ארקמב רופיסה תונמוא

ןייטיוג בד המלש

- ך ש מ ה -

אלא ,תורשע אל ך"נתה לש םיירופיסה םיקלחב ,םדוקה קרפב ראבתנש יפכ ,אוצמל שי םא
.וללכב יכ"נתה רופיסה לש יפואה תא הרצק הריקסב ראתל השקי ירה ,תויתורפס תודיחי תואמ
לש םינושה םיגוסה תא ריכהל אוה ך"נתב רופיסה תכאלמ רקחמ לש ירקיעה דיקפתה ןכאו
יפ לע ףא .ומצע ינפב רופיסו רופיס לכ לש תויטרפה תולוגסה תא הז ךותבו ,םדוחייב רופיסה
.הזה קרפב דומעל םיצור ונא םהילעו םבורל וא ך"נתה ירופיס לכל םיפתושמ םידחא םיוק שי ןכ

,"הנמאנ-האש"ה יסרפה סופאל וא ,סורימוה ירפסל ,ינוויה סופאל י"כנתה רופיסה תא הוושנשכ .1
וא לקשמ ןאכ ןיא לכ םדוק .יארקמה ןונגסה לש תוטשפה דימ תטלוב ,יסודרפ לש םיכלמה רפס
תישארב רפסב םג אוצמל םנמא שקב ,יארקמה לקשמה לש בושחה רקוחה ,סרוויס .זורח
ןאכ שיש אוה וירבדמ לבק עדמהש המ לכ ךא ,םיעובק םילקשמ םירחא םיירופיס םיקלחבו
לגתסהשמ ןכותל רתוי לגתסמו דאמ ישפח אוה סומתירה ךא ,םירבדה תאצרהב עודי סומתיר
.וילא ןכותה

ויתוריקח תואצותש ,סוארק לואפ ינואגה ידוהיה רקוחה םג ,בר למע רחאל ,עיגה הנקסמ התואל
סורמוה תרישב שיש יפכ ,עובק לקשמ ,ומסרפתנ אל ןיידע תיארקמה הקירטימה חטשב תובחרנה
תראפת ייוניכ ,ןושלב לוסלס םש םיאצומ ונא ןכ לע .רותיי-ייולמ הברה תסנכה ךירצמ ,יסודרפ וא
"המאנ-האש"ב השיא רכזית יכ .םירפסה יקלח לכב רתוי וא תוחפ תועיבקב םירזוחה יאול יראתו
רבג ."ףסכ הירבא רשא" וא "הנבלה ינפ הינפ רשא" :ופיסוי אלש טעמכ רייוצי אל ,יסודרפ לש
םייוניכ םיאב ןיאש דבלב אל ך"נתב .סורימוהב ,עודיכ ,ןכו ;ב"ויכו "יראה בל ובל רשא" הנוכי
המכ דע אלא ףונה לש רואית וא םישיאה לש שובלה וא ףוגה רואית ןתינ אל ללכבש אלא ,הלאכ
השעמל בושח הז רבדש ינפמ ,ריעש אוהש רפוסמ ושע לע ,השעמה םצע םודיקל ךירצ אוהש
.םיחאה תאנקל םרג הז שובלש ינפמ ,םיספ תנותכ שבל ףסויש םידמול ונא .הקבר לש המרעה
לע וליאו .הינפ לע ראותה-תפי לחר תא בקעי רכיב הז רובעבש םושמ רכזנ תוכר האל יניעש
לאקזחי 'ס ,היעשי רפסב תונוש תוקספמ ,זמר םוש ןיא ,לשמל ,וניבא םהרבא לש ושובלו והארמ
אבוה אל ןדע ןג לש רופיסב .ןדעה ןג לש םיטרופמ םירואית לארשיב ויהש קיסהל שי םילהת 'סו
.ותשאו םדאה ןולשכ רואיבל ךירצש המ אלא

היפרגויבב הנה יכ ,"הטשפהל הייטנ" ,"תימש הנוכת" הלא לכב תוארל ןייעמה רהמי אנ לא
,וינפ הארמ ,ופוג הנבמ ,םדאה לש ותוינוציח רואית אוה עובק קלח רתויב הקיתעה תיברעה
וניתובא םגש םיחיכומ םיאיבנה לש םירמאמ המכו םירישה ריש 'סו ,'וכו ,ותקרסת ,ושובלמ
םיברעה ירופיסב ומכ ,י"כנתה רופיסב הלאה םירואיתה רדעה .שובלה לעו ףוגה לע םתעד ונתנ
זכורמ ןאכ לכה ,הזה רופיסה תכאלמ יקוחמ אוה (ברע-לא םאיא) םהיתומחלמ לע םימודקה
רופיסה לש יטמרדה ויפואב הרושק וז הנוכת .טמשנ ופוגל ךירצ וניאש המו ,השעמה םצעב
.םירואיתב הבחרה תלבוס הניא המרדה תוהמ ירהש ,(4 ,ןלהל 'ע) יארקמה

ךותמ וילאמ הלוע אלא ,תושרופמ םילמב ןתינ אל םילעופה םישיאה לש םתוימינפ רואית םג
ותוא םיאור ונאשכ לבא ,"םיחרוא סינכמ" לש ראופמ ראות ןתינ אל םהרבאל .רופיסה תוחתפתה
הדועס םהל ןיכמו חרוא ירבוע תארקל ץר אוהשכ ,םויה םוחכ םיחרואל הפצמו להא חתפ בשוי
יואר אוהש םיניבמ ונא ירה - ונימכח ירבדכ ,"הברה השועו טעמ רמוא" - היטרפו היקודקד לכל
הדימ םיריכמ ונא ךא ,תושרופמ םילמב עצב בהוא ארקנ וניא ןבל ,"םיחרוא סינכמ" חבשה יוניכל
קשתו") תינמחר םא רגה .ותוחא ידי לע םידימצה תא האור אוהש עגרב רזעילא לא ץר אוהשכ וז
המצע תא החכשש רורב התלועפ יפל .האמצ התייה איה םג יכ ,רמאנ אל הנווכב ; ("רענה תא
לאעמשיו רגה השעמ ותואב ןוגכ ,תובשחמה תושרפתמ דאמ תוקוחר םיתעל קר .הינבל התגאדמ
ןונגסמ הקוחר "הבשח" תטשפומה הלמה יכ ,"הרמא") "דליה תומב הארא לא הרמא יכ"
תרזעל שח םיהולאש ,ונדמלל אב רופיסהש ןוויכ ,םאה בלב שחרתמש המ הלגנ ןאכ .(ירופיסה
,רופיסה םודיק םשל אלש ,תמיוסמ הרטמ םשל אלש ,שואיהו םירוסיה תאס האלמתמשמ ,םדאה
-"הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו" ,תועירכמו תולודג תועשב םג ,םישנאה בלב המ םישרפמ ןיא
רעצ ,השענה לע הטרח ,חאה ינפמ דחפ :בקעי לש תושגרהה יולגל םוקמ ןאכ היה אל םאה
רשפא קר ,שרופ אל הלא לכמ רבד םוש ךא ?הקוחר ץראב ויתודיתעל תוששח ,הדירפה
רתוימ ,('י ,ח"כ תישארבל י"שר ןייע) ונימכח ואר רבכש יפכ ,ןושארה ויצחש ,טושפה טפשמהש
."הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו" :הלא לכמ והשמל זמור ,םצעב

