזע-ןבא קלחי ךיא .ג

?5-2 עטקב רורדהו רופיצה ןיינע המ .3

.7 קוספ תא שרפ .4

.(9) הלס בקעי יקולא הניזאה ,יתליפת העמש תואבצ 'א 'ה .5

.ישפנ התלכ םגו הפסכנ רמאש ומכ .הלואגה ברקל - יתליפת העמש :ק"דר

?עמשי 'הש ללפתמה שקבמ התואש הליפתה יהמ .א
.ארזע-ןבאו ק"דר ,י"שר יפל הנע
.קמנ ?רתויב ךל ןבומ םישוריפהמ הזיא .ב

?המ ףלאמ .(11) "ףלאמ ךירצחב םוי בוט" .6

.12-ו 10 םיקוספב עיפומ "ןגמ" יוטיבה .7
.ארזע-ןבאב רזעיה ?םיקוספה ינשב יוטיב ותואב שומישה תועמשמ המגק רומזמ

.(22-20) ופוסל (5-1) רומזמה תליחת תא הוושה .1
?םיעטקה ינשב הנושה המו הוושה והמ

.7-6 דל ;13 גל ,תומש רפסב ןייע .2
.ונקרפב תומש רפסב תורכזומה 'ה תונוכתמ עברא תוחפל אצמ

.מ והיעשיבו ונקרפב עיפומ ריצחל םדאה יומיד .3
?םוקמ לכב וז האוושהמ םיקיסמ הנקסמ וזיא

.וילא ונקרפ תא הוושהו דק קרפ תא תיחטש האירק ארק .4
?ונקרפב הכרבה עודמו ,דק קרפב 'ה תא ךרבמ ררושמהש תוביסה ןה המ

