ילשמ רפס לע

- קרפה ךשמה -

ץנירג 'מ עשוהי

ח"ישת רעונה תיילע ,ז"כ םינויע

:רמאמה ןכות
םיאיבנהו הרותה רסומ ןיבו ילשמ רפס רסומ ןיב
הרותה תווצמל םייומידה   
יאלמש 'ר תשרד   
הרותב םיירוטסיה םיקומינ   
םייללכ םיישונא םיקומינ   
לומגה   
ילשמל הרותה ןיב םילדבהה   
םינכשה םימעב המכחלו הניב סחיהו לארשיב המכחה תומדק
םיאיבנה יפב םילשמ   
שיא לומג   
לארשיב םימכחה דמעמ   
םינכשה םימעב המכחה   
הפאמנמא   
םירצמה לש 'םייחה תרות'ל 'ילשמ' ןיב   
רקיחא ילשמ   
םוכיס   

ילשמ רפס רסומ ןיב .ד
םיאיבנהו הרותה רסומ ןיבו
לכ וילע דומעיש רבד-הברה םהילע ףיסוהל דוע רשפאשו םדוקה קרפב ונאבהש םירבדה לכב
,הבנגה ,ףואינה חצרה :הרותבש תווצמל האוושהה דצ הבורמ-הרותב טעמב וא בורב יקבה
רפס- המכחה רפס םגש ,םירבדה ישארמ םה ,רקש תעובשו רקש תודעמ תוריהז ,םאו בא דובכ
,קדצ ינזאמ לע םהינש םיריהזמ ןכו .ןושלה רמוח לכב וילע םיריהזמ הרותה רפס םגו-ילשמ
םיזרזמ םהינש ;םילד ןיד תיטה לע ,דחוש חקמו טפשמ תיטה לע ;לובג תגסה לע ,הלזג לע
אל ,ערמ םלעתהל אל ,הנמלאהו םותיה םע בוזעל ,ליכר ךולהל אל םילד ןוחל ,םימחרו קדצל
.'וכו 'וכו שרל גועלל

הרותה תווצמל םייומדה
םיקוח :םתונכל םיליגר םינורחאה םירקוחהש ,הרותבש תווצמל םייומדה ןאכ םיבורמ דוחיב
.("םא" ,"יכ") יאנת ןושלב אלו ,יוויצ ןושלב םירמאנה ,םייטלחה םיקוח ונייה ,םייטקידופא
,רמול אופיא ןתינ .תוארוהו תופטה אלא ליגרה עמשמב םיקוח ללכ ןאכ ןיא רבדה םצעב לבא
התא תמאב .המכח'ל םג דחוימש הז ,יתפטה ידומיל ןונגסב ןאכ תשמתשמ הרותה םצעבש
.םירבד 'ס לש וחוכ הזב הפי דוחיב ,םינב ,ינב :ןושלב עמושל תונפל םיגהונ םהינשש אצומ
רפס לש םיקרפה תעשת תא הושה אוה .שטילד ץנרפ הז ןויזח לע תורוד המכ ינפל ריעה רבכ
.ןכותבשו ןושלבש םייומד-םייומד המכו המכ לע הארהו םירבד 'סב השמ לש ומואנל ילשמ
,'עמש תאירק'מ האוושה-תרחא האוושה תעכ איבנ .םהינשב המודה הינפה תרוצ ונאבה רבכ
,ךבבל לע םויה ךוצמ יכנא רשא הלאה םירבדה ויהו" :םיארוק ונא (ו ,ו םירבד) םירבד 'סב
לע תואל םתרשקו ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב םב תרבדו ךינבל םתננשו
ילשמ 'סב ונל שי הז דגנכ-"ךירעשבו ךתיב תוזזמ לע םתבתכו ךיניע ןיב תפטטל ויהו ךידי
לע םדנע ,דימת ךבל לע םרשק .ךמא תרות שטת לאו ךיבא תוצמ ינב רצנ" :(בכ-כ ,ו ילשמ)
םג ןאכ שי ,ןבומ ."ךחישת איה תוציקהו ךילע רמשת ךבכשב ,ךתא החנת ךכלהתהב .ךתורגרג
.ןייצל שי ותואו ,ןושלבו ןכותב בר ןוימד םג שי לבא ,ונירבד ךשמהב דמענ םהילעו ,םילדבה

םירחאה םיבותכה םעו םיאיבנה םע םג יוצמ הזל המודב םינינע ףותש .הרותל ןוימד קר אלו
השע" :םגתפה תא ונאבה הלעמל .םילהת 'סכ םיאיבנהו הרותה ןיב עצמאב וליאכ םידמועה
םישקה תמוערתה ירבדב דימ רכזנ הזכ לשמ ארוק לכ .(ג ,אכ) "חבזמ 'הל רחבנ הקדצו טפשמ
'ה רמאי םכיחבז בור יל המל" :ומכ ,םיטפשמב ,םירחאו סומע ,הכימ ,והיעשיכ םיאיבנ לש
ורשא ,טפשמ ושרד בטיה ודמל .ערה ולדח ,יניע דגנמ םכיללעמ עור וריסה וכזה וצחר 'וגו 'וגו
עשוה לש תוכתוחהו תורצקה םילמה ןתוא וא ,(אי ,א היעשי) "הנמלא וביר םותי וטפש ,ץומח
םא דחוימב רבסוי רבדה לבא ."תולועמ םיהלא תעדו חבז אלו יתצפח דסח יכ" :(ו ,ו עשוה)
,הריפסל תישילשה האמה ףוסמ ילארשי ץראה ארומאה לש םסרופמה ורמאמב העמק ןייענ
םודימעהו םיאיבנהו דוד ךכ רחא ואבו ,יניסב השמל ורמאנש תווצמ הרשע שלשו תואמ שש לע
.(ב ,גכ תוכמ ילבב) לכה ללוכה דחא רקיעל ףוסבל ועיגהש דע םירקע לע

יאלמש 'ר תשרד
ןיואל שמחו םיששו תואמ שלש :השמל ול ורמאנ תווצמ ג"ירת :יאלמש יבר שרד"
.םדאה לש וירבא דגנכ ןישע הנומשו םיעבראו םיתאמו ,המחה תומי ןיינמכ
?ךשדק רהב ןכשי ימ ?ךלהאב רוגי ימ 'ה" :הרשע תחא לע ןדימעהו (וט םילהת) דוד אב
הפרחו הער והערל השע אל ,ונושל לע לגר אל ובבלב תמא רבודו קדצ לעופו םימת ךלוה
אל ופסכ ,רמי אלו ערהל עבשנ ,דבכי 'ה יארי תאו ,סאמנ ויניעב הזבנ ,ובורק לע אשנ אל
..."חקל אל יקנ לע דחשו ךשנב ןתנ
,םירשימ רבודו תוקדצ ךלוה" :ביתכד השש לע ןדימעהו (זט-וט ,גל היעשי) והיעשי אב
ויניע םצועו םימד עומשמ ונזא םטוא ,דחשב ךומתמ ויפכ רעונ ,תושקעמ עצב סאומ
."ןכשי םימורמ אוה - ערב תוארמ
,ךממ שרוד 'ה המו בוט המ םדא ךל דיגה" :השלש לע ןדימעהו (ח ,ו הכימ) הכימ אב
.. . "ךיהלא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ
.הקדצ ושעו טפשמ ורמש 'ה רמא הכ :רמאנש ,םיתש לע ןדימעהו (א ,ונ) והיעשי רזחו
ינושרד :לארשי תיבל 'ה רמא הכ" :רמאנש ,תחא לע ןדימעהו (ד ,ה סומע) סומע אב
."ויחו