?י"כנתה רופיסה תא תנייצמה תאזה תוטשפה תביס יהמ :לאשנו דימ בכעתנש יאדכ .2
,םילמע םישנא יכרצל ובתכנ ך"נתה ירופיס .תיתורבח איה הנושארה הביסהש ,יל הארנ
תורתומ םיבהוא םניא ךכ ,םייחב תורתומ םיעדוי םניא הלאש םשכ ,המדאה ידבוע םירכיאו םיעור
רופיס ירבדל ןיזאהל יאנפ ול שי םהבש ,םימשג ימי וא ,םיגחו תותבש ונתינ רכיאל ,חור יניינעב
םישדחו תועובש םילבמה ,"המאנ-האש" רפסבש םיריבאה לש הביבסה תאז ןיא ,הרות ירבדלו
תועש תא ראפיש ררושמל םיכירצ הלא םיליצא .('ד ,'א רתסא תלגמ הוושה) תוגיגחו תואתשמב
םיברעה ,םיסרפה לצא .םנונגסב םייתונמאו םילסלוסמו םיכורא םירופיסב תובורמה הלטבה
תינוריעה הרבחב החתפתה ךכל המודבו םייוסמ דמעמ םיררושמה ויה ,םימודקה םינויהו
,"הלילו הליל ףלא" יפסואב רכינ םתלועפ דה רשא ,םייעוצקמ םירופיס ירפסמ לש תכ תימילסומה
ך"נתה לש תירבעב ןיאש דע ,הקוחר ךכ לכ תאזה העפותה התייה תילארשיה הרבחה ןמ ךא
םשכ ,רופיס ול םיארוק ונאש יתורפס גוסל וא ,ררושמ םשב םויה םינייצמ ונאש גשומל הלמ וליפא
עישומ יהיו םק םיהולא חור וילע התייהש ימ אלא ,עובק דסומ ןוטלשה היה אל םיטפושה ימיבש
לואש .רפסו םק ,ותרובגו 'ה השעמ תא הארש ימ אלא ,םירפסמ לש תכ לע ונעמש אל ךכ ,ומעל
ופילחה םה .םירופיסה ירבחמ תא ונל ראתל םיכירצ ונא וז ךרדב ;ברחב זחאו השרחמה תא שטנ
םיאור ונא ,הימרי לצא לשמל ,רתוי תורחואמ תופוקתב .טעב תאה תא העשה יכרוצל קר יאדוובו
רוביחה תכאלמש ,יאדו אל ךא ,תורשפאה רדגב רבדה .םיאיבנהו םינהוכה די לע םימכחה דמעמ
.םהינודא לש םימיה ירבד תכירעב ,הארנכ ,וקסע םיכלמה תורצחב םידיקפה םג .םדיב זא התייה
ירבעה רופיסה לש ,ירוקמה ןונגסה ,חסונה .רתוי תרחואמ תוחתפתה לש הפוקתב הז לכ ךא
.השעמה-שיא ידי לע יעוצקמ -אלה , ינומלאה רפסמה י"ע עבקנ

,םינוש םיגוס םייוצמ קפס ילב .םירופיסה יגוס רקחל םג דאמ הבושח ,הנוכנ איה םא ,וז הרכה
םניא הלא םיגוס םלואו .םהינימו םיגוסה תא רוקחל ונידיקפת ינושארמ ,ליעל יתרמאש יפכו
םידחוימ םידמעמ ילעבו עוצקמ ילעב ויה אלש ינפמ ,טלחומו רורב ןפואב הזמ הז םילדבנו םיעובק
ררושמה ראדניפמ הנוש יתרבח סופיט ווה םיירימוהה םירישה לש םידיגמה .דחאו דחא לכל
התייה תילארשיה הרבחה .ןוירוטסיהה סדידיקות וא הידימוקה רבחמ סנפוטסירא וא ירילה
תוגיוסמ ןניא ןהש אלא ,תויתורפסה תורוצה ויה תורישעו תונווגמ ןכ יפ לע ףא .תוחפ תנווגמ
.תינוויה תורפסב ומכ תורדגומו

.םלוכל טעמכ תפתושמה תירסומה -תיתדה המגמה אוה ך"נתה ירופיס תוטשפל ינש םרוג
תראפתל םוקמ ןאכ ןיא ךכיפל .דמללו םיכחהל אלא , תונהל ללכ ךרד םיאב םניא הלא םירופיס
הפיאשה אקודש ך"נתה ירחאלש ריש ירבדמ םיליגר ונא םנמא .םילוסלסלו םיטושיקל ,הצילמה
םירזוחה םירחואמה םימוד ןיא ךא .תוכיראו תונרבד ידיל האיבמ ("תיטקדידה" הנווכה) דמלל
םיללכ םידמלמ םניאש ,הלאה םיתמדקה םירפסמל ,השוריב םהל ואבש ,תומכסומ תועד לע
.םהיתובאלו םהל עריאש המ תא ,עמושה תלעותל ,רשבל םיצור אלא םיטשפומ

ינפב רבד אוה רופיסו רופיס לכ ,דדובה רופיסה איה תיתורפסה הדיחיהש ,םדוקה קרפב ונרכה .3
.וירחאלש המלו וינפלמש המל רושק אוה ןכ יפ לע ףא .ימצע ךרע לעבו ומצע ךותמ ןבומ ,ומצע
תרשרשב תחא הילוח אלא וניא (ד"כ תישארב) לאותב תב הקברו םהרבא דבע רזעילא לע קרפה
דצמ םירורבו רופיסה דצמ םיפי ,םינבומ םה קרפה לש םיטרפה לכ ךא .תובאה ישעמ לש הכוראה
ונב תא אישהל קקותשמ ןקז באש ,ןבומ .רתוי בכרומ רופיס לש קלחכ םעדנ אל םא םג ,ןויערה
.(יתד קומינ םג ףסונ ןאכש אלא ,םויה דע יברעה גהנמכ) ותחפשמ תונבמ השיאב אקוד הצורו
דמחנ וק .הלכ ול שקבל ךלי ומצע ןבהש ,סומינה יפל הז ןיא אלה ,ודבע תא חלוש אוהש ןבומ
יפ תא תלאוש החפשמהש ,דמחנ .הישעמב םג אלא דבלב הפוגב אל תנחבנ הלכהש ,אוה
גוויזהש הבורע ךודישה ידעצ לכ תא םיהולאה הכיז הבש האילפמה החלצהה ,לכה לעו ,הרענה
תודלות םע רשקה ילבו לאותבו ןבל ,הקבר ,רזעילא ,קחצי ,םהרבא תומשה ילב םג ,הפי הלעי
קרפ אוהשו הבחר תרגסמ ול שיש וישכע .ומצע ינפב רבדכ האנו םלש רופיסה היה המואה תובא
.ןכש לכ אל ,המואה תובא תודלותב עירכמ

