םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ישעמ רואית :דק םיליהת
םיליהת ירומזמב תישארב

תוננובתה ךותמ ,ארובה לש ותלודג תא םיראתמה םיקרפהמ דחא אוה םיליהתב ד"ק רומזמ
.וידי ישעמב

:הזרכהב חתופ רומזמה
."תשבל רדהו דוה ,דואמ תלדג ,יקולא 'ה"
.דוה אלמו דואמ לודג 'ה יכ ררושמה זירכמ ןללגבש תוביסה תואב ,וז הזרכה רחאל

רואיתב םא .תישארב רפסב האירבה רואית לע ונקרפב ססבתמ ארובה לש ותלודג רואית
ירה ,ינשה םויב עיקרה תאירבו ,ןושארה םויב רואה תאירבב האירבה הליחתמ תישארב רפס
."העיריכ םימש הטונ"ב ךישממו ,"המלשכ רוא הטוע"ב ארובה רואית ליחתמ ונקרפב
הארתו דחא םוקמ לא םימה ווקי" :םיחמצהו השביה ישילשה םויב וארבנ ,האירבה רואיתב
םירה לע" :ונקרפבו ."ונימל ירפ השוע ירפ ץע ,ערז עירזמ בשע אשד ץראה אשדת" "...השביה
הז םוקמ לא ,תועקב ודרי םירה ולעי ,ןוזפחי ךמער לוק ןמ ,ןוסוני ךתרעג ןמ ,םימ ודמעי
,המהבל ריצח חימצמ" :ןכו ."ץראה תוסכל ןובושי לב ,ןורובעי לב תמש לובג ,םהל תדסי
."ץראה ןמ םחל איצוהל ,םדאה תדובעל בשעו
חרי השע" :ונקרפבו .חריהו שמשה :תורואמה ,תישארב רפסב ראותמכ ,וארבנ יעיברה םויב
."ואובמ עדי שמש ,םידעומל
שומרת וב הליל יהיו ךשוח תשת" םיאצומ ונא ונרומזמבו ,םייחה ילעב וארבנ ישימחה םויב
."םלכא ל-אמ שקבלו ,ףרטל םיגאוש םיריפכה .רעי ותיח לכ
."ברע ידע ותדובעלו ,ולעפל םדא אצי" :רואיתה ונקרפבו ,םדאה ארבנ ישישה םויב
תישארב רפסש םשכ .תישארב רפסב האירבה רואית לע הזרפרפ רומזמה לעב בתכ - הרואכל
לעב ךכ ;םדאהו יחה ,חמוצה ,השביה ךרד ,רואה ןמ ,םיארבנה רדס יפל האירבה תא ראתמ
.הליכ םדאבו ,לחה רואב ,םלועה תאירב תא ראתמ רומזמה

;ותרטמ אל ךא ,רומזמל תרגסמ ונה האירבה רואית יכ ןיחבנ ,רומזמה תא ארקנו רוזחנ םא
ןיחבמהש הנקסמה אלא ,וניינע האירבה רדס אל ךא - האירבה רדס תא ראתמ רומזמה
.קיסהל ךירצ הז רדסב

,תושדחתהה ,הדילה תא עיבהל םיאבה םילגעמ השולש ,םירוזחמ השולש ראתמ ד"ק רומזמ
.הלא םירוזחמ השולש עקר לע ראותמ םלועה .הליחתהו העיווגה

:ךשחהו רואה רוזחמ אוה ןושארה רוזחמה
.רעי ותיח לכ שומרת וב ,הליל יהיו ךשוח תשת"
.םלכוא ל-אמ שקבלו ,ףרטל םיגאוש םיריפכה
.ןוצברי םתנועמ לאו ,ןופסאי שמשה חרזת
."ברע ידע ותדובעלו ולעפל םדא אצי
אצוי םדאה וב ,רואב ףלחתמ ,םיגאושה ףרטה תויח ןוטלש ,ךשוחה - ןושארה לגעמה והז
.םלועב הטילשל ,ותדובעל

