םירישה ריש לע

קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה

תודהיה יעדמל הדוגא ,המולא
ו"צרת םילשורי

םירישה ריש


םהרבא ברה תאמ ,םישדוק שדוק תניחבב רשא ,םירישה ריש תלעמ םור לע ןויער :ריצקת
.קוק ןהכה קחצי


(דנאלרוק) קסוב ריעל ץוחמ םוי םוי ל"צז ר"ומדא ןרמ ק"כ םע לייטמ יתייהש םילויטה דחאב]
לע ותבשבו ודיל ינורפע יתרבעה דימ .ןמקל םיאבה תונויערה ושדוק יפמ ועבנ א"סרת תנשב
םיתחלש ךכ רחא .הלאה םירבדה תא ינורפעב םשר ,םש רמוחה תוברוח די לע םינבאה תחא
.[ןיול .מ .ב - "ה"יא ןיע" םשב םש הנושאר וספדנו "חרזמהל"

תא אמטי אלש םירישה ריש לע לארשימ םדא קלחנ אל םולשו סח אביקע יבר רמא
שדוק םיבותכה לכש ,םירישה ריש וב ןתנש םויכ יאדכ ולוכ םלועה לכ ןיאש ,םיידיה
.(ה"מ ג"פ םיידי 'סמ) 'וכו םישדוק שדוק ש"השו

יקמעב םיעבטומה םיינחורה םיגשומה לכ לעופה לא איצוהל םידמוע בוטיחהו רויצה ,תורפסה
תשגרמהו תבשוחה שפנה יקמעמב הלגנה דחא טוטרש ףא דוע רסחש ןמז לכו תישונאה שפנה
הלא קרש ומצעמ רבדה ןבומ .ואיצוהל תבשחמה תכאלמ לע הבוח שי דוע לעופה לא אצי אלש
רובידו רוביד לכמ .חתפל הפיו בוט תואיצמה ריוא תא םימסבמ םה םתוחתפתהבש ,תורצואה
םתרובקש םיזונגה םירבדה םתוא םנמא ;םימשב ולוכ םלועה לכ אלמתנ ה"בקה יפמ אציש
הלועפ וז דתיב שמתשמש ימ ול יאו ,תוסכלו רופחל ונזוא לעש דתיה ןקותמ םהילע .םרועב אוה
לודג קלח תלטונש תיעבטה הבהא ישגר דצמ שפנה יעוזעז .השאב תוברה ןעמל הדגנכש
האיצומ איה םהבש םידדצה לכב תורפסה י"ע שרפתהל םייואר םה ,םייחבו רסומב תואיצמב
הלאב שיש ,רעוכמה ןורכישה דצל תוטנמ הלועמ רתויה הרימשב קר לבא ,זונגה תא לעופה לא
םייואר שדוק ישנא קר ,תלוונמ המהוז לש האמוטל תיעבט הרהטמ םתוא ךפהמש תושגרה
תושגרה הלא הב ואצמי אלשכ תורפס וזיאב יללכ ןורסחל בשחנ םא םנמא ,שדוק ירש תויהל
,המכו המכ תחא לע ,הגוהנה הבהאה התואב ,שפנה קמועב תמשרמ הבהאש םיימינפה
םידיתעו םלועל םילעופ םה הככש ,םיאושנהו םימרה םיעוזעזה םתוא םא ןורסחל בשחל יואר
לכ ןודאל הבהאה רוקממ םיעבונה דוחייב לארשי תסנכ לעו םדא ינב יבוט לכ לע לועפל
.םמוקמ דקפיו רפסב וקקחי אל םיבהאנה תושגרה הלאו ;דסחהו רואה רוקמ םישעמה
?םיקחש יהבג והולכלכיה ,םיבר םימי והוליכיה ?תאזה הבהאה שגר רוקמ קמועל ךרע שיה