יפ לע ףא ?הומכ המואה תודלותב הרועמו הקובד השרפ שי םולכ .(ב"כ תישארב) קחצי תדיקע
תוריסמ יהמ ,םדאל ןויסנ אוה המ הנממ םידמול ונייה ,המצע ינפב השרפה תא ונארק וליא ,ןכ
תודיחי ללכ ךרד םיווהמ םינטנטקו םינטק םירופיס וליפאו .'וכו דלי תומימת יהמ ,ארובל שפנ
םה (ד"ל - ט"כ ,ה"כ תישארב) םישדע דיזנ דעב הרוכבה תריכמ לע םיקוספה תשש .תויאמצע
םה םמצע ינפב םג ךא ,ןבל - ושע - בקעי לש הלודגה היגולירטב דרפי לב ינגרוא קלח קפס ילב
הממ הנהנה ,הרקמב םייולת וייחש ,דייצה תא םיאור ונא .המלש תיגולויצוס הנומת םיטילבמ
,קחרמל הפוצה ,וירבד תא לכלכמה םילהאה בשוי ותמועלו ,דיתעה לע בושחל ילב ול ןמדזמש
תורתומ ןיא ןושלבו ןונגסבש םשכ :רבד לש וללכ .לשיבו רצקו ,ערזש - ןיכהש הממ לכואה
,ןיינעל ןיינעמ רבעמ וא הנכה וא רואבל קר םיאבה םירופיס ןיא טעמכ .ומצע השעמב ךכ ,םייולמו
.ומצע תא אשונ יח אוה רופיס לכ אלא

תמרוג (יכ"נתה רופיסה לש ורוציק) ,ךרעב הנטק איה ך"נתב תיתורפסה הדיחיהש וז הדבוע
ףיקמה דחוימ חור-ךלהו רורב ףוסו הרורב הלחתה ול שי רופיס לכ ,רמולכ .ריהבו דיחא אוהש
,הטושפ הנניאש המגוד חקנ ,וירחא אוביש רופיס לא בורל ריבעמו רשקמ אוה הז םעו .ולוכ תא
.התחמשבו םאה רעצב םיפתתשמ ;יתחפשמ יווה ןושאר קרפ .'א לאומש רפס לש הלחתהה תא
'ד דע 'ב קרפ .תודחוימ הכ תוביסמב דלונש הזה רענה לע יהי המ :הלאשה תררועתמ ףוסב
.ותרימשל דקפומה 'ה ןורא לשו ילע תיב לש םלרוג :ואשונו דחא רופיס אוה 'ט קוספ 'ו דע םצעבו
יזוב ,םיצורפה ילע ינב .קדצה שגר לא הנופ 'ב קרפ .םמצע ינפב םירופיס םה ויקלח תאז לכב
תא--,הז תמועל הז ונא םיאור םיפלחתמ םידמעמ העבראב .ושנעיי אלש רשפא יא ,םישדקה
דגנכ ה"כ -- ב"כ ;א"כ ---ח"י דגנכ ז"י -- ב"י ,'ב קרפ) םיעשרה ילע ינב תאו בוטה דליה לאומש
תבייחמ הדצמ איהש ,םיהולאה שיא לש םימיאה תאובנב רורב ןפואב םייתסמ קרפהו .(ו"כ
ואשונ ,שדוק תדרחו תוידוס לש הארשה --- 'ג קרפב .האובנה המייקתנ דציכ רפסל :ךשמהל
עדויה ,חכופמה ןקזה ןיבו ,הכז המב הנושארב ןיבמ וניאש ,םתה רענה ןיב דוגינה :אוה ירופיסה
תזמרנה לאומש תריחב תא :םימדוקה םיקרפה ינש תא קזחמו רשאמ םויסה .ול חונש הממ רתוי
לע םינבה לע ,ילע תחפשמ לע רבדמ 'ד קרפ םג .'ב קרפב תשרופמה ילע ינב תללק תאו 'א קרפב
ולוכ 'ד קרפ :תרחא הדוקנל קתעוה רבכ ירופיסה ריצה ןכ יפ לע ףא .הז לש ותלכ לע וליפאו ןקזה
לארשי תא דדועמ ןוראה לש ואוב .שדוקה ןורא לרוג יפלכ אלא ,ותחפשמו ילע יפלכ אל רומא
ךורא םואנ ,וגהנמכ אלש ,רפסמה םש הז תא טילבהל ידכ .םיחצנמה לע המיא ליפמו םיחצונמה
קרפהו .ןוראה חקלה לע אלא וינב תומ לע אל הרושבה ןמ תמ ילע .םיתשלפה יפב םירבד ברו
.םיהולאה ןורא חקלנ יכ לארשימ דובכ הלג :םייסמ

תבב וב םיעיפומה םישיאה טועימ ידי לע םג תונתומ י"כנתה רופיסה לש תוריהבהו תודחאה
רופיסה תמיב לע תאז לכב .הימרי תפוקתב וא דיוד ןמזב םילעופה םישיאה םיבורמ המכ .תחא
-בקעי תורוק וא ףסוי השעמכ םילודג םירופיס ,וידחי השלש וא םינש קר בורה לע םיעיפומ
תינוויה המרדב ומכ ,םירבדמו םילעופ םהמ דחא לכבש ,םינטק םידמעמל םיקלחנ ןבל-ושע
,תישארב 'ס לע ושוריפל אובמב ליקנוג ,לשמל) םירקוחה .םישנא השלשמ רתוי אל ,תיסלקה
רבחמ לש תויביטימירפ לש וק הזב ואר (הקיתעה תירבעה תורפסה לע ורפסב ליפמיה דוחיבו
רופיסה תולוגסל בל םישנ םא ךא .תחא תבב "תולעופ תושפנ" רתוי עינהל עדוי וניאש ןומדקה
ולוכ אוה ונכות ,המרדל הברהב המוד אוהש ןיבנ ,רוציקהו ןונגסב תוטשפה ,ליעל ונייצש ירבעה
המיבה .תיטמרד תוריהמב וז ירחא וז תואב הרתההו אישה ,תוכבתסההש םרוג ורוציקו ,הלועפ
םג .רתויב ונתונינעתה תא םיעבותש הלאכ רמולכ ,םיטסינוגאטורפ םישנא הברה תלבוס הנניא
הלוגסה .םישנא לש דאמ םצמוצמ רפסמ אלא תחא תבב ונינפל הגיצמ הניא תינרדומה המרדה
וא :דאמ םצמוצמ רפסמב םישנא דימת םיעיפומש ךכל תמרוג י"כנתה רופיסה לש תיטמרדה
תא השועו הלילעב הבשקהה זוכיר תא רשפאמ דמעמ לכב םיעיפומה םישיאה טועימ :ךפיהל
.ךכ לכ םייטמרד ך"נתה ירופיס

הנוכת ףיסוהל שי י"כנתה רופיסבש השעמה תוטשפו ןונגסה תוטשפ לש תונוכתה יתשל .4
םיאבשכ ,הברה בל םישל םיגהונ ןיא הז רבדל .ירסומה-יתדה דוסיה לש תוטשפה :תישילש
החוכל םיירקיעה םימרוגה דחא ,יתעד יפל ,אוה ךא .שדוקה יבתכבש רופיסה תכאלמ לע ןודל
.רואיב תצק ןועט הז רבד ,אלפומה

