ילשמ רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ךחיניו ךנב רסי :טכ ילשמ

בוקעל ןיינעמ .ונב ינזאב באה עימשמש המכח ילשמב םיקסוע ילשמ רפסב םיבר םילשמ
ןבו בא יסחיב רתוי הפיקמ תיללכ הנומת שבגל ונא םילוכי םא תוארלו ,הלא םילשמ ירחא
.ונב תא בא ךנחמ הבש ךרדב ,הזמ רתויו ,ילשמ רפסב

:לארביל ךנחמ לכ וממוקי יאדוובש ,ונקרפמ םיקוספ ינשב ליחתנ
(וט) ."ומא שיבמ חלושמ רענו ,המכח ןתי תחכותו טבש"
תתל ופוס ,טבשב ותוא םיכמ םא ,ןבה תא םיחיכומ םא :יעמשמ דח קוספה לש שוריפה
.ומא תשוב תויהל ופוס - הנווכה ילב ולש וכרדב ךלוה - חלושמ רענה םא לבא .המכח
:קרפה ךשמהב הז ןויער לע המלש רזוח בושו
(זי) ."ךשפנל םינדעמ ןתיו ,ךחניו ךנבו רסי"
.ךנב תא רסיי - ךשפנל החונמ הצור התא

:ג"י קרפ לש םיפירחה םירבדה תא ונל םיריכזמ הלא םילשמ
."רסומ ורחש ובהואו - ונב אנוש וטבש ךשוח"
תנתונה וז ;םלועה זכרמ תא דליב האורה וז ,תירטנצודייפה השיגהש ירה ,וז הדוקנ םכסנ םא
הניא וז השיג - ירסומ יתלב השעמ דליה תלבגהב האורה וז ;טילחהלו עובקל שפוח דליל
תא ,הבוחה תא ,השירדה תא וכוניח סיסבב דימעי אוה .ךלמה המלש לע תלבוקמ ךכ לכ
אוה "וטבש ךשוח" לש דוגינה - יזיפ טבש חרכהב וניא וב ףנפנמ אוהש טבשה .דיקפתה
וניא טבשה .וטבש ךשוח אוה ,רסומ ירבד דליל עימשמ וניאש ימ :ונייהד ."רסומ ורחיש"
.הבוחה ,השירדה אלא ,תוכמה חרכהב

.עונכשה ,תידדהה המכסהה ,הנובתה :רמאי ינרדומ ךנחמ ?החפשמב תוכמסה רוקמ והימ
םיירויצ םיטפשמ לש הרדסבו !םאהו באה - החפשמב תוכמסה רוקמ :רמאו ךחגי המלש
:םהמ המכ עמשנ .רורב ןפואב החפשמב היכראריהה תא המלש דימעמ
(בכ גכ) "ךמא הנקז יכ זובת לאו ,ךדלי הז ךיבאל עמש"
: וא
לא יתרות ,םכל יתתנ בוט חקל יכ .הניב תעדל ובישקהו ,בא רסומ םינב ועמש"
,ךבל ירבד ךומתי ,יל רמאיו ינרויו .ימא ינפל דיחיו ךר ,יבאל יתייה ןב יכ .ובוזעת
" ...היחו יתווצמ רומש
:הזה ישיאה יודיוה םויסו
.(ד) "םייח תונש ךל ובריו ,ירמא חקו ינב עמש"
:םירוה ירבדל סחיה לע דועו
,דימת ךבל לע םרשק .ךמא תרות שוטית לאו ,ךיבא תווצמ ינב רוצנ"
וילע רומשת ךבכשב ,ךתוא החנת ךכלהתהב .ךתורגרג לע םדנע
(כ ,ו) "ךחישת איה תוציקהו
!ךילע הווצמה רומשת ,ךיבא תווצמ רומשת םא :ןבל החטבה ןאכ היוצמ

,החפשמב תוכמסה רוקמ תא וניליגש רחאל ;חיכוהל באה לש ותוכמס תא ונעבקש רחאל
.ונבל ויתודמעו ותנומא תא באה ריבעמ םהב םיכרדה תא ןחבנ

