םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:וט םילהת
םלועל טומי אל הלא השוע

םהבש םירומזמ לש הצובק האב ךכ רחא .וכרדו קידצה לע רומזמב חתפ םילהת רפס
לש ותומד תא ראתמ קרפה .קידצב רבדמו בש ו"ט קרפ .םיעשרה לש םהישעמ רואית
.הילע הבושתכו הלאשכ ךורע רומזמה .'ה ילהאב ןוכשל יוארה קידצה
:לאוש דוד
,ךלהאב רוגי- ימ 'ה"
"?ךשדק רהב ןוכשי ימ
.'ה להוא לע ררושמה רבדמ תלובקתה לש ןושארה הקלחב .תלובקת תרוצב היונב הלאשה
לעופ ,ל"זח תעדל ,אוהש "רוגי" לעופב בותכה שמתשמ ךכיפלו יערא ןכשמ אוה להוא
:חספ לש הדגאב םישרוד ונא ךכ .תויערא עיבמה
,םש רוגל אלא םירצמב עקתשהל וניבא בקעי דרי אלש דמלמ - םש רגיו"
."ונאב ץראב רוגל הערפ לא ורמאיו :רמאנש
םישמתשמ ךכיפלו - עובקה שדקמב ,ךשדק רהב ,'ה רהב רבודמ הלאשה לש ינשה הקלחב
רוגל יוארה אוה ימ התנווכו דיתע ןושלב הבותכ הלאשה ."ןוכשי" :תועיבק ןייצה לעופב
תונוכתה תא ררושמה הנומ הלאשה רחאל ?שדקה רהב ןוכשל תוכזה ימל ,'ה להואב
.הלאשה לע הבושת השעמל אוה קרפה .'ה רה לא אובל םדא יאשר ןתוכזבש תוגהנההו
:יאלמש יבר שרד ב"ע גכ ףד ,תוכמ תכסמ ילבבב
- ןיואל שמחו םיששו תואמ שלש ,השמל ול ורמאנ תווצמ הרשע שולשו תואמ שש"
...םדא לש וירבא דגנכ - השע הנומשו םיעבראו םיתאמו ,המחה תומי ןינמכ
ןוכשי ימ ,ךלהאב רוגי- ימ 'ה ,דודל רומזמ" :ביתכד הרשע-תחא לע ןדימעהו דוד אב
.'וגו "ובבלב תמא רבודו קדצ לעופו םימת ךלוה ?ךשדק רהב
... שש לע ןדימעהו והיעשי אב
יכ ,ךממ שרוד 'ה המו בוט המ םדא ךל דיגה" :ביתכד שלש לע ןדימעהו הכימ אב
."ךיהולא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא
" .היחי ותנומאב קידצו :רמאנש תחא לע ןדימעהו קוקבח אב
"הרשע-תחא לע ןדימעהו דוד אב" :יאלמש יבר ירבד תא ראבמ י"שר
םינורחאה תורוד לבא ,הברה תווצמ לוע לבקל םילוכי ויהו םיקידצ ויה הליחתבש
ןדימעהו דוד אבו ,הכוזש םדא ךל ןיא ןלוכ רומשל ואב םאו ךכ לכ םיקידצ ויה אל
הטמ לש תורוד ,העש לכ ןכו .וללה תווצמ הרשע תחא ומייקי םא וכזיש ידכ 'וכו
.ותוא ןיטעממו ןיכלוה
בויח ןושלב הצובק .תוצובקב 'ה ןכשמל אובל הכוזה קידצה לש ויתודימ תא רדסמ דוד
.תפסונ םעפ ךכו .הלילש ןושלב הצובק הירחאלו
.ובבלב תמא רבודו קדצ לעופו ,םימת ךלוה :בויח
.ובורק לע אשנ אל הפרחו ,הער והערל השע אל ,ונושל לע לגר אל :הלילש
.דבכי 'ה יארי תאו ,סאמנ וינעב הזבנ :בויח בושו
.חקל אל יקנ לע דחושו ,ךשנב ןתנ אל ופסכ ,רימי אלו ערהל עבשנ :הלילש
השוע םדאהש הלאכו ,דבלב הבשחמה םוחתמ ןהש הלאכ תוללוכ ןאכ תויונמה תווצמה
.םוקמל םדאה ןיבש תווצמ תויונמ ורבחל םדא ןיבש תווצמ דצל .ןתושעלמ ענמנ וא ,ןתוא
'ה לא ברקתהל רשפא יא :תווצמה םויקב בושח רקיע לע דומעל םילוכי ונא םירבדה ןמ
םיכוז אל ורבחל םדא ןיבש תווצמה תא םימייקמ ןיא םא ,דבלב םוקמל םדא ןיבש תווצמב
ןניא הלא תונקותמ תודימל תושירדהש הארנ תוארקמ לש ןטושפמ .'ה ילהאב רוגל
וא תוגילפמ תושירד ןאכ ןיא .לארשימ דחאו דחא לכל אלא דבלב הלוגס ידיחי םיקידצל
תוואתה לע הטילש .םדאה לש תירסומה תומלשה תא ןייצמ םימת ךלוה .ןפוד תואצוי
- קדצ לעופו :אוה ינשה יאנתה .שדקמה לש תיזכרמה הנוכתה ןה השודקו הרהט .ןשודיקו
.תוירבה םע אשמבו עגמב רשוי ,יתרבח קדצ
:רמאנ זט , ה"כ קרפ םירבד רפסב
".לוע השוע לכ ,הלא השוע לכ ךיהולא 'ה תבעות יכ"
ובבלב תמא רבוד .'ה רה לא אובל יאכז וניא התוא השועהו 'ה תבעות איה תיתרבח הלווע
םוכיס אב ןורחאה קוספב .ויפבש תמאה םג איה ויתותפשבש תמאה .תונכ לש הנוכת איה
:קרפל
."םלועל טומי אל הלא השוע"
.ותוא קזחיו ול רוזעי 'ה ."םלועל טומי אל" אלא 'ה להאב ןוכשל יואר היהיש קר אל
.טומי אל םלועל :בותכ וליאכו
:ראבמ י"שר
".הלועו טטומתמ אלא םלועל הטימ ותטימ ןיא טומי םא"
:רפוסמ תוכמ תכסמ ףוס ילבבה דומלתב
.הכוב היה הזה ארקמל עיגמ לאילמג ןבר היהשכ
.טומי והיינימ אדח אה טומי אלד אוה והלוכל והל דיבעד ןאמ :רמא
[.טומי - ןהמ תחא קר וב שי םאש ןאכמ ,טומי אל ןלוכ ןתוא השועש ימ]
והיינימ אדחב וליפא ביתכ הלא השוע ,הלא לכ השוע ביתכ ימ :היל ורמא
[.ןהמ דחאב וליפא .בותכ הלא השוע ?הלא לכ השוע בותכ םאה :ול ורמא]
עטקה ינפל הרותה תוכרב רחאל םוי לכב ונרומזמ רמאנ ם"במרה לש הליפתה חסונ יפל
:הזה רומזמה תובקעב הליפתה יחסונ לכב רמאנה
'וכו "ובבלב תמא רבודו תמאה לע הדומו יולגבו רתסב םימש ארי םדא אהי םלועל"

ילרוג ךימות התא ,יסוכו יקלח תנמ 'ה :זט םילהת