םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


,'הב חטוב ךלמה יכ :אכ םילהת
טומי-לב ןוילע דסחבו

.םילהת רפסב םיבר םיקוספו םיעטק דועו םימלש םיקרפ רשע-דחא לש םאשונ אוה ךלמה
ותלאשמ תא אלמ 'הש ךלמ רובע הדות ובו ךלמה ירומזממ רומזמ אוה א"כ רומזמ םג
.ותליפתל הנענו
.דאמ לגי המ ךתעושיבו ,ךלמ חמשי ךזעב ,'ה"
."הלס תענמ-לב ויתפש תשראו ול תתנ ובל תואת
ךלמה .המחלמב ןוחצינב ןאכ רבודמש רעשל םילוכי ונא ,"ךתעושי"ו ,"ךזע" םילימה ןמ
.ובלב ול הוואתנש המ תא ,ובל תולאשמ תא אלמ 'הש ןוויכ חמש
תואת" :תולבקתה יפ לע .ארקמב תיאדיחי איה "ויתפש-תשרא" ףוריצבש "תשרא" הביתה
יתנמס הדש ותואמ הלימ איה "תשרא" הביתה - "תענמ-לב ויתפש-תשראו / ול תתנ ובל
.ויתפש תליפת :ומגרת םיעבשב ןכאו .ויתפשב עיבהש הלאשמ :רמולכ .ובל-תואת
.הלאש איה "ותשירא" .שרד ,שקב ,לאש :איה "שרא" תועמשמ תירושאב
"ךבגשי ,ךנעי" :חכונ ןושלב ךלמה לא רובידב חתופ קרפה .ךלמה ירומזממ אוה ףא 'כ קרפ
."ושדק ימשמ והנעי ,וחישמ 'ה עישוה" :רתסנ - ישילש ףוגב ךלמה לע םירבדמ םויסבו 'וגו
:רתסנ ןושלב ךלמה לע רבדמ רומזמה לש ןושארה קלחה - א"כ קרפב - תאז תמועל
.דאמ לגי המ ךתעושיבו ,ךלמ חמשי ךזעב"
".תענמ-לב ויתפש תשראו ול תתנ ובל תואת
לע רומזמה לש הז קלחב םירבדמ םימעפ הרשע שולש .ה"בקה לא םירבדמ חכונ ןושלב
:חכונב ךלמה לא ררושמה הנופ ךליאו 'ט קוספמ .רתסנב ךלמה
."ךיאנוש אצמת ךנימי ,ךיביוא לכל ךדי אצמת"
:רתסנ ןושלב רבדל ררושמה רבוע 'ה לע וליאו
."םעלבי ופאב 'ה"
ןושלב ךלמה לע ןהו 'ה לע ןה םירבדמ ,ינשל ןושארה קלחה ןמ רבעמה קוספ ,'ח קוספב
.חכונ ןושלב 'ה לא הנופ ררושמהו ,ללכ רכזנ ךלמה ןיא המיתחה קוספב .רתסנ
קר אל הז רחא הז םיקרפה ינש תא רדיס םילהת רפס רדסמש םירובס םידחא םישרפמ
,המחלמב ךלמה תעושתל הליפת אוה 'כ קרפ :םנכות ללגב םג אלא ,םהלש הנבמה ללגב
אוהו המחלמב ךלמה תחלצה לע 'הל הליהת א"כ קרפ וליאו ,ברק םרטב הרמאנש הליפת
:'ה לא ויניע תא אשונ ןאכ ראותמה ךלמה .המחלמה רחאל רמאנ
."טומי לב ןוילע דסחבו ,'הב חטוב ךלמה יכ"
ךלמה תונוחצינ תא .עישויש 'ה לא הנופ םעה םג .'ה לע אלא וחוכ לע ךמוס אל לארשי ךלמ
:'ה תעושיכ האור אוה
."ךתרובג הרמזנו הרישנ ,ךזועב ,'ה ,המור"
.ךתעושיב ודובכ לודג .'ה תאמ ול םיאב ותחלצה לכו ךלמה לש וחוכ לכ
:רפוסמ ח"ל קרפ היעשי רפסב .והיקזח ךלמל קרפה תא ךיישל וצר רשא םינשרפ שי
,תומל והיקזח הלח םהה םימיב"
:וילא רמאיו איבנה ץומא ןב והיעשי וילא אביו
.היחת אלו התא תמ יכ ךתיבל וצ - 'ה רמא הכ
רשא תא אנ-רכז 'ה הנא :רמאיו 'ה לא ללפתיו ריקה לא וינפ והיקזח בסיו
,יתישע ךיניעב בוטהו םלש בלבו תמאב ךינפל יתכלהתה
.לודג יכב והיקזח ךביו
:רמאל והיעשי לא 'ה רבד יהיו
יתיאר ,ךתליפת תא יתעמש ,ךדבע דוד יהולא 'ה רמא הכ - והיקזח לא תרמאו ךולה
ריעה תאו ךליצא רושא ךלמ ףכמו .הנש הרשע שמח ךימי לע ףסוי יננה ,ךתעמד תא
'וגו "תאזה
:רפוסמ היעשיב ט"ל קרפ תליחתב
והיקזח לא החנמו םירפס לבב ךלמ ןדאלב ןב ןדאלב ךדארמ חלש איהה תעב"
."קזחיו הלח יכ עמשיו
:ונקרפב ז-ה םיקוספב םיאצומ ונא הלאה םירבדל דה
.דעו םלוע םימי ךרוא ,ול תתנ ךממ לאש םייח"
.וילע הושת רדהו דוה ,ךתעושיב ודובכ לודג
"...דעל תוכרב והתישת יכ
.םימיה תירחאב לארשיב ךולמל דיתעה חישמה ךלמה לע רומזמה שרדנ בוט רחוש שרדמב
רמאנ ךכ .לארשיב ךלמה תומדב אלא רדגומ ךלמב םירבדמ ונא ןיאש שרפל ןבומכ רשפא
:הרות רפס ול בתוכ ךלמהש ,םירבד רפסב ךלמה תשרפב
לע םימי ךיראי ןעמל ,לאמשו ןימי הווצמה ןמ רוס יתלבלו ,ויחאמ ובבל םור ילבל"
."לארשי ברקב וינבו אוה ותכלממ
:דודל חטבוהש יפכ תלשושה תויכשמהב הארנכ רבדמ דעו םלוע םימי ךרוא
.(זט 'ז ב"ש) ."םלוע דע ןוכנ היהי ךאסכ ךינפל םלוע דע ךתכלממו ךתיב ןמאנו"
:החמש ילעפ םה קרפב םיבר םילעפ
."דאמ לגי המ ךתעושיבו ,ךלמ חמשי ךזעב"
."ךינפ תא החמשב והדחת"
ורתי דחיו" ומכ ,החמשה לש ינוציחה יוטיבה אוה ילואו ,הוודח ןושלמ ילוא אוה "והדחת"
"הוודח" תא ונמ ד"ל קרפ 'א חסונ ןתנ יברד תובאב "...לארשיל 'ה השע רשא הבוטה לכ לע
:המיתחה קוספ .החמש םהב הארקנש תומש תרשע ןיב
,"ךתרובג הרמזנו הרישנ ,ךזעב 'ה המור"
:םיה תרישמ קוספה תא ריכזמ
הי תרמזו יזע"
.העושיל יל יהיו

?ינתבזע המל ילא ילא :בכ םילהת