םילהת רפסב תוחיש

ןמגרב לאימחרי ר"ד

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


וניבי אלו ועדי אל - בפ םיליהת

תונולתה לע 'ה הנעמ .א"פ רומזמב ליחתהש ,ףסא יפב 'ה הנעמ לש וכשמה אוה ב"פ רומזמ
ןיינב :ונתוא תורוקה לכ לעו ונמע לש הריוטסהה לש הכלהמ לע ,ונלש תורמרמתהה לעו ונלש
לש ,ךכ לכ תורצק ,תוקספה םע - םיישקו תוריזג האושו סרה ,םידודנו תולגו הלוג ,ןברוחו
,ומעמ ,ונתאמ 'ה תשירד האב ,ב"פ ,ונרומזמבו !ונילעמ דובעישה לוע תרסהו טקשו הוולש
לאו וקפקפת לא ,ינב ."ל-א תדעב בצנ םיקלא" :ונל חטבומ בוש רשאכ ,ותנידמבו וצראב
,ןידה תדימכ עיפומ 'ה רשאכ םג ,םיקולא ,םכילע רבועש המ לכ ףא לע .רבדב קפס וליטת
ןיאו ,ונתאמ קחרתמ 'ה ןיא ונתוא טפוש אוה רשאכ םגו .ונכותב בצינ אוהו ,ונידי לע דמוע אוה
םויב םג ,דימת ונתוא הנכמ 'הו .ונמיעו - ונכותב אוה ברועמ אלא ,אשינו םר אסכ לע בשוי אוה
םיקלא" !םיקולא תדע ,םינוכמ ונחנא טפשמל םידמוע ונחנא רשאכ םג ."ל-א תדע" םשב ,ןידה
!חצנל - ותדע תא ,ונתוא "טפשי םיקלא" - םיקולא תדע "ברקב ,ל-א תדעב בצנ

!"וקידצה שרו ינע !םותיו לד וטפש" :תיעמשמ דח איה ונרומזמב ונתאמ 'ה לש השירדה
םיקוקזה לעו םיחפוקמה לעו םישלחה לע ןגהל ידכ המק איהש ןיבנ םע קר ןוכית ונתנידמ
םייקה בצמל רומג דוגינב .וקידצה םתואו וטפש םתוא !שרו ינע םותיו לד ,הכימתלו דעסל
דימ - ןויבאו לד וטלפ" ."ואשת םיעשר ינפו - לוע וטפשת יתמ דע" :רצבל םתגאד ותואש
אלו - ועדי אל" :תאלמתמ הנניא ,'ה רמוא ,םכמ וז יתשירדש רחאמו .םתוא "וליצה םיעשר
ךרדה תא ללכ םישפחמ םניאו םיננובתמ םכניא ,םכמ וז יתשירד םע םיהדזמ םכניא ,"וניבי
הכישחב" ןכ לע - רתויב תוחנה םדמעממ םילבוסה תאו םתקוצממ םישלחה תא ץלחל
ךשוחה ןמ אצומה תא םיטפושהו םירשה ,םיטילשה םתא םג ,םיאור םכניא ."וכלהתי
ץראה !"ץרא ידסומ לכ וטומי" :תיחרכה איה האצותהו !וב םינותנ םתאש לופריעהו
!ףולחי םכנוטלש ,םויק הל היהי אל - הנידמה ,טטומתת

ירהש .('ד הנשמ ,'ז קרפ דימת ,הנשמ) עובשב ישילש םויל 'םוי לש ריש'כ הז ונרומזמ עבקנו
!"השביה הארתו דחא םוקמ לא םימשה תחתמ םימה ווקי" :האירבב רמאנ ישילש םויב
'ה אריו" .טפשמ ןיאו קדצ ןיא ,ןייד ןיאו ןיד ןיא - "סמח ץראה אלמתו" :רמאנ לובמה תשרפבו
הנהו ץראה תא םיקלא אריו" ,"םויה לכ ער קר ובל תבשחמ רצי לכו ץראב םדאה תער הבר יכ
ךכו ."יתארב רשא םדאה תא החמא :'ה רמאיו" ."וכרד תא רשב לכ תיחשה יכ - התחשנ
לכ וטומי - וכלהתי הכשחב" :ןכ לע !"וניבי אלו ועדי אל" ?"לוע וטפשת יתמ דע" :ונרומזמב
לש הנוכתה יהוז !"םכלכ ןוילע ינבו םתא םיהלא :יתרמא ינא" :ונילא הנופ 'הו !"ץרא ידסומ
טופשלו טולשלו תולעתהל םילגוסמ םתא !"לכותו םישנא םעו םיהלא םע תירש יכ" :ונמע
םג וחילצת ,זא קרו ,זאו .םכמ שרוד םכיקולא 'הש יפכ ,םיקולא םע - םילשומו םירש תויהלו
םידימעמ םהש תויעבלו םהל ולכותו - םישנא םע .םכל ןוכנהו םכינפב דמועה קבאמ לכב
הוקת ונמעל ןיא !"ולפת םירשה דחאכו - ןותומת םדאכ ןכא" - וז תולעתה אלל ךא !םכינפב
'ה םשב ונחנאו - םיסוסב הלאו בכרב הלא" :ונתלפתכ אלא - ומויק ךשמה אלו המוקת אלו
."ריכזנ וניקלא

"םיוגה לכב לחנת התא יכ - ץראה הטפש ,םיהלא המוק" ,ונרומזמב ןורחאה קוספה תאו
.טפושה היהיש שקבמו 'ה לא רומזמה לעב הנופ ןאכש ,לבוקמכ אלש ,שרפל יל הארנ
,"המוק" :ףסא לא 'ה הנעמב אישכ ,ונמע לא הנופ 'ה ,ולוכ רומזמב ומכ ,הז קוספב םגש אלא
,ונרומזמב יתשרדש יפכ - ץראה לכ טופשו המוק !םיקולא םע ,דימת ראשתו ,ךנהש !לארשי םע
לעו םפא לעו ,םתומכו ,םלועה ימע לכ ןיב ,םיוגה לכב ךתדלומ תאו ךצרא תא "לחנת התא יכ"
."םלועל םוקי וניקלא רבדו" .םתמח

םילהת ןכותל הרזח            חזרה לפרשנות בתנך