תוכן וצורה בספר איוב

עדיאל שרעבי


תוכן העניינים
מבוא
פרק ראשון: הדרגה

       1. במישור הענייני
       2. במישור הלשוני
פרק שני: שלמות
       1. תיאור טובתו של איוב בשלמות
       2. תאור צרותיו של איוב בשלמות
פרק שלישי: פתאומיות
פרק רביעי: מהירות
פרק חמישי: מִספרים

       1. המִספר עשר וכפולותיו
       2. המִספר שבע וכפולותיו
       3. המִספר שתיים
       4. המִספר ארבע
       5. המִספר שלוש
פרק שישי: נקודות מבט שונות
       1. ראיית המסַפר וראיית איוב
       2. נקודת מבטו של השטן
       3. התיאור מן העולמות העליונים
פרק שביעי: משלים
פרק שמיני: שאלות

       1. שאלות רטוריות
       2. שאלה המביעה תוכחה וגערה
       3. שאלות קריאה והתפעלות
פרק תשיעי: העיצוב
       1. עיצוב על ידי בחירת המילים
       2. עיצוב על יד אופי וסדר המכות
       3. עיצוב על ידי שיר ופיוט
פרק עשירי: מטאפורה ודימויים
       1. בחירת מילים בעלות עוצמה
       2. הסתרה שהיא הדגשה
       3. דימוי ההשוואה
       4. דימוי היתרון
פרק אחד עשר: האנשה
פרק שנים עשר: חזרה מגוונת ומיטונימיה

       1. חזרה מגוונת
       2. מיטונימיה
סיכום
מקורות

מבוא
אחת ממטרות הוראת המקרא היא, שהלומד ידע להסביר את הקשר שבין דרכי הבעת הדברים במקרא לבין תוכנם, או במילים אחרות: לעמוד על הקשר בין צורה לתוכן.

דרך העיצוב של הסיפור המקראי איננה רק אמצעי להביע דברים, אלא היא חלק בלתי נפרד מן הסיפור עצמו: היא יוצרת את הסקרנות, מחזקת את אמינות הסיפור ומביאה את הקורא להזדהות עם הדמויות הפועלות. באמצעות הצורה אפשר להציג רעיונות ועקרונות, לדוגמא: "מבנה מושלם" יבוא כביטוי ל"שלמות הרעיון" ועוד.

רבים מן המורים למקרא עוסקים בעיקר בתוכן הפרקים, בפרשנות המילים על פי המפרשים השונים, ברעיונות, בלקחים שעלינו להפיק מן הכתוב וכיוצא באלה1 , אך אינם שמים לב במידה הראויה למבנה ולסגולות האומנותיות של המקרא ואינם מפנים די הצורך את תשומת לבם של התלמידים אל הצורה שבה נכתבו הדברים. בכך, מחמיצים התלמידים חלק חשוב - לא רק מיופיו של המקרא אלא גם מתכניו!

העיצוב אינו רק קישוט חיצוני, אלא הוא נושא בחובו רעיונות שלא כדאי לוותר עליהם, ויתרה מכך: נדמה שהמוותר עליהם לא הבין כראוי את מה שלמד, שכן לפעמים המסגרת היא זו שמעבירה לקורא את הרעיון המרכזי!
עצם הצורה היא מערכת שנושאת רעיונות חשובים ולתוך מערכת רעיונית זו משתבצים תוכני הסיפור.
מאמר זה בא להאיר עיניים בעומקו של ספר איוב בעזרת דרכי ההבעה של המקרא!

פרק ראשון: הדרגה
סיפור המסגרת בספר איוב בנוי בצורה ספרותית מסוימת - הדרגתיות, בעיקר במישור הענייני. בתחילת הסיפור יש גם הדרגתיות במישור הלשוני, המראה לנו את המהלך הנפשי העובר על איוב ברגעים קשים אלו. אביא שני עניינים אלו על פי סדר זה.

1. במישור הענייני
בתחילת הספר מתוארים ימיו הטובים של איוב מהדבר החשוב ביותר עד הקל ביותר:
מתחיל מצדקתו והצלחתו של איוב עצמו, העומד במרכז, עובר לדבר הקרוב ביותר לאיוב - בניו ובנותיו, עובר לדבר חיצוני יותר - עושרו של איוב הכולל צאן, גמלים, בקר אתונות ועבֻדה רבה, ומציין גדולתו וכבודו בכל סביבותיו.
יש בפרק א' מבנה כיאסטי, שכן לאחר מכן חוזר הכתוב לתאר שוב את בני איוב ומסיים באיוב עצמו.
איוב - פסוק א'.
בניו ובנותיו - פסוק ב'.
עושרו וכבודו - פסוק ג'.
בניו ובנותיו - פסוק ד'.
איוב - פסוק ה'.
לעומת זאת הנחתת המכות על איוב באות מצד השטן בכיוון ההפוך - מהקל לכבד, על מנת לתת לכל מכה את העוצמה שלה: רכושו (בקר ואתונות, צאן, גמלים) בניו ובנותיו, איוב עצמו.
השטן בונה זאת כך מכיוון שאם מכת הבנים והבנות תבוא בתחילה, וכל שכן השחין בגופו עצמו - שאר הדברים לא יהיו כל כך קשים לאיוב.

בסוף הספר שוב ניתן לראות הדרגתיות, בסדר הפורענויות - מהרחוק לקרוב:

איוב שנכנס לוויכוח חריף עם רעיו שבאו אליו מרחוק - מתבקש על ידם, בהכוונת ה', להתפלל בעדם והוא אכן עושה זאת: "וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי צפר הנעמתי ויעשו כאשר דבר אליהם ה' וישא ה' את פני איוב" (מב, ט).

לאחר מכן זוכה איוב להתקרבות החברה הקרובה אליו, אשר ברחה ממנו ברגע שבאו עליו כל הצרות עד שנשארו לו רעיו שבאו מרחוק: "ויבאו אליו כל אחיו וכל אחיתיו וכל ידעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו וינדו לו וינחמו אתו על כל הרעה אשר הביא ה' עליו ויתנו לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד" (מב, יא).
חבריו הקרובים אוכלים עמו לחם לאות חידוש הידידות.

עם שובם של החברה הקרובה לו מקבל מהם איוב גם התחלה של רכוש, אשר בברכת ה' הוא גדל: "וה' ברך את אחרית איוב מראשתו ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות" (מב, יב).

לאחר ברכת הרכוש זוכה איוב לברכת הבנים והבנות:
"ויהי לו שבעה בנים ושלוש בנות: ויקרא שם האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך: ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם" (מב, יג-טו).
איוב זוכה לבנים ולבנות אשר לא היו יפות כמותן בכל הארץ. איוב אף נותן להן נחלה משלהן - שלא כפי שהיה בתחילה שהן באו לבית אחיהם כי לא היתה נחלה משל עצמן.

לאחר כל זאת זוכה איוב בעצמו לאושר, רוגע, שלווה, אריכות חיים ושובע ימים:
"ויחי איוב אחרי זאת מאה וארבעים שנה וירא(ה) את בניו ואת בני בניו ארבעה דרות: וימת איוב זקן ושבע ימים" (מב, טז-יז).

2. במישור הלשוני
בדברי איוב עצמו מודגשת ההדרגה על ידי שימוש באותם המילים כמעט:
התגובה הראשונה של איוב, לאחר ארבעת המכות שבאו עליו, נאמר:
"בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תִפלה לאלהים" (א, כב).
לאחר שהוכה בשחין רע נאמר:
"בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו" (ב, י).
בתגובה השניה ישנה חזרה על חמש מילים של התגובה הראשונה, אבל נוספה המילה "בשפתיו". אין ספק שיש כאן תיאור של תהליך נפשי. בשלב א' לא היתה לאיוב שום טענה נגד אלהים. בשלב ב' לא היתה תלונה בשפתיו, אבל בתוך ליבו נתעוררו ספקות. היתה התפתחות הדרגתית בנפשו, התפתחות שלאחר דיבור עם אשתו וביקור הרֵעים הפכה מקבלה מוחלטת של הניסיונות, דרך הרהורים ועד תלונות קשות כלפי ה' בנאומים ארוכים וקשים.

סיכום: במישור הענייני ישנה הדרגתיות של הטובה הבאה על איוב - מהרחוק לקרוב ובחזרה לרחוק, הדרגתיות הפוכה במכות שהשטן מביא עליו - מהרחוק לקרוב, וכן ישנה הדרגתיות בטובה הסופית - מהרחוק לקרוב. כמו כן ישנה הדרגתיות במישור הלשוני המראה את השלבים הנפשיים שעובר איוב, מקבלה מוחלטת של מעשה ה' עד נאומים קשים וארוכים הדורשים במפגיע בירור של העניין עם ריבונו של עולם.

אלו מהלכים כלליים המוצגים בעזרת דרכי ההבעה של מחבר הספר. בסיפור המסגרת בולט מאוד עניין השלמות, בסגנונות שונים וכפי שיובא בהמשך בהרחבה.

