םילהת רפסב תוחיש

ןמגרב לאימחרי ר"ד

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ונגח םויל הסכב - אפ םיליהת

.'פ דע ג"כ םירומזמב ותליפת לע ,ונמע רוביצ אוהש ,ללפתמה לא 'ה הנעמ אוה א"פ רומזמ
תריקס ךותמ תאז .ולש םיקופקיפהו םיסוסיהה לע ,ולש תויוטבלתהה לע ,ולש תוקפסה לע
!דיתעה לא םג וטבמ הנפמ אוה ךכמ האצותכ רשאכו ,הווהבו רבעב ונמע לש הירוטסהה

רונכ ,ףות ונתו הרמז ואש" ,העורת םג ועימשה ,הנר לוק ועימשה - "ונזוע םיהלאל ונינרה"
בלמ אצויה רובש לוק - םירבש םע ;טושפ לוק - העיקת ,רפושב םג ועקת ."לבנ םע םיענ
הלא םינושה םילכ םה הלא לכ .הלליו החינג לוק םגו ןוחצנ תעיקת םג - העורת םע ;רובש
תא םירשפאמ דחי םלוכ קר הז םעו .הלא תא הלא ,םידגונ וליפאו ,םינוש תולוק םגו ,הלאמ
ךותמו ינושה ךותמו הינומרהסידה ךותמ תינבנה הינומרהה תאו הלהקמה תא ,רומזמה
!תוידוגינה

.שדוח שארב לחש גחב ,רפושב עוקתל םכתא יתוויצ ,"ונגח םויל הסכב רפוש שדחב ועקת"
ריעב רפוש עקתי םא" :הדרחו תועזעדזה העיבמה רפוש תעיקת :תוידוגינה תטלוב ךכב םגו
,לארשי םע תא תלמסמהו תשדחתמה הנבלה ,"הסכ" .איבנה סומע ריהבמ "!?ודרחי אל םעו
,תאז ףא לע ,הנהו .תוסובתהו תולפשהה ןמ שדחתמ ונמע םגש יפכ ,המולעו הסוכמ ןיידע
למסמ אוהו ,תדמתמ תושדחתהב ,שדוחב אוהו גח אוה ,הנשה שאר ,הז םויש ימע ורכז
.שדחמ תדמתמה הלחתהה תא

,תשדחתמהו הריעצה הנידמב ,הימחנב ,הסכבו שדוחב גחה הנשה שאר ,הז םוי ראותמ ךכו
:ןויצ תביש תפוקתב ,םינפבמ םיניטשמו םיאנוש האלמו ץוחבמ םיביוא תפקומה
...יעיבשה שדחה עגיו"
...דחא שיאכ םעה לכ ופסאיו
ןיבמ לכו השא דעו שיאמ להקה ינפל ...השמ תרות רפס תא איבהל רפסה ארזעל ורמאיו
,"יעיבשה שדחל דחא םויב ,עמשל
.ונלש הנשה שאר אוה
:םעה לכל ...ןהכה ארזעו ...הימחנ רמאיו"
,וכבת לאו ולבאתת לא - םכיקלא 'הל אוה שדק ,םויה
;הרותה ירבד תא םעמשכ םעה לכ םיכוב יכ
,ובצעת לאו ונינודאל םויה שודק יכ ...םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא וכל...
."םכזעמ איה 'ה תודח יכ
ירה ,הלליו החינג וליפאו הדרח לוק ,"רפוש ועקת" תיוויצ רשאכ םג :ונקוספ לש שוריפה הזו
!"ונגח םויל" ,שדוחב ,תושדחתהל אוה ךופהי - "הסכב" אוה בצמה םעו .ןוחצנ תעיקת םג וז
!תומלשהו תודחאה תמקומו תינבנ םידוגינה ךותמ

תבושת אופיא וז .הנשה שארל 'םוי לש ריש'כ ,א"פ ,ונרומזמ תא ועבקש אלפ ןיא ,רומאה רואל
ישוע ונבנ" .תולעתה - הירחאלו התמועלו - תותיחש דחא דצמ .תוילעו תודירי :ללפתמל 'ה
געל" ונייה ."ץפח ץרא םתא ויהת יכ" :םע דחי ,לבא ,"םיהלא דבע אוש :םתרמא" ,"העשר
.יכאלמ איבנה ירבדכ ,"םיוגה לכ םכתא ורשאו" :םג לבא - "וניתוביבסל סלקו

!םהבש ,דואמ םיינוציק וליפא ,םידוגינה לע םתוא תויחל ,ידוהיה ךילעו ,םייחה םה הלא
:םיהולא רמא ישימחה םויבש רמאנ תישארב רפסבש רחאמו
,םימשה עיקר ינפ לע ץראה לע ףפועי ףועו היח שפנ ץרש םימה וצרשי"
."...תשמורה היחה שפנ לכ תאו םילודגה םנינתה תא םיהלא ארביו
לעו םיקמעמב םיצרושה לע ,םהבש םידוגינה לכ לע - םלוכ ,הלאה םירוציה לכ לעו
."בוט יכ םיהלא אריו" - דחי םלוכ לע קר ,םימשה עיקר ינפ לע ,לע לא םילעתמה
קרפ דימת תכסמ ,הנשמ) ישימחה םויל 'םוי לש ריש'כ םג ונרומזמ תא ועבק ןכ לע
"ונזוע םיהלאל ונינרה" :ונרומזמ ףיסומ ךכו !ההז אוה ןויערה ירהש ,('ד הנשמ 'ז
.וננוחטבו ונחטבמ ,ונתרובג ,ונחוכ רוקמ אוה ,'ה ,אוה רשאב

םיאנתבו דמעמבו בצמב ונחנא רשאכ םג לבא .ונא םג ,ונזוע אולמב ונניה ,ומע ,ונחנאו
הנהו ,חקל יתרכב תא ...דאמ דע הרמו הלדג הקעצ" וניפלכ קעוצ וישעו ,בקעי לש תוביסנבו
יהלאל ועירה" :זא םג .ויחא תא בקע ןטבב רבכ ,"םימעפ הז ינבקעיו" ."יתכרב חקל התע
:לארשי לש הגרדל עיגהלו םיבלשה לכ תא רובעל ונילעש "אוה לארשיל קח יכ" ."בקעי
."והבהאו - לארשי רענ יכ" :רשאמ עשוה איבנהו ."לכותו - םישנא םעו םיהלא םע תירש יכ"

םילהת ןכותל הרזח            חזרה לפרשנות בתנך