םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


יתיסח 'הב :אי םילהת

:הזרכהב רומזמה תא חתופ ררושמה .'הב ןוחטיבה יקרפמ אוה א"י קרפ
."יתיסח 'הב"
:ומלועב קדצ טפושו לכה האורה 'הב ונוחטב תא עיבמ ררושמה
,ואסכ םימשב 'ה ,ושדוק לכיהב 'ה"
.םדא ינב ונחבי ויפעפע ,וזחי ויניע
."ושפנ האנש סמח בהואו עשרו ,ןחבי קידצ 'ה
וניא ררושמה .ול םיברואה םיעשרה ןמ חורבל ול םירמואה םישנאל הבושתכ יונב רומזמה
םישקבמה םיביואה ןמ ותוא םיריהזמה וידידיו ויבהוא םהש ןכתי .הלאה םירמואה םה ימ ןייצמ
,לוכיבכ ,טטצמ הליחת .ותלפמב םיחמשו ול םיגעולה ויביואו ויאנוש םה ילואו ,ושפנ תא
:םהירבד תא ררושמה
.רופצ םכרה ידונ"
רתי לע םצח וננוכ ,תשק וכרדי םיעשרה הנה יכ
.בל ירשיל לפוא ומב תוריל
,ןוסרהי תותשה יכ
"?לעפ המ קידצ
,םינעוט םה ילוא וא .םירהה לא סונלו רופיצכ דודנל ,ררושמל רמולכ ,ושפנל םיצעיימ םה
ויאנושב רבודמ םאו .רופיצכ ףעו עוער אוה ,רה לעכ וילע םיססבתמ םתאש המ ,םכרה
םיריהזמ ויבהוא ?םכירהמ דודנל ילע םיווצמ םתא ךיא :םלאוש אוהו דודנל וילע םיווצמ םה
.םיכשחמב ,בראמה ןמ וב תוריל םיצורו הכורד תשק םע ול םיברואה םיעשרה ינפמ ותוא
תא םיאנוש םה ,הרבחה תתתשומ הילע הווחאה תא ,הרבחה תודוסי תא וסרה םיעשרה
?חורבל דבלמ ,תושעל ול רתונ דוע המו ,קידצה
לכב םיאצמנ םיעשרה :ותבושת הליחתמ 'ב קוספמ ירה ויאנוש ויה חורבל ול םירמואה םא
ינניא ןכ לעו ,םוקמ לכב הסחמל יל היהי 'ה .החירבל םעט ןיאו ,תע לכב יל ובראי םה ,םוקמ
:ולעפכ לבקי קידצהו וסרהי ,תותשה ,םיעשרה תודוסי חורבל . הצור
."לעפ המ קידצ ,ןוסרהי תותשה יכ"
-תותשה םא ,ןוסרהי תותשה יכ :םירמואה םיאנושה ירבד םה הלאש םיראבמה שי
,םלוע לש וקידצ רמולכ ,קידצ ,םיעוער םה - דומעל ,הרבחה הכירצ ,םלועה ךירצ םהילע
לוכי הז שוריפל קוזיח ?'ה ליעוה המ םלועב טלוש וניא קדצה םא ?לעפ המ ה"בקה
:קרפה תא םייסמה 'ז קוספ שמשל
."ומינפ וזחי רשי ,בהא תוקדצ ,'ה קידצ יכ"
:ררושמה םהל בישמו
,ואסכ םימשב 'ה ,ושדוק לכיהב 'ה"
.םדא ינב ונחבי ויפעפע ,וזחי ויניע
."ושפנ האנש סמח בהואו עשרו ,ןחבי קידצ 'ה
"ןחבי קידצ 'ה" :בותכה תא .םדאה ינב תא ןחובו ,םורממ הזוח 'ה ,םייניעל האורה םדאכ אלש
:ב"ל השרפ הבר תישארבב ןתנוי 'ר שרוד
םהילע שוקל קיפסמ וניאש ,םיעעורמ םינקנק קדוב וניא (רדקה :רמולכ) הזה רצויה"
.(וילע םיכמש תחא הכמ רחא רבשנ עוער ,שלח ןקנק רמולכ) .םרבוש אוהש דע תחא
ךכ .םירבשנ םניא ,םימעפ המכ םהילע שיקמ וליפאש ,םיפי םינקנקב ?קדוב אוה ימבו
".'ןחבי קידצ 'ה' :רמאנש םיקידצה תא אלא םיעשרה תא הסנמ ה"בקה ןיא
ריבסמ ,א ,ב"כ תישארבל ושוריפב ן"במרה .תונויסינב דומעל לוכי היהש ןוויכ רחבנ םהרבא
רכש ול תתל ידכ ,קידצה תא ה"בקה הסנמ ותעדל .הניחבה ןיינע ,קידצה לש ונויסינ ןיינע תא
.דבלב הבוט הבשחמ ,בוט בל לע אלו ,לעופה לא חוכה ןמ םירבדה תאצוה לע ,וישעמ לע בוט
:ן"במר ףיסומו
ותוא הווצי ,וקידצהל ץפחו ונוצר השעיש קידצב עדוי אוהשכ ,ןחבי קידצ 'ה יכ ,עדו"
תבוטל הרותבש תונויסינה לכ הנהו .ועמשי אל רשא םיעשרה תא ןחבי אלו ,ןויסינב
."הסונמה
ןחבי קידצ 'ה :דוגינה וי"ו איה ."ושפנ האנש סמח בהואו עשרו ,ןחבי קידצ 'ה" :קוספבש וי"וה
אוה 'ה :חורבל ול םיצעויל בישמ ררושמה .ושפנ האנש סמח בהואה עשרה תא ךכל דוגינבו
דיתעו םדאה ינב ישעמ לע חיגשמ 'הש עדוי ינא .םיעשרה ןמ ארייתמ יניא ןכ לעו יסחמ
:םיקידצה תא וילא ברקלו םיעשרה לע הלודג תונערופ איבהל
."םסוכ תנמ תופעלז חורו תירפגו שא ,םיחפ םיעשר לע רטמי"
הנכסב םינותנ ויה ותדעו ררושמה :וטושפכ ראבל רשפא רומזמה ססובמ וילעש בצמה תא
ררושמל וצעייש ויה הז בצמב .םסרהל ושקיבו ,בראמה ןמ םהב תוריל וממזש םיביוא לש
תא בוזעל ררושמה תא םיתיסמ םיעשרה .לשמ ןושלב ןאכ רבודמש םיראבמה שי .חורבל
,ודונ ,ובזע םיקידצל םיעיצמ םה .תיבה רהל ,'ה תיב רהל זמר ילוא אוה - םכרה .'הב ונוחטיב
ררושמה ?קידצה תולועפ תוליעומ המ :הלאשה תלאשנו ,םלועב תטשפתמ העשרה .םכרהמ
:וירבד םייסמ אוהו .םיקידצל אובל דיתעה בוטבו 'הב הנומאב ומצע תא קזחמ
"ומינפ וזחי רשי"
.'ה ינפ תא האורו הכוז 'הב הסוחה

והער תא שיא ורבדי אוש :בי םילהת