פרק שני: שלמות
כל הספר מדבר בשלמות. בסיפור המסגרת מתואר איוב כשלם בצדיקותו, גם השכר שקיבל בעקבות צדיקותו - שלם וגם הטובה הסופית שלה זכה - בשלמות! לעומת זאת גם הרעה שבאה עליו - שלמה, כפי שניתן לראות בהמשך המאמר.
הדבר בא לידי ביטוי בעיצוב הצורני של הסיפור. תיאור הרעה הבאה על איוב בנוי בצורה כיאסטית, כתמונת-ראי לתיאור הטובה. כך משרתת הצורה את המערכת הרעיונית.

1. תאור טובתו של איוב בשלמות
שלמותו של איוב בהתחלה מתוארת כך:

"והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע"
(א, א) - בהתחלה מדברים על שלמותו של איוב מצד עצמו. גם משפט זה מורכב משלמויות שונות:
"תם וישר" באים להורות שאיוב היה שלם מצד עצמו בשכלו ובמידותיו, כלומר: שאיוב היה עושה כל מעשיו בתמימות, בלי שום הסתכלות על טובת עצמו. בצורה מודגשת מספר לנו הכתוב על שלמות איוב מצד האמת ולא משום שרצה להרוויח מיושרו, כפי שניסה לתאר זאת השטן וכן שהיה ישר בשכלו ובמידותיו, בדרכו ובליבו.
"וירא אלהים וסר מרע" - בא להראותנו, שלא רק מצד עצמו היה איוב שלם אלא אף מצד עבודת ה' שלו, שהיה ירא אלהים לשמור מצוותיו ותורותיו, תמיד סר מדבר רע אשר נצטווה להתרחק ממנו, גם אם אין למצוות אלו טעם הגיוני.

"ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות" (א, ב) - איוב שלם אף בצאצאים, יש לו המשך, יש לו עוזר ותומך. בניו סביב לשולחנו כמגן וצינה סביב מכל מה שיבוא עליו.
שמא תאמר שהיתה שנאה בין בניו ואין כאן שלמות - לכך בא המקרא ומתאר בהרחבה את מעשי בניו, כפי שניתן לראות בהמשך.

"ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלושת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאד" (א, ג) - המקרא מתאר באריכות את שלמות צאנו ורכושו של איוב. למה?
המקרא אינו מאריך כאשר אין בכך שום תועלת. אם כן, התועלת היא כדי שנבין את עושרו של איוב, על מנת שנבין יותר את עוצמת המכות הנופלות עליו.
על מנת להבין את גודל נכסיו של איוב נשווה זאת ליעקב. כאשר יעקב שולח לעשו מתנות הוא שולח לו מבחר בעלי חיים, ביניהם גמלים וצאן (=עזים ותיישים, רחלים ואילים). היחס ביניהם הוא: הגמלים הם שמינית ממספר הצאן. לעומת זאת אצל איוב היה יחס הגמלים לצאן: שלוש לשבע!
דבר זה בא לציין את גודל עושרו של איוב, באשר ערכו של גמל עולה עשרת מונים על ערך הכבש או העז.
מכל הרכוש הגדול הזה, מכך שהגמלים רועים באזורים מדבריים או מדבריים-למחצה, והיו לאיוב שלושת אלפי גמלים, ואילו הבקר גדל באזורים יותר חקלאיים ומכך שהיו לאיוב חמש מאות צמד בקר לחרישה (אלף ראשי בקר!) נוכל להבין את מה שהמקרא בה לומר לנו בצורה סמויה: שטח האדמה2 של איוב היה עצום מאוד!

"ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם" (א, ג) - איוב גדול בעושרו וגדול בהשפעתו וסמכותו. "בני קדם" המתוארים כאן באו להגדיל את שבחו של איוב, שכן כאשר מתוארת חכמתו של שלמה הכתוב גם כן משתמש במונח זה: "מחכמת כל בני קדם" (מ"א ה, י). איוב היה גדול בעיניהם, נשוא פנים ומוכתר בשם טוב.
שלושת הדברים האחרונים שבח הם לאדם, כפי שניתן לראות מדברי המן:
"ויספר להם המן את כבוד עשרו ורב בניו ואת כל אשר גדלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ונערי המלך" (אסתר ה, יא).
"והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו לקרוא לשלושת אחיותיהם לאכל ולשתות עמהם" (א, ד) - בא בכאן תאור מעשי בניו של איוב, להדגיש שהאחווה והשלום אהבו והיו בשלמות ביניהם ואף לכל אחד היה יום מימי השבוע אשר כל שאר אחיו היו באים אליו, ולא היו רבים על רכוש אביהם או רכוש עצמם ועומדים בזכות עצמם. אף אחיותיהם שאין להן נחלה ברכוש אביהם לא נגרע חלקם ממסיבתם והיו באות אף הן, ללא וויכוחים ומריבות כפי אשר יקרה בין אחים כיוצא באלה.

איוב לא מסתפק בכל זה ומוסיף עוד משלו כדי שלא יהיה חטא, ולו הקטן ביותר, בבניו -
"ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם" (א, ה). - בסוף כל שבוע, כשנשלם סיבוב אחד, איוב מקדש ומטהר את בניו. הואיל והטהרה נשלמת בביאת השמש, ועבודת הקורבנות אינה אלא ביום, המתין איוב עד למחרת ומיד בבוקר הקריב, שזריזים מקדימין למצוות. איוב מצרף את בניו ובנותיו אליו להקרבת העולות כדי לזככם מכל חטא ועוון. למדים אנו מכאן, שאף בני איוב היו צדיקים, נוהגים כבוד זה בזה ושומעים לקול אביהם, שהיה זהיר לחנכם ביראת אלהים. הכל בשלמות!

2. תאור צרותיו של איוב בשלמות
לאחר שהדגיש הכתוב, שאיוב שלם בכל מכל כל, אין שום סיבה לנפילתו משום צד שהוא - מגלה לנו הכתוב מה קורה במרומים (על כך בנפרד בהמשך), ומכיוון שהכל אצל איוב בשלמות - כך גם צרותיו ותאור צרותיו - בשלמות:
השטן מבקש מ-ה' להכות באיוב בשלמות:
"ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו" (א, יא).
גם תגובתו של ה', שבה ניתנה לשטן רשות פעולה להכות באיוב, באה בשלמות:
"הנה כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך" (א, יב).
שוב ושוב ניתן לראות שישנה הדגשה: לא נשאר לך כלום! אחרי כל מכה ומכה, ארבע במספר, מופיע הביטוי שאומר לאיוב את המציאות הקשה ומדגיש לו שאין לו כלום מכל עברו המפואר:
"ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך"! (א, טו; א, טז; א, יז)
מכל העושר הגדול, עשרת הילדים מאשה אחת - דבר המורה על שלמות נפלאה, אלפי הצאן והבקר ומכל העבדים והשפחות - נשארו מתי מעט.

גם בניסיון השני והקשה מכל בולטת השלמות:
"ויצא השטן מאת פני ה' ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו: ויקח לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך האפר" (ב, ז-ח).
יש כאן אריכות דברים הבאה ללמדנו את חומרת מצבו של איוב.
השטן מכה את איוב בשחין רע. משמעות הדבר, שאין זה שחין רגיל אלא יש בו רוע וקושי משאר שחין. מה השוני וחומרת שחין זה משאר דומיו?
הפסוק הבא אחריו מסביר לנו את מצבו של איוב:
"ויקח לו חרש להתגרד בו והוא יושב בתוך האפר".
איוב לקה בשני סוגי שחין בו-זמנית. בחלק גופו העליון הוא לקה בשחין יבש - לכן הוא לוקח חרש להתגרד בו. לעומת זאת, בחלק גופו התחתון של איוב בחר השטן להכותו בשחין לח3, זב כולו נוזלים - ולכן איוב יושב בתוך האפר כדי שיספוג את הלחות של חלק גופו התחתון!
השטן לא מסתפק בשחין, שגם כך קשה לאדם, אלא "מגוון" לאיוב את סבלו. שיסבול בשלמות!

סיכום: שלמותו של איוב באה לידי ביטוי באישיותו, שלמות במשפחתו (בנים ובנות), עושר רב וכבוד גדול מכל החברה הסובבת אותו. המחבר חוזר שוב לבנים ומדגיש שיש ביניהם אחווה ושלום ואביהם מקריב קרבנות שמא חטאו. הכל שלם.
גם צרותיו של איוב בשלמות - כל רכושו ועושרו, בניו ובנותיו וכל כבודו מסביב - הכל נעלם לחלוטין. בניסיון השני איוב מוכה בגופו - ואף זה בשלמות. גם כאן הכל בשלמות.

צדדים נוספים יש לשלמות - הפתאומיות והמהירות. כמו כן, חשוב לשים לב גם אל המִספרים המצביעים על השלמות. שלושת אלה מחדדים יותר את שלמות האירועים הבאים על איוב ועל כן נדון בהם בפרקים הבאים.

