'ה תברקל ךרדה תופקתשה

םילהתב ו"ט רומזמב ןויע

ןייטשברפ רתסא

ד"נשת ,114 ןיתעמש :ךותמ

השיגדמ ?"ךשדק רהב ןכשי ימ ךלהאב רוגי ימ 'ה" - הלאשב ןויד ידכ ךות :תיצמת
.הרגשה םלוסב תיבקע תומדקתה ידכ ךות ,תימוי םויה תיטיאה ךרדה תא תרבחמה
."תכל ענצה" לש הקרפ ,"דיחיה לש וקרפ" קרפה תא הנכמ תרבחמה
.דחאכ ינויערו ילאוטסכט חותינ וב שיו ,םילהתב ו"ט קרפ תארוהל םיאתמ רמאמה
.הז רמאמ תאירק ינפל םילהתב ו"כ קרפב ףא ןייעל ץלמומ

אובמ
,ךלהאב רוגי ימ 'ה"
"...?ךשדק רהב ןכשי ימ
- שדקמב ףפותסהל דוד לש םיקסופ יתלבה ויפוסיכל יוטיב ןנה ולא תולאש
- שקבא התוא ,'ה תאמ יתלאש תחא"
(ד ,ז"כ) ."ייח ימי לכ 'ה תיבב יתבש
(ו ,ג"כ) ."םימי ךרואל 'ה תיבב יתבשו"
- רידא ןואמיצ ורצי ,קוחיר לש תועש
,יח לאל ,םיקולאל ישפנ האמצ"
(ג ,ב"מ) "!?םיקולא ינפ האראו אובא יתמ
- ינחור קוחיר ףא רצוי יזיפה קוחירהו
,'ה תלחנב חפתסהמ םויה ינושרג יכ"
(טי ,ו"כ 'א לאומש) ."םירחא םיהולא דובע ךל רומאל
ריעה ירעשב אובל יאכזו יואר תויהל ומצע ןיכהל הלועה תא תבייחמ ,תולעתה-הילע התוא
.(1) רומזמב הלועה העיבתה יהוזו ,שדקמהו

,ידוהי לכ תפיאש ,הלודגה ותפיאשל יוטיב ןנה ולא תולאש ,תלאשומה ,הבחרה תועמשמב
ירבדכ ."וב הקבדל" ,התבצחמ רוקמל שפנה תוקקותשה .תינחור הברק ,'ה תברקל
:ל"רהמה
רשפאש אוה ימ רמולכ ...ךרבתי וב רוביחה שוריפ ...ןכשי ימ ...רוגי ימ רמאו"
רד אוה וליאכ בשחנו ,רוביחה ענומש רבד ול היהי אלו ךרבתי 'ה םע קבדיהל
לא תולעתה ול אהתש ,ןכשי ימו ...םדאה ןיבו ךרבתי 'ה ןיב קיספמ ןיאו ולהואב
.(ד"נ קרפ 'א לארשי תראפת) "...ךרבתי 'ה
- הגרדהבו ,יערא וליפא - "רוגי ימ" :תכלוהו תרבוג הזיחא הב שיש הברקל הפיאש יהוז
'ה תיבב יתבש" ,וחורל ןכשמכ התוא הנקיו הברקה תולעמב הלעיש אוה ימ ,"ןכשי ימ"
.(די ,ב"צ) "'ה תיבב םילותש" ,(ה א"ס) ."םימלוע ךלהאב הרוגא" :ההימכה איה ."םלועל

.המר התואב תבגשנ הבושתל הייפיצ תררועמ ,תבגשנ הכ הלאש ,םירבדה עבטמ
םיניינע לש המישר תללוכה ,תובושת תרשרש האב ,הלאשה לדוגל דוגינב ,םלוא
םע ונייה םידמוע ,לוכיבכ .ויבקעב שד םדאש ,הרגש לש םישעמ ,םיימוימוי ,"םינטק"
לוקב ,םוי םויה ייח תוירורפאל ונתוא תוריזחמ תובושתהו ,תולולצ תוגספב הלאשה
המו ?ולא םיטרפ תרשרשל הלאשמה ןיב רשקה המ - םיהות ונאו .הקד הממד
הנבמ שי אמש וא ,ירקמ םתכירע רדס םאהו ?םמצע ןיבל םיטרפה ןיב רשקה
רחב עודמ (ג"כ תוכמ) "...הרשע תחא לע ןדימעהו דוד אב" ?םירבדל יתועמשמ
?'ה תיב הלועה ךרדל רורמתכ םהב אקווד דוד

