ספר איוב
סיכום פילוסופי

רבי יוסף אלבו

ספר העיקרים ד, ז-י


תוכן המאמר:

    [צדיק ורע לו - סיבה לפקפוק בהשגחה]
    [טענת איוב: תם ישר הוא מכלה]
    [טענת רשע וטוב לו חריפה יותר]

[ניתוח ספר איוב בשאלת ההשגחה]
    [חטאם של חברי איוב]
    [תשובת אליהוא]
    [ראיות להשגחה בספר איוב]

[א. ראיות להשגחה בספר איוב מעניינים כוללים]
    [1. הִגָּלוּת היבשה ראיה לרצון הבורא]
        בראיות הלקוחות מהעניינים הכוללים.
    [2. המטר]
        [דבר ה' לאיוב: המטר אינו טבעי]

[ב. ראיות להשגחה בספר איוב מענייני האדם]
    [1. ההשגחה: השתדלות שאינה מועילה]
    [2. מידה כנגד מידה - ראיה שיש שופט צדק]
    [3. התגלות בחלום]

[ג. ראיות להשגחה בספר איוב: מצד השכל]
    [1. מצד המקבל: השכל המייחד את האדם - ראיה להשגחה]
       [איוב על השגחה פרטית הנובעת מהכוח השכלי שבאדם]
    [2. ראיה להשגחה מצד הנותן]
       [2.1 ה' בגדולתו לא יניח עוול בעולם]
       [2.2 מענה אליהוא הרביעי: האדם הוא יציר ה' - ולא ייעזב]
    [המטר והרעם מוכיחים חכמה ויכולת]

תקציר:
רבי יוסף אלבו מסכם את הדעות שבספר איוב בהרחבה. המובא להלן הוא תקציר מתוך דברי רבי יוסף אלבו, בהשמטות. הכותרות - הוספת המהדיר. [יהודה איזנברג]

רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים
מאמר רביעי פרק ז

[צדיק ורע לו - סיבה לפקפוק בהשגחה]
ומה שהביא האנשים לסלק ההשגחה, עם היותם מודים בידיעת השם יתברך, הוא רוע הסדר הנמצא לפי דעתם בטובות העולם ורעותיו, שנמצא צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים וההפך.


[טענת איוב: תם ישר הוא מכלה]
וזה הספק הביא את איוב לחשוב שהשם יתברך בלתי משגיח בפרטי בני אדם, ושאין הבדל בין צדיק לרשע, כמו שאין הבדל באישי הבעלי חיים בין איש לאיש, כמו שביאר זה באומרו:
אחת היא על כן אמרתי תם וישר הוא מכלה.
אם שוט ימית פתאום, למסת נקיים ילעג
ארץ נתנה ביד רשע פני שופטיה יכסה
אם לא אפוא מי הוא (איוב ט'),

יאמר, כי אחת היא הטענה המניעה אותו לומר שאין ההשגחה דבקה באישי מין האדם, ושתם ורשע הוא מכלה ואינו מבחין בין צדיק לרשע - לפי שהוא רואה השוט והמקרה הרע מגיע אל הנקיים מחטא, וממית אותם פתאום, ומלעיג עליהם ומנסה אותם.
ושהרשעים בהפך זה, שהם מצליחים מאוד, עד שארץ נתנה ביד רשע, עד שהוא כאילו מכסה פני השופטים ועושה אותם בלתי רואים, אחר שאינן רשאים לעשות בו משפט.
וזה ממה שיורה שאין משגיח בפרטים.
וזה שסיים דבריו: אם לא אפוא מי הוא?
כלומר: ואם איננו כן, מי הוא המנהיג שיעשה העוול הזה או שיסבול עשייתו?


[טענת רשע וטוב לו חריפה יותר]
וגם הנביאים המאמינים בהשגחה ומפרסמים אותה בעולם, והחכמים התורניים, נמצאו מתלוננים על שתי המידות הללו: אם על טובות הרשע, אם על רעת הצדיק.

ואף על פי שאין התלונות שוות, שהתלונה ברשע וטוב לו אמיתית וקשה מאוד, מצד היות כל האנשים רואים בעיניהם רשעת הרשע, בהיותו עובד עבודה זרה ומגלה עריות ושופך דמים ועושה עוול וחמס מפורסם, ואין פחד אלוהים לנגד עיניו, ועם כל זה מעשיו מצליחים.

וזה מביא את כל האנשים לְסַפֵּק בהשגחה. כמאמר מדוע דרך רשעים צלחה? (ירמיה י"ב).

אבל התלונה מצדיק ורע לו אינה קשה כל כך, שאין העוול גלוי אל בני האדם, שהכל יודיען כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אם מועט ואם הרבה, ואם יגיעו לצדיק רעות - אין זה זר אצלם, שיאמרו אולי חטא בפועל במסתרים במקום אשר אין רואה אלא השם, והמחלל שם שמים בסתר נפרעין ממנו בגלוי. או אולי חטא במחשבה...


