םילשורי תומוח תיינב

'ד קרפ ,הימחנ

גרבנזיא הדוהי


תוערואממ רזגנ וליאכ ונל המדנ הימחנ ידי לע המוחה תיינב ןוגרא לש בלל עגונה רואיתה
אצמנה ןוטלש ידימ הנתנ תושרה .ץראב ידוהי בושי תונבל תושר לבקמ הימחנ .ונייח
םיזב םה .וז תושר ללגב םיחפוקמ םמצע םישיגרמ םיימוקמה ץראה יבשויו ,םיקחרמב
.ץראה תא תונבל םתלוכיב םינימאמ םניא ,םחוכב םיקפקפמ ,םידוהיל

םינכשה םישח ,םתסיהל תוליחתמ תוצרפהו ,תונבהל תאז לכב הליחתמ המוחה רשאכ
ביואה תוחוכ .המחלמל םינגראתמ םהו ,המוחה ןינב תא וענמי אל םהירוביד יכ ץראה יבשוי
.המחלמל תונכהל ונמז לכ תא שידקהל לוכי אוהו ,יעוצקמ אבצ אוה םהלש אבצה .םיפידע
:סמועב דמוע וניא הדובעה חוכ .תויממע תויציליממ בכרומ ,ךדיאמ ,הדוהי אבצ
,הברה רפעהו ,לבסה חוכ לשכ ,הדוהי רמאיו"
".המוחב תונבל לכונ אל ונחנאו
,המוחה תא תונבל חוכה ודיב ןיא יכ רובס הדוהי .םינפבמ םידי ןויפרו תופייע :תרכומ הנומת
:ץוחבמ ץחלה םייק םינפבמ שואייה םע דחי
,ונירצ ורמאיו"
,םונגרהו םכות לא אובנ רשא דע וארי אלו ועדי אל
" .הכאלמה תא ונתבשהו
.וז תרדוק הריוואב המוחה תינב תא ןגראל לטוה הימחנ לע

אלו ,תוחפשמ יפל ןתוא ןגרא אוה .תויצילימה לש שדחמ ןוגרא הימחנ ךרע ןושאר רבד
םחלנ םדאש ךכל םרוג תוחפשמ יפל ןוגרא :רורב תאזכ הקולחב ןויגהה .תויאבצ תורגסמב
,םימחולה לש םביל תא קזחל הימחנ חילצה וז ךרדב .ותיב לע ןגהל ,ותחפשמ ינב תא ליצהל
.םתמחלמב הבורקו הרורב הרטמ לש השוחת םהל תתלו
:הימחנ ירבד הכו .םעה דודיע היה ינשה בלשה
,םהינפמ וארית לא"
,ורוכז ארונהו לודגה ינודא תא
".םכיתבו םכישנ ,םכיתונבו םכינב םכיחא לע ומחלהו
!"ורוכז ארונהו לודגה ינודא תא" .המחלמל ינחור סיסב ,יתד סיסב הימחנ ןתונ הלא םירבדב

סחיה .שדחמ הלחה ןיינבה תכאלמו ,ביואה ידי תא הפיר םימחולה ןוגרא .וליעוה הלא ינש
:1:1 אוה םידבועהו םחולה חוכה ןיב
,הכאלמב םישוע ירענ יצח ,אוהה םויה ןמ יהיו"
".םינוירשהו תותשקהו םיניגמה םיחמרהו םיקיזחמ םיצחו
:אבצ ישנא םנה םינובה םג .יד אל הלא םירמושב ךא
.םיסמוע לבסב םיאשונהו המוחב םינובה"
.חלשה תקזחמ תחאו ,הכאלמב השוע ודי תחאב
" .םינובו וינתמ לע םירוסא וברח שיא ,םינובהו
שפחמ אוהו .הימחנ תושרל םידמועה תוחוכה םילד ךכ לכ לבא .שדחמ ןגרוא וליאכ אבצה
תפסותכ הדותע תוחוכ ותושרל ויה אל ןכש ,םוקמל םוקממ תוריהמב אבצ ריבעהל ךרד
:הזל םג ןורתפ אצומ אוהו .םינובלו םימחולל
:םעה רתי לאו םינגסה לאו םירוחה לא רמואו"
.הבחרו הברה הכאלמה
,המוחה לע םידרפנ ונחנאו
.ויחאמ שיא םיקוחר
,רפושה לוק תא ועמשת רשא םוקמב
.ונילא וצבקת המש
".ונל םחלי וניהלא
םירוזאה לכמ םירמושה לכו ,רפוש לוק עמשיי הפקתה לש הרקמב :הרתפנ אבצה תודיינ םג
.ברקה םוקמל ורהמיו םהיתומוקמ תא ובזעי

ךכל המרג תרוצבה .ךשמהב עיפומה ינועה רואת תא ףיסוהל ךירצ הינב לש הז השק רואיתל
םהימרכו םהיתודש םג .םבוחב םהידלי תא םידבעשמו ,היחמל ףסכ םיוול םיינע םיאלקחש
.בוחה ילעבל םירסמנו םהמ םיחקלנ

בושל םידוהיל הריתמה קוחר ךלמ לש הרהצה .הימחנ ימיב ץראה תיינבל םיאנתה ויה הלא
.רמ שואייו בער ,ןוונמ ינוע ;ץראב בושיה תא רוקעל םיצורה םיניוע םיבשות .התונבלו ץראל


תיב ןינבל דוסיה תא םיקהל חילצה - ושפנ לע קבאנו בער הזמ ,הז ידוהי רוביצ - תאז לכבו
.םינש תואמל ץראב דתי עובקלו ,ינשה שדקמה