.טרפ ?ויאטח לכ לע םדאה תא שינעמ 'ה ןיא עודמ .5

?7 אנ רומזמב שרופמה ןויערה אבומ ,ונקרפב ,ןכיה .6

- רומזמב שנועהו רכשה .7

חל ,ול ד םירקיע ,ובלא ףסוי יבר
...םייחצנ וא םיינמז שנועהו רכשה ויהי םא רוקחנש יואר
ךרע יפל אל ,דבענה ךרע יפכ רכשה רעשל ,הנידמה ינב ןיב שנועהו רכשה ךרדמ...
לדגת רשאכו ...רחא םדאל דבועהמ לודג רתוי ורכש לודג רש דבועש ימ יכ .הדובעה
.רכשה תלעמ לדגת ,דבענה תלעמ
רכש הילע לבוקי ,ךלמל תישענה הדובעה יכ :הזו .'ה תדובע רכשב ןכ היהיש יואר ןיא
'ה לבא .רחא םדא לבקיש תלעותהמ רתוי אוה ךלמה לבקיש תלעותה יכ ...לודג רתוי
לא ךרענ רכשה היהיש יואר ןיא ...ללכ הדובעב תלעות םוש לבקמ וניאש רחא ,ךרבתי
.ינמז רכשה היהיש יואר ,ןמזב תישענ הדובעהש רחאו .הדובעה לא אלא ,דבענה
'ה לא ירמהמ עיגמ ןיא םא ףא יכ :הזו .וחור תא ורמהש ימ ךרע יפכ היהיש יואר שנועה...
לא בשחיש יואר - 'ה תווצמ ךפה תושעל אטוחה תנווכש רחא םוקמ לכמ ,תולעפה םוש
'הש ומכ יחצנ עשרל עיגמה שנועה היהיש יואר הזל ...ותנווכ יפכ ,םוצע ירמל אטוחה
...יחצנ
ןכ ,דסחה דצ לע יחצנ היהיו בושי ,ינמז רכש היהיש ןתונ ןידה םא ףא ,רכשבש ומכ...
.דסחה דצ לע ,ינמז בושי אוה הנה - יחצנ תויהל ןתונ ןידהש פ"עא ,שנועב
."'ה תא ישפנ יכרב דודל" רומזמב ררושמה הז ראב ךכו
אל :לבא ,יואר היהש ומכ :רמולכ ."רוטי םלועל אלו בירי חצנל אל" רמא שנועה לע
,דסחה דצ לע אוה הז יכ ראבו ."ונילע למג וניתונוועכ אלו ונל השע וניאטחכ
,ינמז השעמ לע יחצנ רכשה תויה יכ ,הזו ."ויארי לע ודסח רבג ץראה לע םיימש הובגכ יכ"
.ץראה לע םיימש הובגכ ,לודג דסח אוה
,לודג קחרמ וניעשפ תא ונממ קיחרהל חרכהה ןמ היה ,הזה רכשל םדא הכזיש ידכו
יחצנה רכשל וכזיש ידכ ,םיקידצל הזה םלועב ינמז שנוע תתלו ,ברעממ חרזמ קוחרכ
רכשל הכזיש םדא היה אל - ןתונ ןידהש ומכ ,יחצנ שנוע שינעמ היה םאש .אבה םלועב
תונמחר היה הז יכ ,ראבל "ויארי לע 'ה םחיר םינב לע בא םחרכ" :רמא הז לעו .יחצנה
וכזיש ידכ ,םדיבש תוריבע טועימ לע ינמז שנוע הזה םלועב םיקידצה תא שינעהל 'המ
תילכתל ואיבהל ,תונמחר ךרד ונב תא הקלמו רסיימ באש ומכ .אבה םלועב יחצנ רכשל
.ותירחאב ול ביטיהל הלודג הלעמו בוט
עדוי אוהש רחא :רמולכ ."ונחנא רפע יכ רוכז ונרצי עדי אוה יכ" :רמאו הז דסח תביס ראבו
םדאה תא שינעהל ,הזה דסחה ךישממ היה אל םא ,אוטחל םידתעתמ ונרצי דצמ ונחנאש
,םיקידצה ושעי המו .םוניהיג לש הנידמ לוצינ םדא היה אל ,יחצנ שנוע תחת ינמז שנוע
יחצנל ינמזה רכשה ךפוה היה אל םאו ?הזה םלועב אטח הזיא ואטחי אלש רשפא יאש
ריצחכ שונא" יכ ,ינמז םדאהש יפל הזו .דימתמ םעונל גישמ םדא היה אל ,דסחה דצ לע
רכשל וכזיש ידכ םיקידצה ושעי המו ."ונניאו וב הרבע חור יכ ,ץיצי ןכ הדשה ץיצכ ,וימי
ריצחכ שונא" םא ףא :רמולכ ."ויארי לע םלוע דעו םלועמ 'ה דסחו" :םרכש הזו ?יחצנה
."ויארי לע םלוע דעו םלועמ" אוהש ,דסחה דצ לע יחצנ אוה רכשה ,םיינמז וישעמו "וימי
לע זומרל "יכינוע לכל חלוסה" :רמאו .וללה דסחה ינימ ינשל זמר רומזמה תליחתב ןכו
תכיפה דסח לע זומרל ,"יכיאולחת לכל אפורה" .ינמז שנועל יחצנה שנועה תכיפה דסח
רבדמ יאדו הזש ,"יכייח תחשמ לאוגה" :רמאו הז ראבל רזחו .יחצנ רכשל ינמזה רכשה
לוצינ םדא םוש ןיא תיעבטה תיפוגה תוומה ןמ יכ .םייחצנה םוניהיג ישנועמ הלואגה לע
יחצנה שנועה ךפהתה דסח דצמ יכ רמול "םימחרו דסח יכירטעמה" :ןכ רחא רמאו .הנמיה
הראפת תריפצו שפנל יבצ תרטע אוהש יחצנה ינחורה רכשה גישיש רשפא היה ,ינמזל
.קידצ לכ שארב
.דבלב ויתווצמ ירמושו 'ה יבהוא לע םיכשמנ וללה דסחה ינימ ינש יכ ראב רומזמה ףוסבו
."ויארי לע םלוע דעו םלועמ 'ה דסחו" ורמא והזו

?'ה ימחר אלל שנועהו רכשה לש וביט תויהל ךירצ המ .א
?רומזמב שנועהו רכשה ראותמ דציכו ,שנועב וליאב ,רכשב רבודמ ונרומזמב םיקוספ וליאב .ב
.ארזע-ןבא שוריפל ובלא ףסוי יבר לש ושוריפ תא הוושהו 19-9 םיקוספ ןויעב ארק .ג
?םהישוריפב תודיחא תאצמ ןכיהדק רומזמ

- קרפה הנבמל .1
:ארזע-ןבא
ךכ רחאו .הליחתב הוהה אוה יכ ,רואהמ לחהו .תישארב השעמ רפסי הזה רומזמבו"
."םדאהו הדשה תייחו םיה יגדו תורואמהו םיאשדהו ץראהו םיימשה