פרק שלישי: פתאומיות
מכות שלמות אך הן באות כשמצפים להן זה מוריד משלמות המכות. כאשר המכה באה בפתאומיות - יש תוספת שלמות למכה.
המכות באות בזמן הכי רגוע בביתו של איוב. האווירה מסביב 'פסטוראלית', והדברים נכתבו בצורה שתדגיש זאת:

הבנים והבנות אוכלים ושותים ביחד, אין מריבות.
בוודאי הם אוכלים ושותים כמה וכמה מינים, אך נכתב רק אחד: יין, המשמח אלקים ואנשים, והם שמחים.
בבית האח הבכור, האח המחבר את הילדים להורים, המרכז תחתיו ברוגע את כולם. כמו כן, יש ערך לבכור מצד עצמו, הגדול בחשיבותו והזוכה לרשת פי שניים.
לאחר שהקיפו ימי המשתה, נגמר הסבב - שוב מודגש הרוגע, מתחילים סיבוב חדש.
איוב שולח לקדשם, משכים בבוקר ומקריב עליהם קרבן עולה, כליל, לכפר על הרהורים, אם הללו עלו במחשבתם. אין שום חשש מחטא שיפגע במשהו.

אף בבהמות כך הוא התיאור: "הבקר חורשים והאתונות רועות" (א, יד).

המכה עצמה גם כן באה בפתאומיות - "ותפל שבא ותקחם" (א, טו) - שבא נפלה על הבקר והאתונות.
וכן האש היורדת מן השמים באה במפתיע ונופלת על הצאן והנערים - "אש אלקים נפלה מן השמים" (א, טז).
כמו כן הרוח באה בפתאומיות - "והנה רוח גדולה באה" (א, יט). במילה "והנה" רמוז שהכל בא בפתע פתאום, בלא שמישהו יחשוש לכך.

סיכום:
המכות באות בזמן הכי רגוע בביתו של איוב והמחבר מדגיש זאת שוב ושוב בביטויים שונים ומגוונים. כפי שנאמר, הפתאומיות מוסיפה לעוצמת שלמות המכות הבאות על איוב.

פרק רביעי: מהירות
נופך נוסף לשלמות נותנת המהירות בה באה המכה על האדם. במכותיו של איוב אין הפסקה בין המכות. השטן לא הותיר לאיוב זמן כדי לעכל את המכה.

הביטוי הספרותי לכך הן המילים החוזרות ונשנות שוב ושוב אחרי כל מכה:
"עוד זה מדבר וזה בא ויאמר" (א, טז-יח), כלומר: ברגע שהנער הראשון מודיע לאיוב על לקיחת שבא את הבקר והאתונות והריגת הנערים - כבר מופיע הנער השני וברצונו להודיע על האש שנפלה מן השמים ושרפה את הצאן והנערים. הנער השני מחכה לסיום דבריו של הראשון, ומיד הוא מודיע על האש. הנער השלישי מגיע תוך כדי דבריו של הנער השני, מחכה אף הוא, ומיד בסיום דבריו של השני הוא מודיע לאיוב על הכשדים שלקחו את הגמלים והרגו את הנערים. ושוב, תוך כדי דבריו של השלישי מופיע הנער הרביעי, מחכה לסיום דברי השלישי ומיד מודיע לאיוב את הבשורה הקשה מכל - אובדן בניו ובנותיו בסקילה.

גם בעצם המכה האחרונה ניתן לראות מהירות: "והנה רוח גדולה באה" (א, יט) - במלעיל (עבר), רמוז שהכל עבר וחלף במהירות.

גם בתיאור המכה האחרונה יש מהירות פעולה מצד השטן: "ויצא השטן מאת פני ה' ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו ועד קדקדו: ויקח לו חרש להתגרד בו והוא יושב בתוך האפר" (ב, ז-ח). מכאן ניתן להסיק4, שהמכה נחתה על איוב בעודו יושב שבעה על בניו, בתוך האפר, כמנהגי האבלות המתוארים במקרא5.

סיכום:
המכות באות על איוב בזו אחר זו ללא נתינת אפשרות לעכל את האירועים. כמו כן, המכות עצמן באות במהירות ואף המכה הסופית והכואבת מכולן באה על איוב תוך כדי אבל על בניו ובנותיו שמתו במכות הקודמות.

פרק חמישי: מִספרים
המִספרים תופסים חלק חשוב בסיפור המסגרת וכמו הפרקים הקודמים - הפתאומיות והמהירות - גם הם מוסיפים הרבה מאוד בהבנת שלמות המכות הבאות על איוב.

המספרים המופיעים בתיאור איוב ורכושו מציינים שלמות ועוצמה. המסַפר נותן לנו לחוש את עוצמתו של איוב, מה עובר עליו וכו'.

1. המִספר עשר וכפולותיו
מספר שמודגש אף יותר הוא עשר וכפולותיו:
"ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות" (א, ב) - סך הכל: עשרה ילדים.
"ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלושת אלפי גמלים" (א, ג) = עשרת אלפים,
"וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות" (א, ג) = אלף.
גם "וחמש מאות צמד בקר" (א, ג) הוא כפל של עשר - אלף ראשי בקר.
ניכר מסידור הרצף, חיבור הצאן והגמלים וכתיבת הבקר לפי צמדים שהמקרא בא להראותנו את השלמות המופיעה בכל אשר לאיוב.

המספר עשר וכפולותיו מופיע אף הוא בסוף הספר:
"וה' ברך את אחרית איוב מראשתו ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות: ויהי לו שבענה בנים ושלוש בנות... ויחי איוב אחרי זאת מאה וארבעים שנה" (מב, יב-טז)
וגו'. כל אשר לאיוב מתואר במספר עשר (ילדיו) או בכפולות של עשר (כל השאר).

2. המִספר שבע וכפולותיו
נראה שמספר שבע חוזר פעמים רבות:
"ויולדו לו שבעה בנים... ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן" (א, ב-ג) וגו'.
כמו כן, הבנים והבנות חוגגים שבעה ימים, כאשר לאחר סבב של שבעה ימים מקריב עליהם איוב קורבנות עולה.

המספר שבע בא בישיבת רעי איוב עם איוב להורות על ימים רבים של שתיקה: "וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דובר אליו דבר כי ראו כי גדל הכאב מאד" (ב, יג).

כמו כן מופיע המספר שבע וכפולותיו בסוף הספר:
"ויהי אחר דבר ה' את הדברים האלה אל איוב ויאמר ה' אל אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב: ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אילים ולכו אל עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב" (מב, ז-ח).
רעי איוב מצווים להביא שבעה פרים ושבעה אילים לכפר על נפשותיהם, סה"כ: ארבעה עשרה קורבנות.

גם בבניו מופיע המספר שבע בשינוי: "ויהי לו שבענה בנים ושלוש בנות" (מב, יג). אפשר לומר ששינוי זה בא להדגיש שאיוב זכה לשתי שביעיות של בנים, כלומר: ארבעה עשרה בנים!

3. המספר שתיים
בסוף הספר מופיע המספר שתיים בכוונת הכפלה:
"וה' שב את שבית (שבות) איוב בהתפללו בעד רעהו ויסף ה' את כל אשר לאיוב למשנֶה" (מב, י).
איוב קיבל פי שניים מכל אשר היה לו לפני כן, כפי שניתן לראות מההשוואה בין פרק א, ב-ג - לפרק מב, יב-טז:
א. במקום "ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן" זכה ל- "ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן".
ב. במקום "ושלושת אלפי גמלים" זכה ל- "וששת אלפים גמלים"
ג. במקום "וחמש מאות צמד בקר" זכה ל- "ואלף צמד בקר"
ד. במקום "וחמש מאות אתונות" זכה ל- "ואלף אתונות".

הברכה שרתה גם בבניו ובנותיו:
א. לעומת "ויולדו לו שבעה בנים" זכה איוב ל- "ויהי לו שבענה בנים". ה' הבטיח להכפיל לאיוב את כל אשר לו, ואם כן, "שבענה" בא לציין שינוי: פעמיים שביעיה!
ב. לעומת "ושלוש בנות" זכה איוב ל- "ושלוש בנות". אין כאן כפילות מספרית, אלא כפילות איכותית, כפי שמציין הפסוק במפורש:
"ויקרא שם האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך: ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ".
יופיין של הבנות הוכפל וזה בא לידי ביטוי בשמות שניתנו להן על ידי אביהן ובהדגשה שאין כמותן ליופי בכל הארץ!

גם מספר שנותיו של איוב עצמו הוכפלו.
איוב צריך היה לחיות כקצבת שנותיו הרגילה של כל אדם6, אלא שה' הכפיל מספר שנותיו: "ויחי איוב אחרי זאת מאה וארבעים שנה" (מב, טז).
ניתן לומר, שה' הכפיל שנותיו מאותו רגע והלאה, כלומר: ה' שילש שנותיו ואיוב חי מאתיים ועשר שנה!

מִספרים אלו: עשר, שבע ושתיים, הדגישו יותר מכל את השלמות בטובתו של איוב. המספרים ארבע ושלוש מדגישים את הטובה ואת הרעה כאחד ומחדדים את שתיהן, כפי שנראה בהמשך.

