ילשמ רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:וכ ,א לאומש ,גי ילשמ
טפשמ אלב הפסנ שי

(גכ,ג"י ילשמ) ."טפשמ אלב הפסנ שיו ,םישאר רינ לכוא בר"
לש הריחבה שפוחו החגשהה תלאשב ןינעמ ןוידל חתפ ונינפב חתופ ילשמ רפסבש הז קוספ
.םדאה

,םישרהש רינה :ושוריפו ."םישאר רינ לכוא בר" :יללכ םוחתמ לשמ - קוספה לש ותליחת
לש ופוס .הז לכואב ולמע אלש ,םירישעל ,םירחאל ?ימל - לכוא בור איבמ ,ושרח ,םיינעה
,למעה םדא שיש ומכ ."טפשמ אלב הפסנ שיו" :ותליחתב ראותמה לוועה תא ביחרמ ,קוספה
.אוה ונווע לע אלו ,שנענה םדא שי ךכ ,ולמע ירפמ םילכוא םירחאו

רשאכ לוועו ,ותלוז לש ולמעמ הנהנ םדא רשאכ לווע :לווע לש םיבצמ ינש ראתמ קוספה
.ותלוז לש ואטח ללגב לבוס םדא

?טפשמ אלב הפסיי םדאש ןכתי םנמאה ?טפשמ אלב הפסנה והימ

והנחמ לא םיבנגתמ ישיבאו דוד .(י ,ו"כ קרפ א) לאומש רפסב יוצמ ונקוספל המוד קוספ
:דודל רמוא ישיבא .לגעמב ןשי בכושה לואש לש
אלו ,תחא םעפ ץראבו תינחב אנ ונכא התעו ,ךדיב ךביוא תא םויה םיהלא רגס"
."ול הנשא
:תומל םדא לוכי םהב םיכרדה תא ישיבא ינזאב הנומ אוהו ,דגנתמ דוד
,ונפגי 'ה םא יכ ,'ה יח ,דוד רמאיו"
,תמו אובי ומוי וא
.הפסנו דרי המחלמב וא
."'ה חישמב ידי חולשמ 'המ יל הלילח
לש והנחמ בל לא םיבנגתמ ישיבאו דודש העש ,הליל ןושיאב הרמאנש וז הרצק האצרה
תא המילשמ איהו ,תומל םדאה לוכי םהב םיכרדה רואת תנתונ ,םגרוהל הצורה לואש
."טפשמ אלב הפסנ" לע רבדמה ילשמב קוספה

:םיכרד השולש הנומ דוד ?דוד ירבד יפל ,תומל םדא לוכי םכב םיכרדה םהמ
;ונפגי 'ה (1)
;תמו אובי ומוי (2)
.הפסנו דרי המחלמב (3)

םדא לש וייח תבצק ."תמו אובי ומוי" :תיעבטה ,תילאמרונה ךרדה איה הינשה ךרדה
הנושארה ךרדה .םלועה ןמ קלתסמ אוהו ,ודועי תאו ודיקפת תא םייסמ אוה ,תמייתסמ
וילע רמאנ ,םואתפ תתימ תמ ילמרכה לבנ רשאכ) .הלחממ תוומ השוריפ ,"ונפגי 'ה"
:עמשמ !םדא לש ומוי אבש ינפל אוה הז תוומ .(חל הכ א"ש - "תומיו לבנ תא 'ה ףוגיו"
אוה לוכי ףא ,םלועב ודיקפת תא ומייס רחאל ,םנמזב םדא לש וייח תא םייסל לוכי 'ה
.תומיו ףגני אוהו - ילמרכה לבנ לצא ונאצמש ומכ - ךכל םרג ואטח םא ,ןמזה ינפל םמייסל
םורגי םדאה יכ ןכתיי ךא .ותיממו םדאה תא שינעמה אוה 'ה רשאכ םה הלא םיכרד יתש
איבמ םדא :ונייהד ."הפסנו דרי המחלמב וא" :ותומ תא םורגי ומצע אוהו ,ומצעל הער
הפסנ הז םדא ,ךכל שרדנ אוהש ילבו תאז תושעל בייח אוהש ילב ,הנכס לש בצמל ומצע
אוה .טפשמ אלב אלא ,ומוי אבש ללגב אל םג ,אטח ללגב הפסנ אוה ןיא .טפשמ אלב
.ותומ תא םרגו הנכס בצמל ומצע איבה

:וז ךרדב טפשמ אלב הפסנה תא ראתמ (אכ ,ד) םירקיעה רפסב ,ובלא ףסוי יבר
אלו ותע אלב םדאל תעגמה תירקמה התימה לע זומרי - הפסנו דרי המחלמב וא"
."תומי תינולפ המחלמב סנכיש ימ לכש ,תללוכה הריזגה דצמ אלא ,םדוק אטח
ינשב :םדא לש ולרוג תעיבקב החגשהה לש הכרד לע דומעלו ,םירבדה תא םכסל לכונ
;םלועב ודיקפת תא םייסמ אוהו ,אב ומוי רשאכ :םימש ידיב תוומ םדאה לע אב םירקמ
רצקל ,ומצעל הער םורגל םדא לוכי תאז תמועל .וימי תא 'ה רצקמ ואטח ללגב רשאכ וא
םג אוה לוכיו ,ומצע תימהל אוה לוכי .התימ וילע החגשהה רוזגתש אלב םג וימי תא
.החיכש הנכסה וב םוקמל ומצע תא איבהל

ןווכמה יהלאה קוחה ללגב חפסנ אוהו ,יהלא טפשמ אלב תופסיהל םדא לוכי הזכ הרקמב
- ומצע תא עצופ םדא םא יכ עבוקה קוחה ללגב הפסנ אוה .וירדס תא עבוקו ,םלועה תא
.דוע היחי אל - ומצע גורהי םאו ;עצפה ול באכי