:םייחה רוזחמ אוה ינשה רוזחמה
,ןוטקלי םהל ןתית"
,בוט ןועבשי ךדי חתפת
,ןולהבי ךינפ ריתסת
.ןובושי םרפע לאו ,ןועוגי םחור ףסות
."המדא ינפ שדחתו ,ןוארבי ךחור חלשת
לגעמהו ;תוומהו הייחתה תא ינשה לגעמה ;ךשוחהו רואה יפוליח תא ראת ןושארה לגעמה
:קידצהו עשרה לגעמ תא ;םדאה לש ותונתשה תא ראתמ ישילשה
.ידועב יקולאל הרמזא ,ייחב 'הל הרישא"
.'הב חמשא יכנא ,יחיש וילע ברעי
,םניא דוע םיעשרו ,ץראה ןמ םיאטח ומתיי
."ה-יוללה 'ה תא ישפנ יכרב
םיכילומ הלא ינש ;םיהולאה ידי ישעמ םנה - תומהו םייחה לש ;ךשוחהו רואה לש ןיפוליחה
.קידצל עשר תכיפהל ,ישילשה יונישל

והמ ?"ץראה ןמ םיאטח ומתיי" יכ הזרכהב םייסמו ,האירבה רואיתב רומזמה ליחתמ עודמ
?רומזמב םיראותמה םילגעמה ןיב רשקה

םלועה תאירב רואית .םלועל ארוב שיש הרכהל םרוגה אוה אוה ותוינוגברו םלועה רואת
ךירצ עמשמ - ארוב שי םא ;ארוב ול שי עמשמ ,ארבנ םלועה םא :עקרכ רומזמב עיפומ
,יחיש וילע ברעי ,ידועב יקולאל הרמזא ,ייחב 'הל הרישא" :רומזמה לעב זירכמ ןכלו .ודבעל
."'הב חמשא יכנא

תארי לא ,םלועב תוננובתהה ןמ ךרדה תא הרותה ידוסי תוכלהב ם"במר ראתמ המוד ךרדב
:ותבהאו 'ה
ותבהאל ךרדה איה ךאיהו ...ותוא הארילו ובהאל הווצמ ,הזה ארונהו דבכנה ל-אה"
ותמכח ןהמ האריו ,םילודגה םיאלפנה ויאורבו וישעמב םדאה ןנובתיש העשב ?ותאריו
םשה עדיל הלודג הוואת הוואתמו ראפמו חבשמו בהוא אוה דימ ,ץק אלו ךרע הל ןיאש
אוהש עדויו דחפיו וירוחאל עתרנ אוה ידמ ,ןמצע הלאה םירבדב בשחמשכו ...לודגה
.('ב הרותה ידוסי) "...הלפא הלפש הנטק הירב
תובוח לעב ,ייחב וניבר .הארילו הבהאל הכילומ 'ה ישעמב תוננובתהה ,הלא ם"במר ירבד יפל
:העינכל הכילומ תוננובתהה יכ ,הארמ ,תובבלה
לפשיו ול ענכיי ,הנוילעה ותמכחו ותרובג תוממורו ,ארובה תמצע לדוג ריכי רשאכו"
.('ב העינכה) ."וינפל
איה ,ייחב 'ר יפל .ותארילו 'ה תבהאל ,ם"במר יפל ,הכילומ םיהולאה ישעמב תוננובתהה
:הלא ינשמ ףא ההובג הגרדל תולעל חילצמ רומזמה לעב .העינכל הכילומ
:רומזמה לעב זירכמ ,"וישעמב 'ה חמשי ,םלועל 'ה דובכ יהי" לומ
."'הב חמשא יכנא ,יחיש וילע ברעי"
חמש" םיהולאה :םיינשה ושגפנ ,םיהולאה לש וחוכב םדאה ריכה שאכ :המלש ותוהדזה
רבעמ אלא ,העינכ אלו הארי אל ."'הב חמשא יכנא" :זירכמ םדאהו ;םדאב חמש - "וישעמב
.החמשו הבהא :םהל

םילהת ןכותל הרזח