."לארשיב םסק אלו בקעיב שחנ אל יכ" - הזמ לודג חבש אצמ אל לארשי תא ללהל אב םעלבשכ
אצויכו ,םיתמה לא השירד ,םיפשכ םיפוטש ויה םימעה לכ םהה םימיב ?םירבדה שוריפ המ
תינוויה היפוסוליפב :הלאה םילבכה ןמ תישונאה חורה הררחתשה םיכרד יתשב .הלאב
תאזכ הסיפת ךא ,שגרבש רבדכ תדה תא סופתל םיליגר ונא םויכ .ילארשיה סומזיאתונומבו
םוקמב דחא לא העבק וז תד ,תיטסיאתונומה תדה לש הנוחצינ תנבהל הנוכנה ךרדה הניא
,םימסוקה לש ךבוסמה עדמה םוקמב תישפוחה האובנה תאו ,םיפלחתמו םינתשמ םילא יובר
תדה .תודתיה-בתכב תוחול םיפלא תואמ ילואו תורשע יפל בטיה םויכ ותוא םיריכמ ונאש
םושמו ,לולצ ,טושפ רתוי הברה רואיב ,םדאה תאו עבטה תא ,םלועה תא הראיב תיטסיאתונומה
תילכשה הלעמה .תולילאהו ףושיכה תמכח לש םיפעוסמה םירואיבה ןמ ןוכנ רתוי הברה ךכ
ןוטלש לע הנוחצנל האיבהש איה לארשי תדב המולגה תילאוטקלטניאה תומדקתהה תאזה
.ותלוזמ ,ך"נתב הלגתמ אוהש יפכ ילארשיה רופיסה תא הבוטל הלפמה םג איה .םילילאה

םייגולותימ םיניינעב ךכ לכ תוברועמ ןה לבא ,דאמ תוקומע םימעפלו תופי תוידוהה תודגאה
וסנכנ ילכ לא ילכמ וקרוהש ירחא קרו ,ירוקמה ןחסונב ןלכעל דאמ השקש ,תולפת תונומאו
ררושמה םג .םישוריפ הברה ילב ןבומ וניא סורימוה וליפא םעט ותואמ .תימלועה תורפסל
.רואיב ילב םוגרתה תא תתל לוכי היה אל יקסבוחינרשט

וליפא .םיישממ םייח רייצמ אוה אלא ,םיאלפנו םימודמ תומלועב ףחרמ וניא י"כנתה רופיסה
ןושארה םדא לש שחנל םירייצה ופיסוה םנחל אל .ןבומו ישונא אוה םיינוימד םיווק וב שיש םוקמב
ןמ ,ונינומדקמ דחא תעד יפל ,םנמא אוה םעלב לש ןותאה יפ .אוה ישונא ןכא יכ ,םדא שאר הוחו
ךרד אלא וניא ולוכ רופיסה לכש םישיגרמ ונכרד יפל ונא ךא ,דחוימ ןפואב לאה םארבש םירבדה
בורה .תושרופמ םילמב רבדתש ילב םג העדוי ותמהבל בורק םדאש ,המהבה שפנ לש רואית
תדרוה וא ףוס םי תעירק ומכ םיסנה ישעמ םגו ,ירמגל עבטה רדגב אוה ך"נתה ירופיס לש לודגה
.תיעבט ךרדב םראבל םימכח המכ ושקב רבכש ,תאזכ תוטשפו תוילאירב םירפוסמ ןמה

קיתעה רופיסהו ידוהה רופיסה תא ךסכסמו לפרעמ םירתסנה תוחוכהו םידשהו םילאה יוביר
רופיס אוה ,ליעל רבסוהש יפכ ,ולוכ ך"נתהש ךכל לכ םדוק תמרוג לארשי לש לאה תודחא .ללכב
הוושמ איה ךכל ףסונו ,םירופיסה לכל תפתושמ תחא תרגסמ ,אופא ,תנתונ וז תודחא .דחא לודג
ישיא םילעופ ול דוגנב וא ול םיאתמבש ,עובק הדימ הנק ,סותיא ,ןתיא עצמ רופיסו רופיס לכל
,רופיסה תמיב לע תועיפומה תולעופה תויומדה תחא אוה לאה םג .םינודנ םה ויפלשו רופיסה
ךפהנ ומצע אוה ירה ,תונתשמ ויתודימ יכ םא ,םיהולאה ותוא דימת אוה םירופיסה לכבש ןויכ ךא
ןיא ,םיישונא עודי ןבומבו םיירסומ םה ויקומינש ןוויכמו ,םירופיסה םירושק ובש עצמו המיב ןיעמל
.ותוטשפמו רופיסה לש תושממה ןמ םולכ תלטונ לאה תעפוה

המ תא י"כנתה רופיסה לש תידוסי הנוכתכ אופא ונרכה הלילעה תודחאו הרוצה תוטשפ דבלמ
רופיסל התויש רשא איה וז הנורחא הנוכת .םלועה תפקשה לש תוריהבו תוטשפ :אורקל רשפאש
.יללכה ישונאה ויפוא תא ך"נתה

