םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


םיהלא לומ דדובה םדאה :זכ םיליהת

;אריא יממ - יעשיו ירוא 'ה"
."דחפא יממ - ייח זועמ 'ה
:תחא השקב ללפתמה שקבמ ןוחטיבה תזרכה רחאל
;ייח ימי לכ 'ה תיבב יתבש"
".ולכיהב רקבלו 'ה םעונב תוזחל
תיבב תוהשל :תומלשהו .תומלשל ףאוש אוהו ,ומצעב חוטב ללפתמה .ריפש לכה - הרואכל
.רקוב ידימ ,םוי ידימ םש תויהל ,שדקמה

תודידבב תפלחתמ ןוחטיבה תשגרה .ררושמה לש ותשגרהב תינפת ,רומזמב תינפת - עתפלו
:וירבד תא עמשנו .דחפו הדרח אלמתמ ,דחפ אלו ארי אל עגר ינפלש ,ללפתמהו .הארונ
.יננעו יננחו ,ארקא ילוק 'ה עמש"
.שקבא 'ה ךינפ תא ,ינפ ושקב יבל רמא ךל
.ךדבע ףאב טת לא ,ינממ ךינפ רתסת לא
.תייה יתרזע
.יעשי יהולא ,ינבזעת לאו ינשטת לא
".ינפסאי 'הו ,ינובזע ימאו יבא יכ
?םיהולאה לא אוה הנופ עודמ ."ארקא ילוק 'ה עמש" :שקבמו םיהולאה לא הנופ ררושמה
אלל ,תימינפ השגרה ,ימינפ אוה םרוגה !אל ?'הל תונפל ותוא ררועש ינוציח םרוג היה םאה
,אוה ,יבל ."ינפ ושקב" ,'ה ,ךיתודוא יל רמא יבל .ינפ ושקב ,יבל רמא ,ךל :ץוחבמ ררועמ לכ
שקבמ ינאו ,יבל תינפל הנענ ינא ."שקבא 'ה ךינפ תא" :ןכלו .ךינפ תא שקבל יל רמא ,ומצעמ
.ךינפ תא

ושקב ,זועו 'ה ושרד" :םימוד םיקוספמ דומלל םילוכי ונא "ךינפ ישקבמ" יוטיבה שוריפ תא
תא תעדל םישקבמה םה ךינפ ישקבמ .(ה-ד ,ה"ק) "השע רשא ויתואלפנ ורכז ,דימת וינפ
.ךחוכ תא ריכהל ,ךינפ תא שקבל ,ררושמה רמוא ,יל רמא יבל .וזועו וחוכ תא ,וישעמ

,ללפתמהו .םדאל ומצע איצממ םיהולאה ןיא םא ,םיהולאה תא אוצמל לוכי וניא םדאה
םנמאה :תוקפס עגרל ףקתנ ,שדקמה תיבב תויהל שקבמו רשואמו חוטב היה עגר ינפלש
:ללפתמו ךישממ אוהו ?יתוא םיהולאה הצרי
.ךדבע ףאב טת לא ,ינממ ךינפ רתסת לא"
.תייה יתרזע
."יעשי יקולא ינבזעת לאו ינשטת לא
.הבוגתל הפצמ אוהו ,םיהולאה לא הנופ םדאה :ירטס-וד אוה םיהולאה לא םדאה לש וסחי
."שקבא 'ה ךינפ תא" - "ינממ ךינפ רתסת לא"

םייעבטה םירשקה םג יכ אוה שח ,םיהולאב ןוחטב שקבמ אוהו ,םלועב דדוב םדאה רשאכו
יבא יכ" .ךומסל לוכי וניא ומאבו ויבא לע םג .ןוחטב וב םיכסונ םניא םה םג ,רתויב םירורבהו
:םיהדמו ףירח שוריפ קוספה תא שרפמ י"שר ."ינפסאי 'הו ,ינובזע ימאו
.ונווכתנ ןתאנהל שימשת תעשב - ינובזע ימאו יבא יכ"
- ךליא וינפ ךפוה הזו ,ךליא וינפ ךפוה הז ,ןתאנה ורמגש ןוויכ
."רבועה תא רצו הפיטה תא רמוש ה"בקה .ינפסאי 'הו
ימויק לכ ;דדוב ךכ לכ ינא :רמוא אוהו .ותריצי דוסל ,ותיווה דוסל סנכנ ומכ ללפתמה
יבא יכ" .םיהולאה אוה אלה ,ימויקב הצור תמאבש דחאה .הנווכ רסוחב ,תועטב ,הרקמב
.ימויק תאו יתריצי תא ןוויכש הז אוהו ,יתוא ףסא אוה ."ינפסאי 'הו - ינובזע ימאו

ול רתונ .דבלב ירקמ רשק וילא םירושק וירוה םג .םיער ול ןיא .ותביבס לכמ דרפנ ללפתמה
:שקבמ אוהו .םיהולאה :דחא
."יררוש ןעמל ,רושימ חרואב ינחנו ,ךכרד 'ה ינירוה"
חוטבה רבדהש ידכ ,תוא יל ןת ,ךכרד 'ה ינירוה .שי - םיאנוש .יל ןיא םיער .יביוא - יררוש
ךידעלב ןכש ,ךכרדב ךלא ישעמבש ידכ ,תואה יל ןת .ןוכנ היהי םנמא ימלועב יל שיש דחאה
.םולכ יל ןיא
."סמח חפיו ,רקש ידע יב ומק יכ ,ירצ שפנב ינתת לא"
- "םייח ץראב 'ה בוטב תוארל יתנמאה ילול"
תא ךישממ וניאו ,קנחנ ומכ ררושמהו - זא יכ ,'ה בוטב הארא םנמא יכ הנומאה אל םא
המ קוידב םיעדוי ונחנאו - "םייח ץראב 'ה בוטב תוארל יתנמאה ילול" .הזה עוטקה טפשמה
ויביואו ,ומאו ויבאב חטוב וניאו ,םיבהוא ול ןיאש םדאל הפצמ המ םיעדוי ונא .ארוק היה
.ונולשיכל םיכחמו םילכתסמ
:םייסמ אוהו .ןימאמה לש וידיב תוקיזחמה םה הנומאהו הווקתה ,הווקתה
."'ה לא הווקו ,ךבל ץמאיו ,קזח ,'ה לא הווק"
.ביבסמ רוגמו ןיוע םלועב ונל תחא הווקת קר
."'ה לא הווקו ,ךבל ץמאיו ,קזח ,'ה לא הווק"

םילהת ןכותל הרזח