[ניתוח ספר איוב בשאלת ההשגחה]


[חטאם של חברי איוב]
ובדבר הזה חטאו חברי איוב, שהיו מיחסים לאיוב רשע, שלא ידעו למצוא מענה ודרך שיגיעו אל הצדיק רעות אם לא מצד היותו רשע, כמו שמצאו דרך שיגיעו טובות אל הרשע.

ואיוב שהיה יודע צדקת עצמו, לא הייתה דעתו מתיישבת בתשובתם.

ולזה חרה אפו של אליהוא באומרו: ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב (איוב ל"ב). רוצה לומר, לפי שלא ידעו מענה וצד יגיעו אל הצדיק רעות מזולת שיהיה עוול בחוקו יתברך, היו מרשיעים איוב ואומרים עליו שהוא רשע.

ועל זה אמר השם לאליפז: חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב (שם מ"ב).
כלומר: שהיה מאמין שכבר יגיעו אל הצדיק הגמור רעות, ובזה הצד דיבר נכונה. אבל בעבור שכשלא היה יודע סיבת זה, היה מייחס זה לעוול להשם יתברך אם היה משגיח, או היה מסלק ההשגחה, שלא היה יודע איך אפשר שיגיעו אל הצדיק רעות מצד ההשגחה ולא יהיה עוול בחוקו, לא דבר נכונה.


[תשובת אליהוא]
וכשגילה לו אליהוא הכרח ההשגחה, ואמר לו שהיה חוטא על שהיה חושב על השם תועה, חזר להאמין שעוד יגיעו אל הצדיק רעות על צד ההשגחה מזולת שיהיה זה עוול בחוקו. וזה שכבר ינסה השם את הצדיק אם עובד מאהבה, ולא יחוש לסיבות טורח גדול ועמל לאהבתו של הקב"ה, ולא יקרא תגר על מידותיו.
ושאיוב בעבור שקרא תגר על מידותיו של הקב"ה ואמר: שהשם יעוות משפט, חטא.

ונתאמתו מזה דברי השטן שאמר: החינם ירא איוב אלוהים? (שם א') שלא יבחן הצדיק אם הוא עובד מאהבה בהיותו מצליח בכל דרכיו, אבל בהיותו סובל ייסורין לאהבת השם.

וכשידע זה איוב מפי השם שאמר לו: האף תפר משפטי? תרשיעני למען תצדק? וכל המענה ההוא, שהראה לו שחטא איוב בהיותו מיחס לאל יתברך ליאות או קצור במעשיו, או עוול במשפטיו, הודה ואמר: ידעתי כי כל תוכל, ולא יבצר ממך מזימה (שם מ"ב) כלומר: ידעתי שאי אפשר ליחס לך ליאות או קיצור כי כל תוכל, ויש לך יכולת לעשות רצונך, גם לא עוול במשפט מצד העדר ידיעה, שלא יבצר ממך מזימה, וידיעתך מקפת בכל דבר. אם כן אי אפשר שימשך ממך עוול, אחר שאתה יכול על כל דבר ודבר וחכם בכל דבר.

וסוף דבריו: על כן אמאס ונחמתי וגו', רוצה לומר שהיה מואס כל תאוות העולם וטובותיו, והיה מתנחם על הייסורין שהיה סובל, וישב בתוך עפר ואפר, שידע שזהו לטובתו.

וכלל ספר איוב הוא לתרץ שתי הקושיות הללו.

ובעבור שֶׁהֶתֵּרָם הכרחי אל הדת האלוהית, הסכימה דעת אדון הנביאים ע"ה לחבר הספר הזה, שהוא ספר איוב, בדרך משא ומתן מחכמים, משתדלים להתיר שתי ספקות הללו בפנים שונים, אזכור מהם בקצרה היותר חזקות שבראיותיהם.


[ראיות להשגחה בספר איוב]
ולפי שאין מקום להתיר שני ספקות הללו אם לא כשיתאמת ראשונה מציאות ההשגחה, אכתוב ראשונה קצת מן הראיות האמורות על ההשגחה ממה שבא בספר הזה ובזולתו.

והראיות המורות על ההשגחה הם שלושה מינים:
מהן ראיות לקוחות מן ההשגחה הנמצאת בעניינים הכוללים,
ומהן ראיות לקוחות מן ההשגחה הנמצאת בעניינים החלקיים,
ומהן ראיות לקוחות מצד השכל.
ואזכור כל מין מאלו בפרק בפני עצמו:


מאמר רביעי פרק ח
[א. ראיות להשגחה בספר איוב מעניינים כוללים]


[1. הִגָּלוּת היבשה ראיה לרצון הבורא]

בראיות הלקוחות מהעניינים הכוללים.
הראיה הראשונה היא הלקוחה מהגלות היבשה, וזה שלפי שהמכחיש ההשגחה חושב שהעולם נוהג כפי מנהג הטבע הנמצא היום, ואין שם רצון רוצה יכריח הדברים לצאת מטבעם, הנה מהגלות היבשה יש להביא ראיה שהעולם נברא ברצון רוצה.