לע םהירבד םידימעמה ,םיאיבנה לש םתרות ירקעמ ןמאנ יוצימ וב ןתינש ,הז רמאמב בושחה
םמוכיסבש ,המלש ילשממ ונל םילועה םירקיעל ויללכבש ןוימדה אוה -,'ה תאריו ירסומ רהוט
שוריפ םאה :הלאשה תלאשנ ןאכ .הבורק האצותל תוחפל וא האצות התואל םה ףא םיעיגמ
ךרדכ ,םהמ םיבאושו הרותהו םיאיבנה תונויער לע םיכמסנ ילשמ רפסב תונויערהש ,רבדה
לע דומעלו ךישמהל ונילע וז הלאש ררבל ידכ ?רמול םירובס ויה וא םירובס םיבר םירקוחש
.םיאיבנהו הרותה רסומ ןיבלו המכחה רסומ ןיבש םילדבהה תניחבמ ,רחאה ודצמ םג ןינעה
.םילדבהה תא וישכע ןייצנ ,םהיניבש םייומדה תא הכ דע ינייצ

םיאיבנהו הרותה לש הפטהה רוקמו הארוהה תרגסמ ןיב בר לדבה שי !םיבושח םילדבההו
.ותטישו דחאו דחא לכ .ילשמ 'סב המכחה תורהזאו ,המכחה ימגתפ לש רוקמהו תרגסמה ןיבו

הרותב םיירוטסה םיקומינ
לא ייוליג ןה ןונשו הפטה ךרד ןתרימאש ןיבו קוח תרוצב ןתרימאש ןיב ,הרותבש תוארוהה
תכלממ ול יהיו ,היפ לע היחי ןעמל ,ותרות ול ןתנו ול רחב םע םע ותירב תא תרכש ,ןוילע
וארובל דחוימה םע : תדחוימ תרגסמב םישובכ תוכרדההו םיקוחה לכ .שודק יוגו םינהכ
תווצמ תואב ,תוימלוע ללכ ןביט יפל ןהש ,תוירסומה תוארוהה דצב .ןוילע וצ עמשל הווצמהו
ןה תויושע ןביט יפל םא וליפאו .הביבסב םעו תד םושב ןהב אצויכ ןיאש ,לארשיל קר תודחוימ
,דבל לארשיב ןה תורושק ןדוסיב ,תוילסרבינוא תווצמ תושעיל וא תויהל תומיוסמ תוביסמב
החכש ,טקל ,ינע רשעמ יניד וא ,לבויה ,תבשה תווצמ :ןוגכ ,דבלב לארשי ץראב ףא םימעפו
םיקומינ םה הרותה לש היקומינ לכ טעמכ : הזמ הלעמל .ולאב אצויכ לכ ןכו ,האפו
הלקנ לעו ןתוהמ יפל ןה תוילסרבינוא-תווצמ ןתוא םא וליפא ,לארשיל םידחוימה ,םיירוטסיה
,תינמוה-תילסרבינוא הווצמ הביט לכ יפל איה ,רגה תבהא תווצמ .םעל םעמ רובעל תויושע
םירג יכ רגה תא םתבהאו" :ירוטסיה אלא יללכ -ירסומ אל ליגרכ אוה הרותב הקומינ לבא
וצ אוה "הנמלאלו םותיל רגל" םרכב תוללוע ריאשהל .(טי ,י םירבד) "םירצמ ץראב םתייה
לע ,םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו" :אוה הרותה תנתונש םעטה לבא ,ינושאר טעמכ ,ינמוה
חצרנה םד לואגל הרהזאה :ולאב אצויכ .(בכ ;דכ ,םש) "הזה רבדה תא תושעל ךוצמ יכנא ןכ
,םהילע ורמא םימכחהש ,םירבד םתואמ איהש הילע רמול רשפא :דואמ תישונא הרהזא איה
הרותה התוא תרשוק ןכ-יפ לע ףא ,יחה ןמ םתוא םידמל ונייה ,הרות םתדמיל אל ילמלא ףאש
ץראלו ,ץראה תא ףינחי אוה םדה יכ ,הב םתא רשא ץראה תא ופינחת אלו" :ץראה תרהטב
הב םיבשוי םתא רשא ץראה תא אמטת אלו ,וכפוש םדב םא יכ ,הב ךפש רשא םדל רפכי אל
.(דל - גל ,הל רבדמב) "הכותב ןכוש ינא רשא

םייללכ םיישונא םיקומינ
,המכחה לש תפומה רפס הז-ילשמ רפסב דחוימב ונל שרפתנש יפכ ,המכחה רסומב רבדה הנוש
ינב עמש :(ח קוספ) 'א קרפב םיארוק ונאש ךרדכ .הרות לע הברה רבודמ ילשמ רפסב םג םנמא
;ךבל רצי יתוצמו חכשת לא יתרות ינב (א קוספ) 'ג קרפב וא :ךמא תרות שטת לאו ךיבא רסומ
םיברבו הלא לכב לבא ,ובזעת לא יתרות םכל יתתנ בוט חקל יכ :(ג קוספ) ד קרפב וא
הרות אל ,הזב םיאבומה םיקוספה ןמ םג ,רוריבב הארנש יפכ - ןה תווצמהו הרותה ,םירחאה
תוצע ןה הלא :ודימלת תא ךירדמה םכחה תרות וא ,םאו בא תרות אלא ,םינוילעמ הנותנ
תא םיכירדמ ילשמ 'סב םימכחהש ,הלעמל ונאבה רבכ .םייהלא םייווצ אל לבא תוכרדהו
וא הרותב אוהש ךרדכ ,םירבדמ םה ןיא לבא .'ה תארי לע םיריהזמו 'ה תאריל םהידימלת
הזו-ןבומכ אוה ןושארה הרוקמ םנמאש ,םבלבש המכחה םשב אלא לא יפמ ,םיאיבנה לצא
הטת ,ךנזא המכחל בישקהל ,ךתא ןפצת יתוצמו ירמא חקת םא ינב" :לא יפמ-רפסב רמאנ
םינומטמכו ףסככ הנשקבת םא .ךלוק ןתת הנובתל ,ארקת הניבל םא יכ .הנובתל ךבל
.(ה-א ,ב) "הנובתו תעד ויפמ ,המכח ןתי 'ה יכ ,אצמת םיהלא תעדו 'ה תארי ןיבת זא ,הנשפחת
ךשמהב םש םיארוק ונאש יפכ-תדמלמ איה ;'ה תאריל הכרד ףוסב אופיא האיבמ המכחה
,(ט קוספ) "םירשימו טפשמו קדצ" ןיבהלו (ח קוספ) "טפשמ תוחרא רוצנל"-םיקוספ םתוא
תא האיבמ איהו ,(זס קוספ) "הרז השאמ"ו ,(אי קוספ) "תוכפהת רבדמ שיאמ" הליצמ איה
איה תרגסמה הלא לכב לבא ,(כ קוספ)"םיקידצ תוחרא" רמשלו ,"םיבוט ךרדב" ךליל םדאה
,הזב ונאבהש םיקוספב ומכ ,המכחה םשב םירבדמ-תילסרבינוא אלא תדחוימ תילארשי אל
םיקומינה םגו .הנוילע תוישיאכ המודמה ,הפוג המכחה יפב םהירבד םימש וא
,ךכ רמול רשפא םא ,תרגסמה לע ןאכ םירבדמה םימכחה ורתו םעט המ .םייללכ-םיישונא
םניא ףא םה :רקיעה ךכב אל לבא .םיאיבנ ויה אל הלא םישנא רמול רשפא ,יאדוו ?תיאובנה
.וילע דומעל יוארש ,רבדל רחא םעט אופיא שי .האובנהו הרותה ירבדב םיעייתסמ
.בושח לדבה ונינפל :םינפ-לכ-לע
.ןאכ ריעהל ךרצה ןמ וילע םגו ,רחא בושח לדבה דוע שי לבא

