ג"כ םיליהתב ןויע

סוארטש 'ל הירא

ג"כ םיליהת

,םיליהת רפסמ םירומזמ השלש לע :ךותמ
ד"ישת רעונו םידלי תיילעל הקלחמה תאצוה

דודל רומזמ
יער 'ה
:רסחא אל
ינציברי אשד תואנב
:ינלהני תוחנמ ימ לע
בבושי ישפנ
קדצ ילגעמב ינחני
:ומש ןעמל
ךלא יכ םג
תומלצ איגב
ער אריא אל
ידמע התא יכ

ךתנעשמו ךטבש
:ינמחני המה
ןחלש ינפל ךרעת
יררצ דגנ

ישאר ןמשב תנשד
:היור יסוכ
ינופדרי דסחו בוט ךא
ייח ימי לכ

'ה תיבב יתבשו
:םימי ךראל
(םיקוספה תא אלו ,םיתבה תא םינייצמ םירפסמה)

ידודנ :תולודג תונומת יתשב ותוא אטבמ אוה :ויהולאב ןימאמה לש ונוחטב אולמ תא אטבמ רישה
ולא תונומת יתש .('י-'ז םיתב) תיבה לעב ןחלוש לא חטבל הבישיו ('ו-'א םיתב) ועור םע רדעה
ולרוג תא תופקשמ ןה תחא הריציב דחי ןעיפוהב ;םירחא םירישב םג ,תחא תחא ,תועיפומ
ךכ .שדקמה תיבל ביבס בשייתמ םע ופוסו םידדונ םיעור םעמ ותליחתש ,םע לש ירוטסיהה
"ינא"ל בחרתה ,טרפה לש ,ולש "ינא"ה .ולוכ םעה תייווח עקר לע ןימאמה טרפה תייווח הראות
דוסיה לע וריש תא הנב ,תונומתה יתש תא רבחל ררושמה אובב אלא ,דבלב וז אלו .ומע לש
םידודנ :ישונאה ןימה לע ייח תאו וייח תא םדאה הזוח ןהבש ,תויסופיטה תורוצה תחא לש יחצנה
.הוולשו רשוא - שארמ העובק הרטמ םפוסש ,תולקלקע תוחראב םיכורא
,הלילשו בויח ."רסחא אל /:יעור 'ה" .תחאכ הלילש-ןושלו בויח-ןושל תואצמנ ןושארה תיבב דוע
ןושארה וקלח תלחתהמ ןיגוריסב ונרישב םיאב ,הז רחא הז םיאב א"לק םיליהת ןוגכ רישב רשא
ןייצמ ישימחהו יעיברה תיבב .(תוירקיעה תונומתה יתש יפל הקולחה) ינשה וקלח תלחתה דעו
ואיש ןאכ .חצנמכ ונממ אצויו ,רתויב רומחה ןחבמב ןוחטיבה דמוע ובש ,עגרה תא הלילשה-דוסי
,יעיבשה תיבה םויסב זמר ךרדכ אלא הלילשה דוסי עיפוי אל בוש וירחא .רישה לש יטאמארדה
".יררוצ דגנ / ןחלש ינפל ךרעת" :חטבומה בשומל ערבו בוטב םידודנה ןמ רבעמ שמשמה
,תיזכרמה היציזופמוקה - .רוהט בויח לש ךרדב ןוחטיבה אטבתמ םינורחאה םיתבה תשולשב
המיאתמ ,רישה אישל ישימחהו יעיברה תיבה תא איה המירמ תימינפה תויטאמארדה תניחבמש
תיבב קר עיפומ שרופמה םשה :ותלחתהב רישה םויס תא תרשקמה ,תמייוסמ תרגסמ םג הל
ואוב תא ררושמה האר וליאכ - "'ה תיבב יתבשו" ;ותרטמו רישה רוקמ אוה ,ןורחאהו ןושארה
.ואצומל הבישכ ותרטמל
ןושארה תיבה .תימינפה היציזופמוקל איה םג המיאתמ תימתירהו תיריבחתה היציזופמוקה
