םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ינא ללמוא יכ ,'ה יננח :ו םילהת

:איה 'ו רומזמ לש תרתוכה
."דודל רומזמ תינימשה לע תוניגנב חצנמל"
:ב"י רומזמ שארב ,םיליהת רפסב תפסונ תחא םעפ קר העיפומ המוד תרתוכ
."דודל רומזמ תינימשה לע חצנמל"
הלימה לש תקיודמה תועמשמה .םילהתה ירומזממ השימחו םישימח תחתופ "חצנמל" :הלימה
.םינגנמהו םירשה תרובח שאר :ונימי ןושלב השומישל המודב התוא םישרפמ םיבר .הרורב אל
:ףוריצה םג .הרישה תא וויל ,םינגנמ וא ,ןגנמו הלהקמב ורש הלאה םירומזמה תאש ןכתי
איה ארקמב הניגנ ירהש .ךכ לע דמלל לוכי ,םיליהתב םימעפ שש דוע יוצמה ,"תוניגנב חצנמל"
ג"י ףד ןיכרע תכסמ ילבבה דומלתב אתיירבב ?"תינימשה לע" והמ ךא .הרישב אלו ילכ לע דימת
:רמאנ ב"ע
:רמוא הדוהי יבר"
לא ,'ךינפ [תא] תוחמש עבוש' (ז"ט םילהת) :רמאנש ,היה ןימינ תעבש לש שדקמ לש רונכ
;עבש אלא עבוש ירקית
;תינימש אמינ לע ,'תינימשה לע חצנמל' (ב"י םיליהת) :רמאנש ,הנומש חישמה תומי לשו
:רמואו ,'רונכב ןויגה ילע לבנ ילעו רושע ילע' (ב"צ םיליהת) :רמאנש ,רשע אבה םלוע לש
!'שדח ריש ול וריש ול ורמז רושע לבנב רונכב 'הל ודוה' (ג"ל םיליהת)
.םירתימ הנומש לעב ,לבנ וא רוניכ ,הניגנ ילכ אוה תינימשש רעשל ונא םילוכי הלא םירבד יפ לע
ירוסיי םג לבוס השק הקוצמב ןותנה ללפתמה .ויבאכב רסייתמה הלוח לש ותליפת אוה רומזמה
ספא לש בצמ ךותמ תולעלו תאצל הסנמ אוה .וייחל ששוחו ,ול םיקיצמה ויביוא ללגב שפנ
'הש הווקתלו ,'הב ןוחטיבל עיגמ אוה ,םדא ידימ הרזעל הווקת רסוח ךותמ אקווד ךא .הווקת
.ועישוי
ריכזמ םימעפ שמח .חכונ ןושלב ,'ה לא ררושמה לש הרישי היינפ אוה רומזמה לש ןושארה וקלח
:וילא הינפב 'ה םש תא ללפתמה
".ינחיכות ךפאב לא ,'ה"
,"'ה יננח"
,"'ה ינאפר"
"?יתמ דע 'ה התאו"
."ישפנ הצלח 'ה הבוש"
ררושמהו ןכתי .הנופ אוה ימ לא ןייצל ילב ולבס תא ררושמה ראתמ ח-ז םיקוספב ,ןכמ רחאל
:ורעצו ותחנא תא עיבמו ומצע לא וליאכ רבדמ
.הסמא ישרע יתעמדב ,יתטימ הליל לכב החשא ,יתחנאב יתעגי"
."יררוצ לכב הקתע ,יניע סעכמ הששע
:ןוחטיבב םהל רמואו ויביוא לא אוה הנופ זאו
.ייכב לוק 'ה עמש יכ ,ןוא ילעופ לכ ינממ ורוס"
".חקי יתליפת 'ה ,יתניחת 'ה עמש
םיביואה .תוכבל ררושמה לש בלה תלאשמכ בותכה תא ראבמ "היאר תלוע" ורודיסב קוק ברה
:ונושל וזו .ושפנ לע םיעיפשמה ערה תוחוכ אלא םייזיפ םיביוא םניא
,ותונידע תוכרו בלה תרהט ךותמ היכבה האב"
יפכ תועמדב הכוב היה םאו ,ותער לע אוה חנאתמו ,ערהמ שורפל שקבמל ול רמו ער...
בלה תא אוה זחוא ,םדאב קבד ערהש ןמז לכ לבא .הזב ול בוט היה ובבל תורירמ
וליאכ םייניעה ז"כב ,ושפנ תרמ עדוי בלהש יפ לע ףאו ,תוכבל ול ןתונ וניאו ,וחישקמו
התייהש ןתיי ימו ,תועמד אלב ,דבל יתחנאב יתעגי .העמד ליזהל תולוכי ןניאו ,תושקומ
,הששע יניע לבא .הסמא ישרע יתעמדב ,יתטמ הליל לכב החשא זא ,החנאה יפל הייכבה
,הקזח
אלב אוהש יפ לע ףא ,יכב לש לוקה תא לבקיו ,תומולעת לכ ולגנ וינפל ה"בקה ,ןכא...
אלא ,הריחבב ערב סואמל ,ו"ח ,םלש וניא ןוצרהש ינפמ תועמדה תעינמ ןיאש ,תועמד
יכ ,ןוא ילעופ תוחוכ ,ינממ ורוס ןכ לע .תבכעמ איה ארחא ארטיסה דצמ בלה תחשקהש
ןוויכ חקיי יתליפת 'הו ,העמדה תא םיענומ םתאש יפ לע ףא ,יכבה לוק םג עמש ה"בקה
".בלה תרהטמ האב איהש
תומיש ארייתמ ללפתמהש ,השק הלחממ תעבונ ררושמה לש ותקוצמש וראב םישרפמה בור
:וירבד ,הז שוריפ יפל .הנממ
,"ימצע ולהבנ יכ 'ה ינאפר"
תאז תמועל .ותומל םיפצמו וילוחל םיחמשה םיאנושה םה םיביואה הז יפל .םעמשמכ םטושפ
:הרישה ןושלב תארקנ ער םיממוזה םיביואמ העושתה .הרופאטמכ םירבדה תא םיראבמה שי
:ויביוא ידי לע ףדרנ והימרי ללפתמ לשמל ךכ .האופר
."עשואו ינעישוה ,אפראו 'ה ינאפר"
שי .םינוש הליפת יחסונ רומזמב םישועש םישומישב יוטיב ידיל םיאב הלאה םישוריפה ינש
הליפתכ ררושמה תנווכ תא םיראבמ םהו ,הלוחה לע הליפתכ רומזמה תא רמול םיגהונה
שוריפה יזאו ,םייפא תליפנל ,ןונחתב רומזמה רמאנ זנכשא חסונ יפל .שממ הלחממ האופרל
.םייפא תליפנל אוה קוק ברה לש ושוריפ ןכאו .שפנ תקוצמ אלא שממ הלחמ אל אוה
אוה ,דובעשו תולגב אצמנה םעה .דיחי ןושלב רבדמה ,ולוכ םעה לש רומזמ רומזמב םיאורה שי
םייסמ ררושמה .םעה לש ותומב םיצפח לארשי יאנוש םייוגהו ,תומל הטונה שונא הלוחכ
:ןוחטיבב
."עגר ושובי ובושי ,יבייוא לכ דאמ ולהביו ושובי"

ילע ימותכו יקדצכ 'ה ינטפש :ז םילהת