:התונכל לכונש ,תרחא הדימ ידי לע דוע שגדומ יארקמה רופיסה לש יללכה ישונאה יפואה .5
.םיילארשיה העורהו רכיאה לא ,עודי דמעמ לא הנופ י"כנתה רופיסה םג ,ןבומ , תוידמעמ-לאה
םיאצמנ םילמע םישנאו ,םהייח ןכות רקיע התייה הדובעהש םישנא ,םילמע םישנא ויה הלא ךא
םירחא םייסלק םימע וסניכ ןהבש תולודגה תוריציה םלואו .םלוע לש ובושי בור םהו ץראה לכב
יגוחמ ,םימצמוצמו םימיוסמ תודמעממ ,ליעל רבכ ונזמרש יפכ האצי םינומדקה םהיתורוק תא
הלטבה ימי תאו , המחלמה התייה הלאה םיתחה לש םתויח ריוא .םיכלמה תורצחמ וא םיריבאה
םילאידיאהו וז תוקסעתה .תואתשמב וא המחלמ יקחשמב םילבמ ויה התרבחל המחלמ ןיב
םע ,ןהה תוריציה ולכי אל ןכ לעו ,םדא-ינב לש ןטק טועימ לש םקלח קר םלועל םה הב םירושקה
םירופיס הברה שי םינושאר םיאיבנ ירפסב םג .ך"נתה ומכ םימעה רפסל תויהל ,יטויפה ןכרע לכ
תולועפ אלא ,ןובאיתל תומחלמ ,לוכיבכ ,ןמשל תומחלמ ויה אל הלא תומחלמ ךא ,תומחלמ לע
,תורתומ יבהוא םירש יגוחו םיכלמ תורצח ויה לארשיב םג .המלש המוא לש תוינויח תויחרכה
הדיספה אל םלועלו ,וירוענב העור היה דיוד ,ךלמל חשמנש רחאל םג רקבה רחא ךלה לואש ךא
עודיה ך"נתה קלח םיליהת 'ס םע דחי אוהש ,תישארב 'סו .יממעה המתוח תא לארשיב הכולמה
ךתשא ,ךל בוטו ךירשא ,לכאת יכ ךיפכ עיגי" ,םדא אוה רשאב םדאה לא ולוכ הנופ ,םלועב רתויב
לכו םדא לכש רבד והז ,החפשמה רשואו הדובעה תכרב ,"..םיתיז יליתשכ ךינב ...הירופ ןפגכ
.תישארב 'ס ירופיס ןכ םג םיבבוס הלאה םיריצה ינש לעו הל ףואשלו וגישהל םייושע ןושלו המוא
ןדעה ןג רופיסב אל רבודי דבועה םדאה לרוג לעו .החפשמ תודלות םיווהמ םלוכ תובאה ישעמ
עיגי תאו (יתוצמאתה ,יתונעתה ,רמולכ) יינע תא" .בקעי השעמב ,הריתי השגדהבו ,אלא ,דבלב
היגולירטה לכל חתפמהו אישה םה הלא םילמ .(ב"מ ,א"ל תישארב) "שמא חכויו םיהולא האר יפכ
רואל ,תירוטסיהה םתרגסמב תישארב 'ס ירופיס תא םויכ ןיבהל ונדמל םנמא .ןבל-ושע-בקעי לש
קוידב םיליבקמ רגהו - הרש - םהרבא יסחי .הוושמה היגולונתאה רואלו קיתעה חרזמה תריקח
;(יזונ) ךוכרכ תוחולמ ונל עדונ הריכמ ךרדב הרוכבה-תוכז לע רותיו ;יפרומח קוחב דחא ףיעסל
םלועב םויה םייק אוהש ,םובי לש דחוימ רדס דוסי לע רבתסמ (ח"ל תישארב) הדוהיו רמת השעמ
ויבא תא אל לבא ,ויחא תא םוביה תווצמב הכזמה ,ירבעה קוחב לבקתנ אלשו תוחדנ תוניפב קר
ןמזה-יאנת תרכה ןיא ,ןכ יפ לע ףאו .(ט - ה ,ה"כ םירבד) םירכז םינב חינהל ילב תמש םדא לש
םאה למס הראשנ רגה .וילע הפיסומ איהש רשפאו .יחצנה וכרעמ תערוג י"כנתה רופיסה לש
םה םישדע-דיזנ השעמבש בקעיו ושע .תיאנקה תרבגה למס - רופיס ותואבש הרשו תינמחרה
האדוהה ידי לע רבגה תוצירע תלבגה ,רמתו הדוהי השעמ לש חקלהו ,םייללכ םיישונא םיסופיט
.הנש םיפלא תעברא ינפל ומכ םויכ ונל הצוחנ ,השיאה תקדצב

ללוהמה הקיטיתסאה רקוחו רפוסה ,גניסל םירפא דלוהטוג המיד דאמ המסרופמ האוושהב .6
ושגרי םיה ינפ :רעוס םיל ,ןואוקואל לספב התלגתהש יפכ ,תינוויה תונמואה תא ,18 -ה האמבש
םירופיסה .ך"נתב רופיסה תונמוא לע ךפיהה רומאל ינוצר .םלוע טקש שי םהל תחתמ ךא ,ושעריו
תוקפאתהה תודימ .םיגלבומו םידודמ םמצעב םה ךא ,דאמ םיקומעו םיקזח תושגר םילעמ הלאה
ילעב ,הרואכל ,ויה םינומדקה וניתובא ,יכ"נתה רופיסה לש רתויב תוטלובה תודימה ןה טקשהו
תא אצומ התא ,םירחא םירישבו ,בקעי תכרבב ,םיליהת ירומזמב ,םיאיבנה ירבדב ,םיזע םירצי
,שואיהו הנומאה ,הרובגה ,לבאה ,האנשה ,הבהאה ,המקנה תושגרל רתויב םיפירחה םייוטיבה
, הרוצה ךא ,שפנה תא ריעסהל לולע רופיסה ןכות םצע .קפאתמ יכ"נתה רפסמה וליאו .ב"ויכו
ןכ םג אצמנ רופיסה ןיבו הרישה ןיב הז אילפמ קוליח ,תחכופמו הטקש איה ,הז ןכות רסמנ הבש
.הקיתעה תיברעה תורפסב

תדיקע .םירחואמה םהידוביעו םהייוקיחל ארקמה ירופיס תא םיוושמשכ רתויב טלוב הז לדבה
תרישב "הדיקע" ארקנה תודלבה גוסבו םישרדמב םיארוקשכ .שפנו בל רבוש אשונ איה קחצי
יכ"נתה רפסמה .הז אשונ עינהל לכוי םיטנמיטנס תוכפתשה לש הדימ וזיאל םיאור ,םיניבה-ימי
חיכומ הז םלוס ."קחצי תא תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא" :הלאה תודוסיה ןמ םלעתמ וניא
ןפואב רמאנ םיימעפ .הז קוספל םסרופמה םשוריפב ל"ז ונימכח תוארל וביטיהש יפכ ,והשמ
וניאש ,ומותל ךלוה ןבהו הדרח אלמ באה ךא ,וידחי וכלי ךולה ,ןכ ."וידחי םהינש וכליו" שגדומ
ול אבינ רבכ דליה בל ןאכ "?הלועל השה היאו םיצעהו שאה הנה" .שקבתמ אוה המל עדוי
כ"חאו דליה םות ,םיהולאל הרומגה ותמלשה ושואיי ,באה תגאד .זמרב רמאנ לכה ךא ,תודרח
אל .שרופמב םירומא םניא ךא ,השעמה םצע ךותב ומלגנ הלא לכ ,תחתפתמו תכלוהה ותדרח
םדאה תוימינפ רואיתבו ללכב םירואיתב ןכסח ,ליעל ונרמאש יפכ ,אוה יכ"נתה רפסמהש קר
תובוגתו תופירח תוילעפה לש ןווכב ולש השעמה תא דבעמ וניא םג אוה אלא ,טרפב ויתושגרהו
הפוקתב הרבחתנ איה ךא .דאמ השודג הדימב תאז השוע רתסא תליגמ קר .תויעצמא יתלב
.רכנ תמדא לעו תרחואמ

רמולכ .ינימה יוריגה לש רדעהה הלש תועינצה איה יכ"נתה רופיסה לש תוקפאתהה תדיממ .7
ילעב םירופיסב אקוד רכינ הז רבד .ינימה ןוימדה תא קיסעהל וא תינימ תונרקס קפסל הנווכה ןיא
דה ,תיטוריא הקיטסילבמל רמוח שרדמב רבכ שמשמ רפיטופ תשאו ףסוי השעמ .יטוריא אשונ
םשה אוה "אכילזו ףסוי" .םהלשמ ךפונ םיפיסומה ,תימלסומה תרוסמבו ןארוקב רכינ שרדמה
וספת תויפוריא תויורפסב םג ,תיסרפה תורפסב ,דאמ תומסרופמ ןהיניב ,תוסנמור רפסמ לש
'ס ןיא רפיטופ תשא לש תוינפוגה היתונוכת לע !רוקמב אנ ןייענ ךא .הז אשונ תובהלתהב
עודמ ראבמה ,אוה השעמה ףוגמ יכ ריכזמ אוה ףסוי לש ויפוי תא קר , םולכ אלו רמוא תישארב
רתויב יואר הז רוציקו ,ץרמנ רוציקב ןיינעה לכ לע רבוע רפסמה .הילא היניע רפיטופ תשא האשנ
דאמ םינדועמו ,םיכוראו םיטרופמ םידמעמ הברה םיאצומ ונא ףסוי השעמב יכ .בל -תמושתל
.רופיסה לש הקינכטב

