םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


אובמ :םילהת רפס

אתיירבב .םיבותכ :ך"נתה לש ישילשה קלחל ןושארה אוה םילהת רפס :ונינפלש רודיסה יפ לע
ילעב .תור תליגמ ירחא ,םיבותכב ינשה רפסכ םילהת ןיוצמ (ב"ע ד"י) ארתב אבב תכסמב
רתכב םג אוה ךכ .םימיה ירבד ירחא ,ינשה םוקמב רפסה תא ורדיס לארשי ץראב הרוסמה
ירפס :םירפס השולש ךותמ דחא אוה םילהת רפס תועדה לכל .דארגנינל די בתכבו ,אבוצ םרא
.בויא ,ילשמ ,םילהת :ךופה רדסב םירדוסמ םה ונלש ך"נתה רדסב .םילהת ,ילשמ ,בויא .ת"מא
.ארקמה ירפס רתי לש הלאמ םינושו ,םידחוימ הלאה םירפסה תשולש לש ארקמה ימעט
ןהש תואובנ םיללוכ םיאיבנה ירפס .םירבדה ןוויכ אוה םיבותכל םיאיבנה ןיב יזכרמה לדבהה
םהב שי .םדאה ינב ירבד םה םיבותכה ,תאז תמועל .םדאה ינבל םיריבעמ ויאיבנש 'ה רבד
דיחיה לש היינפ .השקבבו הניחתב ,ללהב ,האדוהב ,חבשב :הליפתב .'ה לא םדאה תיינפ
.הבוט הצעו החכות ,רסומ ,המכח ירבדב :םדא לא םדאמ היינפ םג םהב שי .םעה לש היינפו
:רמאנ ארתב אבבש אתיירבב

:םינקז הרשע ידי לע םילהת רפס בתכ דוד"
,ןושארה םדא ידי לע
,קדצ יכלמ ידי לע
,םהרבא ידי לעו
,השמ ידי לעו
,ןמיה ידי לעו
,ןותודי ידי לעו
,ףסא ידי לעו
."חרק ינב השלש ידי לעו
.םיבותכה שרדממ םידמלנ םהו ,רפסב שרופמב םירכזנ םניא םהרבאו קדצ יכלמ ,ןושארה םדא
:אתיירבה לש תרחא אסריג ,רעבאב תרודהמ יריכמה טוקליב

.המלשו דודו השמו ,םהרבאו ,ןושארה םדא :םילת רפס ורמא םדא ינב הרשע"
.(תקולחמ ןיא םינושארה ,ולא השימח לע :רמולכ) .ןוגלפתיא אל השימח ןיליא לע
?םירחאה השימחה םה ימ
ונמנ חרק ינב תשולש רמולכ) .דחא - חרק ינב השולשו ,ןותודיו ןמיהו ףסא :רמא בר
.ארזעו (הרשעה ךותמ דבלב דחא בתוככ
ןוהלוכמ םילית רפס ורמא םדא ינב הרשעש פ"עא :רמא אחא בר םשב אנוה בר
...לארשי ךלמ דוד ידי לע אלא םתומש לע רמאנ אל
םימיענ םכלוכ :ה"בקה םהל רמא םילית רפס רמול םיקידצ הרשע ושקבש העשב
.ברע ולוקש המל ,םכדי לע רמאי דוד אלא ,ינפל ןונמיה רמול ןיחבושמו םידיסחו
" .לארשי תורימז םיענו :ביתכד אוה אדה
תא וניכה וינפל ויחש הלא .וירחאל ויחש שיו ,דודל ומדקש הלאכ שי ל"זח ונמש םינקזה ןיב
:ע"באר בתוכ םיליהתל ותמדקהב .רמזל דוד דיתעש םירומזמה