.ותלודג םש ,רומזמה לש ותוטשפ םוקמב ,ןכא
.םוקמה ינפל תדמתמ תואטחתהב אל םג ,רומזמה קסוע שפנ תוריסמ לש םישעמב אל
.ארובה תבריק תא םדאה גישי ,שאב אלו שערב אל ,תימעפ דח הארמהב אל ןכא יכ
תוכיאל העיבת ,הרגשה םלוסב תיבקעו תיטיא הילע הנה ,ונרומזמב הלולסה ךרדה
הנכס םהיבגל תמייק ןכ לעו ,וניתומא 'דב ונינפל םירקנש םירבד .הנוש תימוימוי םייח
םתונקל שרדנ םדאהש ,ךדמלל ,הווהה ןושלב םבתוכ בותכהו .הקיחש וא תומלעתה לש
.דימתמ םויק הל שיש ,שפנה תנוכת ןיינקכ
ןיעה ןיאו ,יבמופ ןהל ןיא .םיברה תושרב םויק ןהב ןיא ,ורכזוהש תווצמה ,ןכ לע רתי
.ןתפזוש
."תכל ענצה" לש הקרפ והזו ,דיחיה לש וקרפ והז
."תודיסח תדימ עידוהל" :ורמאב י"שר תנווכ םג וז ילואו

רומזמה תייארב אלא ,דחוימ ןויע תושרודה תובושתה ןמ תחא לכב קוסענ אל הז וננויעב
,"המימת 'ה תרות" יכ ונילע הקזח .הנבמה לא טרפה ןמ ,תמלשומו המלש הדיחיכ
ירבדמ דומלל הסננ וז השיפת יפל .םירבדה תכירע ךרדב ןהו ,גת לכבו הלימ לכב ןה
תכפוה רשא חורה איה המ ,םיטרפה תא םירבחמה תונורקעה םה המ ,םישרפמה
.דחא רומזמל ותוא
תומצעה ןוזחמ הלואשה הצילמב ,םילהתל ותמדקהב ם"יבלמה ןווכמ ךכל םג ילואו
:תושביה
רומזמה יקלח םהש םירמאמה ואב ,םלוכב טעמכו ,םירומזמה בורב יכ ..."
רשאב ...ללכ סוחיו רשקו ךשמהו רוביח םוש םהל ןיאו ,ויחא לעמ שיא םידרופמ
יתלמע ןכלו ,םהב ןיא חורהו ולוכ ינפ לע תורזופמ תובר תומצע רומזמ לכב אצמי
תומצעה וברקתה רשא דעו ,וזכרמו רומזמ לכ בטוק יתאצמ רשא דע בר למע
ויחיו ולאה תומצעב יחפו חורה יאוב ,רומאל ,חורה לא יתאבינ זאו ,ומצע לא םצע
."...דאמ לודג ליח םהילגר לע ודמעיוקרפה הנבממ םילועה םדאה תדובעב תודוסי

(ק"דר פ"ע) הבשחמהו רובידה השעמה .1
.רובידבו השעמב ,הבשחמב - וייח ירושימ לכב םדאה תא םיאטבמ ,םיטרפה רשע-דחא
:ק"דרה בתוכ ךכו
,ןושלב ינשהו ,השעמב דחאה ,םינפ 'ג לע םה ,השעת לאו השע ,םדאה תורותו"
."בלב דחאהו
.("...ןושלהו בלהו השעמה ריכזה הנהו" :ע"א ןושלבו)
יאדווב ,תובוט תונווכב יד ןיא :םירושימה תשולשב הדובעל שרדנ וארובב קבדה םדאה
רובידהו הנווכה וירחאמ ןיא םא ,תומילש וב ןיא ,בוטה השעמה וליפאו .םירובידב אל
רשא םדאש וניצמ אל ,םימעה רסומב .איה הרותה רסומ תודוסימ ,וז השיפת .םייוארה
,ךפהל .ויתונווכב וא ויפ אצומב רהזיהל שרדנו ,ולש םוי םוי ייחב דדמנ ,לודג השעמ לעפ
,םלוא ."תולודגב קוסע" םדאהש םושמ ,תואיגשל וא םירובידל ינחלס סחי םייק םיתעל
הבשחמב םג אלא ,םישעמב קר אל תאטבתמה תויקנ לש המר תעבות תודהיה
.הפה יאצומב םג םיפקתשמה ,היואר תונווכתהבו