תושגר לש הריבכה תוטשפה תא דוע םיספות ונא ןיאש ינפמ ונילע השק ויתונב יתשו טול השעמ
תא ריחמ לכב הנוק השיאהש ונדמלל הצור ,הדוהיו רמת השעמ ומכ ,הז השעמ .ןומדקה םדאה
אל ,רבגה ,אוה יכ ,ןיי ןהיבא תא תוקשהל תוכירצ טול תונב , תוהמאל תוכזה :תיעבטה התוכז
םודס תכפהמ םעש ,המדנ ,תונבל ומכ ול םגש יפ לע ףא ,םילבוקמה םיסומינה לע רבוע היה
לכ ךרדכ ויתונב לא אובי רשא שיא דוע ןיאו לובמה רודב ומכ והובו והותל רזוח םלועה הרומעו
תוסכמ ןניא ןה םג רמת ומכו ,םייקה קוחה תרפה ינפמ םג תועתרנ ןה ןיא וז הנכס תמועל .ץראה
הריעצה ןב ל"זח רבכ ושריפש, יפכ ,באה ןמ ,באמ :רמולכ ,באומ ארקנ הריכבה ןב .ןהישעמ לע
דצמ וידוד לא רמולכ ,"וימע לא ףסאיו" הצילמה הושה) .באה תחפשמ ןב ,רמולכ ימע ןב ארקנ
יאדמ רתוי וכשמנשו בותכה ןושל לע םתעד ונתנ אלש םיינרדומ םירקוח .(ותחפשמ ינב לא ,באה
לש םינכשה םימעה ינש לש םאצומ לע תינימ הריטס הזב ואר וננמז לע ינימה ןוימדה ירחא
ינומע אובי אל" :קוחב רסח היה אל קפס ילב ירה ,ך"נתה ןמזב רופיסה תא וספת ךכ ול ,לארשי
ןושלב זמרנ ,טשפה ,יתימאה שוריפה םלואו .םירזממ ינב ולא יכ :קומינה "'ה להקב יבאומו
.ונימכח םג והוניבה ךכו רופיסה תרטמ איה תאז ."ערז וניבאמ היחנו" :רמאנ םיימעפ .בותכה
םעש םשכ ,םמצע ןומעבו באומב םג קפס ילב ץופנ היה הז רופיסש ,ליקנוג ןמרה רעשמ הפיו
הנווכב ,חרז תאו ץרפ תא ,טבשה תובא ינש תא הדלי איהש רמת ומא לע רפסלמ שוב אל הדוהי
.קוחה לע הריבעב ךא ,הרוהט

ונממ אצוה ך"נתה תשודק תמחמש החנהב יכ"נתה רופסבש תינימה תוקפאתהה תא ראבל ןיא
,תינשו ,הלאכ םינוקית לש םינמיס םירופיסב ללכ ךרד תוארל ןיא ,לכ תישאר .םיאתמ וניאש המ
ריש 'ס לש חורה תא .תטלבומו החמש תוינימ וב שיש , םירישה ריש רפס ך"נתב לבומל ,שי
רבדכ עבט ייחו הבהא ייחב תולכתסה --רמולכ ,תילוקוב תונשגרכ ןייצל רשפא םירישה
,םירישה ריש 'סל הליבקמ העפות ך"נתה ירופס לכב ונל ןיא .וילאמ ןותנ רבדכ אל ,לאידיאבש
אקוד םירפס וא רפס ונל ודבאש רשפא םנמאו , רופיסל הריש ןיב קוליחה לע םידמוע ונא בוש ךא
םג אלא ,םיעגיימהו םיכוראה םימואנב דבלב אל רכינ הז ,זונגו רחואמ אוה תידוהי רפס ,הז גוסמ
יסאלקה ןונגסה השרמשמ בחר רתוי הברה ךא ,עונצ םנמא ,םוקמ ינימה ןיינעל ןתונ אוהש הזב
.ך"נתה ירופיסבש

םדאה לש היגולוכיספה תא םלה רופיסה לוביתל יעצמאכ ינימה יוריגב שומישה-יאש ענמנה ןמ אל
לובינ ,ןימ יסחיב הרתיה תוקסעתהה .וקשמל רוסמה המדא דבוע שיא ללכ ךרדב היהש ,יארקמה
,יטסיניליהה םלועב החתפתהש יפכ ,תינוריע תוברת לש תותואמ םה ,הזמ תונדעתהו הזמ הפ
,"ודגנכ רזע" רמולכ ,"תלכשמ" השיאב רקיעב הצר ילארשיה רכיאה .ינרדומהו ימלסיאה ,יאמורה
האשנ השיאש ,םירקמ לע ןבומכ עדי אוה .בצמ לכב הילע ךומסל לכויש ,וקשמ תא להנל עדתש
,רחא שיא תשא ותיב לא איבה תלוכי לעב שיאש וא ;ראות הפי דבע לא וליפאו ,רז שיא לא היניע
גהונהש ,ןימ יסחי ורשקתנ ,תוריעצו םיריעצ הברה וב ויחש ,לודג תיבבש וא ;הב קשח םא
דיוד לע ,(ליעל ןייע) רפיטופ תשאו ףסוי לע רפוסמה אקוד הארמש יפכ ךא ,םתוא הניג לבוקמה
תנתינ רפסמה לש ובל תמושת ,(ג"י ,ב לאומש) רמתו ןונמא לעו (א"י ,ב לאשש) עבש תבו
הנבומ וליבשב איה םתואיצמש ,ןימה ירשק םצעל אלו ,תוירסומהו תוירוביצה יאולה -תוביסמל
.רתויב ותוא תניינעמ הניא ךא ,הילאמ
ודמע רבכש יכ"נתה רופיסה לש הנוכת התואב םג ריכהל שי תוקפאתהה תדימ תא ,הנורחאלו .8
רדעהל יתנוכ ,(והשלכ זמרב ןאכ קפתסא ןכ לעו) רובידה תא םימכחה הב וכיראהשו ןמזמ הילע
ללכ ךרדב ןיא ,ליעל שגדוהש יפכ .ולש תויביטקייבואל ,םידדצה ינש יפלכ קדצל , םינפ-אושמ
םידדצ המכ שי הער תושעל רכמתמה באחאב וליפא ,רומג קידצ וא רומג עשר יכ"נתה רופיסב
רמא רבכ .המצע ךותמ הקדצומו הנבומ העפות אלא ,עשר לש סופיט ללכ וניא ושע םג ,םיבוט
הזיאמ עובקל השקש ,םיכלמו לאומש ירפסל עגונב רתויב םילודגה םישדחה םינוירוטסיהה דחא
,רמאל רשפא וב אצויכ ,תרכינ תויתגלפמ ןיא וליאכ םמצע םירופיסב יכ ,םירבחמה ואצי םיגוח
תדימ לע םיינרדומה םירקוחה והמת רבכו ,ןומדקה יברעה רופיסל עגונב םג ,העודי הדימב
רפסמל .ויביוא םידוהיה תא דמחומ לש םיקיתעה םיפרגויבה ןמ םידחא וראית הב תמאהו הדהאה
שיש ,איה ותלעמ .לכשה רסומ דמלל איה ותרטמ ,תמיוסמ הדימע ,ליעל ונרמאש יפכ ,שי יכ"נתה
ןתוא עקשמ אלא ,תושגרהה תא ללכב ראתמ ונניא אוהש םשכ ךא .העובק םלוע-תפקשה ול
.וילאמ ויתונקסמ תא איצוי ארוקהו ,רפסמ אלא ,הנגמ וא חבשמ וניא אוה ךכ ,השעמה ךותב