.ארזע-ןבא ריכזהש םיאשונהמ דחא לכב םיקסועה םיקוספה תא עבק .א
?ארזע-ןבא ירבדב רכזוה אלו קרפב שגדומ אשונ הזיא .ב
.תישארב ימי תששב האירבה רדס יפל ,םיקלח 6-ל קרפה תא קלח .ג

- קרפה ןכותל .2
י ה ירזוכ ,יולה הדוהי יבר
.תישארב השעמ ךרד לע ךלוה דק רומזמ
םיימש הטונ" (3 א 'רב) "רוא היהי" ורמאמ לא זמור - (2 'ספ) "המלשכ רוא הטוע" ליחתה
םימה" לע זמור (3) "םימב הרקמה" .(6 א תישארב) "עיקר היהי" לא זמור - (2) "העיריכ
.(7 א 'רב) "עיקרל לעמ רשא
םהשו ,תועווזהו םיקרבהו םידאהו תוחורהו םיננעהמ ,ריוואב הרקיש המ ראת ןכ רחאו
םשה" ורמואב ,םלוכ ,םדעב ץילהו ."םימע ןידי םב יכ" (ול) בויאב רמאש ומכ ,ןוישרב םלוכ
םחלוש 'הש רמול ונוצר - (4-3) תוחור ויכאלמ השוע ,חור יפנכ לע ךלהמה ,ובוכר םיבע
.עיקרב יולת (4-2 םיקוספ) ןאכ דע ראיתש המ לכו .הצריש המבו הצריש םוקמ לא
"הינוכמ לע ץרא דסי" :ורמואב - (9 א 'רב) "השביה הארתו םימה ווקי" לא רבע ךכ רחאו
רמאש ומכ .םירהו םיקמע - שובלכ הלוכ הוסכיו ,ץראל לעממ םיפיקמ םעבטב םימהו .(5)
עבט תא התניש ותמכחו 'ה תלוכי לבא .(6) "םימ ודמעי םירה לע ותיסכ שובלכ םוהת"
םוקמו םייחל לודיג םוקמ השביב היהיש דע ,םימה הווקמ םיקמעה לא םתסינכהו ,םימה
.'ה תמכח תוארה
זמר הזלו .ץראה תחתמו םימה לא םימה סנכיה יוניכ - (7) "ןוסוני ךתרעגמ" :רמאו
שובלכ םוהת" ורמא דגנכ אוה יכ ,(6 ולק םיליהת) "םימה לע ץראה עקורל" ורמואב
"השביה הארתו דחא םוקמ לא םימה ווקי" רמאמהו .םימה עבט יפכ הזו .(6) "ותיסכ
ויתוכאלמו ויתולובחתב םדאה החדי רשאכ ,םייחה תלעותל ןווכמ הז לכו ,(9 א תישארב)
.תרחא תלעותל וא םיחרה תיבל וכרוצ יפכ םימה תחקל ,םירכסב תורהנה ימימ בור
יוניכ ,(13) "ויתוילעמ םירה הקשמ" ורמואב ,(11 א 'רב) "ץראה אשדת" לא רבע ךכ רחאו
ריצח חימצמ" רמאש ומכ .וערזו םדא תלעותל ,(6 ב תישארב) "ץראה ןמ הלעי דאו"ל
םירומח ,ןאצו רקב ,בושייה תומהב תלעותל אוה יכ ,ריצחה וזובי אלש ,(14) "המהבל
.םהב דובעל המדאה תדובע :רמול הצור ,"םדאה תדובע"ב תומהבה תא הניכ ,םתלוזו
:םיליבקמ םיקלח ינש ,[14] "םדאה תדובעל בשעו ,המהבל ריצח חימצמ" קוספב :רבסה תרעה)
.(םדאה תדובע - המהב ;בשע - ריצח
"ץראה ןמ םחל איצוהל" רמא רשאכ ,ומצעל (חמצה רקיע) חמצה בל תא םדאה איצויו
רמול הצור ,(29 א 'רב) "ערז ערוז בשע לכ תא םכל יתתנ הנה"ל ורמואל המוד ,(14)
