םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


רקש תפשמ ישפנ הליצה :כק םיליהת

:יננעיו יתארק יל התרצב 'ה לא תולעמה ריש
:הימר ןושלמ רקש תפשמ ישפנ הליצה 'ה
:הימר ןושל ךל ףיסי המו ךל ןתי המ
:םימתר ילחג םע םינונש רובג יצח
:רדק ילהא םע יתנכש ךשמ יתרג יכ יל היוא
:םולש אנוש םע ישפנ הל הנכש תבר
:המחלמל המה רבדא יכו םולש ינא
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
לע דומענ וז ונתחישב .םיכרד המכב שרפתהל ןתינ ,ורוציק תורמלש רומזמ ונה ,כ"ק רומזמ
.רומזמבש תוינוגברהו רשועה

וא ,היימר ןושל ידי לע תומרגנה תוערה לע ,הניק רומזמ אוה םאה ?רומזמה לש ויפוא המ
?וז ןושלמ הלצה לע הדות רומזמ אמש
"םולש ינא" יוטיבהו ,"יננעיו יתארק" חוסינה :םיכרדהמ תחא לכב ןיבהל רשפא רומזמה תא
וליאו ;היימרה ןושלמ הלצהה רחאלש בצמ ראתמ רומזמה יכ החנהה תא םיקזחמ -
- "רדיק ילהוא" "םימתר ילחג" ;"היימר ןושל" ומכ ,דיחפמהו ערה תא םישיגדמה םיקוספה
דחפהש העש החמשה תא אלו ,דחפה בצמ תא ראתמ רומזמה יכ החנהה תא םיקזחמ הלא לכ
.רבע

- "יננעיו יתארק" יוטיבהו .השקבו הליפת רומזמכ רומזמה תא םישרפמ םינשרפה בור - םנמאו
."דיתע םוקמב רבע - יננעיו" :ק"דר לש ושוריפכ אלא ,יננע רבכ ,רבע ןושלכ שרפתי אל
.דיתעב ,יל הנעי :ושוריפו

?רומזמה לעב ןנולתמ המ לע
".היימר ןושלמ ,רקש תפשמ ישפנ הליצה 'ה"
תנוכת אלא ,םדא אל ףא ילואו ,םדא ילוא וא ,םע הז םאה ?"רקש תפש" הנוכמה הז והימ
?םדאבש רובידה

:היעבה תא רותפל עייסמ וניא אבה קוספה
"?היימר ןושל ךל ףיסוי המו ךל ןתיי המ"
קוספה אמש וא ,"רקשמ התא עודמ" איה יתלאשו ,ןושלה לעבל :רומזמה לעב הנופ ימ לא
ןושל לש המויק תא חינמ ,'ה ,התא עודמ :'הל תנווכמ הלאשהו ,םדוקה קוספה תא ךישממ
?המייקמו הריאשמ התאש ,ךל וז הפיסומ המ ?היימרה

:ישוקל אוה ףא ףרטצמ 'ד קוספ
".םימתר ילחג םע םינונש רוביג יצח"
קוספה אמש וא ?"היימר ןושל ךל ףיסוי המו ךל ןתיי המ" הלאשה ךשמה אוה הז קוספ םאה
?םימתר ילחגו םינונש רוביג יצח ,הב רבודה לע איבת היימר ןושל :הבושת ונה

ופוסב שפחנו ,רומזמב ןייעל ךישמנ .וינכשל לארשי ןיבש סחיב קסוע רומזמה לש ינשה וקלח
.ונילעהש תולאשל תונורתפ

:באכו לבס הנה תומואה ברקב תוהשה
"רדק ילהוא םע יתנכש ,ךשמ יתרג יכ יל היוא"
."רדק" םעו "ךשמ" םע הרג איהש לע תרעטצמה ,הלוכ המואה גיצנ ןאכ ךפוה רבדמה
רואל תועמשמ תלבקמ איהו ,ק"דר יפב תרבסומ הלא תומוא ברקב תולגה לש השגדהה
ונתפוקת רואלו ותפוקת
לארשי תולג בור יכ ,םודאב רשא רכז אלו ,לאעמשיב רשא תולגה רכזו"
."םילאעמשיה ןיב
:רומזמה לעב ןנואתמ לאעמשי םע וז תונכש לע
.םולש יאנוש םע ישפנ הל הנכש תבר"
".המחלמל המה רבדא יכו םולש ינא
וליא .לאעמשיו לארשי ;רדקו לארשי ןיבש םירשקל סחייתמ רומזמה ופוס יכ ,ןכ םא ,וניאר
תליחת תא ארקנו רוזחנ ?ותליחתב ונבצהש תולאשה יבגל רומזמה ףוס בישי תובושת
:רומזמה
היימר ןושלמ רקש תפשמ ישפנ הליצה 'ה"
"היימר ןושל ךל ףיסוי המו ךל ןתיי המ
ררושמה :וינכשל לארשי לש היינפכ הלא םיקוספ שרפנ ,רומזמה לש ופוס םע בשחתהב
:וז ןושלב םישמתשמה וינכש לע ןנולתמ אוהו ,היימר ןושלמ וליציש 'המ שקבמ
"היימר ןושל ךל ףיסוי המו ךל ןתיי המ"
.וינכש דגנ ררושמה סירתמ
:ךשמההו
".םימתר ילחג םע םינונש רוביג יצח"
רוביג יצחכ אוהש ,היימרה ןושל לש ותוהמ רבסהכ וא :םיכרד יתשב שרפתהל לוכי הז ךשמה
לעבל בישמ 'ה .ןאכ שי הבושת :רחא רבסהו .הפירש תומרוגה םילחג םהיצקבו ,םידח
רוביג יצחב עגפיהל הב רבודל םורגת ןושלה :הבושתה - היימר ןושל ןתיי המ תלאש :רומזמה
.םימתר ילחג םע םינונש

ןנולתמ ררושמה :ונינפב הביצה ותישארש תולאשהמ קלח הרתפ רומזמה לש ותומלש ,הנה
ללפתמ אוה .םולש תאנשו ,רקש תפש :תונורסח יתש םהב הנומו ,רדק ילהוא לע ,וינכש לע
:הזרכהב םייסמו ,םהלש היימרה ןושל לע לומגיש םיהולאל
;"המחלמל המה - רבדא יכו ,םולש ינא"
.המחלמל םמצע תא םיניכמ םה - םולש תאירק םהינזואב ארוק ינאש העש

םילהת ןכותל הרזח