םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


'א םילהתב קידצה תומד


םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא
דמע אל םיאטח ךרדבו
:בשי אל םיצל בשומבו
וצפח 'ה תרותב םא יכ
:הלילו םמוי הגהי ותרותבו
םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו
ותעב ןתי וירפ רשא
לובי אל והלעו
:חילצי השעי רשא לכו
םיעשרה ןכ אל
:חור ונפדת רשא ץמכ םא יכ
טפשמב םיעשר ומקי אל ןכ לע
:םיקידצ תדעב םיאטחו
םיקידצ ךרד 'ה עדוי יכ
:דבאת םיעשר ךרדו
(א)
.
.
(ב)
.
(ג)
.
.
.
(ד)
.
(ה)
.
(ו)
.
.םלוכ םיליהתה ירומזמ תא חתופכ אוהו ,עשרהו קידצה רואת תא ללוכ םיליהתב 'א רומזמ
:ק"דר בתוכ הז רומזמ לש ומוקמ לע
לומגהו ,םלועה הזב תושעל םדאל ול יוארש המו ,םדאה תרות רומזמה הזב דוד ללכו"
."וב ורפס לחה ךכיפל ,דואמ דבכנ רומזמ אוהו .םיעשרל שנועהו ,םיקידצל בוטהו
.םירצק םיקוספ הששב ,הברה ךכ לכ רומזמה ללוכ דציכ הארנו ,רומזמב ןייענ הבה

םע הנושאר השיגפב .שיא .עשר אל .קידצ אל ."שיא" לש ותומד רואיתב ליחתמ רומזמה
.םיבר םירבד תושעמ ענמנ אוה יכ םיעמוש ונא .והשמ השוע ותוא םיאור ונא ןיא ,שיאה
אוהו ,הזה שיאה לש ובל לע תורחתמ םלוע תופקשה שולש :בטומ וא ,םישנא תוצובק שולש
ךלה אל" ונלש שיאה .םיצלהו םיאטחה ,םיעשרה יותיפ ינפב דמוע אוה .םתשולש ינפב דמוע
לכ לש היגולואידיאה יהמ ."םיצל בשומב בשי אלו ,םיאטח ךרדב דמע אל ,םיעשר תצעב
?םיעשרה םיכלוה ןאל ?הצובק

ותצע תא לבקמה .הפיקמו האלמ ןתונ אוהש הצעהו ,תססובמ ותעד .גולואידיאה אוה עשרה
."םיעשר תצעב ךלה אל" ונלש שיאה .הכורא ךרד היפ לע תכלל ךירצ

לא עגר לכב ךשמנ אוה .תוביציה רסוח תא גציימ אוה ,תרחא היגולואידיא ביצמ אטוחה
קר רשפא .ותצעב תכלל רשפא יא ןכלו ,חווט תכורא ךרד הארמ אוה ןיא .ךשומהו םסוקה
."דמע אל םיאטח ךרדב" ,ונלש שיאה .עגר ידמ ןוויכ ףילחהלו ,הב דומעל

בשוי אוה .ץמאתהלמ רוטפ אוה .םלוכמ רתוי םכח אוה .איהש היגולואידיא לכל געול ץלה
יארחא אוה ןיא .דחי םג וכופיהלו רבדל גלגלמ אוה .לכל גלגלמו ,וידדצ לכל ןנובתמ ,ומוקמב
דציכו ,תושעל אל המ קוידב עדוי אוה .אוה ויתונויערל ןמאנ תויהל בייחתמ אוה ןיאו ,וירבדל
."בשי אל םיצל בשומב" אוהו ,הז לש וגעלמ םג שגרתמ וניא ונלש שיאה .העוט דחא לכ

?ותוא םיפיקמה םייגולואידיאה תשולש ינפב דומעל חילצמ אוה רשאכ ,ונלש שיאה השוע המ
:הזה שיאה .ןלטב :רמוא יתייה טעמכ ,ימתס ךכ לכ הארנ אוה ןושאר טבמב
."הלילו םמוי הגהי ותרותבו ,וצפח 'ה תרותב"
הזב תושעל םדאל ול יוארש המ" והזו ?םיליהת רפס חתופ הזה שיאה רואיתבו ?לכה הז
!?ק"דר ריהצהש יפכ ,"םלועה