לומגה
איהש שנועהו ,הרותה החיטבמש לומגהש ,ךכ לע םימכחו םינשרפ ודמע םייניבה ימימ דוע
תוירחא לבא ,דיחי לכ לע הבוח ןה השעת אלו השע תווצמ .םיימואל םייצוביק םה וב תמייאמ
חטבומ הלו ,דיחיה םעו דיחיה ןוועב תשנענש איה המואהו ,המואה לכ לע אוה דיחיה ישעמ
ויהולא םע תירבב ןמאנ םע לש ,תיללכ תרגסמ התוא ךותבו ;(םיברהו) םידיחיה תוכזב לומגה
הלודג ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי אל" (וט-גי ,הכ םירבד) הרותה לש הרהזאה .דיחיה הכוז
המלש הפיא ,ךל היהי קדצו המלש ןבא .הנטקו הלודג הפיאו הפיא ךתיבב ךל היהי אל .הנטקו
הפיא ,ןבאו ןבא" :(י ,כ ילשמ) ילשמ רפסב הליבקמ הל שי הרותבש וז הרהזא ,"ךל היהי קדצו
'ה תבעות יכ" :ןושלב הרותב םג ונשי הזב ןתינש ירסומה םעטה ."םהינש םג 'ה תבעות -הפיאו
ןעמל" :רחא םעט דוע הז דבלמ םדקוה הרותב לבא ,"לוע השע לכ ,הלא השע לכ ךיהולא
אל טפשמ אטת אל" :הרותב הרהזאה ."ךל ןתונ ךיהולא 'ה רשא המדאה לע ךימי ןוכיראי
איה תוכזה ןאכ םג לבא ,ןיידה-דיחיל תינפומ (טי ,וט םירבד) "דחש חקת אלו םינפ ריכת
רפסב ."ךל ןתונ ךיהולא 'ה רשא ץראה תא תשריו היחת ןעמל ףודרת קדצ ,קדצ" :תיללכ
שובכ לש החטבהה-דיחיה תבוח ללכ ךרדב ,רומאכ ,איהש-תווצמה תרימש רכשב האב םירבד
"םכלבג היהי ןורחאה םיה דעו ,תרפ רהנ ,רהנה ןמ ,ןונבלהו רבדמה ןמ" :טרפה דע ץראה לכ
לומג אוה ילשמ רפסב טרפבו ,המכוחה ירפסב וילע רבודמש לומגה הז תמועל .(דכ ,אי ,םש)
וא ;(די ,בי ילשמ) "ול בישי םדא ידי לומגו בוט עבשי שיא יפ ירפמ" :ילאודיבידניא ,ישיא
.(ה ,אי) "עשר לופי ותעשרבו ,וכרד רשית םימת תקדצ"

ילשמל הרותה ןיב םילדבה
רפסב אוהש יפכ המכחה רסומ ןיבו ,הזמ םיאיבנהו הרותה רסומ ןיב ברה ןוימדה לכבש אצמנ
תירסומ הקמנה הרותב ונל שי הזמ רבעמ :םיקומינבו תרגסמב בושח לדבה שי ,הזמ-ילשמ
םג ונל שי ילשמ רפסב .תישיא-תיתד תירסומ הקמנה-ילשמ רפסב-הזמ רבעמו ,תימואל-תיתד
ןאכ םג אוה הזב רסומה לכל דוסיהו תערכמ וז ןיאש אלא ,תינתלעות הקמנה תובר םימעפ
אצויכ .המכחה תרות ילשמב וליאו ,ןוילע תרות ונל שי הרותב .'ה תארי :הלעמל ונרמאש ומכ
םילשמה ןיא םיאיבנה ירבד ומכ אלש .םיאיבנה ירבדל הזב םילשמה תאוושה יבגל הזב
תירחאל היפצ לעו םילשוריו ןויצ לע קר אל ןאכ רבד ןיא .לארשי לש ודוחייב םעפ ףא םירבדמ
ךימסהל ןתנ קחודב .שדקמו םע תירב לעו השמ תרותל סחיב םג רמאנ אל רבד םוש ;םימיה
יחש ,הריס ןב .המכחה תסיפתב בר יונש לח -ינש תיב תפוקתב-םימיל .םיאיבנה ןוזחל קוספ
ינפל תישילשה האמה עצמאב רתוי הארנש המ יפכ ,וא ,הריפסה ינפל הינשה האמה תליחתב
רשא המכחה לש (היצקיפינוסרפה) שונאה םע- השמ תרות-הרותה תא ההזמ רבכ ,הריפסה
רמאמב הזל האר) ןכומה ןמ הז ןויער וינפל אצמ רבכ הריס-ןבש רבדל תויאר שיו ,ילשמ 'סב
רפסב ןכ אל לבא ('ו קרפב ןמקל 'יעו ,ךליאו 85 'מע 'ו "תוניחב" ץבוקב הריס ןב רפסה לע
ירפסב ולאו ,דוחל המכח תושרו דוחל הרות תושר :תויושר יתש וליאכ ןיידע ןאכ ,ילשמ
.תווצמה ךרעבו לארשי לש תדחוימה םתלוגסב רבדל םיברמ רבכ ינש תיב ימי לש המכחה
םילשמה לע םג הגנ רבכ השמ תרותלו השמ תדל תדחוימה תיתדה חורה ןמש יאדוו םנמא
.םה רשאב ארקמה ירפס לש 'ה תאריו 'הב הנומאה לש עקר אוה ונרפסב עקרה :ונרפסב
תעדו ,חבז אלו יתצפח דסח יכ" :םדאה תילכת איה םיהולא תעד ןאכ ףא םיאיבנה ירפסבכ
ןופצת יתווצמו ירמא חקת םא ינב" :ילשמב ודגנכו ,עשוה רמוא (י ,ו עשוה) "תולועמ םיהולא
'ה תארי המכח תלחת" :וא .(א ,ב ילשמ) "אצמת םיהולא תעדו 'ה תארי ןיבת זא ,'וגו ךתא
ללכ-ינומהו ישיא רסומה : הנוש ,רמואכ ,רסומה תרגסמ לבא .(י ,ט) "הניב םישודק תעדו
םירמוא ונייה ,םייניבה ימילש תורפס יגוסל ארקמה ירפס תוושהל ונל רתוה וליא .ימלוע
,היפוסוליפה דגנכ המכחה ירפסו ,האובנה דגנכ הלבקה ירפס :הרותה דגנכ םה הכלהה ירפסש
,המכחה םג ןכאו .ונוכתהש המ והז לבא ,"ךרעב" םה םירבדה לשמ לכבכו ,לשמ והז ,ןבומ
.לארשיל ץוחמש המכחה םע ףתושמ עצמ הל שי ,ןמז רחאל היפוסוליפכהניב סחיהו לארשיב המכחה תומדק .ה
םינכשה םימעב המכחלו
"לשמ"ה לש תונוש תורוצל םיכלהמ לארשיב ויה םינושאר תורודמש ונרבד תליחתב ונרמא
םיבר םימגתפ םג .ילשמ 'סב הליגרש ,תינונגס הרוצ התואל ונייה ,ימגתפה-לשמל םג םהבו,
השעמל - הנקסמו הרוש-ףוס יוצימו ןויסנ ירפ ןוכנל םה ללכב םימגתפ לש םכרדכ ,לארשיב
םימיב םג תגהונ איה לבא ,הירוטסיהירפב התישאר וז ךרדב םימגתפ תריצי .היהש
ןיא הילא םגש ,דאמ המודק הפוקתב רבכש אלא .תכלוהו תכשמנ איה םויה דעו םיירוטסיה
דמוע יח השענו ודילומ השעמה תרגסממ םגתפה-לשמה קתינ ,העיגמ תירוטסיהה תעדה
ימכח לש רסומ תכרדהבו הארוהב םייחב שומיש ול הנק ףאו ,המצעל תיתורפס תושר ,ותושרב
,תומוקמב ףא ,תויתורפס תוריצי הליחתכלמ יאדווב םה ילשמ רפסב םילשמה םג .רודה
ללכ וניא הז השעמ ףא - הבשחמה תא וב ררוע הארש דחוימ השעמ וליאכ םהב רבדמ םכחהש
אל "הכלה רכזנו השעמ האר" :תניחבמ רתוי הז ןיאו ,תוירויצ לע ףיסומש ,ןונגס אלא הארנכ
תכלל וא ,'ז קרפ ילשמב רפוסמש יפכ ובנשא דעבו ותיב ןולח דעבמ ףיקשהל םכח ותוא ךרצנ
לצע ךרדש תעדל ידכ ,(ל קוספ) דכ קרפ רמואש יפכ םינושמק וב ולעש בוזע הדש תוארלו ךרדב
ףא ;ןהב םיליגר - ונלצא "םידיגמה"ש ,תוישעמה ןיממ ןה ולא ,םיער םה - הרז השא ייותפו
.םמצע םהל לכה הרוק ןאכ

