םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ברע תחנמ יפכ תאשמ :אמק םיליהת

ררושמה םהב ,םירחא םירומזממ הנושב לבא .הליפת רומזמ אוה םיליהתב א"מק רומזמ
.הליפתכ וישעמ תא רידגמו ,ללפתמ ררושמה הז רומזמב ,דבלב ללפתמ
:דודל רומזמ
,יל השוח ךיתארק 'ה
.ךל יארקב ילוק הניזאה
,ךינפל תרוטק יתליפת ןוכית
.ברע תחנמ יפכ תאשמ
תחנמ - יפכ תאשמ ;תרוטק - יתליפת :הלופכ האוושהה .תונברוקל ותליפת תא הוושמ ררושמה
:שדקמה תיבבש םיהולאה תדובעב םירושקה םייוטיב ינשו ,הליפתל םייוטיב ינש ןאכ שי .ברע
.תונברוקה תדובע ייוטיב םה - ברע תחנמ-ו תרוטק ;הליפתה ייוטיב םה - יפכ תאשמ ,יתליפת

?תרוטקכ ותליפת לבקתת יכ ררושמה הפצמ עודמ ?תרוטקה יהמ
:ןהכה ןרהא לש תרוטקה תדובעב םירכזנ ונא
,רקבב רקבב םימס תרוטק ןרהא וילע ריטקהו"
,הנריטקי תורנה תא וביטיהב
,הנריטקי םיברעה ןיב תורנה תא ןרהא תולעהבו
".םכיתורודל 'ה ינפל ,דימת תרוטק
םג איהו ,רקובה לש דימתה ןברוקכ הומכ ,שדקמבש תונושארה תודובעהמ איה תרוטקה
.םיברעה ןיב לש דימתכ הומכ ,שדקמבש תונורחאה תודובעהמ
.שדקמה תדובע תא תומייסמהו תוחתופה תודובעל ותליפת תא המדמ ררושמה

ותדעו חרק רשאכ .םינהוכה תדובעב דחוימה תא תלמסמ תרוטקה ?תרוטקה לש ןייפאמ המ
ןוחבל ךכבו ,תרוטק ריטקהל השמ םהל ןתונ ,"םישודק םלוכ הדעה לכ" יכ השמ דגנ םינעוט
.שדקמה תדובע לש התיצמת אופא איה תרוטקה ."וב רחבי רשא תא"

חרק דרמל ךשמהב .הלצהה למס םגו ,הדפקההו הרמוחה למס םג איה תרוטקה :דועו תאז
,םעב הפיגמ תצרופ רשאכו ,תרוטקה יריטקמ םישימחו םיתאמ תא תפרושו שא תאצוי ,ותדעו
:ןרהאל השמ רמוא
,חבזמה לעמ שא הילע ןתו התחמה תא חק"
,םהילע רפכו הדעה לא הרהמ ךלוהו תרוטק םישו
.(אי ,ז"י) "ףגנה לחה ,'ה ינפלמ ףצקה אצי יכ
,םינהוכה תא תדחיימה איה .שדקמב םיהולאה תדובע לש רתויב ןידעה קלחה איה תרוטקה
.לצניהל םייוארה תא הליצמה םג איהו ,םייואר םניאש הלא תא הלכמה איה
:ותליפת תא ררושמה המדמ וז תרוטקל
.ךינפל תרוטק ,יתליפת ןוכית"
".ברע תחנמ - יפכ תאשמ
ןמ וז העונת םיריכמ ונא .ותליפתב ויפכ תא אשונ ללפתמה .םיפכ תאישנ איה ,יפכ תאשמ
ויפכ אשונה אוה ללפתמה ,ןאכ .לארשי תא םיכרבמ םהשכ םהיפכ תא םיאשונה םינהוכה
.הליפתב

ומכ ;ברעבו רקבב םיברק דימתה תונברוק :ונרבד תליחתב ךכ לע ונדמע ?ברעה תחנמ יהמ
תדובעמו ,תרוטקה תא ררושמה חקל רקובב שדקמה תדובעמ .ברעבו רקובב הברקה תרוטקה
.ברעה תחנמ ,דימתה ןברק תא חקל ברעה

."ברע תחנמ יפכ תאשמ ,ךינפל תרוטק יתליפת ןוכית" :וישכע ונל ןבומ קוספב אבומה רויצה
תרוטקה תא לבקמ התאש םשכ ,ךינפל יתליפת לבקתת .הליפתב יפכ תא אשונ ינא ,ללפתמ ינא
.ברעבו רקובב דימתה תונברוק תא לבקמ התאש םשכ ,ךינפל יתליפת לבקתת ;ברעבו רקבב
.ברע תחנמ - יפכ תאשמ ,ךינפל תרוטק יתליפת ןוכית

הלבקהה תא םכסמ ם"במר .תונברוקה דגנכ ונקתנש תוליפתה לע ל"זח ירבד תא םיריכמ ונא
:בתוכו
;ןידימת ינש דגנכ םוי לכב תוליפת יתש"
.(ח ,א הליפת) "...ףסומ ןברק דגנכ תישילש הליפת וב ונקת ,ףסומ ןברק וב שיש םוי לכו
,ךינפל תרוטק יתליפת ןוכית :תוליפתל תונברוקה ןיבש הלבקהל יריש יוטיב ןתונ ונלש קוספה
.ברע תחנמ יפכ תאשמ

םילהת ןכותל הרזח