4. המספר ארבע
גם המספר ארבע חוזר כמה פעמים: א.
תיאור מספר המינים ברכושו של איוב הוא ארבעה: צאן, גמלים, בקר ואתונות.
ב. המספר ארבע חוזר גם בטובה וברעה ובכך משמש להדגשת והעצמת האירועים שחווה איוב, כפי שניתן לראות:
תאור הטובה שהשפיע ה' לאיוב מחולקת לארבעה חלקים:
1. "והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע" (א, א).
2. "ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות" (א, ב).
3. "ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלושת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאד" (א, ג).
4. "ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם" (א, ג).

כנגד זה ה' מכה בפעם הראשונה באיוב ארבע פעמים וכך גם בוחר להציג זאת כותב הספר:
1. "ומלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו חרשות והאתונות רעות על ידיהם: ותפל שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך" (א, יד-טו).
2. "עוד זה מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים ירדה מן השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך" (א, טז).
3. "עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך" (א, יז).
4. "עד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור: והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על הנערים וימותו ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך" (א, יח-יט).

כמו כן ניתן לראות מתחת לפני השטח את המספר ארבע:
שתי המכות שבידי האדם באות אחת מן הדרום (שבא) ואחת מן הצפון (כשדים). מאלו שבידי שמים, הרוח באה מן המדבר, שהוא מזרח (רוח קדים), והאש אולי אפשר לומר שבאה ממערב, שהרי הברקים מופיעים בעננים הבאים מהמערב - מִיָּם7. לפי זה באו המכות על איוב מארבע רוחות השמים.

המספר ארבע חוזר שוב בסוף הספר: ה' אומר לאליפז בסוף הספר (מב, ז-ח): "חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב: ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אילים ולכו אל עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב".

ארבע
פעמים (מילה מַנחה) ה' מדגיש שאיוב הוא עבדו, למען דעת שלמרות כל הקשיים שעמדו בפניו, למרות כל הדברים הקשים כביכול כלפי מעלה - הוא עבד ה', ולא רעיו שהצדיקו את ה'!
איוב הוא זה שעבד את ה', הוא עמד בניסיון שהציב לו ה' למרות כל טענותיו הקשות, כביכול, כלפי מעלה.

דבר נוסף ניתן ללמוד מכאן:
כדרך שהזכיר ה' בתחילה את איוב לפני השטן: "השמת לבך על עבדי איוב" (א, ח), וכן בפעם השניה: "השמת לבך אל עבדי איוב" (ב, ג) - כך הוא אומר שוב ושוב בפני אליפז: איוב נשאר בצדיקותו, מתחילתו ועד סופו.

איוב גם זוכה לראות ארבעה דורות בצאצאיו: "ויחי איוב אחרי זאת מאה וארבעים שנה וירא(ה) את בניו ואת בני בניו ארבעה דרות" (מב, טז).

5. המספר שלוש
איוב אומר לאחר המכות הראשונות: "ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה, ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מברך" (א, כא). שם ה' חוזר שלוש פעמים בפסוק, כדי להדגיש שה', ורק ה', הוא הנותן, הוא הלוקח ולו חייבים להודות.

איוב זכה לשלוש בנות, גם בתחילת הספר וגם לאחר כל אשר עבר עליו. עם זאת יש שוני ביופיין של הבנות, כפי שמובא בהרחבה בתת-הפרק - "המספר שתיים".

ניתן לומר שה' שילש את מספר שנותיו של איוב, ולעומת שבעים שנה של חיי האדם חי איוב מאתיים ועשר שנה, כפי שמובא בהרחבה בתת-פרק - "המספר שתיים".

סיכום: המספרים עשר, שבע ושתיים חידדו בצורה משמעותית את הטובה שלה זכה איוב, בתחילת הספר ובסופו. המספרים ארבע ושלוש חידדו הן את הטובה המרובה לה זכה איוב בתחומי החיים והן את הרעה הגדולה והנוראה שקיבל מאת ה'.

פרק שישי: נקודות מבט שונות
1. ראיית המסַפר וראיית איוב
ימי הזוהר של איוב וימיו הקשים נוכח אסונו מתוארים בספר איוב פעמיים: פעם אחת בפי המספר - בסיפור המסגרת (פרקים א'-ב') ופעם שניה מפי איוב עצמו - בפרקים האוטוביוגרפיים (פרקים כ"ט-ל').
דרך זו של תיאור ההתרחשויות מאפשרת למחבר הספר להראות אותן מנקודות ראות שונות:
1. מנקודת ראותו של צופה מן החוץ8, שהוא "אובייקטיבי" כביכול.
2. מנקודת ראותו של בעל הדבר, הגיבור עצמו.

לצורך הבהרת העניין של זוויות ראיה שונות ולצורך הבנה יותר עמוקה9 של תיאור המסגרת ניתן להביא כמה דוגמאות בקצרה:
1. ההכרה בכך שהברכה באה לאיוב כשכר על צדיקותו נרמזה על ידי המספר בתחילת סיפור המסגרת באמצעות אות קישור אחת, האות וא"ו במילה: "ויולדו לו" (א, ב). כלומר: האיש היה שלם ולפיכך, או בעקבות כך, קיבל את כל הטובה המתוארת בהמשך. לעומת זאת, מפי איוב נשמעות מילים מפורשות ודברים רבים המדגישים זאת: "ויסף איוב שאת משלו ויאמר: מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני: בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך: כאשר הייתי בימי חרפי בסוד אלוה עלי אהלי: בעוד שדי עמדי..." (כט, א-ה).
2. בסיפור המסגרת הזכיר המספר את משפחתו של איוב בפסוק שלם וגם תיאר את מערכת היחסים במשפחה. לעומת זאת, איוב הסתפק בשתי מילים: "סביבותי נערי" 10(כט, ה).
3. בעניין העושר, שעליו הרחיב המספר את הדיבור, שהרי זה הדבר הבולט ביותר כלפי חוץ, מקצר איוב בדבריו: "ברחץ הליכי בחמה11 וצור יצוק עמדי פלגי שמן" (כט, ו).
4. בעניין המעמד המכובד, עניין שבו קיצר המספר והסתפק במילים: "ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם" (א, ג), הרחיב איוב את הדיבור: "בצאתי שער עלי קרת ברחוב אכין מושבי: ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו: שרים עצרו במילים וכף ישימו לפיהם: קול נגידים נחבאו ולשונם לחִכם דבקה" (כט, ז-י).
גם לאחר שעבר לדבר על נושא אחר שב איוב לעניין הכבוד: "כבודי חדש עמדי וקשתי בידי תחליף: לי שמעו ויחלו וידמו למו עצתי: אחרי דברי לא ישנו ועלימו תטף מלתי: ויחלו כמטר לי ופיהם פערו למלקוש: אשחק אלהם לא יאמינו ואור פני לא יפילון: אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם" (כט, כ-כה).
המסַפר, המייצג את המתבונן מן החוץ, לא הכיר בחשיבות הרבה שיש לעניין הכבוד עבור איוב. ואילו איוב עצמו מטיב לתאר את תחושותיו.
הפרדת עניין הכבוד לשני חלקים אפשרה למחבר הספר להבליט עד כמה הנושא חשוב לאיוב. גם כשעבר איוב לדבר על נושא אחר, לא סר עניין הכבוד מתודעתו והוא שב אליו בהרחבה. עניין זה מודגש רק באמצעות הצורה.
5. בין שני הקטעים שעניינם כבוד אומר איוב כך: "כי אזן שמעה ותאשרני ועין ראתה ותעידני: כי אמלט עני משַוע ויתום ולא עזר לו: ברכת אובד עלי תבא ולב אלמנה ארנן: צדק לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי: עינים הייתי לעוֵר ורגלים לפסח אני: אב אנכי לאביונים ורב לא ידעתי אחקרהו: ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף: ואמר עם קני אגוע וכחול ארבה ימים: שרשי פתוח אלי מים וטל ילין בקצירי" (כט, יא-יט).
איוב מתאר כאן מה אפשרו לו רכושו ומעמדו. הייתה לו יכולת לסייע, לעזור לחלשים והוא מתאר את מה שהוא קיבל מנתינה זו. היום אולי היינו מכנים זאת: חדוות הנתינה או הרגשת סיפוק.
את ההרגשה הזאת של הנותן, של הגומל חסדים בממונו ובגופו, של המסייע לזולת, יכול לחוש רק הנותן בעצמו. אי אפשר לתאר אותה אלא באמצעות תאור עצם הנתינה. את טעם המתוק יכול לחוש רק מי שטעם מן המתוק. קורא שחווה את חוויית הנתינה יבין את דברי איוב. לפיכך המספר, הרואה דברים מן החוץ, דילג על העניין הזה בסיפור המסגרת, ואילו איוב, לעומת זאת, הרחיב בו.
6. בסיפור המסגרת תיאר המספר את מחלתו של איוב כפי שהיה נראה לו מן החוץ:
"ויצא השטן מאת פני ה' ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו ועד קדקדו: ויקח לו חרש להתגרד בו וישב בתוך האפר" (ב', ז-ח).
הוא אינו יכול לתאר מה בלבו של איוב. לעומת זאת, בנאומו של איוב, לאחר התיאור של איבוד הכבוד, מתוארים מחלתו של איוב וסבלו הרב. רק הסובל עצמו חש את הכאב ורק הוא יכול לתאר אותו. כדי לתאר את סבלו הרב איוב משתמש בדימויים בעלי עצמה רבה. ימי העוני כביכול מחזיקים בו ואינם מרפים: "ועתה עלי תשתפך נפשי יאחזוני ימי עני" (ל, טז). הלילה מתואר כעוף המנקר מעליו את עצמותיו: "לילה עצמי ניקר מעלי וערקי לא ישכבון" (ל, יז). גם את מחלתו הוא מתאר במילים קשות: "ברב כח יתחפש לבושי כפי כתנתי יאזרני: הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר" (ל, יח-יט).