וזה, שכפי טבע היסודות היה ראוי שתהיה הארץ מכוסה ביסוד המים, שלא ימצאו צמחים ולא בעלי חיים, וְהִגָּלוּת היבשה היא ראיה על רצון רוצה מכריח הטבע לעשות רצונו.

וזו הראיה היא הראשונה שזכר השם יתברך לאיוב בתחילת דבריו, אמר לו: איפה היית ביוסדי ארץ הגד אם ידעת בינה (שם ל"ח). וביאור זה, שהחושב שהעולם קדמון אמר כן, לפי שהוא מביא ראיה ממה שהוא רואה היום בנמצאים החלקיים על היצירה הכוללת.

ואינו כן, שאם היה העולם קדמון ומתנהג תמיד כפי הטבע הנוהג היום, ולא היה שם מכריח על צד הרצון, הנה הדבר שהוא בטבע ראוי שימצא בפועל בעת מן העתים, והדבר שהוא בטבע אל יסוד המים הוא שתהיה הארץ מכוסה בו. ואם העולם נוהג כפי מנהג הטבע, למה לא יצא אל המציאות מעולם שתהיה הארץ מכוסה בו?!


ולפי זה יהיה יסוד המים תמיד מוכרח בזולת מקומו הטבעי, וזה אי אפשר לפי דרך הטבע. שראוי היה שיהיה טבע היסוד יוצא אל המציאות בעת מה, ובעת ההיא אי אפשר שימצא אדם ולא בעלי חיים ולא צמחים. ואם היה כן בעת מן העתים, מי הוא שהכריח היסוד המימיי לצאת מטבעו, כדי שימצאו הצמחים והבעלי חיים הנמצאים בעבור מין האדם.

וזו ראיה מכרחת שהמציאות נעשה ברצון רוצה, ושלא היה העולם תמיד נוהג במנהג הטבע שהוא נוהג היום, אבל נתחדש ברצון רוצה.


וזהו שאמר לו השם יתברך לאיוב איפה היית ביסדי ארץ וגו', כלומר: אתה, איוב, החושב שאין העולם מחודש ברצון רוצה, רק נוהג תמיד במנהג הטבעי, הגד אם ידעת בינה איפה היית אתה או מין האדם, כשהיה היסוד הארצי יסוד לכל היסודות, רוצה לומר מכוסה מן המים ומוקף מכל היסודות כמו שהוא בטבעו להיות יסוד לכל.

הנה בהכרח יש לך להודות שנתגלה ברצון רוצה. וכשנתגלה הארץ, מי שם ממדיה כי תדע? או מי נאה עליה קו? כלומר: מי שיער יסוד הארץ שיגלה ממנו אותה מידה הראויה לא פחות ולא יותר?!

ואמר עוד: על מה אדניה הטבעו? כלומר: איזה טבע חייב שתעמוד הארץ על המים, או מי ירה אבן פנתה? רוצה לומר לפי שמדרך הבניינים הגדולים שהאבן הראשה, ישים אותה במקומה אי זה מלך או שר במנענעים ובצלצלים ובמנגנים, או בתוף וכינור כדי שתתקיים. לזה אמר דרך צחות מי הוא השר שֶׁיָּרָהּ אבן פנתה, שיהיו הכוכבים המנגנים והמרננים וכל בני אלוהים מריעים תרועה גדולה, כלומר: שהארץ נעשית יסוד בזה האופן ברן-יחד כוכבי בוקר.

וסמך לזה ויסך בדלתיים ים, כלומר: ומי הוא השר שסגר הים בדלתיים שלא ישוב לכסות הארץ, כמו שעשיתי אני. וביאר העניין ואמר: ואשבור עליו חוקי, כלומר: שניתי בו מנהג חוק הטבע, ואשים בריח ודלתים, ואומר עד פה תבא ולא תוסף וגו'.

וגמר כל העניין הזה לומר שהגלות היבשה והתמדתה בזה האופן, לראיה על רצון רוצה, מעמיד תמיד העולם ומקיימו שלא על דרך מנהג הטבע. ...[2. המטר]
והראיה השנית מן הדברים הכוללים היא הראיה הלקוחה ממציאות המטר, שאף על פי שאינה ראיה, תורה בעצם לפי הנראה בתחילת העניין על ההשגחה האישית במין האדם. לפי שמצינו שזכרה אליפז במענהו הראשון ואליהוא במענהו הרביעי, וקיים אותה השם יתברך במענהו הראשון, צריכים אנו לבאר אופן הראיה הלקוחה מהמטר.

