םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


םיוגב המקנ תושעל :טמק םילהת

:ועמושל תלהבנ ומכ תינרדומה ןזואהש קוספ ללוכ ט"מק רומזמ
,םימואלב תוחכות ,םייוגב המקנ תושעל
,לזרב ילבכב םהידבכנו ,םיקיזב םהיכלמ רוסאל
"...בותכ טפשמ םהב תושעל
אל" :אוה עודי קוספ ירהו ?םקנ תחקל האנ םאה ?םייוגה ןמ םקנ תחקל ררושמה הצור םנמאה
!"רוטית אלו םוקית
התוא וב הקבד םנמא םא קודבלו ,ארקמב "םקנ" גשומה תועמשמ תא רצק רוריב ררבל יאדכ
.ונב תררועמ הלימהש תיסינטסיא תושיגר

דחא ."דקומה ןמ" םשב םירפס לש הרדס המסרופ האושה רחאל :רצק רופיסב ילוא ליחתנ
ידוהי ריסא :היה הזה רופיסה לש ןויערהו ,"םלישו םקנ יל" םשה תא אשנ הלאה םירפסה
שייבתמ ידוהיה .זוכירה הנחמ דקפמ תא גרוהו ודיל האבש תונמדזה לצנמ זוכיר הנחמב
!םוקנל תושר ןיא םדאל - "םלישו םקנ יל"ש ינפמ ,וישעמב
גיצמ םנמאה ?הב קלח לוטיל תושר ןיא םדאלו ,יהולא לומג איה המקנ םנמאה ?םנמאה
?ךפהל אמש וא ,והכמל היינשה יחלה טישוהל םדא בייח היפל הדמע ארקמה

השמ תומ ינפל .םהילא ארקמה סחי המ הארנו ,המקנה העיפומ ןהב תומוקמ רפסמ קודבנ
:ול רמאנ
,םיניידמה תאמ לארשי ינב תמקנ םוקנ"
.(ב ,א"ל רבדמב) "ךימע לא ףסאית רחא
:לביקש הדוקפה חוסינל ההז וחוסינו ,םעל 'ה רבד תא ריבעמ השמ
,אבצל םישנא םכתאמ וצלחיה"
."ןידמב 'ה תמקנ תתל ,ןידמ לע ויהיו
:יריש קוספ עיפומ ,ןועבגב שמש סנב
,ויביוא יוג םוקי דע ,דמע חריו שמשה םודיו"
.(גי ,י עשוהי) "רשיה רפס לע הבותכ איה אלה
:היבא תאו ותשא תא ופרשש רחאל ,םיתשלפ ינזאב ארוק ןושמש
.(ז ,ו"ט 'פוש) "לדחא רחאו ,םכב יתמקנ םא יכ ,תאזכ ןושעת םא"
.ער ישעמ לע שנוע לש תלבוקמ ךרדכ המקנה העיפומ םדא ינב תא ותגהנהו 'ה ישעמ רואיתב םג
;(ח ט"צ 'הת) "םתולילע לע םקונו ,םהל תייה אשונ לא"
.(ט ,ה הימרי) "ישפנ םקנתת אל הזכ רשא יוגב םא"
:טפשמל הליבקמכ המקנה תא םיאצומ ונא והיעשי ירבדב
"...יביואמ המקנאו ,ירצמ םחנא ,יוה"
:ךשמהבו
."הקדצב היבשו ,הדפת טפשמב ןויצ"
.המקנה ןושל היוצמ םיוגה לע תואובנב
"ןויצ בירל םימולש תנש ,'הל םקנ םוי יכ"
;םודאל והיעשי ארוק
,תירפוגל הרפעו ,תפזל הילחנ וכפהנו"
.(ט ,דל והיעשי) "...הרעב תפזל הצרא התייהו
יפלכ םתוירזכא תא וארהש םימעה ,םיתשלפו םודא יבגל קר המקנה העיפומ לאקזחי תואובנב
.ותלפמ תעב תומקנ וב ושעו ,לארשי

הלא םיקוספמ רשאל לכונ םאה ?המקנל ארקמה סחי רבדב הנקסמ הלא לכמ שבגל לכונ םאה
?יוחדו סואמ רבד הנה המקנ יכ ,הליחת ונשגרהש השגרהה תא
התוא ללוכו ,התוא החוד ארקמהש המקנה וז - והערב דיחיה תמקנ ןיב לידבהל ןתינ יכ המוד
יביואל ןתינה קדוצ לומג תועמשמב המקנ ןיבל ,"ךמע ינב תא רוטית אלו םוקית אל" יווצב
לע רפכל אבה שנוע ,אטוח םע לע לטומה שנועל יוטיבכ ארקמב תרכזומ תאזה המקנה .לארשי
."םקנ הזח יכ ,קידצ חמשי" :רמאנ וז המקנ לע .ויהולאו לארשיב עגפש העיגפה לעו ,םעה יאטח

:ונרומזמב ררושמה ללפתמ וז המקנל
.םתובכשמ לע וננרי ,דובכב םידיסח וזלעי
.םדיב תויפיפ ברחו ,םנורגב לא תוממור
.םימואלב תחכות ,םיוגב המקנ תושעל
.לזרב ילבכב םהידבכנו ,םיקיזב םהיכלמ רוסאל
!היוללה וידיסח לכל אוה רדה ,בותכ טפשמ םהב תושעל

םילהת ןכותל הרזח