םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


קוחרב דומעת 'ה המל :י םיליהת

:הרצב תותעל םילעת קוחרב דמעת 'ה המל (א)
:ובשח וז תומזמב ושפתי ינע קלדי עשר תואגב (ב)
:'ה ץאנ ךרב עצבו ושפנ תואת לע עשר ללה יכ (ג)
:ויתומזמ לכ םיהלא ןיא שרדי לב ופא הבגכ עשר (ד)
:םהב חיפי ויררוצ לכ ודגנמ ךיטפשמ םורמ תע לכב ויכרד וכרד וליחי (ה)
:ערב אל רשא רדו רדל טומא לב ובלב רמא (ו)
:ןואו למע ונושל תחת ךתו תומרמו אלמ והיפ הלא (ז)
:ונפצי הכלחל ויניע יקנ גרהי םירתסמב םירצח בראמב בשי (ח)
:ותשרב וכשמב ינע ףטחי ינע ףוטחל בראי הכסב היראכ רתסמב בראי (ט)
:םיאכלח וימוצעב לפנו חשי הכדי (י)
:חצנל האר לב וינפ ריתסה לא חכש ובלב רמא (אי)
:םיינע חכשת לא ךדי אשנ לא 'ה המוק (בי)
:שרדת אל ובלב רמא םיהלא עשר ץאנ המ לע (גי)
ךדיב תתל טיבת סעכו למע התא יכ התאר (די)
:רזוע תייה התא םותי הכלח בזעי ךילע
:אצמת לב ועשר שורדת ערו עשר עורז רבש (וט)
:וצראמ םיוג ודבא דעו םלוע ךלמ 'ה (זט)
:ךנזא בישקת םבל ןיכת 'ה תעמש םיונע תואת (זי)
:ץראה ןמ שונא ץרעל דוע ףיסוי לב ךדו םותי טפשל (חי)
הלעמו ררושמה ןנולתמ ונרומזמב םג .םיליהת ירומזמב הברה רזוח עשרל קידצה ןיב חוכיוה
.הרצב תותעל םילעת קוחרב דומעת 'ה המל :הזה םויה דע הבושת הל ןיאש הלאשה תא

היהי ןיינעמ .עשרה לש היגולואידיאה יהמ םיעמוש ונאו ,רובדה תושר תא עשרל ןתונ ונרומזמ
.עשר אוה עודמ ;גהונ אוהש יפכ גהונ אוה עודמ ןוחבלו ,עשרה לש ויתובשחמ לע דומעל

,לא חכש ,ובלב רמא" :בשוח אוה המ עמשנ ?וישעמ תא קידצמ אוה דציכ ?עשרה בשוח המ
."חצנל האר לב ,וינפ ריתסה

.ותוירזכא תא קידצהל עשרל ול תוביס שלש
,וישעמ תא חכוש אוה .ער השוע ימו בוט השוע ימ רכוז וניא םיהולאה :לא חכש (א)
.םהילע שינעמ וניא ןכלו
,םלועב השענה ןמ םלעתמ אוה ;וינפ ריתסמ אוה ,חכוש וניא םא םג :וינפ ריתסה (ב)
.הזה עורפה םלועב ברעתהל הצור וניא אוה
המ עדי אל םלועמ אוה ;האר אל םלועמ אוה . חצנל האר לב :תישילש הביסו (ג)
.םלועה ןמ קתונמ אוה .ןאכ שחרתמ

תפקשה .ותא דדומתמ ונקרפש ,הזה רטסגנגה לש היגולואידיאה תא קמועל רתוי תצק ןחבנ
.ינע ףוטחל ,יקנ גורהל ,דודשל ותוכז עודמ ריבסהל תוביס שפחמ וניא אוה .תיתלעות ולש םלועה
ןיאש וא ,וישעמב ומצע תא ןכסמ אוה םאה :יתלעותה לוקישה אוה ולש דיחיה לוקישה
.רתומ לכה ןכלו ,הנכס

