םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


!ערמ ךנושל רוצנ :ד"ל םיליהת

הרוק המ :ללכ םייק ונניא תיאנותיע טבמ תדקונמש אשונב קסוע םיליהתב ד"ל רומזמ
דוגינב .ןפוד אצוי רבד ןיא רשאכ ;תודחוימ תויעב ןיא רשאכ ,הרושכ לכה רשאכ
תא ראתמ ומכ אוה ד"ל רומזמב ,םעה לרוג לע ,ולרוג לע ררושמה ןנולתמ םהב םירומזמל
.להנתהל םיכירצ םהש יפכ םייחה תא ,ילידיאה בצמה
."יננעו - 'ה תא יתשרד"
."בוט לכ ורסחי אל 'ה ישרודו - ובערו ושר םיריפכ"
."ועישוה ויתורצ לכמו ,עמש 'הו - ארק ינע הז"
:םדא לכ הפיאש וז ירה ?ררושמה בתוכ המ לע ?הז םמעשמ בצמ לע בותכל רשפא המ
.השע בוט יכ ןיחבי בוטה השועו ,ץימא היהי ויקולאו םדא ןיבש רשקה םנמא וב בצמל עיגהל

קידצ וב בצמה ,ילאידיאה בצמה ראותמ א"י קוספ דע .רומזמב תינפת הלח ב"י קוספב
בצמ ראתמ .הז בצמל םיעיגמ דציכ רומזמה לעב ראתמ ב"י קוספב .ול ער עשרו ,ול בוט
:וירבד הכו .ףיטמ תויהל רומזמה לעב רבוע ,םייק
.םכדמלא 'ה תארי ,יל ועמש ,םינב וכל
- בוט תוארל םימי בהוא ,םייח ץפחה שיאה ימ
.המרמ רבדמ ךיתפשו ,ערמ ךנושל רוצנ
.והפדרו םולש שקב בוט השעו ערמ רוס
הלא םייח ,בוט לכ ורסחי אל 'ה ישרוד םהב םייחה ,רומזמב םיראותמה םיבוטה םייחה
.םולש שקב ,בוט השעו ערמ רוס ,ךיתפשו ךנושל רוצנ :םיאנת המכב םינתומ

הרז הדובע תכסמב ."המרמ רבדמ ךיתפשו ,ערמ ךנושל רוצנ" :ןושארה יאנתב ןאכ זכרתנ
.יארדנסכלא יבר לע דמחנ רופיס רפוסמ (:טי)
הצור ימ ,תויחל הצור ימ :קעוזו ,וריע תובוחרב ךלוה היה ,הז יארדנסכלא יבר
םימי בהוא ,םייח ץפחה שיאה ימ" :םהל רמא .וילא םלועה לכ ףסאתה ?תויחל
."המרמ רבדמ ךיתפשו ,ערמ ךנושל רוצנ - ?בוט תוארל
םש .םינש האממ תוחפ ינפל ספדנש רפס רחא םימת ידוהי רביח הז םימת רופיס עקר לע
הנשמה תרתוכ ."םייח ץפח" - רפסה םשו .ןידארמ ןהכה ריאמ לארשי יבר :היה רבחמה
."ערמ ךנושל רוצנ ...םייח ץפחה שיאה ימ" קוספה םש לע :תרמוא רפסה לש

היחנהה תא םייטפשמ םיללכ תרוצב חסנל ריאמ לארשי יבר הסינ "םייח ץפח" רפסב
רפסה ."המרמ רבדמ ךיתפשו ,ערמ ךנושל רוצנ" רמוא ונרומזמב קוספה .קוספבש תיללכה
.קיודמב םירבדה תא רידגהל הסנמ םייח ץפח

חוודל תונותיעה תבוח יכ ,ןוילע ךרע הנה תעדל רובצה תוכז יכ תרמואה תוברתב םייח ונא
לש תונורקעה יפ לע תישענ חווידה תבוח התייה דציכ ןחבנ הבה .השע תווצמ טעמכ הנה
:"ערמ ךנושל רוצנ"

יל רתומ םאה .שוכר ןועמש לש ותיבמ בנג ןבוארש םירמוא :םייחה ןמ המגוד רחבנ
רתומ היהיש ידכ םישורד םיאנת המכ יכ עבוק ןהכה ריאמ לארשי יבר ?רבדה תא םסרפל
:רבדה תא םסרפל יל

.תוקודב אל תועומש יפמ אלו ,ימצעב רבדה תא האראש *
.תמא דשחה םנמא םא תפסונ םעפ לוקשאש *
.הבינגה תא ריזחהל ול עיצאו בנגה לא הנפאש *
.הרק םנמאש המ לע זירפא אל - רפסא רשאכ *
.עגפנל תלעות איבהל היהת םנמא יתנווכש *
.ןידל ודימעהל היהי ןתינ וליא ול םרגנ היהשמ רתוי בר קזנ שיאל םורגא אלש *

תא טעמכ תודגונ ונל תוארנ םידושח לע תועידי םוסרפ יבגל הלא תולבגמש ןייצל שי
םאתהב לעפת םא ונל היהת תממעשמ תונותיע וזיא .הב םייח ונאש הרבחה תוישא
!הלא תויחנהל

תונויערה תא תומלשב טעמכ ץמיא לארשי תנידמב טפשמה תיבו םימי ויה יכ תעדל ןיינעמ
םירבד טפשמה תיב בתכ ,ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבב ררבתנש הביד טפשמב .הלאה
:הלא
הנולת וא העדוה ךרדב םירבדה תא תונפהל איה תיתרבחה וא תירסומה הבוחה"
לכ ןיא ...ויגיצנו יטפשמה ץעויה וא ,הרטשמה ,הנידמה לש םיעצבמה תונוטלשל
...הבושח הרטמ איה ןידל ןיירבע תדמעה ...להקב הז גוסמ םירבד ץיפהל הבוח
םדא ינפ תנבלה - יאדו ובש קזנה .ךכל ךרד וניא המשאה ירבד לש םיברב םסרפ
שממ לש ןוקית ןיא ,תססובמ יתלב התייה המשאה יכ ררבתמש הרקמב .םיברב
."השענש לוועל
.קוחה הנושו - השיגה התנוש זאמ לבא
.עדוי אוהש המ לכ םסרפל ותוכז רסוח ןיבל ,תעדל רוביצה תוכז ןיב הנטק הריתס ונל שי
:הרורב רומזמה לעב לש ותדמע וז הריתסב
."!בוט השעו ,ערמ רוס .המרמ רבדמ ךיתפשו ,ערמ ךנושל רוצנ"

םילהת ןכותל הרזח