םיאיבנה יפב םילשמ
ץוחמש םירפסמ תומודק תופוקתמ םימגתפ-םילשמל תואמגוד המכ ונאבה ,לשמה לע ונרבדב
יפב (גי ,דכ 'א לאומש) ךכב היהת לא ידיו עשר אצי םיעשרמ" ;םימגתפה ןיעמ ,המכח ירפסל
חבזמ עומש הנה" ;דדה-ןבל לארשי ינקז יפב (אי ,כ 'א םיכלמ) "חתפמה רגוח ללהתי לא" ;דוד
.הלאב אצויכ םיבר ןכו .לואשל לאומש יפב (בכ ,וט 'א לאומש) "םילא בלחמ בישקהל ,בוט
עצמ ושמש םה אלא ,דחא איבנל םיירקמ ,םידדוב - הלא םימגתפ ןיאש הארנ ןייענ םא לבא
םג יאדוו םהבו ,םירומזמב שמתשהל םיברמ םיאיבנהש םשכ ,תמאבו .ללכב םיאיבנל אצומו
רשאמ תוחפ דוע יאדוו .המכחה ילשמב םשומש הבורמ ךכ ,םיליהת רפסל וסנכנש םיבר
ךרדכ - שדחמ ותוא חסנל יושע אוהו ,וקוידב דדובה םגתפל ןטייפה-איבנה ףופכ םירומזמב
רכינ הנותנה הרוצב םג לבא ,[- הז די-לע הז ,ומצע ילשמ 'סב רבכ םייוצמ הלאכ םיחוסנש
.תישונא-ללכהו תישיאה לומגה -תרות החיכומו ,הרוצה החיכומ ;ןושארה יתמכחה - ומתוח
לומג יכ ,ער - עשרל יוא ;ולכאי םהיללעמ ירפ יכ ,בוט יכ קידצ ורמא" :והיעשי איבנה ירבד
תוהמבו םנכותב רקיעהו ,םנכתב םג םתרוצב םג הברה םינוש םניא (י ,ג היעשי) "ול השעי וידי
.(די ,בי ילשמ) "ול בישי םדא ידי לומגו ,בוט עבשי שיא יפ ירפ יכ :ילשמב לשמהמ ,םרסומ
המכחה ילשמב םינפ-לכ-לע וא ,יתמכחה לשמב יולת וניא יאובנה לשמהש רמול השק אהי
המכ ונל שי ,לשמל ,עשוהב .םירחא םיאיבנבו םירחא תומוקמב הזב אצויכ ,ןפוא הזיאב
יכ" :הריצקו העירזל תירויצ תוכימס ךות הזמ קדצו הזמ עשר תואצותב םירבדמש ,םימגתפ
,- (בי ,ג ,םש) "דסח יפל ורצק ,הקדצל םכל וערז" ;(ז ,ח עשוה) "ורוצקי הפוסו וערזי חור
לשמה תא הלא תמועל גיצהל יד ןאכ ףא .(גי ,י) "םתרצק התלוע ,עשר םתשרח" :דוחיבו
ונירבדב דוע .םהיניב יומדה תא תוארל ידכ ,(ח ,בכ ילשמ) "ןוא רוצקי הלוע ערוז" :בכ ילשמב
ונל םייוצמ ילשמ רפסבש ,הדבועה תא ונרכזה - ילשמ 'סב לשמה לע 'א קרפב םינושארה
ילשמ) "רקש תלעפ השע עשר" :לשמל ומכ ,גהונה תא קר וליאכ םיעבוקש םילשמ םג םימעפ
ןושלמ .(ו ,בל היעשי) "ןווא השעי ובלו רבדי הלבנ לבנ יכ" !םיאיבנב םג ונל שי הז ןיעמ .(מי ,אי
לא דוד ירבד ;ןושמש תודיח ןוגכ ,םיירוטסיהה םירפסב תובר תוצילמ םג יאדוו ואב המכח
רמנו ורוע ישוכ ךפהיה" :ןוגכ ,םיאיבנב תובר תוצילמ ןכו ,ידג ןיע רבדמב לואש תבושתו לואש
,ןינעה ןמ .הלאכ םיברו (חכ ,גכ ,םש) "רבה תא ןבתל המ" :וא - (גכ ,גי הימרי) "ויתורוברבח
רחאו ,םינושארה םייתורפסה םיאיבנה לצא רקיעב םייוצמ הלא םייתמכח-םייצילמ םייומדש
:המכחה תרות לכ לע תוממוקתה ןיעכ תשגרומ רבכ ןברחה רודב ,םיטעמתמו םיכלוה םה ךכ
ולכא תובא - ורוד ינבל לאקזחי רמוא - לארשי תמדא לע הזה לשמה תא םילשומ םתא המ"
.(ב ,"י לאקזחי) "הניהקת םינב ינשו רסוב

