םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


הבושת-לעב לש ותומד :בל םיליהת
:האטח יוסכ עשפ יושנ ירשא .ליכשמ דודל
:הימר וחורב ןיאו ,ןוע ול 'ה בושחי אל םדא ירשא
:םויה לכ יתגאשב ,ימצע ולב יתשרחה יכ
:הלס ץיק ינוברחב ,ידשל ךפהנ ךדי ילע דבכת הלילו םמוי יכ
'הל יעשפ ילע הדוא יתרמא יתיסכ אל ינועו ךעידוא יתאטח
:הלס יתאטח ןוע תאשנ התאו
:ועיגי אל וילא םיבר םימ ףטשל קר ,אצמ תעל ךילא דיסח לכ ללפתי תאז לע
:הלס ינבבוסת טלפ ינר ינרצת רצמ יל רתס התא
:יניע ךילע הצעיא ,ךלת וז ךרדב ךרואו ךליכשא
:ךילא בורק לב םולבל וידע ןסרו גתמב ןיבה ןיא דרפכ סוסכ ויהת לא
:ונבבוסי דסח 'הב חטובהו עשרל םיבואכמ םיבר
:בל ירשי לכ ונינרהו םיקידצ וליגו 'הב וחמש
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
.
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(אי)
בשה תא הוולמ רומזמה .הבושתב בשש םדאה לש ותומד תא ררושמה ראתמ ב"ל רומזמב
יכ דע ,ךכ לכ ומצעב חוטב אוה וב עגרל דעו ,םיער וישעמ יכ שחש עגרה ןמל ,ותבושת ךרדב
.םהייח ךרד תא םירחאל תורוהל אוה לוכי

:תויומד שולש רואיתב חתופ רומזמה
- "יושנ" .ול חלסנו ,הבושתב בש לבא ,עשפש םדא הז - ונרומזמב "עשפ יושנ ירשא" (א)
.ול חלסנו ,עשפש םדא - "עשפ יושנ" .חולס ,יקנ תועמשמב
לבא ,אטוח םנמא אוה .םיבוטה וישעמ בורב םיסוכמ ויאטחש םדא הז - "האטח יוסכ" (ב)
.ויאטח םילדו םיטעמ
תומד ,קידצה תומד איה וז תומד ."היימר וחורב ןיאו ,ןווע ול 'ה בושחי אל םדא ירשא" (ג)
הצור הבושתב בשה .היימר וחור לע התלע אל יכ ,ןווע ול אצומ אל 'ה םגש םדא :תפומה
.לוכי וניא ךא ,הז םדאל תומדהל
ותלוכי יא תא ,ולש םינואה רסוח תא ראתמ אוה :ויתולבס תא ראתמ הבושתב רזוחה
,רסייתמו קתוש ינא רשאכ - "ימצע ולב יתשרחה יכ" :גוהנל דציכו תושעל המ טילחהל
,ישעמ לע קנאנו קעוצ ,גאוש ינא םאו - "םויה לכ יתגאשב" .תובקרנ ,תולב וליאכ ייתומצע
.ושפנל ןיא החונמ לבא ,קתוש םימעפו גאוש םימעפ רסייתמה אטוחה .החונמ יל ןיא זא םג
."ץיק ינוברחב ידשל ךפהנ ,ךדי ילע דבכת הלילו םמוי יכ"
.ךדי דבוכ תא שח ינא ,לעופ ינאש הלועפ לכב .הלילו םוי וב תזחואה הדרחה תא ראתמ שיאה
קידצל החטבהה תא רכוז ומכ ללפתמהו .שבויל ,ברוחל תכפהנ ,יבש תיחולחלה ,ידשל
קידצה ."לובי אל והלעו ,ותעב ןתיי וירפ רשא ,םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו" :'א םיליהתב
.ץיק ינוברחב ידשל ךפהנ - ינא וליאו . םימ יגלפ לע לותש ץעכ אוה

,דיה תלזוא תשגרהו הטרחה קר הניא הבושתה .השעמה לא בשה רבוע הדרחהו לבסה ןמ
.ונממ ררחתשמ ךכבו ,ואטח לע זירכמ הבושתב בשה וב בלשה .יודיוה םג אלא
.יתיסיכ אל ינוועו ,ךעידוא יתאטח"
".יתאטח ןווע תאשנ התאו ,'הל יעשפ ילע הדוא :יתרמא
דימ - יעשפ לע הדומ ינאש עגרב ,ינווע תא ריתסמ יניאש עגרב ,יתאטח לע עידומ ינאש עגרב
:החילסה העיגמ זא קר .הרפכה הלח
."יתאטח ןווע תאשנ התא"
אוהו ,וישעמ תואצותל דרח אוה ,ויאטחל סחייתמ אוה :ונינפל הכורע הבושתב בשה לש וכרד
.דיתעל הלבקו ,יודיו ,הטרח :הבושתב הרזחב םיבלש השולש םיריכמ ונא .ויעשפ לע הדוותמ
ונא .םהילע הדוותהו וישעמ לע טרחתה אוה :םיבלש ינש רבכ רבע ונרומזמב הבושתב בשה
:ארקנ .רומזמב תאצמנ איהו .דיתעל ולש תובייחתהה תא וישכע םישפחמ
,אוצמ תעל ךילא דיסח לכ ללפתי תאז לע"
".ועיגי אל וילא םיבר םימ ףטשל קר
וילא םיבר םימ ףטשל :דיסחה תליפת תא ללפתמ אוהו .דיסח ומצע האור רבכ הבושתב בשה
לותש ץעכ אוה ןכוש םש .'א םיליהתב קידצה לש רואיתה וירבד עקרב חנומ ןאכ םג .ועיגי אל
.םיבר םימכ ףחוסה יותיפה ינפב דומעל לכויש שקבמו ללפתמ דיסחהו .םימ יגלפ לע

.חטובו ררחושמ שח אוה ,ותליפת תא םייסשמו
."ונבבוסי דסח 'הב חטובהו ,עשרל םיבואכמ םיבר"
.םיהולא תורמ ומצע לע לביקש ,הבושתב בשש ,ללפתמה :םיעדוי ונא תאז ?'הב חטובה והימ
:םירחאל ארוק אוהו .'הב חטוב רבכ אוה
."בל ירשי לכ ונינרהו ,םיקידצ וליגו 'הב וחמיש"
.םתחמשב םמע חמש אוהו ,םיקידצה ןמ דחאכ ומצע שח אוה
."בל ירשי לכ ונינרהו םיקידצ וליגו 'הב וחמיש"

םילהת ןכותל הרזח