המחבר אינו מסתפק בתיאורים אלו ומביא לידיעתנו דברים הקורים בעליונים ובכך נגלות לעינינו זוויות הסתכלות חדשות על המתרחש בספר.

2. נקודת מבטו של השטן
תיאור חיצוני אחר של מסכת האירועים הוא תיאורו של השטן. השטן ראה אחרת את פני הדברים. על שאלת ה': "השמת לבך על עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע?" (א, ח), השיב השטן: "החנם ירא איוב אלהים? הלא אתה שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ: ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך יברכך" (א ט-יא).

השטן אינו כופר בצדיקותו של איוב, אך הוא מתאר אותו כמי שפועל מתוך חשבונות של רווח והפסד. איוב עשה את מה שכדאי. אושרו ועושרו לא היו התוצאה ממעשיו אלא הסיבה להם. השטן הפך את סדר הדברים ובכך גימד את דמותו של איוב.

דבר נוסף: השטן מדגיש בדבריו כי אין צדיק בארץ ואף איוב לא עושה את דבר ה' אלא מחשבונות של רווח והפסד.
השטן בוחר להדגיש זאת במילים אלו: "החנם ירא איוב אלהים: הלא את(ה) שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ" (א, ט-י).
השטן מדגיש שוב ושוב כי ה' סוכך על איוב בגדר המגינה עליו מכל הצדדים עד שאין לו שום גישה אל איוב מרוב הגנות של ה' סביבו, אך לעומת זאת, צאנו של איוב פרץ, התרבה והתפשט על פני שטח רחב. כאומרו - וזה נקרא תקבולת ניגודית:
את הגדר המקיפה את איוב אי אפשר לפרוץ,
אבל מקנהו של איוב פרץ את כל הגדרות!

3. התיאור מן העולמות העליונים
המספר יודע על מצבים המתרחשים ללא עדים והוא משתף את הקורא בידיעותיו. בסיפור המסגרת מחלק המספר את התיאור לשניים: הוא מתאר את המתרחש על פני הארץ, את מה שרואים איוב ורעיו, ובנפרד - את המתרחש בעולמות העליונים, את המתרחש בפמליה של מעלה. הוא מגלה לקורא את מה שאין גיבורי הסיפור יודעים.
כך הוא נותן לקורא כלי להערכת דברי הגיבורים בהמשך. בעזרת המידע הזה יוכל הקורא לבחון, באיזו מידה עומדים במבחן פירושי האירועים - פירוש הרֵעים מצד אחד ופירושו של איוב מן הצד האחר.

הסיבה הראשונית, כביכול, לאסונותיו של איוב כלולה בתיאור בדו-שיח שבין השטן ל-ה' (א', ח-יג):
"ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על ה' ויבוא גם השטן בתוכם:
ויאמר ה' אל השטן מאין תבא
ויען השטן את ה' ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה:
ויאמר ה' אל השטן השמת לבך על עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע:

ויען השטן את ה' ויאמר החנם ירא איוב אלהים? הלא אתה שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ: ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך יברכך:
ויאמר ה' אל השטן הנה כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך ויצא השטן מעם פני ה'":
מן הדברים האלה עולה, שהאירועים הקשים שפקדו את איוב לא אירעו כתוצאה מחטא.

איוב הועמד בניסיון!

סיכום: בסיפור המסגרת ישנם כמה מבטים שונים: מבט המחבר, שמספר ממבט שלו ולעיתים משמיט ומקצר בדברים שאיוב עצמו בחר להאריך בהם בנאומו האישי בהמשך הספר. כמו כן יש את המאורעות הקורים בעולמות העליונים, וויכוח ה' והשטן - אשר בעזרתם מבהיר לנו המחבר את מה שאיוב, רעיו והסובבים לא יודעים - איוב הועמד בניסיון!!!

העמקה ופן נוסף נותנים לנו התבטאויותיהם של איוב והשטן, כפי שניתן לראות בפרק הבא.

פרק שביעי: משלים
מתוך המשלים ניתן ללמוד רבות על המאורעות. בסיפור המסגרת מופיעים כמה משלים ואלו הם:

לאחר שאיוב מקבל את שרשרת המכות הראשונה הוא מביע עצמו במשל חכמה:
"ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה, ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מברך" (א, כא).
משפט חכמה זה בא ללמד, שהרכוש איננו חלק מעצמותו של האדם. האדם בא לעולם הזה בלי רכוש ואף יוצא ממנו ומניח רכושו לאחרים. כל הרכוש הנו, לאמתו של דבר, שייך רק לה' לבדו, והוא זכאי לתת רכוש ולחזור לקחתו כטוב בעיניו, ואין לאדם רשות לבוא אליו בטענות על כך. ולא עוד אלא, שחייב אדם לברך את ה' כאשר הוא נותן לו רכוש, ואינו רשאי להתרעם כשה' לוקחו ממנו. הוא הדין גם בבנים. הבנים הם מתנת אלהים לאדם, ומכאן שלה' הרשות הזכות להמית ולהחיות כרצונו, שהרי החיים הם מתנת אלהים לאדם.

גם השטן מושל משלים ובפעם השניה שהוא בא אל ה' יחד עם בני האלהים הוא מושל שני משלים:
"עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" (ב, ד).
פסוק זה מורכב משני משלים:
"עור בעד עור" - ניתן לומר, שהכוונה כאן היא: אבר בעד אבר. לדוגמא: אדם מגן על ראשו בעזרת ידו. או אפשר שהכוונה לעור ממש: העור שהיה על המגינים - כנגד העור של האדם עצמו.

"וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו"
- טבעו של אדם שגופו חביב עליו מכל אשר מסביבו, והוא מוכן לתת הכל, כולל בניו, כדי להציל את עורו.
השטן משלב משלים בדבריו כדי להקטין את האדם, כפי שאמר בפעם הראשונה. השטן רוצה לומר כך: אמנם איוב עדיין מחזיק בתומתו, אך דבר זה איננו מוכיח שהוא אדם גדול. להפך, גופו של אדם חביב עליו יותר מכל, והוא מוכן לוותר אפילו על בניו, ובלבד שלא יגעו בו לרעה.

סיכום: הן איוב והן השטן משתמשים במשלים להבעת דבריהם בצורה חריפה ומלאת עוצמה.

העברת דברים בצורה חריפה נעשה על ידי איוב והשטן בעזרת משלים. אך אפשר להעביר מסרים גם בעזרת שאלות לא שגרתיות ועל ידי בחירת המילים, כפי שנראה בפרקים הבאים.

פרק שמיני: שאלות
בסיפור המסגרת נוכל לראות שאלות 'רגילות' אשר אינן שאלות ספרותיות, כגון שאלת ה' "מאין תבוא" (א, ז) וכדו'. במסגרת המאמר נתמקד בשאלות המשמשות דרכי הבעה לכותב הספר. סגנון השאלות בסיפור המסגרת מגוון, כפי שניתן לראות:

1. שאלות רטוריות
שאלות רטוריות גם מופיעות בסיפור המסגרת:
בדו-שיח הראשון בין ה' לשטן שואל ה' את השטן: "מאין תבוא"? (א, ז), והשטן עונה: "משוט בארץ ומהתהלך בה" (שם). השטן נקרא לדווח על ממצאיו בפני שליט העולם והוא מוסר שאין לו משהו מיוחד לומר. בדבריו של השטן טמונה בעצם האמירה: לא באתי להודיע על חטא מיוחד שנעשה באחד המקומות, אלא כל הארץ כולה מלאה חטאים, כי אין אדם צדיק בארץ. בזה השטן מקטרג על בני האדם וגם מכפיש את ה', בכך שאין לו אפילו עבד אחד בארץ הנאמן לו.
ה' רוצה להראות לשטן כי יש צדיק בארץ ולכן שואל את השטן: "השמת לבך על עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע" (א, ח). כוונת ה' היא לשלול את דברי השטן: אם היית שם לב היית רואה את עבדי איוב והיית מכיר בו כי הוא צדיק, ואין זה כדברך שאין אפילו צדיק אחד בארץ. לה' ברורה התשובה!
אך השטן 'מפתיע' בשאלה רטורית נגדית. גם השטן עונה לה' באותה מטבע: "החנם ירא איוב אלהים"? (א, ט). גם כוונת השטן היא שלילית: וודאי הדבר שלא לחינם ירא איוב אלהים, אלא בשכר, שהרי אתה שכת בעדו וכו'. לשטן ברורה התשובה!