רמאי ,ויבא תרות תא לבקל רענ םיכנחמ דציכ ינרדומה ךנחמה תא לאשנ םא ,ןאכ םג
,ינרדומה ךנחמה ךל רמאי ,רתויב בוטה .היצנירטקודניא אל קר ,ףיטהל אל קר :הלהבב
תתלו ,הב ןימאמ ךניאש וזו ,הב ןימאמ התאש הז :תודמעה יתש תא דליה ינפב ביצהל
.וילע תלבוקמ ןהמ וזיא טילחהל דליל

אוה .רובידה לש וחוכב ,הלימה לש החוכב ןימאמ אוה .ךייחמו דגנמ דמוע ךלמה המלשו
תא םייטסלפ םירואית ראתמ אוה ;בוטב רחובה לש ורשוא תא םיביכרמ םיעבצב רייצמ
המכ עמשנ .וליבשב טילחה רבכ אוה .טילחהל עמושל חינמ אוה ןיא .לשכנה לש ותלפמ
:וז ךרדמ תואמגוד
.אבות לא םיאטח ךותפי םא ,ינב"
,םניח יקנל הנפצנ ,םדל הבראנ ,ונתא הכל ורמאי םא
,רוב ידרויכ םימימתו ,םייח לואשכ םעלבנ
,ללש וניתב אלמנ ,אצמנ רקי ןוה לכ
(א קרפ) ."ונל היהי דחא סיכ ,ונכותב ליפת ךלרוג
לש יותיפה ,לכה לעו .לודג ךכ לכ יוכיסה ,ןטק ךכ לכ ןוכיסה :בלה תא ךשומ ךכ לכ רואיתה
המלש רמוא המו ."ונל היהי דחא סיכ ,ונכותב ליפת ךלרוג" :תופתושה ,תודחאה ,"הרבח"ה
:ליבקמ רויצ רייצמ אוה ?הז יותיפ דגנכ
...םתביתנמ ךלגר ענמ .םתא ךרדב ךלת לא ,ינב"
"...ףנכ לעב לכ יניעב תשרה הרוזמ םניח יכ
,ןטק ןוכיסה .תשרב םיניערג ףוסאל התפתמה ףועל ,ריעצה ןבל המלש רמוא ,התא המוד
!תדכלנו - רקפהה ןמ ףוסאל דרת קר .תשרב םיניערג ןומה .לודג יוכיסה

ינזאב הרהזא ירבד ףיטמ ,ןכ .ףיטמו ,דגנמ דמוע באה .ןבה לש וקבאמ רואת .ףסונ רואתו
.םה םירויצ המכ הארנו ,םתוא עמשנ .ןבה
.ךנזא טה יתנובתל .הבישקה יתמכחל ,ינב"
(...ןבה ינזואב םירביד ךכ ליחתהל יכוניח אל המכ)
.ורוצני ךיתפש תעדו תומיזמ רומשל
.הכיח ןמשמ קלחו .הרז יתפש הנפוטית תפונ יכ
.תויפ ברחכ הדח ,הנעלכ הרמ התירחאו
...וכומתי הידעצ לואש ,תומ תודרוי הילגר
.התיב חתפ לא ברקת לאו ,ךכרד הילעמ קחרה
...ירזכאל ךתונשו ,ךדוה םירחאל ןתת ןפ
(ה קרפ) ".ךראשו ךרשב תולככ ,ךתירחאב תמחנו
.תומ תודרוי הילגר .תויפיפ ברח .הנעלכ הרמ .הכיח ןמשמ קלח :ךכ לכ םיפירח םייומידה
.ךראשו ךרשב תולכב .ךתירחאב תמהנו

,הבוחה לע ססובמ ךלמה המלש לש יכוניחה ןימאמ ינאה .ונארקש םירבדה תא םכסנ
אוהו ,ףיטמה אוה .שרודה אוהו עדויה אוה ;ונב תא ךנחל בייח באה .תעמשמהו תוכמסה
.ענכשמ יד לבא ,ינרדומ ךכ לכ אל .ולבקתי םג וירבדש הפצמה