תונורחאה תובושתה יתשל טרפ ,קוספ לכב קרפה ךרואל םיעיפומ וללה םירקיעה תשולש
.ידכב אלו ,השעמה תא תושיגדמה

.(ד) "סאמנ ויניעב הזבנ ;(ג) אשנ אל הפרח ;(ב) םימת ךלוה" - הבשחמ
ךשנב ןתנ אל ופסכ ;(ד) דבכי 'ה יארי ;(ג) הער ...השע אל ;(ב) קדצ לעופ" - השעמ
.(ה) "חקל אל ...דחושו
.(ד) "רימי אלו ...עבשנ ;(ג) ונושל לע לגר אל ;(ב) תמא רבוד" - רוביד

ןמ ליבומ 'ב קוספ :ילג הנבמ ונינפל ירה ,ק"דרה לש ותנחבה פ"ע יכ רמול לכונ ףסונ ןויעב
:רובידה לא השעמה ךרד הבשחמה
."תמא רבודו קדצ לעופ ,םימת ךלוה"
:הבשחמה לא השעמה ךרד רובידה ןמ ליבומ אבה קוספה
."...אשנ אל הפרחו ,הער השע...אל ,ונושל לע לגר אל"
:רובידהו השעמה לא הבשחמה ןמ בוש וירחאלו
.(רוביד) "...ערהל עבשנ ,(לעופב) דבכי 'ה יארי תא ,(םיכרע) סאמנ ויניעב הזבנ"
תויהל תולוכי אצומה תודוקנש ,ונדמלל :ףסונ דוסי אטבמ ,ףיצרה ,ילגה הנבמהש ןכתי
.עינמה איה בלה תנווכ - םיתעלו ,השעמה תיישע איה הדובעה תישאר םיתעל .תונוש
לכב - אוה בויחה .תבייחמ קוניז תדוקנ ןיאו ,השעמה תוהמבו םדאה עבטב יולת רבדה
,םדאכ ותוהמ לכב םלש תויהל .רושימ ותואב קר ראשיהל אל ,האלה ךישמהל הרקמ
."הנווכה רחא ךלוה לכה" םא ןיבו ,(ז"ט ךוניחה) "תובבלה וכשמי םישעמה רחא" םא ןיב

,המוד איה הלאשה .ד"כ רומזמב םג המוד רשקהב ונאצמ וללה דוסיה ינבא תשולש תא
- התרוצב ןהו הנכתב ןה
?"ושדק םוקמב םוקי ימו 'ה רהב הלעי ימ"
- הבושתהו
."המרמל עבשנ אלו ...אשנ אל רשא ,בבל רבו םיפכ יקנ"
."'ה תאמ הכרב אשי" רשא

