םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


דחי םג םיחא תבש :גלק םיליהת

:דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ הנה דודל תולעמה ריש
:ויתודמ יפ לע דריש ןרהא ןקז ןקזה לע דרי שארה לע בוטה ןמשכ
:םלועה דע םייח הכרבה תא 'ה הוצ םש יכ ןויצ יררה לע דריש ןומרח לטכ
(א)
(ב)
(ג)
.ישוק הווהמ םלש ןיינעכ םתנבה לבא ,ומצעל ןבומ םהמ דחא לכש םיקוספ השולש ונרומזמב


:הזרכהב חתופ רומזמה
םיענ המו בוט המ הנה"
".דחי םג םיחא תבש
?דחי םג השגדהה יהמ ?דחי םתבש בוט עודמ ?הלא םיחא םהימ

,ח) ,ארקיו רפסמ ונל עודי ןורהא לש ותחישמ .ןמשב חושמה ,ןורהא תא ראתמ ינשה קוספה
:רמאנ םש ,(בי
."ושדקל ותוא חשמיו ,ןורהא שאר לע החשמה ןמשמ קוציו החשמה ןמש תא השמ חקיו"
:ןורהא לש ותחישמל ,"דחי םג םיחא תבש" תא ררושמה הוושמ ,ונרומזמב וליאו
,שארה לע בוטה ןמשכ"
,ןורהא ןקז ,ןקזה לע דרוי
".ויתודימ יפ לע דרויש
.ןורהא לש וידגב = ויתודימ יפ לע דרוי ונממו ,ןקזה לע דרוי ונממ ,שארה לע חשמנ ןמשה
:ןויצ רהו ןומרחה רואת :שדח םוחתל רבועה ,ישילשה קוספל ונעגה ןאכו
,ןויצ יררה לע דרויש ,ןומרח לטכ"
הכרבה תא 'ה הווצ םש יכ
".םלועה דע םייח
לטכ" :וישכעו ;"בוטה ןמשכ" יומידה היה םדוק :שדח יומיד תלבקמ דחי םג םיחאה תבש
ןומרחה ןמ לט דרוי םאה ?"ןויצ יררה לע דרויש ןומרח לטכ" יוטיבה תועמשמ המ ."ןומרח
םירכזומה םירהה ינשל תסחייתמכ "לט" הלימה תא ןיבנ םא היהי ןוכנה שוריפה ?םילשוריב
.ןויצ יררה לע דרויש לטכ ;ןומרח לטכ :הירחא

תא 'ה הווצ ,ןויצ רהב ,םש ."םלועה דע םייח ,הכרבה תא 'ה הווצ םש יכ" :רומזמה םויס
.םלועל - םייחה תאו ,הכרבה

.ותומלשב קרפה תא ןיבהל ונילע ,םידרפנה םיקוספה לש םתועמשמ לע ונדמעש רחאל
לע דרויה לטו ;ןורהא לש ותחישמ ,"דחי םג םיחא תבש" םה רומזמה לש םירבאה תשולש
.ןויצו ןומרח
םיחאש םיענו בוט ךכ לכ עודמ ?"ןומרח לט"ו "בוט ןמש" יומידב םיזמורמ םיחא ינש וליא
?דחי םיבשוי הלא

,לודגה ןהכהו ;"לט" אוה רומזמב ויומידש ,חישמה ךלמה םה םיינשה יכ ,ריבסמ ק"דר
ראותמ הז בצמ .םיענו בוט בצמ םנה םיינשה ןיב םיבוט םיסחי ."ןמש" אוה רומזמב ויומידש
"הלאמש לעו הרונמה ןימי לע הלאה םיתיזה ינש המ" לאוש איבנה רשאכ ,הירכזב םג
,הלא ינש ."ץראה לכ ןודא לע םידמועה רהציה ינב ינש הלא" איה לבקמ אוהש הבושתהו
הנוב ,לבבורזו ,לודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהי :ךשמהב םירכזומה םינשה םה ,ק"דר ריבסמ
.(גי ,ו) "םהינש ןיב היהת םולש תצעו" :שגדומ הירכזב םגו .תיבה

,דודל ןרק חימצא םש" םיקוספב םייסמה ,ול םדוקה רומזמל ונרומזמ רשקתמ הז שוריפ יפל
תיב רואיתב םייסמ ב"לק רומזמ ."ורזנ ץיצי וילעו ,תשוב שיבלא ויביוא ,יחישמל רנ יתכרע
תויוכמס ןיב רורשתש תינומרהה תא ראתמו ךישממ ג"לק רומזמו ,דיתעל תוכלמהו שדקמה
.חישמה תומיב תונושה ןוטלשה

ינש םניא ,רומזמב םירכזומה "םיחא"ה .ל"ירב ונרומזמל ןתונ ,רתוי יללכ ,רחא ןווכ
:םילגרב םילשוריל היילעה דמעמ תא ראתמ רומזמהו .ולוכ לארשי םע אלא ,םיחא
,ןויצ ריעה לכ םיאלממ ויהו ,שדקמב בירקהל םיאבה םילגר ילוע לע ,רישה םעט הארנו
ויה ,דואמ םיבר ויהש רובעבו .רהה הבוגב איה רשאו ,'ה לכיה םש רשא דוד תדוצמ
תובוחרב ,םילהאב םש םירד ויהו ,םילשורי ריעה לכ םיאלממו ,ןכ םג םיטשפתמ
םיענ המו בוט המ :רמא הז לעו .המוחה דגנ ,ריעל ץוחמ םג םינג ויה ילואו .םיקוושבו
.םימימת םיערו םיבהואכ תחנו םולשב ,גחב דחי לארשי ינב םיחאה ולא תבש
:םייומיד ינשב רומזמב המודמ םילשוריל םילועה םינומהה לש הוולשהו םולשה רואית
.ןויצ ירה לע דרויה לטכו ,בוטה ןמשכ םנה הוולשהו םולשה

;"ךירבחמ ןושש ןמש" :הוולשהו בוטה תא ארקמב םיפסונ תומוקמב םיאטבמ לטהו ןמשה
תורוא לט יכ" ,"ץראה ינמשמו םימשה לטמ" ןכו ;"רסחי אל ךשאר לע ןמשו" (א"ס םיליהת)
."ךלט

םירדה ,דואמ םיבר לש תודדוגתה היהת ,ונרומזמ ראתמ ,גח תחמשב םידוהי תוצבקתה
.תימינפ תעמשמו רדס ,הווחאו םולש :תאז םעו - םיקוושבו תובוחרב םילהאב

םילהת ןכותל הרזח