ףוע לכלו ץראה תיח לכלו" רמאש ומכ ,םייחה ראשל תופילקהו ,םדאל חמצה רקיע
א תישארב) "הלכאל בשע קרי לכ תא - היח שפנ וב רשא ץראה לע שמור לכלו םיימשה
.(30
.רהציו שורית ,ןגד :םהו המדאה תדובעב ואצוי רשא תונוזמה תשולש תא רכז ךכ רחאו
בבל חמשי ןייו" רמאו ,םתלעות רכז ןכ רחאו ,([14] "ץראה ןמ םחל איצוהל") "םחל" םלוכו
בבל םחלו" - דחוימה עודיה םחלה אוה "םחל"ו ;ןמשמ םינפ ליהצהל" ךכ רחאו ,"שונא
.(15) "דעסי שונא
יזרא 'ה יצע ועבשי" :רמאש ומכ ,תונליאה תחימצו רטמה תדירי תלעות לע רזח ךכ רחאו
םש רשא" רמאש ומכ ,םייחה ןמ ןימל םיהובגה תונליאה תלעותו .(16) "עטנ רשא ןונבל
ומכ ,םייחה ילעבמ רחא ןימל תלעות םה םיהובגה םירהה רשאכ ,(17) "וננקי םירופיצ
.(18) "םינפשל הסחמ םיעלס םילעיל םיהבגה םירה" רמאש
.השביה תא ורכזב ללכנ לוכהו
רכזו .(19) "םידעומל חרי השע" ורמואב (14 א תישארב) "תורואמ יהי" לא רבע ךכ רחאו
םירקמב אלו ,והשעמ והת אלו ,הרקמב אל 'ה תאמ הנווכב היהשו ,הלילה תלעות
ומכ .תלעותל ןווכמ אוה הז םע לבא ,שמשה רדעיה ןמז אוה הלילה יכ .והשעמב םייולתה
,םדאל תוקיזמה תויחה ןורכיזב ול ךומסש המו .(20) "הליל יהיו ךשוח תשת" רמאש
ךופה םלגרה םדאה םע תוליגרה תויחהו םדאהו ;םויב םפסאיהו ףורטל הלילב םתכילהו
.(23) "ברע ידע ותדובעלו ולעפל םדא אצי" רמא רשאכ ,תופרוטה תויחה לגרהמ
,תורואמה תא ורכזב ןכ רחאו ,תורהנה תא ורכוזב ,םלוכ םייצראה םייחה ורכזנ רבכ הנה
םהיניינע בורו ;םימב רשא םייחה תא רוכזל אלא ול ראשנ אלו - םדאה רכז םהמע ררגנו
לע חבש ןכ לע .השביב רשא םייחב התולגיהכ ונל תילגנ הניא םהב המכחהו ,םיעודי םניא
.(24) "'ה ךישעמ ובר המ" :רמאו ,תילגנ םהב המכחה רשא ,םייצראה םייחה ןורכיז
'ה חמשי םלועל 'ה דובכ יהי"ל ורמא ול ךמסו ,וב שיש המו םיה רכז לא רזח ךכ רחאו
א תישארב) "דואמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיקלא אריו" ורמואל זמר ,(31) "וישעמב
ומלשנש רובעב ,(3-2 ב תישארב) "שדקיו ,ךרביו ,תובשיו" יעיבשה םויה לע רמאו (31
םיכאלמה תלעמ לא םדאה תאירבב 'ה ישעמ ועיגהו ,ןמזב ומלשי רשא םייעבטה םישעמה
לא םהילעופב םיכירצ םניאש םיילכש םהש ינפמ ,םייעבטה תוחוכה תא םיכירצ םניא רשא
םלוע איה תבשהו ,ץראהו םימשה תא דחא עגרב רייצמ לכשה תא םיאור ונאש יפכ .ןמז
אוהש תבשה לע רמאנ ןכ לעו .חונת - שפנה הב קבדת רשאכ ,החונמה םלועו םיכאלמה
.אבה םלוע ןיעמ