2. שאלה המביעה תוכחה וגערה
בדו-שיח השני ה' שואל את השטן:
"השמת לבך על עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתומתו ותסיתני בו לבלעו חנם?" (ב, ג).
השאלה מסתיימת בסוף המשפט, שכן ה' אומר לשטן: השמת לבך שאיוב עודנו מחזיק בתומתו, ושדבריך על איוב לא היו אלא דברי הסתה לבלעו חינם?

3. שאלות קריאה והתפעלות
אשת-איוב פונה אליו, לאחר שלקה בשחין, בשאלה שמסמלת התפעלות:
"עדך מחזיק בתֻמתך!?" (ב, ט).
אולי אפשר לומר, שגם איוב עונה לה באותה לשון:
"כדבֵר אחת הנבלות תדברי!?" (ב, י).
ניתן לראות, שאיוב ואשתו משתמשים בשאלת התפעלות.

סיכום: סגנון שאלות אלו להעצמת הדברים מופיע בפי כל המדברים בתחילת הספר: ה', איוב, השטן ואשת-איוב. כמו שכתבתי, גם מילים, סדר כתיבתן ואף אלו הבאות בשיר ופיוט, משמשות להעברת מסרים והן נבחרו בניסוח זה דווקא כדי לומר לנו דברים נוספים, מתחת לפני השטח, אשר רק המעיין המעמיק יבחין בהם. על כך בפרק הבא - העיצוב.

פרק תשיעי: העיצוב
כל העבודה מדברת על עיצוב הספר, אך כאן נתמקד בעיצוב אשר בא לידי ביטוי בעוד אופנים שונים: בבחירת המילים, באופי, בסדר, בשיר ובפיוט. מתוך התעמקות בלשון ניתן להבין את המסרים העומדים מאחורי המילים. פירוט הדבר יסביר זאת:

1. עיצוב על ידי בחירת המילים
המסַפר יכול לתאר את הדברים בצורה פשוטה וללא כל חזרה על לשון שנאמרה כבר וכדו'. ניתן לראות שכל מילה נבחרה בדקדקנות והעיצוב בא לידי ביטוי גם בבחירת המילים. לדוגמא:
1. השטן אומר: "ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך יברכך" (א, יא). כאן הכוונה לברכה = קללה. ואיוב אכן מברך את ה': "יהי שם ה' מברך" (א, כא), ברכה במשמעותה האמתית, הראשונית - ברכה ממש.
2. השטן12 טען: "החנם ירא איוב אלהים" (א, ט), ועל כך משיב לו ה' בפעם השניה: "השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני לבלעו חנם"? (ב, ג).

2. עיצוב על ידי אופי וסדר המכות
העיצוב בא לידי ביטוי גם באופי וסדר ביאת המכות:
שתי מכות באו בידי אדם ושתים בידי שמים, והן באות חליפות:
בידי אדם, בידי שמים, בידי אדם, בידי שמים.

אלו שבידי שמים נעשות באש וברוח, שהן כלי זעמו של ה' להיפרע בהן מאויביו13. זוהי מכה קשה לאיוב המחשיב עצמו כצדיק גמור שה' אהבו!

בני איוב מתו מיתת סקילה, המיועדת כעונש על קללת אלהים14 החטא שאיוב חשש לו ונזהר ממנו ביותר - " והעלה עלות מספר כלם כי אמר אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם" (א, ה).

כאשר ה' מתגלה בסוף אל איוב ורעיו הוא אומר לאליפז:
"חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב: ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אילים ולכו אל עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב" (מב, ז-ח).
בביטוי 'נבלה' יש רמז לדברי איוב לאשתו:
"כדבר אחת הנבלות תדברי" (ב, י).
ומשמע שבדברי הרעים יש משום 'ברכת' ה', כדברי הנבלה של אשת איוב:
"ברך אלהים ומת" (ב, ט).
איוב, שעמד בניסיון של ברכת אלהים מראש ועד סוף, מתבקש עתה להתפלל בעד רעיו, שיכופר להם החטא של ברכת אלהים בקורבנם, כדרך שהיה איוב מכפר בקורבנו לפנים על חשש 'ברכת' אלהים של בניו.

3. עיצוב על ידי שיר ופיוט
כמו כן, ניתן לראות הרבה סגולות פיוטיות:
"ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על ה'", ואח"כ שוב חוזרים ביטויים דומים:
"ויהי היום ובניו ובנותיו".
'מלאך' בא אל איוב כנגד 'השטן' הבא להתיצב על ה'.
ביאת השליחים אל איוב ודבריהם כתובים במטבעות לשון חוזרים וכמעט במקצב שירי:
"עוד זה מדבר וזה בא ויאמר" חוזר שלוש פעמים.
סיום דברי השליחים "ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך" שווה אצל כולם, וחוזר ארבע פעמים. "ואת הנערים הכו לפי חרב" חוזר פעמיים.
הזכרת "הנערים" חוזרת ארבע פעמים בסיפורי המכות.
הבנים והבנות, האוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, נזכרים פעמיים בלשון שווה (מלבד השינויים הנחוצים בכינויי הקניין).

הפועל נפ"ל חוזר שלוש פעמים בסיפור המכות ופעם רביעית בסיפור מעשה איוב.
הפועל לק"ח חוזר פעמיים בסיפורי המכות ופעם שלישית בדברי איוב.

צידוק הדין של איוב הוא שיר קטן, כפי שניתן לראות:
"ערם יצתי מבטן אמי / וערם אשוב שמה,
ה' נתן וה' לקח / יהי שם ה' מברך" (א, כא).
בעלי הטעמים שמו אתנח ב"לקח" ולא ב"שמה", כדי לברר שהברכה מגעת לה' על כל האמור בפסוק עד האתנח. כך דרכם לנטות מהמשקל השירי, כשבהירות העניין דורשת זאת לפי דעתם. אך אם נתבונן בשיר כפי שהוא היה צריך להיות נראה, שכל פסקה בת שתי צלעות מקבילות תקבולת משלימה, בכל צלע ארבע הטעמות. רק בצלע השניה שלוש, משום שהיא מסתיימת במילה "שמה", הרומזת על מה שלא פורש, ומעוררת הרהורים המובעים על ידי הארכת הנעימה בלי מילים.

סיכום: בחירת המילים, אופי וסדר הדברים המובאים והשימוש במבנה של פיוט מעבירים לנו מסרים מתחת לפני השטח על טענות השטן, חטא הרֵעים ועוד - אשר לא מובאים במקרא במפורש.
בפרק הבא אביא עוד דוגמאות לבחירת מילים לשם הדגשה, כולם תחת השם "מטאפורה", אך נוכל לראות דבר נוסף: לא רק אמירה של מילים משמשת להעברת מסרים. לפעמים גם העלמת מילים משמשת להעברת מסרים, כפי שניתן לראות מהפרק הבא.

פרק עשירי: מטאפורה ודימויים
המטאפורה שימשה את המסַפר בבואו לתת עוצמה להיגד ולמבע. ישנם כמה סוגים, מתוכם אביא שניים כאן ועוד אחד בהמשך:

1. בחירת מילים בעלות עוצמה
ה' טוען קשות כלפי השטן: "ותסיתני בו לבלּעו חינם" (ב, ג) - נותן עוצמה לדברים. ה' לא אומר "להכותו", אלא "לבלּעו" מודגש, שזה מביע יותר עוצמה.

רעי איוב באים ומשתוממים למראה עיניהם. התנ"ך מאריך לספר לנו את מעשיהם כדי להמחיש את העובר עליהם פנימה: "וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה" (ב, יב). מעֵבר לאריכות שנוקט כאן המספר יש תוספת של הדגשת הצער בתיאור מעשי הרֵעים, אשר מעוצם התרגשותם לקחו הרבה עפר וזרקו אותו בכח רב עד שעלה העפר "השמימה", כלומר: לגובה רב.

בסוף הספר פונה ה' לאליפז התימני ומדבר אתו קשות:
"חרה אפי בך ובשני רעיך" (מב, ז). ה' מבטא את זעמו בביטוי חריף מאוד, שהרי ה' היה יכול לומר: "איוב צודק ואתם טעיתם. לא הצלחתם לרדת לסוף דעתי". ה' משתמש כאן המילה חריפה להדגשת הדבר: אין זו 'סתם טעות', אלא טעות חמורה מאוד!
גם בהמשך ניתן לראות את עוצמת החטא: "ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה" (ב, ח). הדגשת ה' שאיוב הוא עבדו לעומת עונשם - נבלה, מדגישה מאוד את עוצמתם חטאם וכנ"ל.

2. הסתרה שהיא הדגשה
לפעמים עצם הסתרת הדבר הגלוי ואמירת חצי דבר נותנת למילים את עוצמתם. לדוגמא:
לאחר המכות הראשונות איוב אומר: "ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה" (א, כא).
אין איוב מפרש את המקום אליו הוא ילך - המקום המיועד לאדם לאחר מותו, משום שהביטוי הפיוטי עז יותר ברמז מאשר במפורש.

