םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ארקא ךילא ץראה הצקמ :אס םיליהת
:דודל תניגנ לע חצנמל
:יתלפת הבישקה יתנר םיהלא העמש
:ינחנת ינממ םורי רוצב יבל ףטעב ארקא ךילא ץראה הצקמ
:ביוא ינפמ זע לדגמ יל הסחמ תייה יכ
:הלס ךיפנכ רתסב הסחא םימלוע ךלהאב הרוגא
:ךמש יארי תשרי תתנ ירדנל תעמש םיהלא התא יכ
:רדו רד ומכ ויתונש ףיסות ךלמ ימי לע םימי
:והרצני ןמ תמאו דסח םיהלא ינפל םלוע בשי
:םוי םוי ירדנ ימלשל דעל ךמש הרמזא ןכ
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
המחלמב קוסע לארשי םע :אוהש לכ םוקממ ונל רכומה אשונב קסוע םיליהתב א"ס רומזמ
.לארשי ץראל םיעוגעגב ללפתמ אוה ,ברקה םוקממ ,םיקחרממו ,ןופצב אצמנה ביוא דגנ

:ררושמה ירבד תא ארקנ
"...ארקא ךילא ץראה הצקמ .יתליפת הבישקה ,יתניר םיהולא העמש"
.יתליפת הבישקה ,יתניר העמש :םיהולאל ארוק אוה םשמו ,ץראה הצקב אצמנ ללפתמה
?השקבה יהמו
.ביוא ינפמ זוע לדגמ ,יל הסחמ תייה יכ"
."הלס ךיפנכ רתסב הסחא ,םימלוע ךלהאב הרוגא
אוה .הסחממ רתוי שקבמ אוה .הסחמב ול יד אל ךא .ביוא ינפמ הסחמ שקבמ ללפתמה
:אוה םוקמה :ךישממ רומזמה לעב ?הז םוקמ ןכיהו .הניכשה יפנכ לצב תוסחל שקבמ
."ךמש יארי תשורי"
:ריעמ ארזע ןבא םהרבאו
."ךימש יאריל השורי תתנש ,לארשי ץראב רודאש"
םיהולאמ שקבמו ררושמה ללפתמ ,ןופצב ,המחלמה םוקממ :היטרפל וישכע הרורב הליפתה
ץראב ?הז םוקמ אוה ןכיה .ךילהואב ,ךיפנכ רתסב רוגל :ותפיאשו .הסחמ .זוע לדגמ ול תויהל
לארשי ץראב ,תחנבו הולשב וייח לע ררושמה שקבמ ןופצה ןמ .םילשוריב .לארשי
.םילשוריבו

תוריסמב ללפתה אל ץראב עודמ ?הקוחר המחלמב ותויהב קר ויקולאב ללפתמה רכזנ עודמ
:וירבד תא עמשנ .התופירח לכב תאזה הלאשה תא לאוש שרדמה לעב ?תאזכ
.םתוא הנע ,ה"בקל לארשי וארקש םוקמ לכב"
."םתקאנ תא םיהולא עמשיו" רמאנש ,[םתוא הנע] ,םירצמב ול וארק
;"ילא קעצת המ ,השמ לא 'ה רמאיו" - םיה לע
."םכירבד לוק תא םיהולא עמשיו" - רבדמב
.המלש ימיב ןכו ;"'ה לא לאומש קעזיו" - ץראל וסנכנשמ
:שרדמה לעב ףיסומו
.ונתוא הנע ,ונילגש ,וישכע ,ונא ףאו
.(ג הכיא) "תעמש ילוק - תויתחת רובמ 'ה ךמש יתארק" רמאנש
.ארקא ךילא - ץראה הצקמ ינאש ,וישכעו
."ארקא ךילא ץראה הצקמ .יתליפת הבישקה ,יתניר םיהולא העמש"
הצקב םהשכ ,תולגב םהשכ .םתוא הנוע אוהו ,'ה תא םיארוק לארשי ינב :בוט לכה ,הרואכל
:הלאשה העיפומ ןאכ ךא .הנוע 'הו ,םיארוק םה ,ץראה
,יתוא םתארק ץראה הצקמ :ה"בקה םהל רמא"
...!יתוא םתארק אל ,ץראב םתייהשכ
(ש"קלי) .!יתוא םתארק אל - םככותב יתייהשכ
,תולגב אוה רשאכ קר ,ויקולא תא לארשי םע רכוז עודמ .הנעמ אלל תראשנ הלאשה
היוולה הצור דחא לכ ?תונותחה יקולא אלו ,'ה תויוולהה יקולא םנמאה .באכב ,המחלמב
.חוכיול אשונ תויהל הלוכי - בר ידיב תלהונמה הנותח לבא - ידוהי תורבק תיבו ,תידוהי
עודמ :גלגלמ ךויחב ותוא לאוש ןשרדהו .רומזמה לעב רמוא "ארקא ךילא ץראה הצקמ"
אורקל תרכז אל זא עודמ - םככותב יתייהשכ ,ץראב םתייהשכ עודמו ?ץראה הצקמ אקווד
?ימשב

רמאתו ,הכד דע שונא בשת" רעצהו באכה לולסמ תא תרבוע םיהולאה לא ךרדה :הדבוע
.םיהולאה תא םדאה רכוז ,תכדכודמ שפנה רשאכ .שפנ לש הכודכד דע - "םדא ינב ובוש
.וביל לא זא תורבדמ ןניא םינצילה לש תוחידבה

תא .המחלמה ןמ ובושת רשאכ וחכשת לא ,וישכע םירכוז םתאש המ :קעוזו ךישממ ןשרדהו
ומייס .ץראה הצקמ הליפתה תא וליחתה .םולש ימיב םג ורכז - המחלמ ימיב םיעדוי םתאש
.רשואבו החמשב םכיתבב םתא רשאכ

םילהת ןכותל הרזח