טושיק ילב ,הדוקפה וא קוחה ןושל תא םלוהה םילמ םוצמצב ,רתויב םירצק םיטפשמ ינש ללוכ
לש יפוא ,השקו ילאטנמונומ רוציק לש הז יפוא .ירבג םויסבו ,םיליהת יתבב הליגרה הלבקהה
תוצרמנ תומרה יתש וב שיש ,ינשה רוטב רתויב טלוב ,עזעוזמ אל ןוחטיבל למס ,תינושל הדוצמ
רבעמ ןיעכ תשמשמ המויסב וא רוטה תישארב הלפשהה .עצמאב המוקמש ,תחא הלפשה קרו
דרומב הילא דרתו הקיתשה ןמ הלעת המרההו שי הז רבעמ ילב :םעטומה רובידל הקיתשה ןמ
המויקל עגונב תערכמ םילמה לש ישוקהו ךורה תדימ .םיה ךותמ םמורתמה דדוב עלסכ ,לולת
.הפקיה אולמב המייקתנ ןאכ ;וז תורשפא לש
,הלבקהבש רוביח םירבוחמ םירוט :ירמגל תרחא תימתירו תינושל הנומת ונילע תילגנ ינשה תיבב
לש ןוטב ,םדוקה תיבל קהבומ ילאקיסומ דוגינב ,בחרו ךר ןאכ לכה .יישנ םמויסו רתוי םיכורא
תלחתהל םוקמה םג ,ןושארה תיבה לש השקהו תטשפומה הזרכהה רחאל ,ןאכו .החונמו החוור
.רדעה לש תירויצה הנומתה
רוטה .םימדוקה םיתבה ינש תורוצ לש הזיתניס ןיעמ ותרוצ ,וב םירוט השלש ישילשה תיבה
רוט םיפיקמ םה םהיתומוחב ךא ,ןושארה תיבה ירוטכ ירבג םמויסו םה םירצק ישילשהו ןושארה
לכמ ךורא (ישילשהו ינשה רוטב) טפשמה .ינשה תיבה ןונגסב ,יישנ ומויסש רתוי ךורא יעצמא
תיריבחתה תובחרתהל רבעמ שמשי ןכלו ,טושפה טפשמה רדגב ונדוע ךא ,םימדוקה םיטפשמה
.וירחאלש
הפיקמה תרוזחמ ,בכרומ טפשמ אצמנ דבלב םהבו ,הלבקה םהב ןיא ישימחהו יעיברה תיבה
לפט טפשמו (ער אריא אל) תרוזחמה אישב רצק ישאר טפשמ ,הלוע לפט טפשמ ;םיתב ינש
ןושארה רוטה (ז ,ו ,א) םיתב המכב ךא הלוע אוה רישה ירוט בור לש ימתירה יפואה .םייסמו דרוי
ותיצחמו תימתיר הילעב 'ה-'ד לופכה תיבה לש הנושארה ותיצחמ הליחתמ ןכ .דרוי ינשהו הלוע
םגו רתוי הלולת יעיברה תיבה לש תימתירה היילעה .יריבחתה הנבמל םיאתמב הדיריב תרחאה
הרבה האב תמעטומ הניאש הרבה לכ ירחא :רתוי הלולת .םירוטה ראש לכבמ רתוי ההובג
םיכשמנ ,תימתירה היילעה םתאו ,תומרהו תולפשה לש הלאה ןיפילחה :רתוי ההובגו ;תמעטומ
עברא לעב דחא ךורא רוט לש אוה םשורה ןכ-לעש .יעיברה תיבה לש םירוטה ינשב קספה אלב
םיתשמ הלעמל םיללוכ םניאש ,יסחי ןפואב םירגסומהו םירצקה םירוטה ראשל דוגינב ,תומרה
תכשמנ םהב םגש ,ישימחה תיבה ירוט ינש בכרומה ךוראה רוטהו ,הז ךורא רוט .תומרה שלש וא
ותרוצ .דיחאו לודג יזכרמ תיב דחאכ םה ,(תולפשה יתשו המרה) תדרויו הדיחא תימתיר העונת