המסַפר מקצר במילים, דבר שהוא ממאפייני הסיפורת ובתיאור האנשים הנופלים על איוב כתוב: "ותפל שבא" (א, טו), ולא מאריך לומר: אנשי שבא באו בצורה כזו וכזו ועשו כך וכך וכו', כיוון שדרך המספר לקצר ולהגיע לתכלית הסיפור.
לעומת זאת, כשיאריך המספר לספר על הכשדים - תהיה לכך משמעות: "כשדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים הכו לפי חרב" (א, יז). הפירוט הארוך בא להראות את ההדרגתיות שיש במכות הבאות על איוב, כפי שהובא בפרק נפרד.

המספר מעלים מאתנו מה אכלו האחים והאחיות במסיבתם: "ויהי היום ובניו ובנותיו אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור (א, יג). הפסוק עם ההעלמה מופיע שוב בדברי הנער לאיוב, ואין זה לשווא. ההסתרה של מה הם אוכלים גם מדגישה את מה שכן כתוב: מה הם שותים - יין.
יש רצון להדגשת היין, המשמח לב אנשים, מורה על כל טוב, שלווה ואווירה רגועה - כי המסַפר רוצה להראותנו את עוצמת ההפתעה של המכות בבית איוב, כפי שהובא בפרק נפרד.

המחבר משתמש אף האותיות להעברת מסרים. ישנם כמה סוגי דימויים המופיעים בספר באות אחת, אשר המספר משתמש בהם להעברת מסריו:

3. דימוי ההשוואה
"ויאמר אליה כְּדבר אחת הנבלות תדברי" (ב, י) - איוב משתמש בדבריו ב - כ' הדימוי המורה על השוואה.

כ' הדימוי חוזרת שוב בסוף הספר, בשבחי בנותיו של איוב: "ולא נמצא נשים יפות כִּבנות איוב בכל הארץ" (מב, טו). לא נמצאו נשים יפות בכל הארץ שישוו ביופיין לבנות איוב.

4. דימוי היתרון
"וה' ברך את אחרית איוב מראשיתו" (מב, יב) - ה' השפיע לאיוב יותר מאשר נתן לו בראשיתו, כפי במובא במקום אחר במאמר15.

סיכום:
מילים מדגישות וגם העלם-מילים יוצר העלאת תמיהות ומדגיש. בשניהם משתמש המחבר כדי להעביר את מסריו. כמו כן, המחבר משתמש אף באותיות הדימוי להעברת מסריו.

מסר נוסף שמעביר לנו מחבר הספר הוא: היחס בין ה' והשטן. אחד מהתיאורים שהובאו לעיל הוא אירועים הקורים בשמים. מתיאור הנעשה בעולמות העליונים ניתן לראות ש"מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא" וכפי שיובא בפרק הבא - האנשה.

פרק אחד עשר: האנשה
כל תיאור הנעשה בשמים מתואר בלשוננו, לשון בני האדם. ניתן לראות האנשה בתיאור הנפעלים ובמעשיהם.

"בני האלהים"
(א, ו; ב, א) - המלאכים וכל המוני מעלה מכונים 'אלוהים' ונקראים 'בני האלהים' על דרך 'בני האדם', 'בני צאן' וכדומה. המילה 'בני' מציינת את שייכות הפרט לקבוץ.

"להתיצב" (א, ו; ב, א) - משמעותו 'לעמוד'. כדרך הבאים לפני המלך, שעומדים ואינם יושבים.

"על ה'"
(א, ו; ב, א) - כשאיש אחד יושב ואחר עומד, קורהו 'עומד עליו'. ה' יושב על כסאו וכל נתיניו באים לתת לפניו דין וחשבון ולקבל את פקודותיו.

"ויאמר ה'"
(א, ז; ב, ב) - אין הבאים לפני המלך רשאים לדבר עד אשר יפתח המלך ראשונה וישאלם מה בפיהם.

"ויצא השטן מעם פני ה'"
(א, יב) - משׁכילה המלך לדבר, אין עוד רשות לעבד לעמוד לפניו ועליו לצאת.

גם בפעם השניה כתוב באותו סגנון: "ויצא השטן מאת פני ה'" (ב, ז).


בסוף הספר שוב מופיעה האנשה והפעם מפי ה' בכבודו ובעצמו:
"... ויאמר ה' אל אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך" (מב, ז) וגו'.
ה' משתמש במושגי אנוש להעברת מסריו במילים המובנות לבני האדם.

סיכום: הנעשה בשמים מובא כפי הקורה בארץ. בזה מלמד אותנו המחבר את היחסים בין ה' לשטן, מבהיר שהשטן הוא גם כן עבד ה', עבד הנכנע לאדונו שכל פעולותיו - על פיו בלבד!
יש כלי הבעה נוספים לספרות, שנראה שאין להם משמעות, לכאורה, אלא מכיוון שהמחבר רצה לחזור על מילים מסוימות כדי ללמדנו חלק מהדברים הנ"ל, אך מצד שני חזרה שוב ושוב על אותו דבר תגרום לקריאה שגרתית ורדומה של הפסוקים, לכן ישנו גיוון במילים - תוך כדי השארת תורף הדברים כפי שהם.

פרק שנים עשר: חזרה מגוונת ומיטונומיה
נוכל למצוא שימוש נוסף במילים.

1. חזרה מגוונת
חזרה מגוונת פירושה, שכאשר המקרא חוזר על דברים האמורים במקום אחר - הוא משנה במקצת את לשונו. כמה דוגמאות להמחשת העניין:
בתחילת הספר (א, א) כתוב: "וירא אלהים". כאשר הלשון בפי ה', כאשר ישנה חזרה על המסופר, מופיע הביטוי: "ירא אלהים" (א, ח; ב, ג), ללא וא"ו.

כאשר מגיעים הנער השני להודיע לאיוב על האש שירדה מן השמים ושרפה את הצאן והנערים מתוארת כניסתו במילים אלו: "עוד זה מדבר וזה בא" (א, טז). כך הדבר גם בהופעת הנער השלישי המבשר על בוא הכשדים ושדידת הגמלים: "עוד זה מדבר וזה בא" (א, יז). לא כך הדבר בהופעת הנער הרביעי להודיע על מות הבנים והבנות, שכאן כתוב: "עד זה מדבר וזה בא" (א, יח).
נראה שאין הבדל משמעותי בין המילים ומשמעותן, ובשתיהן הכוונה: "בזמן ש...", אלא שכוונת המספר היא לומר את המילים מצד אחד - על מנת להדגיש את המהירות בה קורים האירועים, ועם זאת - לגוון את החזרה על המילים בשוני קטן.

שאלת ה' לשטן בפעם השניה: "אי מזה תבא?" (ב, ב), לעומת הפעם הראשונה: "מאין תבא?" (א, ז) שונה16. נראה לומר שיש כאן חזרה מגוּונת.

2. מיטונומיה
כמו כן, ישנו סוג של מטאפורה המשמש גם כסוג של העברה מתחום לתחום, מיטונימיה. גם תחום זה נראה כשימוש רגיל של התנ"ך, ואולי ניתן לומר שיש פה מעֵבר לכך:

כאשר ה' חוזר על שבחי איוב שנאמרו בראשית הספר, ישנה הוספה של המילים: "כי אין כמהו בארץ" (א, ח). כמובן, אין הכוונה שאין כאיוב בין רגבי האדמה, אלא משמעות ה"ארץ" כאן היא: בני האדם החיים על הארץ.
כך הם גם דברי השטן: "ויאמר משוט בארץ" (א, ז). השטן שט באוויר שמעל הארץ. דברי ה' והשטן חוזרים שוב בפעם השניה.

השימוש במילה "ארץ" במובן זה מופיע שוב בסוף הספר: "ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ" (מב, טו). כלומר: בכל הבנות של דיירי הארץ לא נמצאו נשים יפות שישוו ביופיין לבנות איוב.

"ותפל שבא" (א, טו) - הכוונה, כמובן, לאנשי שבא ולא לארץ שבא.

סיכום
בסיפור המסגרת הגיבור הוא איוב, כאשר מסביבו שני מעגלים: הקרוב כולל את ה' והשטן, והרחוק - את הנערים, אשת איוב ורעיו.
מהמאמר ניתן לראות, שאף שמס' הפסוקים בסיפור המסגרת לא עולה על חמישים - בכל זאת הוא עשיר מאוד בדרכי הבעה ספרותיות שמחבר הספר, שלפי חלק מהשיטות בחז"ל הוא משה רבנו (כפי שהבאתי במאמרי הקודם בעלון זה), השתמש בהם.