דעהו ,איבנ היהו דודל רפסה לכ יכ םירמוא שי ,םישרפמה תוניב שי הלודג תקולחמו"
םירחא שיו .דוד תאובנ 'לבב תורהנ לע'ו (די 'ח ב"הבד) 'םיהולאה שיא דוד תוצמ ןכ יכ'
...תוליגמו בויא םע םינומדקה והובתכ הז רובעבו ,דיתעל האובנ הזה רפסב ןיא יכ םירמוא
םש ףסא םג יכ ורמאו ...לבבב םיררושמה ןמ דחא ורביח - 'לבב תורהנ לע' יכ ורמאו
.דוד ימיב היהש חצנמה ףסא וניאו לבבב היה ררושמ
.שדקה חור וב שי ךא םיליהת רפסב האובנ ןיא ק"דר לש ותעדל
:םיליהת יקרפ םישימחו האמ ךותמ
;םשארב ןיוצמ אל םרמוא םש רמולכ ,םימותי םה םישימח
;דוד רכזנ םירומזמ השולשו םיעבשב
;ףסאל םה םירומזמ רשע םינש
;חרק ינבל רשע דחא
;המלשל םירומזמ ינש
;םהרבא אוה ל"זח תרוסמ יפלש ,יחרזאה ןתיאל דחא רומזמ
.השמל דחא רומזמו
.הניגנ תרוצ וא הניגנ ילכ םשב וא םדא םשב רבודמ םא קפס ךא , ןותודי רכזנ םירומזמ השולשב

בצמ לש הבחר תשקבו דדובה םדאה שפנ יבצמ לש בחר ןווגמב םיקסוע םיליהתה ירומזמ
לכב םדא לכ יפבו לארשי לכ יפב הליפתל םתוא תכפוהה ןושלב םירמאנ םה .םעהו רוביצה
.םינותנ ויה ובש בצמל דה םילהתה ירומזמב ואצמ םלוכ תורודה לכב םיללפתמה .תורודה
תא ושחלו ,ןוחטיבו המחנ דודיע םהמ ובאש ,םרובע םירומזמה ורבחתנ וליאכ ושח םישנא
:ח"י רומזמל םילהת שרדמב הדוהי 'ר םשב ןדוי 'ר ןווכתנ ךכל ילוא .הליפתב ויקוספ

".ורמא םיתעה לכ דגנכו לארשי לכ דגנכו ודגנכ ורפסב דוד רמאש לכ"
לא םדאה תושגר תא םיעיבמ םיבר םילהת יקרפ .ומצע ינפב דמוע םילהתה יקרפמ קרפ לכ
םירומזמ .הנולת ףא םיתעלו שפנה תוכפתשה ,יודיוו השקב ,חבש ,האדוה ,ןוחטיב :ויהולא
אוה ,םיביואו םיאנוש ףקומ ,הלודג הקוצמב ,הרצב אצמנ םדאה .'הב ןוחטיב םיאטבמ םיבר
םיתעל .רסומ ירבד ללוכ םירומזמה ןמ קלח .ןוחטיבה שגר וב רבוג לבא שואיי ללכל טעמכ אב
דבכנ םוקמ םישפות שדקמהו םילשורי .'ה תוכלמב םימעה לכ תרכה לש ןויערה םירומזמב רכזנ
.םילהתה ירומזמב

:םינוש םייוניכ הנומש םילהתבש םירומזמל
,רומזמ :הלימב םיחתפנ םירומזמ העבשו םישימח
,ריש :םיארקנ םירומזמ םישולש
,ליכשמ :םינוכמ םירומזמ רשע השולש
,םתכמ :םיארקנ השיש
.הליפת :תרתוכב םירתכומ השימחו
,ןויגש ארקנ 'ז רומזמ
,הריש אוה ח"י רומזמ
.דודל הליהת :חתופ ה"מק רומזמ
.חצנמל :בתכנ םירומזמ השימחו םישימח שארב
ושמתשהש הניגנה ילכ םגו ,ונתולג ךרואב ,ונתאמ החכשנ שדקמב םתניגנו םייולה תרמז תרוסמ
.ונינפב םותחה רפסכ םילהתה ירומזמב םידחא םיניינע םיראשנ ךכיפלו .ונל םיעודי םניא םהב
".םרמזלו םרישל םייולו םתדובעל םינהכ בשהו"

םיקידצ ךרד 'ה עדוי יכ :א םילהת