.ב-א םיקרפ תישארב רפסב םהל םיליבקמה תאו דק רומזמב םיקוספה תא אלמ טוריפב םכס .א
?יולה הדוהי יבר יפל ותקולחו קרפה רדס והמ .ב
םיקוספ ךתבושתב טטצ ?תידוסיה םתנוכת תא הניש 'הש רכזנ ןכיהו ,םימה לש םביט המ .ג
.תישארבמו ונרומזממ
- (3) ויתוילע םימב הרקמה .ד

.ץראה לע יורק ומכ םהו ,ויתוילע םה םיבעה :ק"דר
.הב םינותחתה םיארבנה תוריד תויהל תוילע ץראה ארק :יריאמה

?יולה הדוהי יבר שריפ םיינשהמ ימ ומכ
?"ויתוילע םימב הרקמה" םילמל הליבקמה יפלו 13 קוספ יפל רתוי ךל ןבומ שוריפ הזיא
םאה ."םחל" ,"םדאה תדובע" ,"בשע" :םילמה תא רבסה .ל"היר יפל 14 קוספ תא שרפ .ה
?ושוריפ םע םיכסמ ארזע-ןבא
קוספה בלתשמ דציכ .ותלעות תאו םשגה תא ראתמה ,18-13 עטקה ףוסב אצמנ 18 קוספ .ו
.עטקב
?רומזמה לכבש 'ה יחבשב בלתשמה חבש הנה הלילה תאירב המב .ז
רחא תויהל קוספה היה ךירצ עודמ קודב .26 קוספ ירחא אוה 24 קוספ לש ינויגהה ומוקמ .ח
.ומוקמב עבקנ תאז לכב עודמו ,26 קוספ
:ק"דר שוריפ םג הוושה :הכרדה
ייוליג םהו ,תורואמהו םיחמצה רכז םע םרכז ולגלגתנש השביה יארבנ רפסל םילשהשכ"
ונא םיריכמו םיעדוי רמוא ,קוספה הזב םהב םתח ךכיפל ,םיה יארבנמ רתוי םדאל המכחה
."המכחב םייושע םלוכו 'ה ישעמ םילודג יכ

.32 קוספל 5 קוספ הוושה .3
?םיקוספה ןיב הריתס שיה

?המ תא הסיכ המ - (6) ותסכ שובלכ םוהת .4

םה המ ןייצ .תישארב רפסב םירכזומ םניאש םיטרפ םנשי ונרומזמב ץראה תאירב רואיתב .5
.9 חל בויא ;22 ה והימריב רזעיה .ונקרפב םישגדומ םהש ךכל םעט תתל הסנו ,הלא םיטרפ

.(18-13 ;12-10) ?םשגה ימלו ,תונייעמה תלעות םיאיבמ ימל .6

?הז לדבהל הביסה המ ?תישארבב םרואיתל ונקרפב תורואמה רואית ןיב לדבהה המ .7

.טטצ ?תוירבה לע 'ה לש םינושה החגשהה יכרד םה המ .8

?'ה תלודג תא ורואיתמ ררושמה קיסמ הנקסמ וזיא .9כק רומזמ

- (דלק - כק םירומזמ) תולעמה יריש לש םנכותל .1
:יריאמה
םהמ :םישרפמה ראש םב ושריפש המ אלא ,רבד םהב שדחל ידיב ןיא תולעמה ןיינע
דימ בתכב לכה" ביתכדכ ,האובנב דודל ןתינ ק"מהיב רויצש ,תעדיש המכ ןיינעה ושריפש
םייוולה ויהיש הלא םירומזמ הרשע-שמח רביחו ,(19 חכ 'א םימיה ירבד) "ליכשה ילע 'ה
םילוע ויהו ,םישנה תרזע ףוס חטשב תיבה רהב ויהש תולעמ הרשע-שמחב םירמזמ
.תחא הלעמב דחא רומזמ - המא יצח ההובג תחא לכ - לארשי תרזעל
טעמ-טעמ ותוא םילעמו ,ךומנ לוקב הליחתב םתוא םיררושמ ויהש םיריש שריפש ימ שיו
.דואמ הובג לוקה היהיש דע
הז לע ןכש לכו - םהמ הלואגה תאובנו תויולגה תרצ לע םירמאנ םבור - םירומזמה תנווכו
םהש יפ לע ףא ,ךרבתי 'הב ונוחטיב לעו דוד לש ויתורצ לע םהמו .ךוראה תולגה
.לאב םנוחטיבו תולגה ינב ןושל לע םישמשמ

.םיפסונ םישרפמב םג ןייע ?"תולעמה ריש"ל תרתוכל רבסהה המ .א
םיקסוע םירומזמ וליא עבק .םירישבש םינושה םיאשונה תא עבקו תולעמה יריש 15-ב ןייע .ב
.יריאמה ריכזהש םיאשונהמ דחא לכב

לכ עיבמ הנוכת וזיא ?כק רומזמב ויביוא תא ררושמה הנכמ םהבש םינושה םייוניכה םה המ .2
?יוניכ

