םילהת רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ךיניעב קר :אצ םיליהת
הארת םיעשר תמולישו טיבת

הנומאהש ןוחטיבה תאו ,םדא לש ובלב תמייקה הדרחה תא ראתמ םיליהתב א"צ רומזמ
.ומלועב דבואה םדאה תא העיגרמ איהש העש הנירקמ

םג ;שיאה דרח עודמ ןבומ אל .ילנויצר יתלב רואיתב רומזמב םיעיפומ הדרחה ומכ ןוחטיבה
.ולש תיסיסבה םויקה תשגרהמ ,וכותמ םיעבונ וליאכ הלא ינש .ונוחטב אב דציכ ןבומ אל

:ןוחטיבה תזרכהב חתופ רומזמה
,ןנולתי ידש לצב ,ןוילע רתסב בשוי"
."וב חטבא יקולא ,יתדוצמו יסחמ 'הל רמוא
רשפא יא :וכופיהו רבד ללוכ טפשמה ."ןוילע רתסב בשוי" שיאה :םילמס ןושל איה ןושלה
:ךשמהה ךכו !ורתסב תבשל אל לבא ,וב חוטבל רשפא יזא - ןוילע 'ה םא .ןוילע רתסב תבשל
.לצ ול ןיאו ףוג וניא ותרדגה םצעמ ה"בקה לבא .י-דש לצב אצמנ חטובה ."ןנולתי י-דש לצב"
היה עגר ינפלש ,ה"בקה "...יתדוצמו יסחמ 'הל רמוא" :הרואתב הכישממ םירויצה ןושלו
.ולרוגב חוטב ולצב ןכושה .הדוצמו הסחמ תויהל וישכע ךפוה ,לצ ןתונה ןוילע ןנעכ
.וב םיחטובה לע ךכוס 'ה עודמ םיעדוי ונא ןיא ןיידעו

:הפידרה הלוח לש תכסכוסמה ושפנ יקמעממ הלוע ומכ םיעגפה רואת
"שוקי חפמ ךליצי אוה יכ"
תוחפה עגרב שקונ אוהו ,רתויב הפיה םוקמב רופיצל הכחמה תדוכלמה אוה שוקיה חפה -
.יופצ
"תווה רבדמ"
:ןאכ םיראותמ םיעגפ ינש .הינפמ ןנוגתהל עדיש אלב ,םואתפ הפיקתמה הלחמ איה רבד -
עבטה תוחוכ ךלהממ :הצרת םא וא ,םימשמ אבה עגפו ;רחא םדאל םרוג םדאהש עגפה
.םתופצל לוכי וניא םדאש

:ומצע תא דיחפמה םדאה םרוקמש םיעגפל ,םיישממה םיעגפה ןמו
."םמוי ףועי ץחמ ,הליל דחפמ ארית אל"
ץחה תא הרי ימ .םמוי ףועי ץחה .דרח אוה .םעט ילב םג ,הביס ילב םג ,הלילה ןמ דחופ םדא
אוה םדאה .םינבומ יתלב ,םירדגומ יתלב ,םימותס םידחפ הז קוספב .עודי אל .ינומלא ?הזה
.ומצע תא דיחפמה

:םימותס םיעגפ לש רואית בושו
."םירהצ דושי בטקמ ,ךולהי לפואב רבדמ"
אוה .ךלהמ רבכ וישכע הזה רבדה ,"תווה רבדמ ...ךליצי אוה יכ" ,עגר ינפל רכזוהש רבדה
ףיקתמה רבד .ךשוחב ךלוהה רבדמ ךליצי אוה .תולחמה ידחפ םע הלילה ידחפ תא בלשמ ומכ
ילוא ,הלחמ ילוא .רורב וניא חנומה ?בטק והמ ."םירהצ דושי בטקמ" .ןינמ עדתש ילב ךתוא
.םדא ינב לע המיא ליטמה דש ילואו ,הפיגמ

.הנושארה תיצחמה לש תונויערה לע תינשב תרזוח ומכ רומזמה לש היינשה ותיצחמ
יכ" וישכע עיפומ ,"ןנולתי י-דש לצב ,ןוילע רתסב בשוי" םוקמב .רתוי םיכר םעפה םירואיתה
לע אלא ,ןוילע רתסב בשויה םדאה לע וניא חוסינה ."ךנועמ תמש ןוילע ,יסחמ 'ה התא
לש הנושארה תיצחמב םיזומרה םימותסה םידחפה םוקמב .ןוילע ונועמש 'הב חטובה
לכב ךרמשל ,ךל הווצי ויכאלמ יכ" :םדאה לע םירמושה םיכאלמ וישכע םיעיפומ ,רומזמה
."ךיכרד

תא ,ילוא ,ונא םיניבמ .רומזמב רכזומה חטובה לע ךכוסמ 'ה עודמ םיעדוי ונא ןיא ןיידעו
?ןוחטיבהו הוולשה רוקמ המ ךא .הז ץורפ םלועב םדאה תא תופיקמה תודרחה

:ןוחטיבה רוקמ תא ריבסמ ,הלאשה לע הנוע ררושמהו
.ימש עדי יכ והבגשא ,והטלפאו קשח יב יכ"
.הרצב יכנא ומע .והנעאו ונארקי
."והדבכאו והצלחא
עיפומ ,"קשח יב יכ" לומ .ויקולאל םדאה לש בלה תייטנ התוא ."קשח יב יכ" :הלצהה שרוש
.הרצב ומע םיהולאה ,םיהולאב קשוח םדא רשאכ ."הרצב יכנא ומע" :ליבקמה טפשמה

:אמוחנת שרדמב והבא יבר רסומ ויקולאל םדא ןיבש הז רשק לש ףירח חוסינ
'וגו הרצב יכנא ומע" רמאנש ,ה"בקה לש איה לארשיל האבש העושי לכ והבא 'ר רמא
"יתעושיב והאראו
איה איה לארשי תעושי ומכ ,"יתעושיב" אלא ,םדאה לש - "ותעושיב והארא" ןאכ בותכ אל
.אוה ךורב שודקה לש ותעושי
.והדבכאו והצלחא הרצב יכנא ומע"
."יתעושיב והאראו ,והעיבשא םימי ךרוא

םילהת ןכותל הרזח