הארנו ,עשרה לש רבסהה תא ןחבנו רוזחנ .רתומ לכה ןכלו .הנכס ןיא יכ הנקסמל עיגמ עשרהו
עדויה עשר ,ףוסוליפ-עשר השענו םדקתמ אוה ,יביטימירפ ,יביאנ עשרמ חתפתמ אוה יכ
.םחכותמ רבסהב ומצע תא קידצהל

ןיא ןכלו ,םישוע םדא ינבש המ חכוש םיהלאה ."לא חכש" אוה עשרה לש ןושארה רבסהה
ארבש ימ דציכה .העמק ךחוגמ רבסהה .םהילע שינעהל רוכזי אל אוה .עשרה ישעמב ןוכיס
ןכתי דציכ - םלועה יביכרמ ןיבש המאתההו םוכחתה תא ,םדאה לש ןורכיזה תא ,םדאה תא
חכש" .םדאה ישעמ תא חכשי לבא ,רתויב םיכבוסמה עבטה יקוח תא קקוחל רוכזי אוהש
.תיביטימירפ ,תיתודלי הנעט וז "לא

:ולש עשרה ישעמל תפסונ הביס הלעמ אוהו .חקפתמ אוה .וירמש לש טקוש וניא עשרה לבא
ךשמהבש גשומ איה םינפ תרתסה .תד הרומכ ,גולואיתכ רבדמ עשרה ןאכ ."וינפ ריתסה"
וליאכ אוה ;םדא ינבמ וינפ תא ריתסמ ומכ לאה וב בצמה תא אטבמ אוהו ,חתפתה תורודה
תא ורחבת דציכ .םכישעמ תא ןווכמ יניא רשאכ וגהנתת דציכו ולעפת דציכ הארנ :םהל רמוא
וז םינפ תרתסה .אטחל דומצ שנוע אוביש ילב ;םכל תורוהל איבנ חלשאש ילב בוטה השעמה
וניא עשרה :רמוא אוה .עשרה לש תיעגרה החלצהה תא קידצה ריבסמש רבסה איה
טילחהל םדא ינבל ןתונ אוהו ,ונתאמ וינפ תא לאה ריתסמ הז עגרב יכ ,וישעמ לע שנוע לבקמ
.ברעתיש ילב הטלחה לכ

ריתסמ וישכע?ולש עשרה ישעמ תא תושעל עשרל קומינ אוה הז רבסה יתממ לבא
?עשרה זא השעי המו .ונל וינפ תא הלגיו רוזחי רחמ לבא ,וינפ תא םיהולאה
.יפוסוליפ קומינ רבכ אוה ישילשה קומינה .םכחותמ השענו ךישממ ,דמולו ךישממ עשרהו
:ףוסוליפ עשר תויהל ךפוה אוה ,יגולואית עשרמו ;יגולואית עשר השענ אוה יביטימירפ עשרמ
;םלועב שחרתמש המ תא האור וניא לאה ."חצנל האר לב" םיהולאה יכ ,אטוח עשרה עודמ
אוה וישכע עשרה .אוה ויקוח יפ לע לעופ םלועה .םדא ינב ישעממו םלועה ןמ קתונמ אוה
.ילטוטסירא ףוסוליפ טעמכ

:ררושמה לש ותליפת איה הבושתה ?וז תונעט תרשרשל ללפתמה תבושת יהמו
.וצראמ םייוג ודבא ,דעו םלוע ךלמ 'ה"
,'ה תעמש םיוונע תוואת
."ךנזוא בישקת ,םבל ןיכת
ךלמ 'ה יכ עדוי ינא :ררושמה ארוק ,עשר ישעמ קידצהל התרטמש ,הרקעה תופסלפתהה לומ
המרמ עשרה יכ הארמ תיעצמא יתלבה היווחה .תעמש םיינע תוואת יכ עדוי ינא ;דעו םלוע
איצממ אוהו ,ותעשרב הצור ףסלפתמה עשרה וליאו ,ךלמ 'ה יכ עדוי ינא .ומצע תא
.ותקדצהל תוירואית
."אצמת לב ועשר שורדת ערו ,עשר עורז רובש"

םילהת ןכותל הרזח