ילשמ רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


דריו םימש הלע ימ :ל ילשמ

רחאל .תולאש לש הרדס לאוש אוהו .המכח דמל אל יכו ,אוה רעב יכ ריהצמ הקי ןב רוגא
יכו ,הקי ןב רוגא לאש םכח לש תולאש יכ הנקסמל ילוא עיגנ ויתולאשב תצק קימענש
וירבד תא ונמצע לע אורקל םילוכי ונא ,הזה םויה תעדהו עדמה יגשיה לכ תורמל ,ונחנא
."יל םדא תניב אלו ,שיאמ יכנא רעב יכ"

:הקי ןב רוגא לש ויתולאש הנה
?דריו םימש הלע ימ"
?וינפחב חור ףסא ימ
?הלמשב םימ ררצ ימ
?ץרא יספא לכ םיקה ימ
"!?עדת יכ ,ונב םש המ ומש המ
;ץראהו םימשה תאירב :ונמלוע לש דוסיה תולאש לכ תא הקי ןב רוגא ללכ דחא טפשמב
.הלא לכ תא ארב ימ : לכה לעו - "ץרא יספא" סומסוקה הצק ,םשגהו חורה

:רמוא והיעשי .םיהלאה תרכהל אצומ תדוקנכ הלא תולאשב שמתשהל וברה םיאיבנה
רקח ןיא .עגיי אלו ףעיי אל ,ץראה תוצק ארוב ,'ה םלוע יהלא ,תעמש אל םא תעדי אלה"
.(ח"כ,מ) "ונתנובתל

הז קרפב .םיעודי םירבדה .ץראהו םימשה תאירב לע םיאיבנה ירבדמ םיטוטיצב הברנ אל
תוחתפתה תונש יפלאב ישונאה ןימה םדקתה םנמאה .הלא ונימיל הלאשה תא ריבענ
לש תוחכוהה םאה ?היווהה לע דוסיה תולאשב רתוי םויה ונא םיעדוי םנמאה ?תיעדמ
שיאה והיעשי תא עמשש שיאל ורבדש יפכ ףקות ותואב ונילא תורבדמ איבנה והיעשי
?רבדמ

תווהתה" ורפסב בתכש ,טרמס 'פורפ ,וגסלגב יתכלממה םונורטסאה ירבדמ טוטיצב חתפנ
:הלא םירבד "ץראה
,וב עובקה רדסה הארמלו ודוה הארמל םיאלפתמו ,םוקיה תא םירקוח ונא רשאכ"
ונלכש גישי רשא לכ לע הלועה תימסוק הרטמבו ןוילע חכב הרכה ידיל םיאב ונא
תע לכב התיהשמ תוחפ אל ,התע איה תיחרכה ,ןוילע ארובב הנומאה ...לבגומה
דיגמ וידי השעמו ,לא דובכ םירפסמ םימשה' - תוחפל רחא םונורטסאל .רבעב
."'עיקרה
םייקה רדסה יכ הנקסמל םיעיגמה םירקוח ירבד תאבהב הברנ אלו ,םיעודי הלא םירבד םג
.ותוא רדסמו ותוא ןווכמה ןוילע חכ לע דיעמ םלועב

דדומתהל לגוסמ ישונאה לכשה הדימ וזיאב :רתוי הפיקמ ,רתוי ההובג ,תרחא הלאשל רובענ
אוצמל הלוכי תישונאה הנובתה הדימ וזיאב .ותוהמו םלועה םויק לש דוסיה תולאש םע
.םלועה תווהתה תולאש תא רותפל ידכ ךרד

."תיעדמה הכפהמה רוכב" ורפס ףוסב ריצק ןורהא טטיצש םירבד ןאכ איבהל היהי הפי
:רמוא ךיסנה .ןאירוז ןיבל ,יריפסקשה ךיסנה ,ורפסורפ ןיב החיש םש תאבומ
לש אלכה תא םיפיקמה ,םייומסה תוריקה לע ונחוכ יצמאמ לכב םיקפדתמ ונא"
רחאל קר ,תוריקה ביבס ויכרב לעו וידי לע לחז םדאש רחאל קר םלוא .ונתרכה
רחא שפחל ידכ ומצע לא רוזחל ץלאנ אוה ,אלכה ןמ אצומ ןיא יכ ול ררבוהש
."םישדח תונורתפ
םילגוסמ ונאש המל לובג שי יכ ,אלכ ךותב םיאצמנ ונא .ונלש הנבהה תלוכי אוה אלכה
ונא - ןיבהל םילוכי ונאש המל לובג שי יכ ,אלכ ךותב ונא יכ םילגמ ונא רשאכו .ןיבהל
.בושו בוש םישדח תונורתפ שפחל םיסנמ
:ךיסנל הנוע ןירוז
רוא :ןפוג תועפות ןתוא ינפב םידמוע ונחנא רוד לכב .יפוס רתפנ וניא רבד םוש"
לולכל םיילולימ םיצמאמ םישוע ונא .קוחצהו בצעה ,דחפהו תוומה ,הנומאה ,חריה
תורגסמה תא ףרה ילב ףטושו רבוע יונישה ךא ,תויעדמ תורגסמב תועפותה לכ תא
."ונינב רשא
ונא ,םירקוח ונא .רקחמ לכ לש סיסבה ןה תעדה תולבגמ יכ הרכהב תמייתסמ החישה
םילגמ ונאש תותימאה לכו םיחסנמ ונאש םיקוחה לכ לבא - םייעדמ םיקוח עובקל םיסנמ
.ונתעד רצוק תא ונל םיארמו ףרה ילב םינתשמ

רפסמה" רפסה ףוסב בתכש םירבדב ,ןמרדנא םיכאויל רובידה תושר תא התע ןתינ
."וימסקו
ןיאו .םלועל גישנ אל התומת ינב ונא ,תטלחומה ,המימתה ,הפורצה תמאה תא"
ונזא תא ךיראה :לעפש ויתואלפנו םדאה השעש ויתולודג לכ םע .רבדב המית
םע ,טטיח םוטאבו ,רקינ סומסוקב ;םהמ םינוילמב וניע תאו ,םירטמוליק יפלאב
,ורבקו ותדלומ ,המדאל ותקיז תובוצרח רובשל לוכי ,םדאה ,אוה ןיא תאז לכ
המ" ןיבה לכוי ךיא ...םוקמהו ןמזה תולבגמ ,ארובה ול לבגש תולובגהמ גורחל
היווה ךותמ תאצל אוה ךירצ ךכ םשל "?רוחאל רמו םינפל המ ,הטמל המו הלעמל
לכשו םעט המ עדי אל םלועל ךכ םושמו .םלועל לכוי אל תאזו ,ץוחבמ התוארל ,וז
".שיגרמו יח ,עמושו הארוה אוהש המ לכל יזיפאטמ
ונאשכו .וניליגו ונאצמהו ונמכחו ונחתפתה םינש יפלא ךשמב .הלאש ביצה הקי ןב רוגא
ונשאר תא ונא םיניכרמ ,"ץרא יספא לכ םיקה ימ" הקי ןב רוגא לש ותלאש לומ םידמוע
תלעפהבו הקינכט ירצומב ונא םיחמומ ;ךומכ ונומכ :הקי ןב רוגאל םירמואו העידי רסוחב
.בישהל םיעדוי ונא ןיא ,ונמויק לש ,ונייח לש דוסיה תולאש לע לבא - ואידיו רישכמו בשחמ
.המואמ ונמדקתה אל הלאב