תונשגרל דוגינב ךכ לכ םיטלובה ,ןומדקה יברעהו יארקמה רופיסבש תויתדבועהו תויביטקיבואה
חמצ רופיסהש הדבועב ילוא ןרוקמ ,םימעה ינש לש ריש ירבדבש תזרפומה המזגההו הרתיה
-ןידה ךותמ רמולכ ,(א"כ - ח"י ,ג לאקזחי) "הרהזהה"ו (ז"י ,'ד ,א לאומש) "הרושבה" ךותמ
ובורב אוה ןומדקה יברעה רופיסה) םימעו םיטבש ,תוחפשמ יסחיב םימד תוערואמ לע ןובשחו
דכנש ,לשמל עדוי ךניא םא ,הלא םיסחיב ירמגל םייולת םדא לכ ייח ,יטבשה ןוגראב ,(הז גוסמ
יטרפב יקב ךניאו ,רחא טבשמ שיא לומתא גרה ,ותואיצמ לע ללכ תעמש אל ילואש ,ךדוד ןב
תיתדבוע היצמרופניא לש םומיסכמ .ךכל ןכומ היהתש ילב ,םויה ףקתותש רשפא ,הרקמה
אוה - ךב תעגופו הרמ איה ולו - םימיה תורוק לעו םיטבשהו תוחפשמה יסחי לע תיביטקייבואו
,םידדונל םידחוימ םניא םדה תלואגו יטבש ןוגראש ,דימת רוכזל שיו) ,שפנה םויקל ינויח אופא
טבשה תורובגב וא ומצע תולילעב תוראפתה ,(וניתובא ומכ םייאלקח םימע לצא םג ואצמנ אלא
-ג"כ ,'ד תישארב ,ךמל) םירבעו םיברע לש הרישב םייוצמ םהש יפכ - ותצמשה וא ביואל געלו
לע םירופיסה ,הרהזההו הרושבה וליאו .הירחאלו המחלמה ינפל בצמה תא םימלוה ויה ,(ד"כ
םושמ םהב היה זא קר יכ ,םיקיודמו םייתדבוע תויהל םיכירצ ויה ,םיטבשה יסחי לעו הרקש המ
.תושפנ חוקיפו תלעות

,ןועטל םג רשפא ,הדימה לע רתי תיטסילנויצר איה ילוא יכ ,וז הרבסהמ רתויב החונ יתעד ןיא
המכמ קיסהל שיש יפכ ,םירבעהו םיברעה ,םימעה ינש לצא דאמ חתופמ היה קדצה שוחש
תאו תויביטקיבואה תא הז םרוגל סחיל השק ךא .המודקה תיברעה תורפסבו ך"נתב םירופיס
רוכזל שי הז דגנכ ךא .ורדעיהב - טלוב הדימהו קדצה שוח הרישב ירהש ,רופיסב טקשה
היה הדיקפת ,הלימה לש ירוקמהו בחרה ןבומב "האובנ"ב הרושק הרקיעמ התייה הרישהש
,םוקמ לכמ .יאבה ירבדבו רתי תפשב קוזיח הכירצ התייה ןכ לעו ,תיגאמ ,תינומיד הלועפ לועפל
.ינשרד תורמואה תועפות ןה יארקמה רופיסבש תויביטקייבואהו תויתדבועה


תכאלמ רקחב הדובעה רקיעש ,ונזמר רבכ ךא .וללכב יכ"נתה רופיסה לע ונרביד התע דע
ונא ןיא ,ןבומ .ומצע ינפב רופיסו רופיס לכ תכרעהו םינושה םיגוסה תרכה איה ך"נתב רופיסה
םע רשקב דומעל דוע שי דחא רבד לע לבא ,וישכע תאזה הלודגה הכאלמה תא תושעל םיאב
רופיסה לש לודגה םסקל דאמ בושח דחא רוקמ דוע שי התע דע ונינמש המ לכ דבלמ :הז
,הרותב שי ןכא .םהב תוכורכה תופילחהו תורומתהו , םיגוסה רשוע ,םינוגה יוביר אוהו ,יכ"נתה
סופיאה ,תוריבסמ םינפו תוקחוש םינפ ,תוינוניב םינפ ,המיא לש םינפ ,ונינומדק ורמאש יפכ
אוה .תישארב 'סמ ופקיהב רתוי לודג םעפ 30 ךרעב אוה ,יסודרפ לש "המאנ-האש"ה ,יסרפה
שוביכה דע ,רמולכ) ןפוס דעו ןתליחתמ ,תוירוטסיהו תוידגא ,יסרפה םעה תודלות לכ תא ליכמ
המדנ ןכ יפ לע ףא ,םינושמו םיבכרומ ,םירזו םייסרפ ,םיקיתע תורוקמ לע םסובמ אוה .(יברעה
רפס םיחתופ ונאשכ ,ללכבו ,תישארב 'סמ רתוי ונכתב ןווגמ "המאנ-האש"ה ןיא הז לכ םעש ,יל
אל ליחתמ םידומע השולש םינש לכ ירחאש דימ םישיגרמ ונא ,ך"נתה לש םיירופיסה םירפסה ןמ
'ס לש םינושארה םיקרפה םירשעב ,לשמל - ,שדח חסונו שדח ןונגס םג אלא שדח ןיינע דבלב
םינונגס הרשע תוחפה לכל ,תירקחמ תוצמאתה לכ ילב ,שיגרי דחא לכש חוטב ינא 'א םיכלמ
.םינוש

רידגהל ןתינ דימת אל ךא ,דואמ שגרומו שחומ רבד םנמא םה םייונישה יכ ,שיגרי :רמוא ינא
תורפסב ,לשמל ומכ ,םיעובקו םימיוסמ דימת םניא ך"נתב םייתורפסה םיגוסה יכ .םתוא חסנלו
םישרפהל רתויב םישיגר ויה אל םמצעב וניתובאש ךכל הבוט רתויה החכוהה .הקיתעה תינוויה
םינונגסו םיגוס לש תבורעתב ונתינ ונילא ועיגהש םירפסה בורש ,וז איה םינונגסבו םיגוסבש
,הדיריהו תולגה תפוקתב קר ךרענו ץבקנ ,לשמל ,םיכלמ 'סש ןועטל רשפא םנמא .דאמ םינוש
תודחא לע רתוי םידיפקמ ויה הקיתעה הפוקתב לבא ,ךכ לכ םינוש תודוסימ בכרומ אוה ןכ לעו
.גוסה דוחיו ןונגסה