שיא לומג
בויאב רמוא אוהש ןוגכ ,וינב םג אלא אוה קר אל לבוס עשרה ןוועבש ודמל המכחה תרותב
,ברח-ומל - וינב וברי םא ,וחקי ידשמ םיצירע תלחנו לא םע םדא קלח הז" : (גי ,זכ בויא
.'וגו "םינב לע תובא ןווע דקופ" :(ה,כ תומש) הרותב ונשיש דומל ,"םחל ועבשי אל ויאצאצו
עגונ לומגהש ,רבכשמ קזחומ היהש המ בוש חיכוהלו הררועתנש הלאש ץרתל הסנמ לאקזחי
.ונוועב אשי אל קידצה רודה וליאו ,ול יוארה דיחיל

ןכומה ןמ םהינפל הואצמ םיאיבנה רבכו לארשיב המודק איה ישיא לומגב הנומאהש ,אצמנ
.םהיכרצל המכחה ילשמב ושמתשה םהו

תכ - ,ךכ םהל אורקל רתומ םא ,"תכ" לע הרצק הריקסמ ונל דוע ראבתי ,אוה ךכ ןכאש
ויה הלאכ ;םתס םימכח םדא ינבל םינווכתמ ונניא ןכש ,"תכ" ונרמא .לארשיב םימכחה
אלא ,םילשמב םהיתונויסנ ועבטי וא םילשמב דימת םהיכרצל ושמתשיש ילבמ םנשיו
הצילמו לשמב םהירבד ועיבה ליגרכש םייחב םיצעויו םיכירדמו םייחב םיננובתמכ-םימכחל
.הדיחו

לארשיב םימכחה דמעמ
ונל שי לבא .םינוש תורודמו םינוש םישנא יפב "המכח ןושל"ב שומישה תא םדוק ונרכזה
גוסמ םימכחב םהב רבודמ ןינעה יפלו ,"םכח" הלמה שרופמ האב םהבש םיבותכ םג ארקמב
שלש ול סחוימש רפסב םיקוסע ונאשכ המלש תמכח ריכזהל ךרוצ ונל ןיאש טעמכ .ונרכזהש
םיכלמ) ,"םדא לכמ םכחיו" , וילע דיעמ בותכה ירהו ,םיצבק השולש שארבש תורתוכב םימעפ
םימכח םשב ארוק בותכהש ,רבדל תובישח לבא ."לשמ םיפלא תשלש" ול סחיימו (אי ,ה 'א
"לוחמ ינב עדרדו לכלכו ןמיהמו יחרזאה ןתיאמ ,םדאה לכמ םכחיו" :המלשל לארשיב ומדקש
דחוימ דמעמב רבודמ והיעשי לש ורוד זאמ .הזמ רתוי םג םיאצומ ונא לבא .(אי ,ה 'א םיכלמ)
יניע םצע רבכ 'ה :םיזוחה די-לעו אבצה ירובג די-לע םימכחב רבדמ והיעשי .םימכח לש
רמוא - (אכ ,ה היעשי) " וימכח תמכח הדבאו" ,"הזה םעה תא אילפהל" ףיסוי התעו ,םיאיבנה
הזמ ןהכה דיל ,ינש דמעמ לעכ םימכח לע וב רבודמש ,והימרי לצא דוחיב רורב רבדה ,איבנה
'ה רבד - רבדו םכחמ הצעו ןהכמ הרות דבאת אל יכ" םהב םיחוטב ורוד ינב :הזמ איבנה דילו
הרותו ,איבנמ ןוזח ושקביו" :(כ ,ז) לאקזחי םג רמוא הז ןיעמ ,(חי ,חי הימרי) ,"איבנמ -
ידימלת ינקז" ךכ רחא םג לבוקמה יפ-לע אוה םינקז יונכה ."םינקזמ הצעו ,ןהכמ דבאת
:(בי ,בי בויא) בויא רמואש ומכ וא ",םהילע תבשיתמ םתעד םינקדזמש ןמז לכ"ש ,"םימכח
לש ורוד ינפל רבכ לבא ,ינש תיבב הרק הז-םימיל ."הנובת םימי ךרואו המכח םישישיב"
ןיידע לבא ,הרותב "המכח הנקש" ימ - "ןקז"ו ,הרותב םכח - םתס םכחה היה רבכ - הריס-ןב
.ןושאר תיב ימיב ןכ הז ןיא

םינכשה םימעב המכחה
המכחלו הניב סחיהו םינכשה םימעב 'המכח'ה : הז קרפ לש ינשה ףיעסל וישכע רובענ
.תילארשיה

לכ תמכחמ המלש תמכח ברתו" :ראשה ןיב ה קרפ ,א םיכלמבש בותכה רמוא ךלמה המלש לע
קפס ןיא ,תואיצמו תוריפח לש תורוד ירחא םנמאו .(י קוספ) "םירצמ תמכח לכמו םדק ינב
םג הבו ,"המכח" התיה הבורמ ,םירצמ ץראבו ,תרפ רהנל רבעמש תוצראב - םדק ינב ץראבש
התיה דוחיב ,תירסומה הכרדההו לשמה תמכח :תעכ ונניינעמ איהשו בותכה הב רבדמש וז
ןבל באמ הארוהו הינפ לש הרוצב ללכ ךרדב תוכורע ולא תוכרדה .םירצמב תחוור וז תורפס
עדיש - תודיקפב םאו תוכלמב םא ,ויבא םוקמ אלמל אבה .ןבה תא ףלאל וליאכ תונווכמ ןהו
,הלאמ תונושארה תוכרדהב רבכ .ותיב ישנא ברקבו םינטקו םילודג יפלכ גוהני דציכ
םתוא לע םדאה תא םיריהזמ ,הריפסה ינפל ה"כה האמב ךלמ-הנשמ ,ףתחחתפל תוסחוימה
חטבי אלש :ילשמ רפסב םגו ,הז ןיממ רסומהו לשמה-ירפסב זא תלבוקמ הטיש םהש םירבד
הקדצה הלודג יכ" ,קדצב גהניו םירחא תצעב לאשיש ;הדמה לע רתי האגתי אלו ,ומצעב םדא
הואתמ אהי אלש :"הרכענ אל הרצוי האשע זאמ יכ ,םימי ךיראי ,הלעפו - םכחה רמוא -
תשאמ קחרתמו רחא לש תא דמוח אהי אלש ;הנומאב ותוחילש אלמיו לודג לש ויתומעטמל
ןכו ,עמשי אל ליואה קר יכ :רסומ תוחכות עמשיו הסונמ ער בוזעי אלש ,ורובדב רהזיש שיא
לע םג רבודמ - הז רודמ קוחר אל - עראכירמ ךלמל רסומה ירבדב ,רחא רפסב-,ולאב אצויכ לכ
דוסיה ללכ ךרדב םנמא .הז לש ונברקמ רמולכ ,"עשרה רפמ בטית בלה-רשי תקדצ" :יכ ,ךכ
םיכלמה תפוקת - השדחה תוכלמה לש םירפסב לבא ,רקיעב יתלעות אוה ולא תורהזאב
ןמזמ רסומה ירפסמ דחאב ,תרחא המינ תשגרומ-םהירחאלש םיכומסה תורודהו םיססמערה
,- רתוי םירחואמה - הפאמנמא ילשמבו ,הבוחה דצ תא הברה םימיעטמ - "ינא תרות"ב ,הז
."אוה םיהלא תבעות" יכ רבד תושעל אל ,ילשמ 'סב אצומ התאש ךרד לע הרהזאה הבורמ
רבסה םשל .תיתורפס הניחבמ םג ילשמ רפסל רתוי הלודג הברק שי הז ןמזמ רסומה ירפסל
.ילשמ רפסבש תורהזאה תמועל הלא םירפס ינשמ תוליבקמ םירבדה