ונאמר שהוא מבואר שאי אפשר שיתקיים זה המציאות השפל בזולת המטר, וזה -
- אם להצמיח הצמחים למזון הבעלי חיים,
- ואם ללחלח גופות הבעלי חיים שלא יתייבשו ויהיו קודרים מרוב חימום השמש.

כבר זכר אליפז שתי אלו התועלות, אמר: אולם אני אדרוש אל אל וגו' הנותן מטר על פני ארץ וגו' לשום שפלים למרום וקודרים שגבו ישע (איוב ד').
אמר כי במטר שתי תועלות:

האחת שבנתינת המטר על פני הארץ התועלת הוא לשום הצמחים השפלים למרום, כלומר: שיגביהו בצמיחתם על הארץ;

והתועלת השני הוא ושולח מים על פני חוצות, בישוב מן האנשים, וזה בעבור שהאנשים הקודרים מחימום השמש יתלחלח גופם ויוכלו להתקיים. וזהו וקודרים שגבו ישע.
ואליהוא גם כן רמז זה באומרו: אשר יזלו שחקים ירעפו עלי אדם רב (שם ל"ו), והשלים שם עניין פלאות המטר.

ועם היות המטר מציאותו הכרחי לקיום כל בעלי חיים בכלל, אחר שמציאות כל בעלי חיים הם לצורך האדם, ואי אפשר ליחס הויתו אל הטבע, לפי שאינו דבר מתמיד על אופן אחד בכל שנה ושנה בזמן אחד, כמו שהוא העניין בדברים הטבעיים, אבל בא בזמנים מתחלפים ובפנים שונים, ובדרך פלא שאינו נוהג תמיד מנהג אחד ולא בדרך טבעי: שאחר שנפסק זמן רב וגבר היובש, לא היה ראוי שיחזור האוויר להתלחלח פעם אחרת ולהעלות אדים, הנה זה ממה שיורה שאין הווית המטר בזמנים מתחלפים מפעולות הטבע, אלא ברצון רוצה.

[דבר ה' לאיוב: המטר אינו טבעי]
וכבר רמז השם יתברך לאיוב זאת הטענה, שבעבור שאמר איוב: בעשותו למטר חוק (שם כ"ה), שיראה מדבריו שהיה דעתו שיש למטר חוק ומנהג טבעי.

על כן השיבו השם יתברך: היש למטר אב? או מי הוליד אגלי טל? (שם ל"ח) כלומר: האם יש למטר חוק טבעי כמו שאתה אומר, שיהיה כְּאָב המוליד אותו להצמיח הצמחים באופן המסודר מספיק לזון כל הבעלי חיים, או מי הוא הטבע המחייב להוליד אגלי טל תמיד בזמן שאין שם מטר, ללחלח גופות הבעלי חיים במקומות הישוב, שזה אי אפשר לך להכחישו שאינו מצד המנהג הטבעי.

גם אי אפשר לייחס הוויתו אל המקרה, שהדברים המקריים אינם תמידיים באופן שישלם בהם קיום המציאות בזה האופן השלם הנראה לחוש, ואחר שאינו ממנהג הטבע ולא על צד המקרה, הנה נשאר שיהיה ברצון רוצה, הוא האל יתברך, המשגיח במין האדם ומקיים הצמחים והבעלי חיים בזה האופן לצורך מין האדם.


מאמר רביעי פרק ט
[ב. ראיות להשגחה בספר איוב מענייני האדם]

ואולם הראיות הלקוחות מהעניינים החלקיים והפרטיים הנמצאים במין האדם הן שלושה.


[1. ההשגחה: השתדלות שאינה מועילה]
הראשונה היא ההשגחה הנמצאת בעניינים החלקיים מאשר נראה כמה חכמים וערומים משתדלים בסיבות ואותות להוציא מחשבתם לפועל, להגיע הרע לאיש מה, ולא תשלם מחשבתם שתגיע לפועל, אדרבה אותן הסיבות בעצמן שיחשבו שיגיע בהן לזולתן הרע פעמים הן סיבות להגעת הטוב.

כמו שקרה לאחי יוסף שהסיבות בעצמן שחשבו להגיע בהן הרע אל יוסף הנה היו סיבות להצלחתו.
וכן שאול: הסיבות בעצמן שחשב להפיל בהן את דוד הן הנה היו סיבות הצלחתו.
אמר הכתוב: ושאול אמר אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלשתים, וזה היה סיבה אל שתתפרסם מציאותו לכל ישראל שהיה גיבור ואיש מלחמה ומצליח במלחמותיו.