.הלאש היוצמ 3 קוספב .3
.הער תרבדמה ןושלל.ג ;'הל .ב ;םיביואה םימעל .א :תנווכמכ התוא שרפ

?3 קוספב היוצמה הלאשל הבושתה יהמ .4

.בוט רחוש שרדמ .5
ןנחתמ אוה ,ורבח תא גורהל ודיבש ברחה םדאה ףולשי םאש ?המלו .ץחל ןושלה הלשמנ
הריש ןוויכ - ץחה לבא .וקיתרנל ברחה ריזחמו גרוהה םחנתמ - םימחר ונמיה שקבמו ול
."םינונש רוביג יצח" רמאנ ךכל .ריזחהל לוכי וניא הריזחהל שקבמ וליפא ,ךלהו ותוא
ינב ינשב היה השעמו .תובכ םניא וילחג וקילדמש ימ הזה םתורה - "םימתר ילחג םע"
,ולכאיש המ םהל ולשיבו םתורהמ םיצע וטקיל .דחא םתור תחת ובשיו רבדמב ואבש םדא
הממ רפא ואצמו ,םתורה םוקמ ותואב רבדמל ואב הנש רחאל .םהל וכלהו ,ולכאו
רפאב וששמ .הזה םוקמב ונלכאו ונרבעשמ ונל שי שדוח רשע-םינש ירה :ורמא .וקילדהש
ןושל לשמנ ךכל .תובכנ םניאש יפל ,רפאה תחתש םילחגה ןמ םהילגר ווכנו וילע וכלהו
."םימתר ילחג םע םינונש רוביג יצח" רמאנש ,םימתר ילחגכ ערה

?ץחלו ערה ןושלל ףתושמה והמ .א
?םימתר ילחגלו ערה ןושלל ףתושמ המ .בבכק רומזמ

?הלא םיקוספל םיזמרמ ונרומזמב םיקוספ וליא .ךליאו 6 זי םירבדב ;17 גכ תומש רפסב ןייע .1

.וילשי ;(ארזע-ןבאו י"שר ,םוגרת) הרבחש ריעכ :ראב .2

:קרפה הנבמל .3
דודל תולעמה ריש
."ךלנ 'ה תיב" :יל םירמואב יתחמש
:םילשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמוע
;היונבה םילשורי
.וידחי הל הרבחש ריעכ
ה-י יטבש ,םיטבש ולע םשש
לארשיל תודע
.'ה םשל תודוהל
טפשמל תואסכ ובשי המש יכ
.דוד תיבל תואסכ
:םילשורי םולש ולאש
ךיבהוא וילשי
ךליחב םולש יהי
.ךיתונמראב הולש
יערו יחא ןעמל
ךב םולש אנ הרבדא
וניקולא 'ה ןעמל
.ךל בוט השקבא

.עטק לכל םש ןת .ןאכ ותקתעה ךרד לע ךמתסהב רומזמה תא קלח .א
.הזל הז םיעטקה םירשקתמ דציכ רבסה .ב

?וז השגדה עודמ .(ש-ל וא) ל-ש ףוריצה רומזמב עיפומ םימעפ המכ רופס .4

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות םילהת ירומזמב םינויע ןכותגכק רומזמ

