הלוגה ילוע לש תוטלחהה - הנמאה

'י קרפ ,הימחנ

גרבנזיא הדוהי


,"הנמא" היורק וז תירב .'ה םע תירב םעה תרוכ ,לבבמ םילועה לש הנושאר תונגראתה רחאל
:הז אוה תירבה רואתו
.םיבתוכו ,הנמא םיתרוכ ונחנא תאז לכבו"
".ונינהוכ ונייול ונירש םותחה לעו
.םעה ישארו םייוולו םינהוכ ,הימחנ םהבו ,םימתוחה תמישר - ןכמ רחאל

תווצמ רומשל תובייחתה תללוכ איה יכ הארנ וז הנמא חתננ רשאכ ?הנמאה תללוכ המ
םג תללוכ איהו ,"ןנברד" תווצמכ ןתוא םיריכמ ונאש תווצמ תללוכ איה ,הרותב תובותכה
.םייתדה םהייח ןוגראל םילועה לש תושדח תויובייחתה

:תויללכ תויובייחתהה הליחת
םיקלאה תרותב תכלל העובשבו הלאב םיאב..."
,םיקלאה דבע השמ דיב הנתנ רשא
".ויקוחו ויטפשמו ונינודא 'ה תווצמ לכ תא תושעלו רומשלו
.הלוכ הרותל תסחייתמו ,תיללכ הזרכה איה וז הזרכה

ןכ םג ונא ונרוד לש ,הרקמב אלו - רוד ותוא לש בואכה אשונל תסחייתמ האבה תובייחתהה
איה הטלחהה ןאכו .תבורעתה יאושנ -
,ץראה ימעל וניתונב ןתינ אל רשאו"
".ונינבל חקינ אל םהיתונב תאו
,ץראה יבשוי םימעה תעבשל סחייתמכ והוניבה םה םלוא ,הרותב שרופמ םנמא הז רוסיא
.תינש ורידגהלו רוסיאה תא ריבסהל ךרוצ היהו

:הרותב הבותכה הווצמל תסחייתמ הניא האבה תובייחתהה
,תבשה םויב רבש לכו תוחקמה תא םיאיבמה ץראה ימעו"
".שדוק םויבו תבשב םהמ חקנ אל
אוה ןיאשכ ,רחסמ רוסיא .תבשב הרוחס םיאיבמה םייוגה ןמ תונקל רוסיא עיפומ ןאכ
רוסיא אלא ,הרותה ןמ רוסיא ונניא ,תושרל תושרמ הרוחסה תרבעהב וא הביתכב הוולמ
ריכזמ והימרי םג :םנמא .וב ובייחתהש הנמאה בתכב הז רוסיא וללכ םהש ןיינעמו .ןנברדמ
"םילשורי ירעשב םתאבהו תבשה םויב אשמ ואשת לאו םכיתושפנב ורמשה" רמואו הז ןיינע
.וב רחסמה אלו ,אשמה לש הרבעהה ןיינע שגדומ והימרי ירבדב לבא ,(אכ זי)

:רתוי דוע תניינעמ האבה תובייחתהה
".די לכ אשמו ,תיעיבשה הנשה תא שוטינו"
הטימשה תנשב תודשה תא שוטיל םיבייחתמ םה - הטימשה תנש תרימשל םה םינווכתמ ןאכ
ףסכ תעיבת לכ לע ,בוח לכ לע רתוול :שוריפ .די לכ אשמ תא שוטיל ןכו ,םתוא דבעל אלו
.והערל בייח והשימש

םיבייחתמ םהש ךכב ,הרואכל ,שודיח םוש ןיאו ,הרותב תובותכ םנמא הלא תווצמ יתש
םיפסכ תטימשו תועקרק תטימש תווצמ םינשרפה בור תעדל .איה אלו ,ןתוא םייקל
לע לארשי בור רשאכ תוגהונ הלא תווצמש ןוויכ ,ארזע ןמזב תגהונ הניא הרותב תרכזומה
ידוהיה בושייה שודיח םע ,תאז לכבו .היה אל הימחנו ארזע ימיב ימיבש רבד ,םתמדא
לעו ,וז הווצמ םויקב םיישקה תורמל ,הטימשה תווצמ תא םייקל םילועה םיבייחתמ ,ץראב
.הרותה ןמ רוסיא לע רובעל ילב הטימש תווצמ םויקמ ענמיהל ולכיש הדבועה ףא

ןאכ ."תווצמ ונילע ונדמעהו" :השדח תוביחתה הנמאב תמייק ,הלא תווצמ תרדס רחאל
וז תובייחתה .םייחה ירדסו העשה ךרוצל ,םידחוימ תובוח םייקל םיבייחתמ םילועה
תונרות תעיבק ןכו ,שדקמה תיב לש תונברוקה תדובע ךרוצל ףסכ תומורתל תסחייתמ
.שדקמה תיבב חבזמה לע הפירשל םיצע איבהל

:שדקמה תיבל תוכיישה תופסונ תויובייחתה תוררוג שדקמה תיבל תורושקה תויובייחתהה
ונתמדא ירוכיב תא איבהלו"
.'ה תיבל הנשב הנש ץע לכ ירפ לכ ירוכיבו
,הרותב בותככ ונתמהבו ונינב תורוכב תאו
וניהלא תיבל איבהל וננאצו ונירקב ירוכב תאו
."וניהלא תיבב םיתרשמה םינהכל
.שדקמה תיבל םאיבהל שיש יחהו הדשה ירפמ םיקלח םתואל תורושק הלא תויובייחתה
.ןהכל ןתינה םדאה רוכב ןוידפ תא םג םה םיריכזמ ןאצה תורוכב בגא

תופסותה ילעב תעדל .יווללו ןהכל םינתינה תורשעמהו תומורתה רואיתב הכישממ הנמאה
.ץראל ולע אל םייוולה יכ הלגתנ לבבמ םילועה דקפמב .םייוולל ןתינש שנוע הנמאב זומר
דעוימ היהש ,ןושארה רשעמה תאו ,ארזע םתוא סנק ,הלוגה ייח תא םפידעה לע שנועכ
:הנמאב רבדה עיפומ ךכו .םינהוכל ריבעה ,םהל
".םייוולה רשעב םייוולה םע ןרהא ןב ןהכה היהו"
.םמוקמב הז רשעמ לבקל אבה אוה ןהכהו ,םדבל םייוולה קלח דוע היהי אל םייוולה רשעמ