,שיאה ישעמ לש יאזורפ רואיתמ ךפוה רואיתה .שיאה לש ורואיתל ךשמה שי .קוידב אל ,אל
:ךישממ רואיתה .לשמ רויצל
,םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו"
,ותעב ןתיי וירפ רשא
,לובי אל והלעו
."חילצי השעי רשא לכו
?וישעמ רואת ךשמה הזש וא ,שיאה לש ורכש הז םאה

ןתונ אוהש ץעה לש ורכש םאה .דימת םימ ול שיש ,קזח ,ץע אוה ונלש שיאה .קודבנ הבה
שיאה .ומצע ץעה לש ורכש אלו ,םירחא לש םרכש אוה תוריפה עפש אמש וא ?םירחאל תוריפ
אוהש תוריפב אלא ,וילגרל םרוזה גלפה ןמ לבקמ אוהש םימב הניא תירקיעה ותנוכת ,ונלש
.םירחאל ןתונ אוה .חילצמ אוה .השוע אוה ."חילצי - השעי רשא לכו" .םתעב ןתונ

אל" ,ורואית ליחתמ םהבש "םיואל"ה תשולש .תפומה שיא לש תומד תא תונבל ונחלצה ,הנה
."ןה"ה שיא אוה ,"ואל" שיא אוה ןיא .תירקיעה ותנוכת םניא - "בשי אל ,דמע אל ,ךלה
."הלילו םמוי הגהי ותרותבו" ;"וצפח 'ה תרותב" ;"ותעב ןתיי וירפ"

לבא - "'ה תרות" איה רשאכ התוא שגופ אוה ,הב ץפח אוהש הרותה .וכרד םע םלש אוה
םמוי הגהי ותרותבו" :ולש "ותרות" אלא ,'ה תרות דוע איה ןיא ,הב למע אוהש רחאל
.האלמ וכרד םע ותוהדזה ."הלילו

.הלילו םמוי ותרותב הגוה ףוסוליפה םג .ןויעב קבד ףוסוליפה .ףוסוליפ ונניא ונלש קידצה
אוה .השוע אוה ןיא ;וירפ ןתונ אוה ןיא :השעמל ותרות תא םגרתמ וניא ףוסוליפה לבא
.הגוה

תא למסמ קידצה ."חור ונפדת רשא ץומכ" :םיעשרה וליאו ."ותעב ןתיי וירפ" קידצה
תרשמ אוה ,הכותב יח אוהש הרבחה לע עיפשמ קידצה .ץומה תא - עשרה וליאו ,ןיערגה
.ץומ קר הרבחל עיצמ - עשרה ,וישעמ ירפב םתוא

.םיצלה בשומב ובשי ,תבשל וכישמי םה ."טפשמב םיעשר ומוקי אל ןכ לע"

הפוסש ,םיעשר ךרד ;הב דמוע אל ףא קידצהש ,םיאטח ךרד :רומזמב תורכזומ םיכרד שולש
אטבמ "עדוי" לעופה ."םיקידצ ךרד 'ה עדוי יכ" :החטבהה וז ךרד לעו - םיקידצ ךרדו ;ןודבא
רשק וניא לאה ןיבל קידצה ךרד ןיבש רשקה .יתיווחה ,ינשוחה ,ץימאה רשקה תא ארקמב
םיעשר ךרדו ,םיקידצ ךרד 'ה עדוי יכ" .היווח לש ,היישע לש רשק אוה .יפוסוליפ-ינויע
."דבאת

רכזומה ץעה םג .ז"י קרפ והימריב םג עיפומ םימ לע לותש ץע לש רואת :הלאשב םייסנו
והימריב ירפהו ,דחא רבד למסמ 'א קרפ םיליהתב ירפה :תאז לכבו ,ירפ ןתונ ז"י והימריב
.ותונרקסלו ארוקה לש ותנובתל ריאשנ תאז - ירפ לכ למסמ המ .רחא רבד למסמ - ז"י

םילהת ןכותל הרזח