נ ד םירקיע ,ובלא ףסוי יבר .1
:םידדצ השולשמ דחא לע אוה ...תולגה ךרוא לע םיבותכב אצמנה תמוערתה
;דסחה תמוערת .א
;החטבהה תמוערת .ב
.דובכה תמוערת .ג
ןכ ,דסחה תא לבקל יואר תוחפ לבקמהש לככ ...דסח השוע לכ :אוה דסחה תמוערת
טעמכש דע תולדהו תולפשה תילכתב ונחנאש רחאמו .רתוי הלודג דסחה תגרדמ היהת
רחאו .רשפאש לודג רתויה דסחה תא לבקל ונא םיכירצ הנה - דספהה תילכת לא ונעגה
לכמ םיללושמ ונחנאש ,התע ונילע לוחיש יואר ,רשפאש לודג רתויה אוה יקלאה דסחהש
יניעכ הנה" :ורמואב דוד זמרש והזו .ןויזיבהו תולפשה תילכתב אוהש הזה דבעכ ,בוט
לא דבעכ םיפצמ ונא יכ רמאי ךיא .הז רבדכ הארי בותכה הזו ,"םהינודא די לא םידבע
דבעה ןיאו ,תורחל וידבע איצוהל הצרי אל םלועל ןודאה ירהו ,התריבג לא החפשכו ןודאה
?תורחל ונאיצומו ותרצמ ונעישויש וילא הפצמ
תדיממ ךרבתי 'הל םערתמ היה ררושמה יכ :ונרמאש ךרד לע אוה בותכה שוריפ אלא
,ויבורק וא ויבהוא די לע תורחל הפצמ אוהש דבעכ אלו ,תולגה ןמז ךרא ךכ לכ יכ ,ודסח
תאצלמ שאיתנו ,הווקת ספאב בשויה דבעכ אלא ,ולאגל ואובי יתמ םהילא הפצמ אוהש
תסורפ ול ןתיש וינודא די לא הפצמ אוהש אלא ,םלועב תרחא הווקת םוש ול ןיאו ...תורחל
תופקות ןהש תורצה ףקותו תולגה ןמז ךרא ךכ לכ ונחנא ןכו ...הב סנרפתהל לכויש םחל
יכ וננח 'ה וננח" רמא ןכ לעו ...םולשו סח הלואגה ןמ ונשאייתנ טעמכש דע ,הקזוחב ונילע
הזו ,רשפאש גלפומ רתוי דסחה היהיש ידכ השוע התא םא :רמולכ ,"זוב ונעבש בר
תילכתב אוהש הזה הצקה לא ונעגהשכ "זוב ונעבש בר" - בוט לכ רדענ לבקמה היהישכ
.ךדסח לדוגכ ונילע סוחתש יוארו ,ןויזיבה

.תרחא ךרדב יומידה תא שרפ ?המאלו דבעל יומידה תא ובלא ףסוי יבר שריפ ךיא .א
תמוערת :ובלא ףסוי יבר ריכזהש תונושה תומוערתה תא םש אצמו טפ-חפ םיליהתב ןייע .ב
דובכה תמוערתו לארשי תא ליצהל 'ה תחטבה לע תוכמתסהה) החטבהה תמוערת ;דסחה
.(לפשומה לארשי דובכ לע תונולת)
.תמוערת גוס לכל דחא קוספ קתעהדכק רומזמ
:םיכרד יתשב קרפה תא קלחל ןתינ .1
.8 ;7-6 ;5-4 ;3-1 .א
.8-6 ;5-3 ;2-1 .ב
?רתוי ךל הארנ המ .הקולח לכ יפל קרפה יעטקמ עטק לכל םש ןתאלק רומזמ

לכותה ?םיאבומ םה רדס הזיאבו ,םה המ .השע אלש םירבד השולש ןייצמ רומזמה לעב .1
?םירבדה רדסב הגרדה אוצמל

ינממ תואלפנבו תולודגב יתכלה אלו .2

.ךפהלו ,היינשה הרושב תורזוח ןניא הנושארה הרושב תועיפומה םילמ :הלבקה הנשי הז תיבב
.תורושה ןיבש הלבקהה יפל םילמה תא םלשהו עטקה תא קתעה

"רסח" המ .11 בל רבדמב וא ,23 די רבדמב יפל "ישפנ יתממודו יתיווש אל םא" תא שרפ .3
?קוספב ררושמה זמרמ המל ?הלא םיקוספב

:וז איה 2 קוספב הלבקהה ,יריאמה שוריפ יפל .4
-- יתיוש אל םא
-- ישפנ יתממוד -- --
.ומא ילע לומגכ -- -- -- --
.תואבה תורושב התוא תומילשמה םילמה לכ תא הרוש לכב אורקל שיו ,הרסח הלבקהה
.הז רבסה תובקעב קוספה תא שרפ
?"יתממוד"ו "יתיוש"ב הנווכה המל ?"ומא ילע לומגה" והימ

ישפנ ילע לומגכ ומא ילע לומגכ .5

.הלבקה הנשי הלא תורושב
?היינשה הרושב "לומגכ" הלמל ליבקמ המו ,הנושארה הרושב "לומגכ" הלמל ליבקמ המ
.(הלאה תורושה יתשב ימ לע אצמנ ימ קודב :הכרדה)

:בתוכ יריאמה .6
."ךדעסי ןויצמו שדוקמ ורזע ךל חלשי הגהנהה תאזבש - לארשי לחי"

.ולוכ רומזמל 3 קוספ ןיב רשקה והמ ,הז שוריפ יפל ,ראב