תחרוא תובורק םיתעל תונמדזמ -ןושארה ץבוקב- ילשמ רפס לש םינושארה םיקרפב
.(זי ,ב ילשמ) "החכש היהלא תירב תאו הירוענ ףולא תבזועה" וז "הרזה השא"ה-"תדבוכמ"
יכ" :הירחא תועתה ילבל םיריעצה וידימלת תא ריהזהלמ םעפ ירחא םעפ האלנ וניא םכחהו
וגישי אלו ןובושי אל היאב לכ ;היתולגעמ םיאפר לאו התיב תומ לא - רמוא אוה - החש
שי הנהו .וז לש הייותפ ןפוא לע - האנה יטויפה רויצה ונל שי 'ז קרפב ,(חי םש) "םייח תוחרא
ךרדה לע ללכושמ רואיתה ןיא תירויצ הניחבמ ,ןינע ותואב הליבקמ הרהזא ינא לש ורפסב ונל
הארנכ תמדוק איה הנמז יפלו ,הבושח הליבקמ וז תינינע הניחבמ לבא ,ילשמ רפסב אוהש
ינפל תירישעה וא הרשע-תחאה האמה ןמ םה "ינא תרות" לש דיה יבתכ :ילשמ רפסב רואיתל
.הנש םיתאמ וא האמ דועל רפסה ףוג תא םימידקמ םירקוחה לבא ,הריפסה

םצעבש םידימלת ידימ ונילא ועיגה דיה יבתכ ןכש האירקל תנתינ איהש הדמב) האצות ירהו
:(ןושלה תא וניבה אל רבכ

.ףוגב הנעדת לא .התכלב הילא טבת לא .הריעב התוא ועדי אל רשא הרז השאמ רמשה"
םוי ךילא רמאת - 'הפי ינא' ,הלעבמ הקוחר השא - .םברק ועדוי אל רשא םיקומע םימ
ןפ .הירחא ךלת לא ,תאז עומשל תומ-אטח .ךל םישת חפו דומעת הל ןיא דע םא .םוי
."ךבל תא חקת

הפ לבא .ילשמ רפס לש ונמז תעיבק ןינעל םג תובישח וז האצותל תעדונ ןמקל הארנ דועש יפכ
השאב רבודמ ילשמ רפסב ?הז חנומ ןבומ המ :םינשרפה וב ונדש ,רחא ןינע לע ריעהל יאדכ
,רחא שיאל הרז ןבומב "הרז" אופיא ושריפ .ורחסל אצי הלעבש אלא ,ריעה התואב תבשויש
,הליחתב היה הזה ףורצה ןבומש ,תוטשפב הארנ ינא לש ורפסמ ,הישעמב הרז :תועמשמב וא
.תרחא ריעמ השא

קעצל אלש :ןוגכ ;ןרסומ דצמ בר ןינע ןהב שיש ,תורהזא המכ דוע םיאצומ ונא ינא לש ורפסב
;רכתשהל אל ;הער תחת הער בישהל אל ;ינעל ומחלמ קלחל :ןקז ינפב דומעל ;םיהלא-תיבב
וז הנשב ינע שי יכ ,תתל שי ינעל ,םינוש םה תורהזאל םיקומינה .הלאב אצויכו ,םא דבכל
:םא דובכ לע םירבדה בלל םיעגונ הז תמועל ,רישע היה הנש ינפל וליאו

התשע בר אשמ ,ךתוא איה האשנ רשאכ הנאש .ךמא ךל הנתנ רשא םחלה תא לפכה"
הדש .העורז לע ךתוא הקיזחה ךישדח ואלמ רשא ירחא .ךתבזע אל דלי ךדועבו ךמע
םוי םויו ,רפוסל ךנחת יכ ,ךתנתנ רפסה תיב לא ,חור ךרואב םינש שלש ךיפב הנתנ
עמשו םיהלאל הידי אשת ןפ הל זובת לא ...התיבמ - רכשו םחלב ךילע הדמע
הנמלא לכ" בכ-אכ ,בכ תומש תא ונל םיריכזמ הלא םינורחא םירבד ןיאה---."התקעצ
"ותקעצ עמשא עמש ילא קעצי קעצ םא יכ ...ןונעת אל םותיו

.הפאמנמא לש ורפס אוה תוניחב המכמ ילשמ רפסל הזמ בורק דוע ךא

הפאמנמא
הכפה םגו היצסנס ויוליג ררוע ,'גדב ילגנאה רקוחה ידי-לע הנש םישולש ינפל הז םסרפתנשכ
,בכ קרפמ "םימכח ירבד" ץבוקב םילשמל םיאילפמה םייומדה :לארשיב המכחה ןמז תכרעהב
אל וז הלאש ;ימל םדוק ימ וחכוותנ םירקוחה .םיירקממ רתוי םהו םיעיתפמ - ךליאו זט
הז לש וילשמ םנמא .האובנה תעפשה ירפ הפאמנמאב םיאור םיבר םירקוח יכ םא ,הערכוה
םישולשל שוריפב קלוחמ הפאמנמא לש ורפס - ילשמ 'סב םהיתוליבקממ רתוי םיראובמ
ןאכ יוצמה טויפהו םירויצה ךרד אקווד לבא - המיתח ופוסבו החיתפ רפסה שארבו םיקרפ
הז םלועל תינפומ ותפקשה - ארקמה ירפס ללכבו 'ילשמ רפס ומכו ;ירצמה לשמב שודח אוה
וז הנומא העיגה בתוכ אוהש ןמזבש יפ-לע-ףא ,ריסוא ינפל םיתמ טפשמ ריכזמ וניא םעפ ףאו
םייומדה תשרפב ,תרחא השרפב אוה תעכ וננויד םינפ לכ לע .םירצמב הקיתע םג איהו ,האישל
:רפסה תחיתפ הנהו .תואוושההו

תעדל ,םיצעוי יטפשמ ,םירש ןיב אוב-תוארוה לכ .אפרמ חקל .םייח תרות תישאר"
ינפ-לע ותויחלו םייחה ךרדב וכירדהל ,וחלושל תונעל רבד ,והרמואל הנעמ בישהל
."המדאה

ןיב בר ןמז קחרמ ןיאש חכוהל ידכ ילשמ רפס לש החיתפל וז החיתפ תוושהל ול יואר עמושה
: ןושאר - קרפ רמולכ - תיב תלחת ירהו !ןמזה לש החיתפה יכרדמ תוטשפב ונינפל !הלא ינש
ירמא עמשו ךנזא טה
תעדל תישת ךבלו
ךבלב םתוא תת בוט
.םהילע רבועל יוא
ךנטב ןוראב םחינה
,ףסל ךבלב ויהו
םירבד רעס יהי םא יכ
.ןגע ךנושלל םה ויהו