וזה וכיוצא בו אות גדול מורה על ההשגחה, ובייחוד שהיא תימצא בחלושים ובמי שאין לו עזר. ואמר המשורר: עושה משפט לעשוקים.

וזו הראיה זכרה אליפז אמר:
מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה,
לוכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה,
יומם ייפגשו חושך ובלילה ימששו בצהרים,
ויושע חרב מפיהם ומיד חזק אביון,
ותהי לדל תקווה.
וקיים אותה ה' יתברך במענהו הראשון, אמר: וימנע מרשעים אורם וגו', רוצה לומר שימנע מהרשעים שתגיע מחשבתם לפועל, שזהו שקרא אורם.

והיה ראוי אם ה' יתברך בלתי משגיח שתגיע מחשבת הרשעים לפועל, וכמו שנראה במלאכות המחשביות, שאמנם יגיעו לפועל מצד היותן נעשות בסיבות הנאותות, ואחר שנראה שלא תגיע המחשבה של הרשעים לפועל, יש מזה ראיה מורה על ההשגחה.


[2. מידה כנגד מידה - ראיה שיש שופט צדק]
והראיה השנית לקוחה מצד העונשים החלקיים המגיעים לרשעים מידה כנגד מידה, שמזה יילקח ראיה שיש משגיח שופט בצדק.
וזה, שכשנראה המזיק את חברו בממון הוא ניזוק בממונו;
והמזיקו בגוף כאילו תאמר שקיצץ ידו או סימא את עינו תקצץ ידו ותכהה עינו;
וההורג את חברו נהרג;
וכן בכל העונשים שיגיע מידה כנגד מידה;
כמצרים שדנו את ישראל במים: כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, ונידונו במים שטבעו בים;
וכן כשלקקו הכלבים את דם נבות נאמר: ילוקו הכלבים את דמך אתה, שנאמר לאחאב.
וכן דוד ששכב עם בת שבע נאמר לו: ושכב עם נשיך.
וכן אמר התנא: על דאטפת אטפוך וכו'.

וזו ראיה שה' יתברך דן את האדם כפי מעשיו מידה כנגד מידה.


[3. התגלות בחלום]
הראיה השלישית היא מה שנמצא בדברי אליהוא מן ההודעה שתבוא לאדם בחלום חזיון לילה בדברים חלקיים.
אמר: בחלום חזיון לילה וגו', אז יגלה אזן אנשים וגו' (איוב ל"ג).
ופירש הטעם למה, ואמר: לְהָסִיר אָדָם מַעֲשֵׂה וְגֵוָהּ מִגֶּבֶר יְכַסֶּה. רוצה לומר להסיר האדם מהמעשה הרע שנסתבך בו, שיכסה ממנו העניינים הגופיים והמידות המגונות ויפרד מהם. וביאר התועלת הנמשך מזה שהוא בעולם הזה ובבא, ואמר: יחשוך נפשו מני שחת - בעולם הבא, וחיתו מעבור בשלח - בעולם הזה.
או אפשר ששניהם בעולם הזה, ויחשוך נפשו מני שחת ירמוז על המיתה הטבעית, וחיתו מעבור בשלח על המיתה המקרית.
וההודעה הזאת, שתבוא על האדם במראות הלילה, ראיה גדולה על ההשגחה האישית במין האדם, שהרי אין זו השגחה מינית, אחר שהיא תבוא בדברים חלקיים אישיים, ונראה כל המינין מתקיימים זולתה.
ואם הייתה השגחה מינית, היה ראוי שתמצא גם כן בזולת מין האדם, ושלא תמצא בדברים הפרטיים.


מאמר רביעי פרק י
[ג. ראיות להשגחה בספר איוב: מצד השכל]

אולם הראיות הלקוחות מצד השכל הם שנים:
האחד מצד המקבל,
והשנית מצד הנותן.


[1. מצד המקבל: השכל המייחד את האדם - ראיה להשגחה]
והראשונה אשר מצד המקבל היא כך: הכוח השכלי שבאדם, אי אפשר שיהיה מציאותו לתכלית קיום המין בלבד, אחר שנראה שאר המינים מתקיימים זולתו, ואחר שנראה לאדם זה היתרון על שאר הבעלי חיים, לא יתכן שנאמר שיהיה משולח ונעזב ובלתי מושגח בפרטי מעשיו כהם, אחר היות לו עליהם יתרון דעת.