ההדרגה עוזרת לנו לראות הסתכלות כללית ורחבה על סיפור המסגרת בספר איוב. לאחר בניית המסגרת נפנה להבנת המסרים העיקריים בסיפור זה.
השלמות, לטובה ולרעה, בולטת מאוד בסיפורו של איוב. כל טוב העולם הזה ניתן לאיוב, מכל הבחינות שאדם יכול לעלות בדעתו: כבוד, עושר, בנים ובנות, שלווה ואחווה וכל טוב. הצרות הנוחתות על איוב מן השמים (תרתי משמע) חוזרות ונשנות בפתאומיות ובמהירות והמסַפר שומר על הניסוח המראה זאת.
בפתאומיות ובמהירות נהפכה כל הטובה על פניו של איוב והוא קיבל מכל רע העולם הזה - וגם זה בשלמות! סופו של הסיפור גם הוא בשלמות ואיוב זוכה ומקבל כפלי כפליים מכל הטוב שהיה לו לפני כן.

בעזרת המספרים הודגש כל הנאמר לעיל פי כמה וכמה. המספרים עשר ושבע מבטאים שלמות, כפי שידוע ש'מניין' כולל דווקא עשרה אנשים וכן שבעת ימי השבוע מסמלים מעגל שנסגר ונפתח מחדש. מספרים אלו, בעיקר, הדגישו את הטובה השלמה לה זכה איוב. כמו כן, המספר שתיים הדגיש את ההכפלה של כל מה שהיה לאיוב, כנ"ל.
המספרים ארבע ושלוש מופיעים גם ברעה וגם בטובה ומחדדים את שתיהן: הם מחדדים את טובתו של הטוב ואת רעתו של הרע.

כל סיפור המסגרת מסופר מזווית עינו של אדם מבחוץ. גם לאיוב יש זווית ראיה ומבטו של איוב על האירועים מחדדים את זווית ראייתו של המספר 'האובייקטיבי'. גם המספר עצמו מביא עוד כמה זוויות ראיה והוא יודע לספר לנו את נקודת מבטו של השטן ומה קורה בעולמות העליונים. מתוך הסתכלות רחבה זו אפשר להיכנס לתורף הספר ולהבין את הלכי הרוח של הדנים ומתווכחים.

העמקה בדברי ה' והדמויות שבספר קיבלו עומק נכבד, עמוק ורחב, בעזרת הבנת המשלים שאיוב והשטן השתמשו בהם. איוב מרגיש וחווה את המאורעות הבאים עליו ואף מתבטא במשל ומשפט חכמה הנותן יקר וכבוד לנותן כל, משבח ומהלל את ה'. השטן לא טומן ידו הצלחת ואף הוא פונה לה' במשלים אשר מקטינים את אישיותו של איוב.

כמו כן, הבחנה בין סוגי שאלות, תשומת לב לעיצוב - למילים שנאמרו, לדוג': "הדו-שיח" בין איוב לשטן מופיע אף בבחירת המילים של שניהם, במכותיו של השטן ועוד. וכן שימת לב למילים שלא נאמרו, ואף לאותיות. בעזרת העיצוב המספר מראה לנו כל זאת ושופך אור ונופך חדש על כל המאורעות.

המחבר משתמש במטאפורה ודימויים, מספר לנו הרבה דברים, אך הוא גם משתמש בהסתרה של פרטים כדי לתת יותר עוצמה לדברים לו נאמרו במפורש, כמין 'שתיקה רועמת'. אך לעיתים הוא משתמש במפורש במילים בעלות עוצמה. כמו כן, משתמש המספר במילה מנחה ובדימויים להעברת מסריו אל הקורא המעמיק!

האנשה
נמצאת בשימוש כדי להסביר את היחסים בין ה' לשטן, ומבהירה שגם השטן הוא עבדו של ה', מדווח לו על מה שרואות עיניו, נכנע מלפניו וכמובן - לא עושה כלום ללא אישורו המפורש והישיר של ה'!

הרחבה נוספת וכללית יותר ניתנה בהבנת חזרה מגוונת - מהי, ובהבנת פשט ביטויי המיטונומיה.

קטע קטן זה בכתובים מראה לנו יותר מכל, שיש במקרא עומק סמוי אשר הלומד הפשוט, הלא-מעמיק והרדוד - לא ישים לבו אליו כלל, וחבל!

שנזכה להיות מהלומדים המעמיקים
המראים את הרבדים השונים והיפים שהתנ"ך פורש בפנינו!


מקורות
1. א. ארזי , ספר איוב, הוצאת המכון העברי להשכלה בכתב, תשמ"ח.
2. י מ. רוזנברג, "השתקפות המציאות בסיפור המסגרת והשתקפותה בפרקים האוטוביוגרפיים של איוב - עיון ספרותי", בשדה חמד, גליון 1 , תשנ"ט, עמ' 17-5.
3. מ. דובשני, דרכי הסיפור המקראי, הוצאת עם עובד, תשמ"ז.
4. ע. חכם, דעת מקרא - ספר איוב, הוצאת מוסד הרב קוק, תשמ"ח.
5. ע. שרעבי, "איש צדיק היה - כלים ללימוד ספר איוב", ממגד גבעות עולם, הוצאת בית המדרש לתורה והוראה וישיבת "ברכת יוסף" אלון מורה., שכם, קובץ ד', עמ' 321-299, תשס"א.

הערות:1. כפי שהדגמתי במאמרי על איוב ב"ממגד גבעות עולם", ח"ד, תשס"א.
2. כמובן היו לאיוב עוד דברים שהמקרא אינו רומז להם, כגון כסף, זהב ועושר רב. כמו כן, מתואר במקרא במפורש, שהיו לו עבדים ושפחות לרוב עד שאין לפנינו את מספרם.
3. בהמשך העבודה, בפרק הרביעי, מובא פירוש נוסף למילים "והוא יושב בתוך האפר" (ב, ח).
4. לעיל, בפרק הראשון, מובא פירוש נוסף למילים "והוא יושב בתוך האפר" (ב, ח).
5. לדוג': "בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו (ירמיה ו, כו), וכן: לקרא שנת רצון לה' ויום נקם לאלהינו לנחם כל אבלים: לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע ה'" (ישעיה סא, ב-ג).
6. כלשון הפסוק: "ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה" (תהילים צ, י)
7. כדברי נערו של אליהו אליו: "ויאמר אל נערו עלה נא הבט דרך ים ויעל ויבט ויאמר אין מאומה ויאמר שב שבע פעמים: ויהי בשבעית ויאמר הנה עב קטנה ככף איש עלה מים ויאמר עלה אמר אל אחאב אסר ורד ולא יעצרכה הגשם: ויהי עד כה ועד כה והשמים התקדרו עבים ורוח ויהי גשם גדול וירכב אחאב וילך יזרעאלה (מ"א יח, מג-מה).
8. המספר החיצוני מתאר רק את שרואות עיניו. הוא אינו יכול לתאר את המתחולל בנפשה של הדמות המתוארת (לפחות לא במפורש). לעומת זאת, הגיבור המתאר את מה שעבר עליו עצמו מדבר גם על תחושותיו הפנימיות: על מחשבותיו, כאביו, תקוותיו ואכזבותיו.
9. כמו שמתוך השחור מבינים ורואים יותר טוב את הלבן, כך מתוך ראיית שאר הפרקים נוכל להבין יותר טוב מה המספר מביא לנו בסיפור המסגרת.
10. אם נאמר ש"נערי" הכוונה לבניו של איוב אז יש לנו התייחסות של איוב למשפחתו. לעומת זאת ניתן להבין, ש"נערי" הכוונה למשרתיו של איוב. לפי זה איוב לא הזכיר כלל את משפחתו.
11. כלומר: בחמאה.
12. גם בשם "שטן" ניתן לראות לשון נופל על לשון - "שטן" על שם שהוא "שט" בארץ, "משוט בארץ". הקִרבה ביניהם תגדל אם נניח שבימי קדם היו הגיותיהן של שי"ן ימנית ושל שי"ן שמאלית דומות זו לזו יותר מאשר בימינו, ולפיכך נרשמו באותה האות. אבל אין ללמוד מכאן על מקורו של השם "שטן" ועל משמעותו המקורית של הפועל "שטן". וכמה טעמים לעניין: א. לא מצינו במקרא ששי"ן ימנית מתחלפת בשי"ן שמאלית (מלבד תיבת 'שריון' שהיא שאולה בעברית), ב. לא מצינו במקרא שמות במשקל גזלן, קפדן, לציון בעל פעולה, אלא בלשון חז"ל בלבד, ג. אף בלשון חז"ל לא מצאנו משקל כזה בפעלי ע"ו כמו שו"ט.
13. כמובא בישעיה סו, יד-טז: "וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה ונודעה יד ה' את עבדיו וזעם את איביו: כי הנה ה' באש יבוא וכסופה מרכבתיו להשיב בחמה אפו וגערתו בלהבי אש: כי באש ה' נשפט ובחרבו את כל בשר ורבו חללי ה'.
14. כמו שמפורש בספר ויקרא כד, טז: "ונקב שם ה' מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו שם יומת".
15. בפרק החמישי, בתת-פרק "המספר שתיים".
16. ביונה (א, ח) מצאנו שניהם אחד ליד השני: "ויאמרו אליו הגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת לנו מה מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואי מזה עם אתה".