(ל"רהמה פ"ע) םלועה לא םדאה ןמ .2
ןמ תודימה תדובע לגעמ תובחרתה :םדאה תרותב ףסונ דוסי תוארל ןתינ םיקוספה הנבממ
.םלועה לא םדאה
תולועפ הברהב קר ,דחא לעפב הנקנ וניא ךרבתי וב קובדה יכ ונרמא רבכו"
.לכב םלש אוהש דע םיקלוחמ
ןורסח היהי אלש יואר םדאה יכ הז רואיב ,םהרבא הז םימת ךלוה רמא ךכיפלו
רמאנש "םימת היהו ינפל ךלהתה" הזה ארקמה איבמ ךכיפלו ,ולש ףוגה דצמ
. (2)ופוג ןורסח התיהש הלרעה ריסיש הז לצא
,לעפי רשא ושפנ דצמ אוה לעפה יכ ,קדצ לעופ והזו ,ושפנ דצמ םלש דוע היהיו
.ובבלב תמא רבודו רמא ולכש ותעדב םלש היהיש דגנכו
.תעדהו שפנהו ףוגה - םדאה יקלח םה רשא םירבד השולש ךל ירה
םה םירבד השולש ולאש ...ןושלה דגנ ,ונושל לע לגר אל - יעיבר רבד ךכ רחאו
...רבדמ יח אוה םדאה יכ ,םדאה לכ אוה רובידה אוהש ןושלהו ,םדאה יקלח
םשכש םירבד העברא רכז דוע ,ומצע םדאה םה רשא םירבדה וליא רכזש רחאו
ןה ,ויקלח לכ םע ותלוז םע םלש היהיש יואר ןכ ,ומצעב םלש םדאה היהיש יוארש
,הלעמב םידחוימ םה רשא םישנאה ןהו ...ויבורק ןה ,ומצע ינפב קלח אוהש ורבח
.יוארכ םהמיע גהונ היהי הז לכ םעו ,םיאטחו םיער םהש ,הז ךפה םהש א"נב ןהו
רשא ,םיבורקה דגנכו .וירבח םהש ותלוז דגנ ,"הער והערל השע אל" רמא ךכלו
."ובורק לע אשנ אל הפרחו" רמא ,ומצע ינפב טפשמ םהל
תאו" רמא םיבוטה דבכלו ,"סאמנ ויניעב הזבנ" רמא ,ערה תא תוזבלו קיחרהל
..."דבכי 'ה יארי
ומצע דצמ םלש היהיש יוארש םשכ ל"רו ,"רימי אלו ערהל עבשנ" דוע רכז כ"חאו
הז לעו .ךרבתי 'ה םע םלש היהיש ךירצש רמא ,ראבתהש ומכ ותלוז דצמ םלשו
.ול הנשי אלו ךרבתי ומשב עבשנש ...ערהל עבשנ רמא
תיבירב יכ ,"ךשנב ןתנ אל ופסכ" ,םימש תארי דוע רכז םימש תארי ןמ רכזש רחאו
."ךיקולאמ תאריו" ארקב ביתכ
רבד ןיאו ,םיקולאל טפשמה יכ ,םימש תארי כ"ג הזו ,"חקל אל יקנ לע דחושו"
.םימש תארי וב שיש טפשמה ומכ םימש תארי וב שיש רתוי
םירבד ולא י"עו ...תדחוימ םימש תארי וב שי דחא לכב רשא רכז םירבד השולשו
לארשי תראפת ,ל"רהמ) ."ירמגל ךרבתי וב תוקבד ול שיו ירמגל םלש אוה רכזש
(ד"נ קרפ 'א
םהמ דחא לכבו .ומצע םילשהל םדאה שרדנ םהב םימוחת השולשב אופא ןיחבמ ל"רהמ
:םידחא םיביכרמ שי
תומלש ,ופוג תומלש :'ה תדובעב םיביכרמ העברא ובו - ומצע םדאל סחייתמה םוחתה
."םדאה לכ" אוה רשא ,רובידה ,ןושלה תומלש - לכה לעמו ,ותעד תומלש ,ושפנ
,וירבח :םיביכרמ העברא הב ףאו - ותביבס םע ויסחי םוחתמ איה הינשה הצובקה
.םיילילש םישנא ,םייבויח םישנא ,ויבורק
רשא ,םיביכרמ השולש תללוכ איהו ,וארוב םע ותומלש םוחתמ איה תישילשה הצובקה
,םימש תארי לע םידיעמ םמויק יא וא םמויק ךא ,םירחאה םימוחתה ןמ םג םנה הרואכל
לגעמה ןמ ,ילגעמ אוה קרפה הנבמ הז יפלו .ךרבתי ול קר םיעודיו םייולג םהו ליאוה
:ותוא םיפיקמה םילגעמל ימינפה