[איוב על השגחה פרטית הנובעת מהכוח השכלי שבאדם]
ואל זו הטענה רמז השם לאיוב במענהו הראשון. כי כשהיה מספר החסדים שעשה עם כל מין ומין ממיני הבע"ח, להשגיח בו השגחה מיוחדת מזולתו מן המינים, לשמרו או לתת לו שלמות מיוחד מזולתו, כמו שאמר: מי יכין לעורב צידו וגו', מי שלח פרא חופשי וגו' הידעת עת לדת יעלי סלע, התתן לסוס גבורה וגו' (שם ל"ח), וזולת זה, סיפר אז החסד שעשה עם מין האדם כשנתן לו בטבעו שלמות מיוחד, שהוא הכוח להשיג המושכלות. וזהו שאמר: מי נתן לשכוי בינה, ששכוי יאמר על הכוח השכלי שבאדם, כמו שכתבתי במאמר הראשון. ואמר בתחילה: מי שת בטוחות חכמה, לרמוז על המושכלות הראשונות שנתנו באדם בשורשי יצירתו, שהן הנה סיבות עצמיות להשגת הדרוש כדי שלא ישתלשל לבלתי תכלית, שבי"ת בטוחות שורש, כמו שנכתב במאמר הראשון.

ואמר זה לבאר לו שהחסד הזה הניתן באדם בלי ספק היה להשגת תכלית מה, נכבד יותר משאר בעלי החיים. וזה היתרון הנמצא בו, יורה שהוא נחשב בעיני השם יותר מכל אחד מהם. ואחר שכן הוא, ראוי שתדבק בו ההשגחה האלוהית כפי שיעור יתרון שכלו יותר מהם.

וכן כתב הרמב"ם ז"ל, כי ששיעור ההשגחה תהיה כפי שלמות הכוח השכלי שבאדם.

ואם כן, מי שהשלים נפשו כפי הכוח הניתן בו, יותר ראוי שתדבק בו ההשגחה האלוהית יותר; ומי שלא ישלים נפשו, ויאבד הכוח השכלי שנתן בו, הנה הוא שב במדרגת הבעלי חיים, וראוי שתסלק מעליו ההשגחה האלוהית.

ומכאן ראיה חזקה על שההשגחה האלוהית דבקה בבעל שכל כפי שלמותו, כמו שנדבקה בתחילת יצירת המין האנושי השגחה יתירה בו על זולתו מן המינים לתת לו ההכנה ההיא.[2. ראיה להשגחה מצד הנותן]
והראיה השנית שהיא מצד הנותן הנה היא על שני פנים:
האחד מצד חכמת האל ויכולתו
והשני מצד היות האדם מעשה ידיו.

[2.1 ה' בגדולתו לא יניח עוול בעולם]
האופן הראשון שהוא מצד חכמת האל ויכולתו הוא על זה הדרך:

מושכל ראשון הוא, שהשם יתברך ראוי שייוחסו אליו כל מיני השלמות, ויסולקו ממנו כל מיני החסרונות. ומאשר נראה שהוא שלמות אל האדם שישגיח במעשה ידיו באופן שיגיענו אל תכלית שלמותם, ואל האדון גם כן, שישגיח במונהגים מאתו להנהיגם בצדק ובמשפט, ואם לא יעשה כן יהיה זה חסרון בחוק האדם ובחוק האדון.

והחסרון הזה יגיע אל האדם אם מצד היותו בלתי יודע, או היותו בלתי יכול ובלתי מספיק לעשות כך;
או אל האדון המספיק לעשות כך אם מצד היותו רשע ועול, או על צד המיאוס.

ואחר שהוא יתעלה חכם לבב ואמיץ כוח, כמו שאמר איוב בעצמו, הנה הוא בעל היכולת הגמור, ואי אפשר אם כן שיהיה בלתי משגיח להיותו לואה ובלתי מספיק להשלים חוק המונהגים מאתו.
וכן אחר שהוא חכם לבב, אי אפשר שיקצר בזה לחסרון ידיעה.
וגם כן אי אפשר שלא ישגיח במונהגים מאתו מצד רשע או מצד עוול, כמו שהיה איוב טוען, ואמר שהאל יתברך להיותו יחיד ואין מי שימחה בידו הוא עושה כרצונו עוול למונהגים מאתו.
כמו שאמר: והוא באחד ומי ישיבנו וגו' (איוב כ"ג).
ואמר עוד (שם ט') לו יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו,
שאליהוא השיב על זה כשאמר: (שם ל"ד) חלילה לאל מרשע ושדי מעול וגו'.
אמר חלילה לאל לרמוז על שהוא בעל היכולת הגמור, כי אל מורה על היכולת. ואחר שיש לו יכולת גמור, לא יעשה עוול ורשע שלא לייסר עושי רשעה.
גם אי אפשר שלא ישגיח במעשה ידיו לגמול את הצדיק טוב מצד שלא יספיק לתת צורכיהם, שהוא
שדי, שיש די במציאותו להשפיע על כל דבר תכלית שלמותו.
ואחר שהוא מספיק לתת לכל אחד חוקו, אם לא יעשה כן היה זה עוול. וזהו אמרו: ושדי מעוול.

