םילהת רפסב תוחיש

ןמגרב לאימחרי ר"ד

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


וכוס םלשב יהיו - (דע ,גע) וע םילהת

:ארזע ןבא שרפמ ונרומזמבש "וכוס םלשב יהיו"
,םימשה רעש דגנכ - המילש איה יכ ךכ הארקנ ילוא ,םילשורי איה - םלשב'
,םולשב תויחלו תויהל הייואר איהש וא
'"!םלשורי םולש ולאש" :ךרדכ - הליפת ךרד לע ןכ התוא וארק וא
:ףיסומ ןויצ תדוצמו
"םלש ךלמ קדצ יכלמו" בותכש ומכ םילשורי איה - םלשו
.םהרבא םע ותשיגפב -
:ראבמ י"שרו
,בירחנס לש ותלפמב רבדמ הזה רומזמה לכו'
'אוה אלא םילשוריב לפונ ביוא ונאצמ אלש
!בירחנס
'הו םילשורי לע רוצמ םש ביואה הבש המחלמ לע רמאנ רומזמה הז יכ - השמ 'ר רמאו'
תא רבש ,תוצוצינו םיפשרכ םיפעה ,ולש םיציחב ."תשק יפשר רבש" ביואה תא שילחה
"ומש לודג לארשיב ,םיקלא - הדוהיב עדונ" ךכו .ותמחלמ ילכו וברח תאו ,ביואה לש ןגמה
.ומע תא עישוה רשא ותעושיב - 'ה לש

הל םיארוקש ומכ אלו םלש - םילשורי תארקנ ,ונרומזמב ,ןאכ אקווד עודמ וריבסה אלו
דמולה םלוא ."!וכוס םלשב יהיו" :אקווד ןאכ המל ?םילשורי ךנתב םירחא םיבר תומוקמב
ןיבי ,םילהתבש ישילשה רפסה חתופ םהב ,ףסאל םירומזמ ,ד"ע ,ג"ע ,םויה ירומזמ תא
רומזמב ירהש !םלש - ונרומזמבש המש רשאמ םילשורי תא רתוי םלוה םש ןיאש שיגריו
.םלועב שחרתמש המ לכ לע רתויב ההות ,ןימאמו "ליכשמ" - ידוהי םדא לכ ותיאו ףסא ,ג"ע
,הארא םתמועלו .לארשי ומע לעו 'ה ידבוע לע םיאבו םישגרתמ תונוסאו תוער ,תורצ רשאכ
םיאולחת םהל ןיא ."םיללוה"ה לש החלצהה תא ,"םיעשרה םולש" תא ,רומזמה לעב ןנואתמ
."ועגני אל םדא םעו ומניא שונא למעב" .םתומ םוי דע םה םיאירב ,םירוסייו

תוסגו הוואג ןכ לע !אירבו קזח םתודלות חכ םהייחבו העיגי אלב ותומי' :ארזע ןבא םכסמו
םדאה קעוז ,ינאו !םדיב םילוע - םהיתוואת לכ יולימו ,סמחבו רשוע תיישע .םקלח איה חורה
"עוגנ" יננהש איה הדיחיה האצותה ."יפכ ןויקנב ץחרא" אוושל ,"יבבל יתיכז קיר"ל ,רשיה
טבלתמ ןטקה םדאהו "!ליח וגשה - םלוע יולש" םה ,םיעשרה ,ולאו ."םויה לכ" לצונמו הכומו
ןיבמ ,שיגרמ יננהש יפכ ,לכה תא רפסאו טילחא םא - "ומכ הרפסא יתרמא םא" :תושק
יפלכ הדיגב וז היהת ."יתדגב ךינב רוד הנה" - לוועהו עשרה לש החלצהה תא האורו
תעדל ,סופתל ,ןיבהל הסנא םאו !הרשיה ךרדל םינבה ךוניחב הדיגב ,םיאבה תורודה
למע" ,עשרהו ערה תחלצה - "תאז תעדל הבשחאו" - ונמלועב הרוקש המ םע תוהדזהלו
לגוסמ ינניאו .הז המ לעו הז המל ןיבהל ,הרוקה תא קידצהל ,ךכב חילצמ ינניא ."יניעב אוה
.םה םיקדוצו םה םינוכנ ,םה טפשמ - 'ה ישעמ לכש הנבהו הרכה ידיל עיגהל

,יקולאה קדצה תיעבב ,'ול בוטו עשר - ול ערו קידצ' ,לומגה תיעבב אל ,םדאה רסייתמ ךכו
דע" .ולש המלידל ןורתפו השיג תאיצמב ,אוה וכרד תריחבב אלא .תיפוסוליפה היעבב
יאובב אלא .ףסא ןעוט ,יכרד תא אצמא תוננובתההו חותינה ךרדב אל ."לא ישדקמ לא אובא
אצמא - םדאה לא 'ה לש ותבריק תא היחאו שיגרא רשאכ .םילשוריב ושדקמ ,'ה שדקמ לא
- "וכוס םלשב יהיו" !"בוט יל םיקלא תברק" - "דימת ידגנל 'ה" .יכרד תא אצמא ,הנעמ
.יקולא םע םלש ינא םג היהא ,םילשוריב - םש

םילהת ןכותל הרזח            חזרה לפרשנות בתנך