לע דחוימ רפס ,הפ לעב וא בתכב ,םייק היהש חינהל ,לשמל ,שי ,הז רואיב תצקמ לבקל רשפא
םיהולאה שיא לע ומכ ,םינומדקה םיימינונאה םיאיבנה לע םירופיסהש וא ,איבנה והילא ישעמ
.(כ קרפ םש) באחא הנחמבש 'ה יאיבנ לע וא (ג"י קרפ 'א םיכלמ) לא-תיב לש איבנהו הדוהימ
תומישרש ,חינהל שי ןכ ומכ .דחוימ ץבוקב םירסמנ ויה ,איבנה והילא ירופיסמ רכינ ןפואב םינושה
ובתכנ ,ןוירוטסיהה ליבשב תובושחו תורקי ךכ לכ ןהש ,'ד קרפ 'א םיכלמ ומכ תויביטרטסינימדא
תמיא לכ אלא תחא םעפ אלו ,ךלמו ךלמ לכ לש וימיב אלא ,דבלב המלש לש וימיב אל ופסאנו
ירפס ויהש ,רכזנ םיבר תומוקמב .('כ קרפ ףוסו 'ח קרפ ףוס 'ב לאומש הוושה), םייוניש ולחש
םיפסוא םימייק ויהש ('כו א"י ,'ה ,'א םיכלמ) רמאנ שרופמבו הדוהיו לארשי יכלמל םימיה ירבד
תכלמ רופיס וא וינפל ןביר תא ואיבהש תונוזה םישנה יתש השעמש רשפא .המלש תמכח ירפמ
.הלאכ םיפסואמ םיחוקל אבש

םידע .םנונגסו םאשונב םידיחא ,םיפיקמ םיירופיס םירפס לארשיב ויהש קפס ןיא ,םינפ לכ לע
,'ב לאומש) דיוד תוכלמ תשורי לע לודגה רופיסה םג אלא ,רתסא ,תור ,הנוי 'ס דבלב אל ךכל
דציכ ;דחא אוה הזה תולילעה ברו תויומדה בר רופיסה לש אשונה .('ב - 'א 'א םיכלמ ,'כ - 'י קרפ
םוקמבו ,ויתחת אובל ךירצ היהש םולשבא םוקמבו ,רצעה שרוי רוכבה ןונמא םוקמבש רבדה הרק
- רחואמב אלא דיוד האשנ אלש השיאל ןב היהש ,המלש ףוסבל ךלמ ,םהירחא ראשנש הינודא
,תחא הביטח ולוכ אוהש םידומ לכה ירה ,רופיסה לש ויפואל עגונש המו .םילשוריב ךלמ ותויהב
.שדוקה-יבתכב רופיסה תונמוא איש

,השענה תרכהו השעמל הבריק :הלמה לש הלענהו ישממה ןבומב היפרגוירוטסיה שי ןאכ
קוידה םע דחי ךא .ותכרעהו רמוחה רודיס לש ןורשכו העבה לש חוכו תולכתסה לש חוכ
ורצונ יתמ ,םימודק תפוקת לש יטויפה תודליה -לטב ולוכ רופיסה לובט ןיידע יפרגוירוטסיהה
םע יעבט םע לש םירוענ -םולח תפוקת .תופוקת יתש ושגנתהשכ ?תולודג תויתורפס תוריצי
ונמז היה הזכו .ריפסכש לש ותפוקת התייה תאזכ .תילנויצאר הציקי לש תורגבתהה תפוקת
- 'ז ,ז"י 'ב לאומש) יכראה ישוח לש הצעה ירבד תא ,לשמל ,םיארוקשכ .דיוד רופיס רבחמ לש
רופיסה לכב תטלש הז םע דחי ךא ,רויצו טויפ האלמ םוי םוי תפש ןיידע התייה ךיא םיאור (ג"י
.לארשי תדב השרשו הרוקמ רשא ,תבשוימו תחכופמ לכש-תוריהב

-ןידה ונידיב יוצמ תומלשב טעמכ .תומלשב ונל ורסמנש ך"נתב םילודגה םירופיסה םה םיטעומ
ללכ ךרד .דאמ םיבר םיירופיסה ויתונורתי ךא ,יטויפ וניאש , הימחנ לש יפרגויבוטואה ןובשחו
םייוניש יכ ,הלודג הלעמ הזב שי ,היבוברעבו ןיעטוקמל ך"נתב םייתורפסה םיגוסה ,רומאכ ,םיאב
הברהב שושחל םיכירצ ונא יכ ,ןורסח םג הזב שי .הבשקה םיררועמו םיכשומ ולא םיידימת
הזה ןורסחה לע רבגתהל תוסנל אוה הריקחה דיקפת .םירקי תורצוא ונממ ודבאש תומוקמ
ךכ ידיל ונאיבהל הכירצ רופיסו רופיס לכבו גוסו גוס לכב תכשוממ תוקמעתה .העודי הדימב
ןופצה ,טויפהו הבשחמה רשוע ,רשועה תא ףושחלו םיעטקה ירוחאמ תומלשה תא תוארל
.םיטעומ םיקוספב םימעפל

ך"נתה לש תיתורפסה הריקחה ךרדבו ך"נתב רופיסה תכאלמ תריקח ךרדב דמוע לודג לושכמ
,םיאמורהו םינוויה ושעש יפכ Ars Poetica ובתכ אל ,תורפס לש הירואית ורצי אל וניתובא ,ללכב
רמוחה תא דומל לכונ םהבש םילכ השוריב ונל ואב אל ןכ לע .םיברעה םג העודי הדימבו
ןיינע וניא ,ו"ט ,'ז םיטפוש ,םולחה רפסמ) רופיס גשומל תיכ"נת הלמ וליפא ונל ןיא .יתורפסה
עדמ לש הדימה ינקל וניניע תא םיאשונ ונא הרירב ןיאמ .םינושה ויגוסל ןכש לכ אלו (ןאכל
,הגאס ;םיסנ השעמ ,הידב ;םילאה תלילע ,סותימ ןיב םילידבמ ונא רופיסב .יללכה תורפסה
לש תומוקמ וא שדוק ישנא לע (הדניגיל) הדגא ;תוחפשמ וא םיטבש תולחתה לע יאוריה רופיס
הלא לכל ףסונו ,םיבורמה היגוסל תירוטסיהה האצרהה ,הלמה לש רצה ןבומב רופיסה ,השודק
םיגוסה םיליעומ המכ דע ,אוה לודג קפס .ב"ויכו הדלב ,סופיא ןוגכ ,רופיסה לש תוירישה תורוצה
תישארב םינומדקה םירבעה םיקדקדמה ךרדכ השענש בטומ .יכ"נתה רופיסה תרכהל הלאה
םיכירצ ונא ."ארקמב םיחא" שקבנו ,דדובה רופיסה ןמ ,תדדובה העפותה ןמ אצנ :םהיתוריקח
.ול דבעתשהל אלו יללכה תורפסה עדמב עייתסהל

רמאמה תליחתל הרזח