וסמך לזה כי פועל אדם ישלם לו, לרמוז על הגמול הטוב.
וכאורח איש ימציאנו, לרמוז על העונש המגיע אל הרשע.
וחזר עוד לחזק דבריו בטענת היכולת, ואמר: אף אמנם אל ירשיע ושדי לא יעוות משפט, רוצה לומר, שאחר שהיה האל יתברך בעל היכולת הגמור, הנרמז במלת אל, והוא מספיק לתת לכל נמצא השלמות שאפשר לו, והוא הנרמז במלת שדי, וזה בלתי אפשר אם לא בהיותו משגיח בפרטי מעשה בני אדם, כדי שיושלם לכל אחד כפועלו וימציאנו כפי דרכיו.

ואם לא יעשה כן לשלם אל הרשע כפי רשעו, יהיה זה רֶשַׁע, והאל לא ירשיע. ואם לא ימציא אל הצדיק טוב כפי דרכיו - יהיה זה עיוות משפט, ושדי לא יעוות משפט.
ראוי אם כן שנאמר שהוא יתברך משגיח במעשה בני אדם לתת לאיש כדרכיו.

והביא ראיה על שהוא בעל היכולת הגמור, ואמר: מי פקד עליו ארצה? רוצה לומר מי הוא הפקיד שציווה לו לעשות הארץ, שיהיה יכול יותר ממנו?
ומי שם תבל כולה, שיהיה נדיב יותר ממנו. אם ישים אליו לבו, רוחו ונשמתו אליו יאסוף, יגווע כל בשר יחד. כלומר: ומי הוא הפקיד שיש לו יכולת יותר ממנו, שאם ישים אליו לבו, רוצה לומר אל המציאות, שיגווע כל בשר יחד ואדם על עפר ישוב? אין בכאן נמצא אחר שיספיק לעשות זה זולתו.

ואם כן יתבאר שהוא בעל היכולת הגמור.

ואחר שנתבאר זה, אי אפשר שיעשה זה להיותו רשע או עוול ושונא משפט.
ועל כן אמר: ואם בינה שמעה זאת, האזינה לקול מלי, האף שונא משפט יחבוש, ואם צדיק כביר תרשיע, הַאֲמר למלך בליעל רשע אל נדיבים, אשר לא נשא פני שרים ולא ניכר שוע לפני דל כי-מעשה ידיו כֻּלָּם.
רוצה לומר: אחר שביארנו שהוא בעל היכולת, והוא המלך על הכל, אי אפשר לומר שהאדון שיהיה שונא משפט יהיה חובש - כלומר: מולך. ומי שהוא צדיק גמור, אי אפשר לך להרשיעו, שאין ראוי לומר למלך שהוא בעל היכולת בליעל שיעשה עוול ויבחר שֶׁיִּקָּרֵא עַוָּל; ולא שיאמרו רשע אל מי שהוא נדיב ויכול לתת מה שירצה. שלא יבחר שיקרא רשע ועוול בשיגרע חוק מי שהוא ראוי לקבל טוב מה שלא יגמלהו כצדקתו.

ואם תאמר שיעשה זה בעבור שיצטרך לעשות משוא פנים לגדולים אשר בארץ המה -
אינו כן, כי הוא יתברך אינו נושא פנים לשום נמצא, כמו שאמר: אשר לא נשא פני שרים וגו', כי מעשה ידיו כולם.
וראוי לעשות להם משפט שווה בכולם, אחר שיש יכולת בידו לעשות ואין מי שיעכב על ידו. כי רגע ימותו וחצות לילה יְגעֲשׁוּ עם ויעברו על יד שלוחיו, ויסירו האבירים החזקים בלי שיגעו בהם ביד, וזה מה שיורה שעיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה, ושאין חושך ואין צלמות להסתר שם פועלי און.
וזה דרך כל המענה השנית שטען אליהוא להביא ראיה על ההשגחה מצד היכולת.

[2.2 מענה אליהוא הרביעי: האדם הוא יציר ה' - ולא ייעזב]
והאופן השנית מן הראיה שהיא מצד היות האדם מעשה ידיו, הביא אותה אליהוא במענה הרביעית על זה הדרך:

שלפי הטענה היותר חזקה שהיה איוב טוען נגד כל זה, היא טענת המיאוס. כמו שאמר: מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו לבך, ותפקדהו לבקרים לרגעים תבחננו (איוב ז'). והיה חושב שלהיות האדם מאוס ונבזה בעיני השם, לא ישגיח בפרטי מעשיו, כמו שלא ישגיח בפרטי פעולות החזיר על צד המיאוס. והיה מיחס זה לעושק אל השם, שיעשוק ממין האדם את חוקו, אחר שהוא מעשה ידיו ויש בו כוח שכלי.

