םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


רסחא אל יעור 'ה :גכ םילהת

ומצע תא ררושמה המדמ רומזמה לש ןושארה וקלחב .'הב ןוחטיב רומזמ אוה ג"כ קרפ
:ןמאנ העורל 'ה תאו רדעה ןמ שבכל
.רסחא אל - יעור 'ה"
."ינלהני תוחונמ ימ לע ינציברי אשד תואנב
תואנב ןאצה תא ץיברמ בוטה העורה .ילארוטספ ,וילש ,עגור אוה יומידה לש ןושארה וקלח
ןוזמל קר אל .הערמ לש עפשל ןאצל גאוד העורה .הוונ הארנכ אוה תואנ לש דיחיה .אשדה
.םטיאל םימרוזה ,םיטקש םימל ןאצה תא להנמ אוה .היתשל םימל םג אלא גאוד אוה
םימרוז םימ .תקורי םהילע תפסאתמו םישפועמ םה ןכש ,ןאצל םיבוט םניא םידמוע םימ
ונינפל .ןאצה רובע םילאידיא תוחונמ ימ .םתותשל ןאצל השקו ףחסב םיאלמ המצעב
.הרשי ךרדב ותוא ךילומו החונמ ןאצל ןתונ העורה .הולשו עפש לש הנומת
."ומש ןעמל קדצ ילגעמב ינחני ,בבושי ישפנ"
"ומש ןעמל" :םילימב .הנוכנ ךרדב ןאצה תא ךילומ העורה .תוליסמ ,םיכרד םה םילגעמ
תחאב הנתשמ הולשה הנומתה .ומש ןעמל השוע ה"בקה קר .לשמנל ררושמה זמור
:השק בצמל
..."תומלצ איגב ךלא יכ םג"
,תוומה לצב םג .םויה רוא תא םיכישחמה םיהובג םירה תופקומה תויאיגב ךלוה ןאצה
העורה דיב .ותא העורהש שיגרמ אוהש ןוויכ חוטב ומצע השה שח ,הנכסה םוקמב
ותא העורהש ול תוארמ לבקמ אוהש תוכמה .ןוכנה ןוויכב ןאצה תא ןווכמ אוה ובש לקמ
.וילע חיגשמו
.ידמע התא יכ ער אריא אל"
."ינומחני המה ךתנעשמו ךתבש
טקש לש בצמב .היינשה הנומתל הנושארה הנומתה ןיב ןושלה יפוליחל בל םישל יאדכ
תומלצה איגב ."ינחני ,בבושי ,ינלהני ,ינציברי" :רתסנ ןושלב העורה לע השה רבדמ הולשו
וניא םדאל ול בוט רשאכ ."ךתנעשמו ךתבש ,ידמע התא יכ" :חכונ ןושלל ןושלה תכפוה
.'ה תברקב םדא הצור השק בצמב ,הרצ תעב .ותוחכונב שח וניאו ,'ה תברק תא שפחמ
.יומיד ונינפלש תזמרמ חכונה ןושל .וליציש 'הב חטוב אוה הקוצמב ררושמה אצמנ רשאכ םג
ןאצו העור לש יומידמ .הנומתה תפלחתמ ןאכ .'הב ונוחטיב תא ראתמה םדא אוה רבודה
תתל םילוכי ונאש תרתוכה .המחלמל ויביוא לומ לא דמועה ךלמ לש רואיתל ררושמה רבוע
אוה ,ויביוא לומ לא ,ברק ינפל םדא דמוע רשאכ ללכ ךרדב ."יררוצ דגנ" :איה הנומתל
ותליכא לכוא תאז לכב אוה םא .ןובאתה ןדבאל םימרוג ויתוששח .הגאדו דחפ אלמ
ימובלאב .ינוציחה והארמ לא בל םש וניא המחלמה לומ לא דמועה לייחה .הפוטח
ונוחטיב .רעיש ירזופמו םיכלכולמ ,םיחלוגמ יתלב םילייחה םיארנ ונל םירכומה המחלמה
גאודה חראמ לצא הולשב לוכאל הנפתמ אוה .שושחל אלש ול םרוג 'הב ררושמה לש
.ותוקשהלו וליכאהל
."יררוצ דגנ ןחלוש ינפל ךורעת"
:ינוציחה והארמל גאוד אוה
."ישאר ןמשב תנשד"
ונחלוש לע ךומס אוה .ללפתמה אוה ,ןמשב חשמנ רשא ,ךלמש ונל תזמור תאזה הרימאה
.תנקורתמ הניא וסוכ .ןייב ונואמיצ הוורמ אוה .ויררוצ לומ לא הוולשב לכואו ה"בקה לש
רומזמה .ללפתמה לע עפשומה עפשל םיזמור ןמשהו ןייה .בושו בוש האלממ תיבה לעב
בותכל ךרוצ האור ררושמה ןיא ךכיפל .ארוקה תא דמלל אב אל לשמה .חקל רומזמ וניא
:תונומתה יתשל תרשקנה השקבו הליפתל ןורחאה קוספב רבוע אוה .לשמנה תא
"ייח ימי לכ ינופדרי דסחו בוט ךא"
,ןאצהו העורה תנומתל זמר -
."םימי ךרואל 'ה תיבב יתבשו"
."'ה תיבב יתבשו" .עבק ריידכ אלא חרואכ אל םעפה ךא - חראמה לש ותיבב תבשל ךישמא
.עבק לש הבישי םשל תיבה ךות לא ,''ה תיבב' אלא ''ה תיב לא' אל
:רדסה לילב יעיברה סוכה םע רמאנב םינד א"ע ח"יק ףד םיחספ ילבבב
.ןופרט יבר ירבד לודגה ללה רמואו ללהה תא וילע רמוג יעיבר ר"ת"
."רסחא אל יעור 'ה :םירמוא שיו
.רוביצה רומזמ אלא טרפה לש ורומזמ וניא רומזמה "םירמוא שי"ה ירבדל
:וניתובאל ועריאש םיעוריאל קרפב םיזמר ואצמ שרדמב
.ומש ןעמל אלא תוכז יל שיש אל .דובכ יננעבו ולשבו ראבבו ןמב - קדצ ילגעמב ינחני
.רבדמ לש ודוקדקב - תומלצ איגב ךלא יכ םג
.םמוי םהינפל ךלוה 'הו רמאנש - ער אריא אל
ןירוסייה ולא - ךטבש
.הרות וז - ךתנעשמו
.ונימיב הרהמב הנביש ונשדקמ תיב הז - םימי ךרואל 'ה תיבב יתבשו

ושדק םוקמב םוקי-ימו 'ה רהב הלעי ימ :דכ םילהת