לכב ,ומצע לעו ומצע םע םדאה תדובעב ,ישיאה לגעמב התישאר תומלשה תדובע
:םיביכרמה
ותביבס םע ויסחי לע הנירקמו תצרופ וז הדובע ."...תמא רבודו קדצ לעופו םימת ךלוה" .1
ותביבס לע רבדמ 'ג קוספ :הצוחה םינפה ןמ הגרדה תמייק וב ףאו ,יתרבחה לגעמה לא -
:"ובורק" ,"והער" - הבורקה
תובחרתה הלח 'ד קוספבו ."ובורק לע אשנ אל הפרחו הער והערל השע אל ...לגר אל" .2
דבכל ולש הדימה הנק והמ :וילא םיבורקה םישנא יבגל אקווד ואל ,םייתרבח םיכרעל
:םייואר יתלבה תא תוזבל הדימה הנק והמו ,םכירעהלו םישנא
."דבכי 'ה יארי תאו סאמנ ויניעב - הזבנ" .3

,רתומ ילוא אוה םהב םירקמל םג סחייתמ קוספב ךשנה רוסיא ,'ה קוספל רחא שוריפ יפל
הרבחה לא - יתרבחה לגעמה לש תפסונ הבחרה אוה הז קוספ הז יפלו .
(3)םייוג יבגל ומכ
.תימלועה ,תיללכה
.קוחרה לא בורקה ןמ ,הצוחה - םינפה ןמ ,אופא ,אוה הנבמה
ומצע םע םדאה תדובע תא האור רשא ,תודהיה תבשחמב ידוחיי רסמ אטבמ הז הנבמ
תיתרבחה השיפתל דוגינב תאז ףא .ותומלש ןחבמל סיסבכ תימוימויה הבורקה ותביבס םעו
ןויקנ לע הדובע רשאמ רתוי ,םיקוחרל תנמדזמ תובדנתהב תונייטצה תדדועמה ,תחוורה
המר יכ שיגדמ ונרומזמ .ומצע םע ןבומכו - תימוימויה ותביבס םע טרפה לש םיסחיה
,וביל תוריק ןיב - המינפ תיבב הליחת תזכורמ הדובעה רשאכ קר תמייק תיתימא תירסומ
םיכרצב תורגתסהל האירק הניא "םימדוק ךריע יינע" לש הניחבה .ותיב תרוק תחתו
לא הצוחה ןירקהל הפוס ,ימינפה לגעמב תושיגרו תונרע - ךפהל אלא ,"ינא"ל םיבורקה
.םלועה לאו הרבחה
תא ריאמו ,"הרשע תחא לע ןדימעהו דוד אב" :תובושתה לש ןרפסמל םג סחייתמ ל"רהמ
יכ םירבד א"י רכזו" קרפה לש ןויערהמ קלחכ תילבקה םירפסמה תרות ךרדב רפסמה
הרשע רפסמ דע יכ ,א"י רפסמ רתויב הזל יוארו ,תלדבנ הגרדמה הנקיש םדאה ךירצ
.
(4)"ךרבתי וב קבדתמו יעבט אוהש הזה םלועמ לדבנ א"י רפסמ ךכל ...ןותחתה תושר(שרדמה פ"ע) "...ה"בקה הז" .3
:ה"בקל תוסחוימ קרפב תודימה יכ וניצמ םילהת שרדמב
(ד ,ב"ל םירבד) 'ולעפ םימת רוצה' רמאנש ,ה"בקה הז - 'םימת ךלוה'"
(ז ,א"י םילהת) 'בהא תוקדצ 'ה קידצ יכ' רמאנש ,ה"בקה הז - 'קדצ לעופו'
(י ,'י הימרי) 'תמא םיקלא 'הו' רמאנש ,ה"בקה הז - 'תמא רבודו'
...'וכו תובית שלש םקיע ה"בקה עשוהי 'ר רמאד - 'ונושל לע לגר אל'
,ביתכ המ לגעה תא לארשי ושעש העשבש ,ה"בקה הז - 'הער והערל השע אל'
(די ,ב"ל תומש) 'הערה לע 'ה םחניו'
םיתמה ויהיו' רמאנש ,םיטישב ןוהל ךירטציא ךכ - 'ובורק לע אשנ אל הפרחו'