םג איה - ונרישבש תוימתירה תונומתה ראש לכמ הבחר התנומתש דבלב וז אל - תימתירה
הנושארה תיצחמב :שידחה ינוטה לקשמה יגשומ יפל התוא רידגהל רשפאש ,ךכ ידכ דע תשבוגמ
תא ןכותה תניחבמ ןייצמה ,'ה-'ד לופכה תיבהש ,ונא םיאור .םיליטקד הנורחאה תיצחמב ,םיבמאי
,הז לופכ תיבב קר :וב דחוימ ןווג דועו .ימתירהו יריבחתה והנבמב םג טלבוהו שגדוה ,רישה איש
ירבעה קודקדה לש ויוניכ אוה הפי .םיהולאה לא הרישי הינפ ררושמה הנושארל הנופ ,ומויסב
רתתסמ ודוע וליאכ אוה ,אשונ הזיא לע ונרבד ידמ ."חכונ" - ינשה ףוגלו "רתסנ" - ישילשה ףוגל
,םינפ לא םינפ ונלוממ בצינ ,תישיא תומד שבול אוה וילא ונרבד ידמ ;תויביטקיבואה קחרמב
ונילא ברקל וא ונילעמ קיחרהל ידכ ,הז לדבהב תחא אל ושמתשה םיררושמה .ונל חכונ השענ
,דיגנה לאומש 'רל "שעת ילה" הלהתבו יולה הדוהי 'רל "ךיניעב בטיי" ןטקה טויפב ןייע) אשונה תא
איגב ,ןחבמה תעשב אקווד .(התיגל "טסואפ"ב םימשב גולורפה תחיתפב םינפה יכאלמ רישב ןכו
החכונ הנהו ,החוטבה העידיה קחרמל ןכ ינפל הגוסנ וליאכש ,תוהולאה תבריק שגרות ,תוומלצ
תועונתה בוביגב ויוטיב לע אבה ,ךשוחה ךותמ) השיערמ םואתפ - תעפוה וניניעל העיפומ ,איה
היציזופמוקה ,תירישה הפשה יעצמא לכ :תואורה וניניעו .(התא ,ער אריא ,תוומלצ :חתפו ץמק
ןאכ ןיא .זכרמכו אישכ םוקמה תא ןייצל דחאתמ לכה - הלימה תרוצו ריבחתה ,לקשמה ,תימינפה
אלש םשורה רצונ ךכו .הריציה תא ןגראמה יתונמואהו ישונאה ןוצרל רישכמ ןאכ לכה ,יערא רבד
:המימשה רישה רושיממ הלועה לוקה םשור ,חכשיי
,תוומלצ איגב /ךלא יכ םג
.ידמע התא יכ /ער אריא אל
םלוא ,עיפומ ודוע חכונה 'ח-'ו םיתבב .רישה םויס דע החוטבו הטקש הדירי האב וז הגסיפ ירחא
...ךתנעשמ) שומישה תואו יוניכה לש ,תוחפ תושגדומה ,תורוצב אלא ,"התא" לש תטלובה הרוצב אל
אלו וילע אוה רבודמהו ,רתסנה תוולשב שרופמה םשה עמשנ בוש ירישעה תיבבש דע ,(...תנשד
ימתיר דוסי עיפומ תאז תמועל .תחתופמ הניא הלבקהה ;םירצקו םיטושפ בוש םה םיטפשמה וילא
תיבמ תצקמב תינתשמ ןאכ דע התייהש ,לקשמה תרוצ 'ז תיבב לחה ןורחאה קלחה לכב :שדח
יפוליח .םיתש - ינשה רוטב ,תומרה שולש תיב לכ לש ןושארה רוטב :העובק הרוצ תישענ ,תיבל
תא תמלוה העובקה הרוצה ;םידודנה תנומת תא חתפמה ,ןושארה קלחל םימיאתמ ויה תורוצה
.םיהולאה תיבב עובקה בשומה תנומת תא חתפמ ,ינשה קלחה