ךבלו םימכח ירבד עמשו ךינזא טה" :אכ - זי ,בכ ילשמל בר ןוימד שי הלא םירבדבש רורב
ןיאש אלא ,תואוושה איבהל לק ..."ךיתפש לע ודחי ונוכי ,ךנטבב םרמשת יכ ,יתעדל תישת
ןכלו ,לשמל לשמ ןיב יומדה םצע לע תוארהל אלא יתאוושה רקחמל םינווכמ הפ ונירבד
.דבלב תודחא תואוושה דועב קר קפתסנ

לומ הפ אלמת לאו ןקזב עוגנל ךדי חלשת לא ,עורז-הכנ ינע אכדמו לד לוזגלמ רמשה"
,ךמצעב םקנתת לאו ,םקנ בישת לא הער השוע לא ... הער הדוקפב חלשת לא .לודג
ונצקעת לאו ףא-לעב םע ביר רוסאת לא . . , ונאשי ופטשו ףוחה ונכילשי -ער השוע
די קיחרת לא . . . ותונעל םיהלא עדי .וינפלמ ךל רוס - ותעשב תומחה-שיא ...םירבדב
לובג גיסת לאו ,הדשב תחא המא דומחת לא .לבחב הלחנ קיתעת לאו תודשה לש לובגה
ךנרגמ ךמחל תחקלו ךדשב שורח . . . לכה ןודאמ רמשהו . . . ךל רשא הצר . . . הנמלא
ףרט ,הרוגממבו םסאב ושעי אל םוי .סמחב 5000 -מ םיהלא ךל ןתי הפיא הבוט ,התא
םיהלא דימ טעמ בוט .ועלבנו רקבה רוא ,הוזמב םתומי העיגרא דע .דכל ושעי אל
אנש , . . לודג ןוה ואתת לא . . , ומחלל בערת לאו ,לד ןוה דמחת לא .רצואב תוברהמ
םינזאמ טת לא , , . ךנושלב רז גיסת לאו רקש ירבדב דע יהת לא .ךל רשא םלשו ול רשא
, לזוג - ותבעותו ער ןיע הפיא יכ ,םיתש הליכמ הפיא ךל שעת לא . , . לקשמב הנות לאו
. , . ךבלב דבכה . . . םיהלא השעי רשא םינושו םדא ינב ורבדי רשא םירבדה םינוש . .
".ולבוח לכה ןודאו ,הינא טושמ םדא ןושל ; טושת לא ךנושלבו

ללגב ,םמצע תאפמ קר אל םיבושח ,רפסה לכ ידכ טעמכ םהילע ףיסוהל רשפאש ,הלא םילשמ
ריכזנ בגא - חיגשמ םיהלאה יכ אוה ליגרה קומינה :םיקומינב ןוימדה ללגב םג אלא ,םייומד
,םימדוק המכח ירפסב םג ליגר הזש ךרדכ יכ םא טסיאיתונומ הפאמנמא ןיא לבוקמל דוגינבש
,"םיהלא תבעות" אוה ךפהל וא ,"םיהלא בלב בוט רבדה" - םתס םיהלא לע בורל רבדמ אוה
רבוד םיהלא אנוש" ,שיא םע המרמב רבדל-ותבעות ,רבד םרט המהמתה - בוט םיהלא בלב
רבדהש םה םירחא םימעט - .הפיאב לזוג ותבעות ;םירפוס-טעב שיא ליפמה תא ןכו ,"םירקש
,ךבבלב הלאו השעת םא ךייח חרא" :םיכוז םינבה םג אלא דבלב אוה אלו ,בוטל איבמ בוטה
:רוציקה .םיער םישעמב םכפהו תוירבה לע םדא םיביהאמ םיבוט םישעמ ."ךינב תאז וארו
רפס לש ורסומ ןיבל הז לש יללכה רסומה ןיב בר יומד שיש ירה ."החונמ ךאובתו בוט השע"
.םיבושח םייונש המכל בל םישל שי ןוימדה לכב םלוא ,ילשמ

םירצמה לש 'םייחה תרות'ל 'ילשמ' ןיב
םה הלאש אוה ללכה לבא ,תונוש תויצירוה .רפוסל םינווכמ םיירצמה רסומה ירפס לכ
,ךבלב םמיש ;םירפסב אוב .םירפסב ארוק התא םא רמאת רשא לכ השעי" ,"םיצעוי יטפשמ"
ירפס לכמ הלועה המינה וזו ,(ינא) "םירפס תצעב לאשי - רפוסל ןתנית רשא הרשמ לכב יכ
םימעפ - הלא םיבתכב םייאמ הרומה ,םידימלתל תוברה תורהזאה לכמו ,םיירצמה רסומה
םה ךכ - רונכ לע "תונע"לו "חצנל" חזרמ יתבל ךליו דימלתה לצעתי םא יכ - רופס ןיא
םילמע םה םלוכ !הזמ ער רבד ךל ןיאו ,הכאלמ לעב היהיש ופוס - תירצמב םג םיחנומה
לכוא םהל ןיא ,הלקנ םשובל ,םתוא םילכוא םישותיה ,הלילבו םויב םידבוע ,םיפיעו םיעגיו
רמוא - הדובע ןיא" ,רפוסה קלח ןכ אלו - ,הדובעה ןמ ער םחיר ,ריוא םימשונ םניא ,עבשל
םילשמה הז תמועל ,"להנמה אוה רפוסה וליאו ,להנמ הילע ןיא רשא - ונבל דחא לשממ
דועו .םעה ללכל םינווכמ םהו ,"םירשימו טפשמו קדצ" דמלל .ירמגל תרחא םתילכת לארשיב
"לכאי הברה םאו טעמ םא דבועה תנש הקותמ" :דבועה תא חבשמ לארשיב לשמה :יניפא דצ
,חכ :אי ,בי ילשמ) "םחל עבשי ותמדא דבוע" 'המדאה' דבוע תא חבשמ אוה :(אי ,ה תלהק)
העטנ היפכ ירפמ" ,הדובעל הליל דועבמ המק ליחה תשא :הדובעל ףרה אלב זרזמ אוה .(טי
עדת עדי" - .(חי - וט ,אל) "הרנ הלילב הבכי אל , . . . היתועורז ץמאתו הינתמ זעב הרגח ,םרכ
."היקזח ישנא וקיתעה רשא" המלש לש לשמ רמוא-(גכ ,זכ) "םירדעל ךבל תיש ,ךנאצ ינפ
אבו-בכשל םידי קבח טעמ תומונת טעמ תונש טעמ" :תולצעמ הז רפסב ער ךל ןיאש טעמכ
לכב ךל ןיאש הלא לכב ןינעמהו .(דל - גל ,דכ :אי - י ,ו) "ןגמ שיאכ ךרוסחמו ךשיר ךלהמכ
קוספל המוד ילשמב בכ קרפב טכ קוספ .רפוס תויהל הפטה םוש ילשמ 'סב םיברה םילשמה
םמיש ,םב קזחה" :ורפס םייסמ ןורחאהש דועב לבא ,הפאמנמא לש "םייחה תרותב" ןורחאה
קוספה רמוא "ךלמה הערל תואנ אצמי ותרשמב ןמאנ רפוס יכ . . . ןיבמ שיא תייהו ךבלב
הריס ןב) ,הריס ןב לצא - םימיל !"בציתי םיכלמ ינפל - ותכאלמב ריהמ שיא תיזח" :ילשמב
גילפמ וניא הריס ןב םגו ,ונרפסב אל לבא ,םירצמה לשל המודב זורז אצמנ (ךליאו 24 חל
בישחמ אוה ןתוא ףאש ,תורחא תוכאלמ לעמ רפוסה םכחה ךרע הלעמ קר אוה :םהומכ
ירבד דע ילשמ רפסמ ךלוהו ךושמ דחא וקש ,האור התא תמאב .הרבחה דוסיל תוכרצנכ
לכ" :ם"במרה ירבד דעו ,(ב ,ב תובא) "הלטב הפוס הכאלמ המע ןיאש הרות לכ" :םימכחה
םשה תא ללח הז ירה הקדצה ןמ סנרפתיו ,הכאלמ השעי אלו הרותב קוסעיש ובל לע םישמה
,הרות הנשמ) "אבה םלועה ןמ וייח לטנו ,ומצעל הער םרגו תדה רואמ הביכו הרותה תא הזבו
.(י ,ג הרות דומלת תוכלה

