םילהת רפסב תוחיש

ןמגרב לאימחרי ר"ד

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ךישעמ ולדג המ - בצ םיליהת
ךיתובשחמ וקמע דאמ !'ה

ריש רומזמ" :איהו ,םילהת רפס לכב הומכ ןיאש ,תידוחיי תרתוכ ,ב"צ רומזמ ,ונרומזמל
םויל םייול לש ,תרחא הסריג יפלו ,םיאיבנ לש ריש רומזמ :י"שר שרפמו ,"תבשה םויל
תדוצמ' יפלו .תבש ולוכש ,אבה םלועה ןיינעב רבדמ אוהו ,תותבשב ותוא םירמואש ,תבשה
ריש'כ רמאנ אוה ונלצאו .שדקמה תיבב תבשב ןכודה לע ורמזל עבקוה הזה רומזמה :'דוד
!תבש תלבקב ןכו 'הרמיזד יקוספ'ב תבש לש תירחשבו ,תבשה םויב 'םוי לש

הארנש םגהש ,ומלועב 'ה תחגשהב רבדי הזה רישה :הבחרהב ם"יבלמה ריבסמ ונכותל רשאבו
תמייקה תוידוגינה לכ לע ,עבטב העובטה תויקוחה ירה ,עבטה יפ לע גהונ לכהש ,םדאה ינב ,ונל
.תוומו םייח ,ןאכמ הליבנו השימכו ,ןאכמ החירפו החימצ ,החירזו העיקש ,שאו םימ :עבטב
םא םג .ונמלוע תא ותגהנהו 'ה לש ותחגשה תא ןנובתמה ידוהיה האור - םלוכב - הלא לכב
םלוע לש ונובר :השקהו ךלמה דוד לאש ךכו .וז תויקוחבש חרכהה ונל עדומ אלו ונל רורב אל
שיש ךכ לע יל הדותו ול קקדזתש דוד ךייח :והנע ה"בקהו ?ךמלועב שיבכע תארב המ םשל
ואבצו לואשו הרעמב וישנא םע אבחתמ ,לואש ידי לע ףדרנה ,דוד רשאכו !םלועב םישיבכע
הווטה ,שיבכע 'ה חלוש ,דודל תוומ תדוכלמ תכפוה התיהש ,וז הרעמ לש החתפ לא םיעיגמ
הדומ דודו - הילא סנכנ ונניאו הרעמב שיא ןיאש חוטב לואשש ךכ .הרעמה חתפ לע ,וירוק תא
ויתודרטמו ויקסעמ הנפתהש ,ןימאמה ידוהיה םג ךכו !םלועב םישיבכע ארבש לע ויקולאל
תודוהל בוט" :רומזמה לעב םע זירכהל לוכי ,םהבש תוגאדהו תורצה לכ לע ,עובשה ימי תששב
דיגהל בוט הווקתו רוא אלמ ,יבויח הארנ לכה רשאכ רקובב קר אל ."תולילב ךתנומאו" - "'הל
!ךתנומא אלמ ינא זא םג - ןהב ןותנ ינאש תונכסבו הליפאב ךשוחב ,תולילב םג אלא ,ךדסח

אלא - התוא תויחל ילעו הלבקל ילעש ,הדבועכ ,ןותנכ ,'ה ,ךמלוע תא לבקמ ינאש קר אלו
שפות ינא יתושיי אלמבו !"ןנרא ךידי ישעמב - ךלעפב 'ה ינתחמש" :יבש הנומאל תודוה
ןויגהב קר אל ךכל יוטיב ןתונ ינאו !"ךיתובשחמ וקמע דואמ - 'ה ךישעמ ולדג המ" :ןיבמו
לעב הניגנ ילכ ,"רושע ילע" יתויווחו יתושגר אולמב אלא ,םיחוכיוובו עונכשב ,תוננובתהבו
.רוניכב אלא ,תרחא האטבל ןיאש תוגה - "רוניכב ןויגה ילע ,לבנ ילעו" ,םירתימ הרשע

- רעב שיא" ינירה !'ה ,ךמלוע םע האלמ תוהדזה ההדזמ יננהש ףא לע ,תאז לכ ףא לעו
- םיעשר חורפב :תאז תא ןיבי אל - ליסכ" יננהו ,שופתלו תעדל לגוסמ ונניאש ,"עדי אל
לכה לע םיטלתשמו םיטשפתמ ,םיברו םירפ ,םיחילצמ ,םיחרופ םיעשרה ,"בשע ומכ
חרפו ץיצ םיאיצומ םה "ןוא ילעופ לכ וציציו" .םירדהנה םיאשדהו הזה קוריה בשעה ומכ
.תוריפו

- ודבאי ךיביוא הנה יכ !'ה ךיביוא הנה יכ" ,חצנלו דעל ודמשויש םוקמב ,"דע ידע םדמשהל"
התא ."'ה םלועל םורמ התאו" :יתנבה יפלו יתשיג יפלו יתשיפת יפל ,"ןוא ילעופ לכ ודרפתי
השוע ךניאו לעופ ךניאו !!םימורמל הלעתמו ,הז ךמלועמ קחרתמ ךנה וליאכ הארנ 'ה
.הז ונמלוע - ךמלועמ וריבעהלו ורעבל ,עשרהו עורה תדמשהל רבד הרואכל

תודוה לבא ,ותייעבל הבושת לבקמ ונניא ללפתמה :אלפומ רבד ונרומזמב ןאכ הרוק הנהו
לעמ יתילעתה ,ינרק המר יתליפתל תודוהו ,'ה ךתרזעב ,"ינרק םארכ םרתו" :ותלפתל
םג ,"יתולב" !והנהש יפכ ,'ה ,ךמלוע םע תויחלו לבקל ,'ה ,יל תרזע תאז תא םג .יתויעבל
תועפותב ומכ .עתרנ ינניא ,ןובקרו תונקדזה ,הליבנ ,תולב לש תועפותב לקתנ ינא רשאכ
,ח"י תישארב) "הנדע יל התיה - יתולב ירחא" :ונמא הרש הרמאש ומכ ,"ןנער ןמש" לש
- ירוצ" אוה רוצכ השק אוה רשאכ םגו "'ה רשי יכ דיגהל" :לש היווחה תא יח ינא .(ב"י
."וב התלוע אלו

םילהת ןכות
            חזרה לפרשנות בתנך