ולזה קראו יגיע כפיו, לפי שלא נשלמה הוויתו מן הטבע בלבד, כשאר הבעלי חיים, אבל מן הטבע ומן הכוח האלוהי שהיא כוח השכלי שנתן בו. כמו שאמר: נעשה אדם וגו', ובעבור זה היה איוב אומר שהיה זה עושק, שהיה השם יתברך עושק למין האדם. ושאין ראוי שיעשה כן למנוע השגחתו ממנו לגודל מעלת השם, ומיעוט מעלת האדם, שאין זה מחוק השלם שימאס יגיע כפיו על צד המיאוס.

וזהו שאמר: הטוב לך כי תעשוק, כי תמאס יגיע כפיך, ועל עצת רשעים הופעת. (שם י"ג) יאמר הטוב לך, שלפי שאתה שלם בתכלית השלמות והמעלה, והאדם פחות ונבזה בערך מעלתך, שתעשוק ממנו חוקו, ושלא ישיג השלמות שאפשר לו כפי כוחו השכלי שנתת בו, ותעזבהו על צד המיאוס ותמאס יגיע כפיך?!
ואמר: על עצת רשעים הופעת, כלומר: כאילו אתה מסכים בזה עם הרשעים, האומרים שאין כשרון המעשה מועיל.

ולפיכך חזר אליהוא במענה הרביעית להתיר טענת והוא שאמר: הן אל כביר ולא ימאס כביר כוח לב (שם ל"ו), יאמר שאי אפשר שיעזוב השם את מין האדם על צד המיאוס, שאין מחוק שום פועל חכם שיעזוב מעשה ידיו על צד המיאוס בהיותו יכול לתקן אותם.

וזה הוא שאמר: הן אל כביר וגו', כלומר: אחר שהוא אל ובעל היכולת, וכביר ההשכלה בפועל, והוא אפשר להגיע את מין האדם אל השלמות, שהוא כוחני עליו לגודל יכולתו, הנה אי אפשר לו שימאס את האדם שהוא כביר כוחניות הלב, והוא יכול על ההשכלה.
ואחר שיש בו שכל בכוח, ראוי שיעזור אותו השם יתברך להוציאו אל הפועל, ולא יעשוק ממין האדם השלמות שאפשר לו להשיג, שזה היה חסרון בחוק השם יתברך אחר שהוא יכול על כך.

ובעבור שאמר איוב בסוף הטענה הזאת ועל עצת רשעים הופעת, אמר אליהוא עתה שאין הדבר כך אבל הוא בהפך, כי לא יחיה רשע, ומשפט עניים ייתן.
ואמר עוד לא יגרע מצדיק עינו וגו', ואם אסורים בזיקים וגו', ויגד להם פועלם ופשעיהם כי יתגברו, ויגל אזנם למוסר, ויאמר כי ישובון מאון (שם).
להורות כי כל רע המגיע לצדיקים הוא על צד ההשגחה.


[המטר והרעם מוכיחים חכמה ויכולת]
ובסוף המענה ההוא, אחר שזכר ראיה זו, סיים דבריו בשהודיע פלאות המטר, המורה על החכמה וההשגחה, ופלאות הרעם המורה על היכולת.

וטענות החכמה והיכולת חזקות מאוד, קיים אותם השם יתברך בשני מַעֲנָיו:

שבמענהו האחד הביא ראיה על החכמה וההשגחה, מן החכמה הנראית ביצירת בעלי חיים וההשגחה הנראית בשמירת כל מין ומין מהם בשמירה הראויה לו, ונתינת שלמות מיוחד לכל מין מהם המורה על החכמה, וזה כוונת כל המענה ההוא.

ובמענה השנית הביא ראיה על היכולת. ואמר לו: האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק? (שם מ'). כלומר: תבטל השגחתי לומר שאיני עושה משפט בנמצאים כאילו אין לי יכולת על כך? ואם זרוע כאל לך, ובקול כמוהו תרעם, עדה נא גאון וגובה וגו' וראה כל גאה והשפילהו, ראה כל גאה הכניעהו והדוך רשעים תחתם.

וכל המענה ההוא הולך על זה הדרך, להראות גודל יכולת השם לברוא בריות גדולות שייבהל האדם לראות אותן וייפול מלא קומתו ארצה, וזה שאמר: הגם אל מראיו יוטל (שם מ"א).

וכל זה להורות שאחרי שהוא בעל היכולת הגמור, אי אפשר ליחס אליו שום ליאות בשום דבר, וגם לא העדר ידיעה, אחר ראותנו החכמה הגדולה שיש בכל היצירות שברא.

ובזה נתפייס איוב והודה לשתי הטענות:
לטענת היכולת אמר: ידעתי כי כל תוכל (שם מ"ב).
ולטענת הידיעה אמר ולא יבצר ממך מזימה.