יכ םא ;ילשמב שיש המל ברקתמ הפאמנמא לש ורפס ,תיתורפס הניחבמ םג שי בושח לדבה
םירומא םהירבדו םייאזורפ םירפס תוטשפב םה רסומה ירפס ראש לבא .וגישמ וניא אוה םג
.הכרדהו הרהזא ןושלב םא יכ לשמ תרוצב אל

חיגשמ לאב הנומאב םיעייתסמ הלא רסומ ירפס :ףסונ רבדב םגו .הנומאב אוה עירכמ לדבה
'ה תאריש ,ילשמ רפסב עבוקה אוהש דוסיל .םהבש םינורחאב אל םגו םש רכז לכ ןיא לבא
.לכל דוסיהו תישארה איה

רקיחא ילשמ
.םכחה רקיחא ילשמב :דחא רפסב קפתסנ םעפה ,םיימראה-םיילכבה םילשמב הז ןויד םייסנ
םדוק דוסי שי וילשממ םיברלש ,תויאר ואיבה םירקוח לבא - תימרא םיבותכ רקיחא ילשמ
'סב ונל שיש ןפואה לע שממ םילשמ םה הלא - םירחאה רסומה ירפסכ אלש .ילבב - רתוי
רקיחא 'סב ןינע שי דוחיב .לשמל לשמ ןיב רשק אלב בורל "המלש ילשמ"ב ומכ ןאכ םגו ,ילשמ
שיש ךרדכ ,עבראו שלש ,תורופס םימעפ המכ שי וב םג :הקי ןב רוגא ילשמל וילשמ ייומד לע
שי ,המודכו ,(אכ ,ל ילשמ) "תאש לכות אל עברא תחתו ץרא הזגר שלש תחת" :רוגא ילשמב
."ילשמ"ב ונל ןיאש המ ,(זט - ח ,ט םיטפוש) "םתוי לשמ"ב ומכ ,םיחמצו תויח תוחיש םג ןאכ
,ךלמה ישעמ לע םילשמ לש הרוש ןאכ ונל שי ילשמ 'סב ומכ :םילשמה ןכותב םג יומד שי
'המלש ילשמ'ב ומכו ,תירצמה תורפסה ןמ ללכ םיריכמ ונניאש רבד ,ךלמ ינפב גוהנל שי דציכו
אוה ךלמה רבד" :ותוצירע לע םירבדמש שיו ךלמה דובכב םירבדמש ,הלאכ שי םיצבקה ינשב
"?ךלמ םע שיאו ןיכס םע רשב ,שא םע םיצע וטפשי המלו" 104 'סמ ,רקיחא 'ילמ) "בל תמחב
'סמ ,םש) "תחנב ץרא לע םיכלוהל רקי ורדהו ,שמשכ הארמל ךלמה הפי" :רחא דצמו :(םש)
.(108

םוכיס
.םינורחאה םיקרפה ינשבש ונירבד תעכ םכסנ

לע - הז קרפ שארב ;םיאיבנה רסומל המכחה רסומ ןיבש סחיה לע ונדמע םדוקה קרפב
רסומה ,הזמ המכחה רסומ ,הלא רסומ ינימ ינש ןיב ינמזה סחיה לעו םילדבההו תונוימדה
.ילארשי -יצוביק-יתרבחה רסומה וניה ,הזמ םיאיבנהו הרותה רסומו ילסרבינוא-ישיאה
םגו ,םינכשה םימעה לש המכחה ןיבל תילארשיה המכחה ןיבש סחיב ונד בוש ןורחאה ףיעסב
ישיא רסומ אוה הזב רבודמה רסומה םג :רורב דחא ןוימד םייונשה לכב ונאצמ ןאכ
ארקמה ירבדב תורוד ךשמב ונדש ארקמה ירקוח .ימואל דוחי אלל ילסרבינואו ,ילאודיבידניא'
םהירחאו םיאיבנה ויה הליחת וז הטיש יפל :לארשיב הריציה רדס לע ןינב םהל ונב ,םפוגל
ךותמ ,דלונ ךכ רחאו יתרבח ולוכ ילארשיה רסומה היה ,הז יפל ,םימכחה םירפוסה ואב
יפכ .המכחה ירפסב אצמנש אוהו :ילאודיבידניאה רסומה - יתרבחה רסומה לע תוממוקתה
רפסב םילשמלו םניב ןיאש ,םילשמ לע םיכמתסמ םיאיבנה רבכ ןכש .ןכ רבדה ןיא ונחכונש
ולכאי םהיללעמ ירפ יכ בוט יכ קדצ ורמא" :איה המסיסה םיאיבנה לצא ףא ;םולכ אלו ילשמ
ילאודיבידניאה רסומה היה ירה הז דבלמ .(אי ,ג היעשי) "ול השעי וידי לומג יכ ,ער עשרל יואו
וקיסהש ,וז קר תויהל אופיא לוכי תיתמאה הנקסמה .תיללכה המכחב םג דימת טילש
הדוסיבו ללכב המכחל הדוסימ הרושק תילארשיה המכחה :ןורחאה ןמזה םצעמ םירקוחה
ינפלמ םודקה רסומה רבדה רקיעב אוה הב אטבתנש רסומה םגו ,קיתע רמוח תרמוש איה
םיבוטה םישעמהו ,הער םרוג אטחהש הנומאה תחוור התיה ,הרות אשונ םעל לארשי תויה
הז-לכ תא וסינכהו תחאכ םהינש ופרצ ,םיאיבנהו הרותה ואב .ןמזו םוקמ לכב םדאל םיליעומ
םיבוטה םישעמה חוכב יח םעהו ,דיחיב םעהו םעב רושק דיחיה :תחא הבגשנו הלודג תרגסמב
הוצמ השע" :ורמאש ךרדכ וא ,(א ,טל תועובש) "הזב הז םיברע לארשי לכ" :םידיחיה לש
.(ב ,מ ןישודק) "תוכז ףכל םלועה לכ תאו ומצע תא עירכהש ,וירשא תחא


רמאמה תליחתל הרזח