ילשמ רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


רבד רתסה םיהלא דובכ :הכ ילשמ

:םהיניב רשק רכינ אל ןושאר טבמבש םיקוספ ינשב חתופ ילשמ רפסב הכ קרפ

.רבד רוקח םיכלמ דובכו ,רבד רתסה םיהלא דובכ :ג קוספ
.רקח ןיא םיכלמ בלו ,קמועל ץראו םורל םימש :ד קוספ
:הנוש רדסב לבא ,תינש םיקוספה ינש תא ארקנ .ךלמה רואתב םימייסמ םיקוספה ינש
םיינשה םיאצחה ינש תא ךכ רחאו ,םיקוספה ינש לש םינושארה םיאצחה ינש תא הארנ
:לבקנש המ הנה .םיקוספה ינש לש
.קמועל ץראו םורל םימש - רבד רתסה םיהלא דובכ
.רקח ןיא םיכלמ בל - רבד רוקח םיכלמ דובכו
התוא םיכרוע םהינשו ,אשונ ותוא םהינשל .השדח תועמשמ וישכע ולביק םיטפשמה ינש
לוכיש עדיל ,םיהלאה ישעמ לע לבקל םדא לוכיש עדיה תא םיוושמ םיטפשמה ינש .האוושה
.ךלמה ישעמ לע לבקל םדא

רוקח םיכלמ דובכ" .ךלמה בלב תקסועה וז ,םיקוספה לש הינשה תיצחמב ןויעב ליחתנ
בלש רבדה ןוכנ :ונייהד ."רקח ןיא םיכלמ בל" :לצנתמ ומכ ,ףיסומו .קוספה רמוא "רבד
לע דומעל השקו ,תונווגמו תובר תוטלחהב קוסע ךלמהש רבדה ןוכנ ;ול רקח ןיא םיכלמ
ךלמה רשאכ ויוצימ ידיל אב ךלמה לש ודובכ .רבד רוקח םיכלמ דובכ ,תאז לכבו .ורקח
תומשרתה ךמס לע טילחמ אלו ,רבד רקוח ךלמה רשאכ ;ותכלממב השענה תא רקוח
.קוחל ותונמאנב ,ותוריהזב ךלמה לש ודובכ .היציאוטניאו

תא קוספה דימעמ ,הריקחל תונתינ לבא - תודבכ תוטלחה טילחמהו קוסעה ךלמה לומ
;רבד רתסה םיהלא דובכ :הלא םירבד עמשנ םיקוספה ינש תא ארקנ רשאכ .םיהלאה דובכ
.קמועל ץראו םורל םימש

השוע המ .םדא ינב ןד אוה ;תוטלחה טילחמ אוה :םיעדוי רבכ ונא ךלמה השוע המ
.קמועל ץראו םורל םימש :ינשה קוספה ונל הליג תאז ?םיהלאה

,םיהלאה תא דבכל התא הצור םא :וניניע דגנל רהבתהל ליחתמ םיקוספה לש ןויערה
המגודהו .ךממ אלפומב רוקחל הסנת לא .רבד ריתסת ,ךפהל אלא ,רבד רוקחת לא יזא
;םויו םוי לכב ךיניע דגנל האור התאש םירבד ינש .קמועל ץראו םורל םימש :אלפומל
.ןיבמ התא ןיא הלא ינש תאו

תרמוא 'ב קרפב .ונארקש קוספה לש היצאיראו םיאצומ ונא הגיגח תכסמב הנשמב
:הנשמה
:םלועל אב אלש ול יואר ,םירבד העבראב לכתסמה לכ
.רוחאל המו םינפל המ ,הטמל המ הלעמל המ
דובכ :םירמוא םיקוספה .המאתהה תא הארנ ,ונארקש םיקוספה יעטק ינש תא רוכזנ םא
העבראב לכתסמה לכ :תרמוא הנשמהו .קמועל ץראו םורל םימש .רבד רתסה םיהלא
תוננובתהה .רוחאל המו םינפל המ ;הטמל המ הלעמל המ :םלועל אב אלש ול יואר ,םירבד
דובכ יוזיב איה "רוחאל"ו "םינפל" תוננובתהה .םיהלא דובכ תא תדגונ "הטמל"ו "הלעמל"
.םיהולאה

?םיהלאה דובכ תא םידגונ הלא םירקחמ עודמ ?תחתמ ץראהו םורל םימשה רקחב ער המ
ישונאה ןימל תונורתי ןיא םאה ;הימונורטסאב םיקסוע תורודה לכב םדא ינב ןיא םאה
?תויגולואיג תוריקחב

וא םיימונורטסא םירקחמ לש םתלעות תדימ הניא הלא םיקוספ סיסבב תחנומה היעבה
רוקחל םישונאה הנובתה הלוכי הדימ וזיאב :רתוי הברה הקומע איה היעבה .םייגולואיג
.ויקוחו םלועה תווהתה תא רוקחל ;המצע הנובתה תווהתה תא רוקחל ;תישארב תועפות
חסנל םינש יפלא הסנמ יעדמה רקחמה .םיתנשמ יתלבו םיעובק םיקוח וב םלועב םייח ונא
תישונאה תעדה הלוכי םאה ;יעדמה רקחמה לוכי םאה .םתוא ןיבהלו עבטה יקוח תא
יחה םדא לוכי םאה ?םהירחאמ רתתסמה תא תעדלו ,הלא םיקוחל רבעמ לא ץורפל
?ומצע םלועה הווהתה דציכ ?םמצע הלאה םיקוחה ווהתה דציכ ןוחבל םיקוח תכרעמב
ןטק דלי :הזכ אוה רופיסה .תאזה היעבה לע דמחנ רופיס רפסמ םיכובנ הרומב ,ם"במר
תוארל ילב ונבו באה ,םינשה ויח םש ,דדוב יאל וחקל ויבא .ותדיל רחאל התמ ומאו דלונ
ךיא :ויבא תא לאוש אוהו .תולאש םילאוש וב ליגל עיגה ,דלי לככ ,דליה .השיא םוש
שי השיאלו ,השיא ארקנש רבד שי יכ דליל ריבסמ באהו ?םלועל יתעגה ךיא ?יתיווהתה
?םילכוא םחרה ךותב :לאושו וקיספמ דליהו .םישדוח העשת רבוע חתפתמ וכותבו ,םחר
םיתוש ןיאו םילכוא ןיאש רמוא באה רשאכו ?םימשונ םחרה ךותב ?םיתוש םחרה ךותב
ילב םישדוח העשת תויחל רשפא יא .ןוכנ ונניא ךלש רופיסה :ןבה עבוק ,םימשונ ןיאו
!םושנל

יקוח תחת םייח ונא .תישונאה תעדה תולבגמ תא ם"במר םיגדמ הז רופיס תועצמאב
תווהתה תא םירקוח ונא רשאכ .הלאה םיקוחה ןמ עבונ ונלש םיגשומה םלוע לכ .עבטה
- "קמועל ץראו םורל םימש" :ונלש קוספה ןושלב וא ,עבטה יקוח תווהתה תא ,םלועה
םיגשומה םלוע .םדאה תדיל ךרד תא רקוח אוהו ,וימימ השיא האר אלש דליל םימוד ונא
.ויבא ול בישמש הבושתה תא ןיבהל תורשפא ללוכ וניא ונלש

אוה םיהלאה דובכ .רבד רתסה םיהלא דובכ :קוספה עבוק ,קמועל ץראו םורל םימש
.ותנובת תולבגמ תא ,וחכ תולבגמ תא עדוי םדא רשאכ