(די ,ח"מק םילהת) 'ובורק םע לארשי ינבל' ביתכו ,(ט ,ה"כ רבדמב) 'הפגמב
.ורבד סאומש ימ ויניעב הזובש - 'סאמנ ויניעב הזבנ'
רבדמב) 'םירמ ףסאה דע עסנ אל םעהו' רמאנש ,ה"בקה הז - 'דבכי 'ה יארי תאו'
.ןנעה דומע הל בכעתנש דמלמ (וט ,ב"י
רבדמב) '...'ה םואנ ינא יח םלואו' רמאנש ,ה"בקה הז ,'רימי אלו ערהל עבשנ'
.(חכ ,ד"י
ופסכ ןיאו ...םניחב אלא םימדב הרותה תא ןתנ אלש ה"בקה הז - 'ןתנ אל ופסכ'
(ז ,ב"י) 'ףורצ ףסכ תורוהט תורמא 'ה תורמא' רמאנש ,הרות אלא
ןמ דחא רבדב םנוממ לכ ןינתונו תומואה לכ ןיסנכתמ םאש - 'חקל אל ...דחושו'
"'הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ' :רמאנש ,ןתובכל םילוכי ןניא ,הרותה
.(ז 'ח ש"היש)
תא תומיגדמהו תודימה תא תושרפמ ,'ה יבגל הרותה ןמ שרדמה איבמ רשא תואבומה
רשא ,הז שרדממ םג םיעבונ ,"תודיסחה תדימ ךעידוהל" י"שר ירבד .הדימ לכב שרדנה
קרפב ה"בקה תודימל המ ,השק ןיידע ,םלוא .ה"בקה לש תוקדבש תוקד תוגהנה ראתמ
איה דוסיה תלאש ירהו .ארובה אלו ,םדאה ונה אשונה ירה ,"ךלהאב רוגי ימ" וניינעש
.םדאל ךרד ןויצכ ולא תודימ ורחבנ עודמ
,א"י םירבד) "...וב הקבדלו ויכרד לכב תכלל" קוספה לא ונתוא הכילומ שרדמה לש וכרד
:ירפסה פ"ע ם"במרה ראבמו .(בכ
.ןונח היה התא ףא ,ןונח ארקנ אוה המ"
.םוחר היה התא ףא ,םוחר ארקנ אוה המ
.שודק היה התא ףא ,שודק ארקנ אוה המ
ןייוניכה ןתוא לכב ל-אל םיאיבנה וארק וז ךרד לעו
.ןהב אצויכו קזחו רוביג םימת ,רשיו קידצ ,דסח ברו םיפא ךרא
יפכ וילא תומדהלו ןהב ומצע גיהנהל םדא בייח םירשיו םיבוט םיכרד ןהש עידוהל
.(א"ה א"פ תועד תוכלה ,ם"במר) "וחוכ
עינמה םג אוהו ,םיטרפה רשע דחא וב םירושק רשא יזכרמ ריצ ונקרפב ,וז ךרד יפל
םדאה ףאוש םאש ןאכמו ,ארובה יכרד ןה ולאש הרכההו הנומאה ונה ריצה .םתוא
.ךרבתי ויתודימ ןה ולאש םושמ ,קרפב תובותכה תודימב תכלל הנה ךרדה - וב קובדל
ימ" ירק ,"רוגי ימ" - קרפה שארב הלודגה הלאשל הבושתה - שרדמה יפ לע - יהוזו
הלאשה יכ ףאש ,אופא ,אלפיי אל .ויכרדב ךליו ויתודימב קבדי רשא הז - "וב קבדי
,ןכש .והערל שיא ןיבש רושימב ןה תובושתה בור ,ונוקל םדא ןיבש םיניינעב תקסוע
אלו ,ארובל תומדיהב ןשרוש - ורבחל םדא ןיבש תווצמה םג ,תודהיה תשיג יפל
םלצ" םדא לכ תויה חוכמ ,ןבומכו) .ילסרבינוא "םזינמוה"ב וא תיתרבח השיפתב
תכרעמה ,ל"נה שרדמה ךרד יפל ,ןכ םאו .(ינומא ןכ םג ודוסיש ףסונ טבמ - "םיקולא
.תלוזה םע ותוגהנתה לע הנירקמה איה םדאה לש תינומאה

םיטרפה רשע דחא תא הליבקהש ,(םש ,תוכמ) ארמגה ירבד רתוי םיראומ וז דומיל ךרדב
:תווצמה ג"ירתל קרפב
דוד אב ...השמל ול ורמאנ תווצמ הרשע שולשו תואמ שש :יאלמש 'ר שרד"
."...הרשע תחא לע ןדימעהו

,תוצמה ג"ירת תא םיללוכה תונורקעה תשיפת אלא ,הלילח םיטרפה םוצמצ אל ,רמולכ
,רומזמה לש תללוכ היארב ,ןכ יכ הנה .ולש דחוימה הנבמה ןמו רומזמה ןכותמ הלועש יפכ
תויקנהו תונכה :הרותה רסומל םיידוחייה תודוסיה ונינפל םישרפנ ,הדימ לכ דומיל דצל
ותביבס םעו ויתומא 'דב ותוגהנתה תבצה ,רובידבו הבשחמב םג ,ידוהיה ןמ םישרדנה
הנומאה תמנפהו ,םיימוימויה םינטקה םישעמה ןחבמ תשגדה ,דקומב תימוימויה
.תוירבה םע ויתוכילהל דוסיכ ארובב תוקבדהו

םויס
?הז הלעמב תולעל ונתאמ דחא לכל יוכיס שיה ?הלוגס ידיחי לש םקרפ אוה קרפה םאה
,הכוב היה הזה קוספה ארוק לאילמג ןבר היהשכ - 'םלועל טומי אל הלא השוע'"
אל ...הזה קוספה ארוק אביקע יבר היהשכו .הלא לכ תא תושעל לוכי ימ רמואו
.קחשמ היה לבא הכוב היה
.קחשמ התאו הכוב ינא המ ינפמ :לאילמג ןבר היל רמא
לוכי ,(אל ,א"י ארקיו) "ץרשה לכב םכל םיאמטה הלא" ,ביתכ המ האר :היל רמא
.אמטמ השדעכב עגנ םא ירהו ...ןהמ תחאב וליפא - אמטי אל ןלוכב עגנ אל םא
הבוט הדימ רמוא יווה ?תויונערופ תדימ וא הבוט הדימ ,הבורמ הדימ הזיא יכו
דחאב ץרשב עגונ אוהש םא המו !םילפכב תואמ שמח תונערופ תדימ לע הבורמ
השע םאש ןידב אהי אל הבוט הדימ ,םלוכב עגנ וליאכ אמטמ השדעכב וליפא ,ןהמ
השוע ןהב בותכש תווצמ השועה לכ ךכ ...ןלוכ תווצמה לכ השע וליאכ ,וליאמ תחא
.ןלוכ השע וליאכ - ןהמ תחא השע םא ,םלועל טומי אל הלא
(ו"ט םילהת שרדמ) ."ינתמחינ ,אביקע ,ינתמחינ :לאילמג ןבר היל רמא
ביצמ ןתוא תולעמב דומעל ,ותומכ לודג ולו ,שונא ןב לש ותלוכיב קפס ליטמ לאילמג ןבר
הפיאש ךותמ ,ןהמ תחאב וליפאו ,ןהב הזיחא לכ יכ ראבמו ,אביקע יבר אב .רומזמה
.ונתאמ דחא לכל רוא תדוקנ איה וזו .ומצע ינפב רעש איה ירה - 'הב קובדל

.ונרומזמ תא םידחיימ ולא - וגלמו רבלמ תויקנה ,תונתוונעהו הפיאשה ,תוטשפהו תולדגה
ארי םדא אהי םלועל" יכ ונמצעל םיריכזמו םירזוח ונא ,שדח םוי תירחש תולעב ,וז חורבו
.(ב"כ א"בדנת פ"ע) "ובבלב תמא רבודו ,תמאה לע הדומו ,יולגבו רתסב םימש


:תורעה


םכדימ תאז שקיב ימ" ש"מכו ,"םייואר םלוכ ןיא יכ" :"תודוצמ"ה לעב דיעמש יפכ .1
עשוהי 'ר רמא" :"בוט רחוש"ב שרדמה םג שרפמ וז ךרדבו (בי ,'א היעשי) "!?ירצח סומר
...אזועו ...ךלהאב רוגי ימ ןכ םא ,ופרשנ שדקמה תיבב וסנכנש והיבאו בדנ םא המו ,יול ןב
ןירכומש ןתוא הארו ,הנידמל סנכנש ינוריעל לשמ ...ךלהאב רוגי ימ ןכ םא ...ול היה המ
.הברה תועמ ול שיש ימ וירבח ול ורמא ,וליאמ עובשל לוכי ימ רמא ,רבד לכו ןיתיתכ ינימ
תווצמ ודיב שיש ימ ךלוה ,ה"בקה ול רמא ,ךלהאב רוגי ימ 'ה ,ה"בקה ינפל דוד רמא ךכ
."...םימת ךלוה ,תושירפ תוצמ ודיב שיש ימ ,הברה
רוזח
וז הדימב ןוידה תא ביחרמו ,םינוש תומוקמב תומימתה תדימ רואיבב קסוע ל"רהמה .2
,הבשחמב תומימת לע אוה שגדה םש ."תומימתה ביתנ" קרפב ,ב"ח "םלוע תוביתנ"ב
.בקעי לש ותדימכ ,'תי וב תוקבדה לא אליממו ,תומלשה לא רתויב הבורקה הלעמכ
- םת התאשכ" :"ךיקולא 'ה םע היהת םימת" שרפמה ,ירפסה תא איבמ אוה ךכל רשקהב
םימתל ןיאש ינפמ הז לכו" ."ומע םמתימ ה"בקה ,םימת אוהש ימ" ."ךיקולא 'ה םע ךקלח
."ותעדל םכחתמ וניאו וילא ךרבתי 'ה ןתנש המ קר
רוזח
,'ה לצב ףפותסהל ףאושה םדא ותואל תדחוימ הרהזא שי" :א"רגה ןב א"ר ןוגכ .3
ראב") ."יוגל וליפאו ...בל לע םישי אלו וב רעבת הלווע" םה ירהש ,ולאמ קחרתהל
.הרותה תווצמל תופסות רומזמב ןיא יכ רמואו ,הז שוריפל דגנתמ ק"דר .("םהרבא
רוזח
ןכותה רואיבל תודחא םיכרד עיצמ ,"םהרבא ראב" ושוריפב ,א"רגה ןב םהרבא יבר םג .4
הדובעב תודימה תא אוה ףא שרפמ ,"הנושארה ךרד"ב .ונרומזמב תווצמה לש הנבמהו
:םירושימ השולשב
,ורבחל םדא ןיבש המ ,םוקמל םדא ןיבש המ :תשלושמ הקולח השע ררושמה"
."ומצע ןיבל וניבש המו
- ישעמה ןיוטיבו ,תיללכ הרימאב ןושארה קוספב רבכ םיעבומ םתשולש ,ותעדל ,םלוא
.קרפה ךשמהב
םימת" ורמא ןיינעכ ,תונוכנ תונומאב םוקמה ןיבל וניבש המ לע" - "םימת ךלוה"
בצועמ ,םייתרבחה ויכרע םלוס - 'ד קוספב ישעמה יוטיבו ."ךיקולא 'ה םע היהת
.ותנומא יפל
.'ג קוספב ישעמה ויוטיבו "...ורבח ןיבל וניבש המ לע ,קדצ לעופו"
המ םע ורובד ןווכמ וניאש ימ יכ ,ומצע ןיבל וניבש המ לע - "ובבלב תמא רבודו"
.'ה קוספב ויוטיבו ...ושפנב רקש השוע אוה ,ובלבש
םהב ןייענ םא ךא ,דחושו תיבירכ ,ורבחל םדא ןיבש םיניינע 'ה קוספב ובתכנ הרואכל
ענכשל םדאל םוקמ םהב שיו ,לכל םסרפתמ םרוסיא ןיאש םינטק םיכפ" וליא יכ הארנ
ותואל תדחוימ הרהזא שי ,וירבדל ,ןכ לעו ."בוט השעמ השוע םצעב אוהש ומצע תא
.לצב ףפותסהל ףאושה םדא
רוזח