םירישה ריש אוה ,םישדוק שדוק אוהש ריש ותוא הבהאה רישב ונל אלמנ םנמא הזה ןורסחה
םהירישב הבהאה יררושמ וצפח המ שדוחי אל ,הבהאל רומח אוהש ימש ומכו !המלשל רשא
השוע היה סגה ושוח תמיעט ידכ םע םהיעוגעג תא ליפשהל תלוכי ודיב התייה םאו םייטרפה
לא אשנתהל םעט אלש ינפמ ןכ תויהל חרכומו לרע ובלש ימ קר הצפח שפנו בל תחמשב ןכ
אל הזכ םכח אלו לבנ שיא - םימלועה לכ רוצ תבהא רוא םעונ םצעמ שח אלו ,שדוק ימורמ
לש םיימשר םה "םירישה רישב"ש םייטרפה םיברה םיעוגעגה הלא יכ ןויערה תא ליכהל לכוי
םוש ללכ שיגרמ ונניאש ינפמ ,ורכזלו ומשל 'ד ול רחב רשא המואה ללכ שפנב זונגה רצואה
ריכי ,המכח הולא והשה אלש ימ לבא ,םעדי אל רשא תושגרה הלא םוקמ דקפיהב ןורסח
ימושיר האלמ התדלות לכש ,השודקה המואה לש שדוק יבתכ רצואל ללכ רשפא יאש שוחיו
לע הדורמו הינע ימיבו דוה אלמ ןוילע דסח ידי לע הדוהו התלודג ימיב הזועמ רוצל שפנ תבהא
הואיצוהו הוקזח הבהאה תא וררוע הלא לכ רשא תוערו תובר תורצ ףטשו םד ילחנ ירהנ ידי
יללכה רצואב רפסב ומשרי אל םיעוגעגה הלאש ןפוא םושב רשפא יא - שגרומה לעופה לא
לזרב לש תוקרסמב ורשב תא וקרסש תעבש ימ םנמא .שדוק ינויגה לכ ופסאנ המש רשא
,"הנמייקאו ידיל אובי יתמ ךשפנ לכבו הזה ארקמה לע רעטצמ יתייה ימי לכ" בישהל לכוי לוכי
יאדכ ולוכ םלועה לכ ןיאש רמאל לכי אוה קר ,ותמשנ האציש דע דחאב העש התואב ךיראהלו
!םישדוק שדוק ש"השו שדוק םיבותכה לכש ,לארשיל "םירישה ריש" וב ןתנש םויכ

רשא שיא עדי ,לודג רפסמ תחא תואכ ,הלכוא שא בהלמ דחא קיזכ ,םי ינמ םימ ףטנכ םנמא
הבהאה ול הנייהתו רוהטה הכרעב תיעבטה תיטרפה הבהאה םג ךירעהל ושפנ המר הכ
םיכורע דוה תאלמו השודקה תיקולאה הבהאהו הרואנה תימואלה הבהאהו תיעבטה הרוהטה
םייניע ילעב כ"ג םהש םידמגה םה םיכומנ המ לבא .תויפלתל יונב דוד לדגמכ ,הכרעמב
רשא ותמוק תא םימשורו ,לפוע לדגמ לש הנותחתה םינבאה תרדשל ביבס םילחוזה תופורט
םהל דגוי לפוע לדגמ שארמ םאו ,ההכה םניע ףועמו הרצקה םדי תפונת ידכ קר עיגי בעל
תושפנ .רדהנה בכוכה אוה ךומנ המכ וטילחי דימ וא ,העפיו דוה אלמ בכוכה תא םיאורש
,ע"רב אוצמל ולכוי אל הפיה עובש אבלכ תב תא בהאש שגר בל לעב העורמ רתויש הלאכ
ךרעב םישדוק שדוק אוה םירישה רישש האלפנה הטלחהה תנוכתל רוקמ איצוהל כ"ג ולכוי אל
תב תא בהאש ע"רב וזחי הדבל התוא רשא הטושפה הבהאה רוקממ םא יכ ,םיבותכה לכ
תא וארי המה בל ירוהט לבא (ףסאיחא חולב םינקזה םירפוסה דחא ול ספת הזכ ךרד) ש"כ
הממורה ושפנל יכ ןעי ק"הק תיבמ אצוי לעושש ותוארב קחשמה ע"ר תא ,ולדגב אביקע יבר
תיקולאה הבהאהש ינפמ ימור לש הנומה לוקל הלהצ אלמה ע"ר תא ,קוחרה דיתעה היה בורק
רואו ופולחי לילכ הלילאו אמור יכ יח רויצ אלמ ידכ דע ,והתרוה םיכ בחרה ובל קמועמ תעבונה
יכ דע רוהטה ובל תא ךכ לכ אלמת יאדווב דיתעה הזחמל םיגונעתב הבהאה .חרזי דעל ןויצ
ינפ לע רבועה לק בעב קר וריכהש ,דיערמה הווהה לע בל תחנהל םג םוקמ ול החינה אל
םיבותכה לכש רמאיהל האנ דחאב האצי ותמשנש שיאה יפמ קרו ,םיקחשב הרבה ,המחה
!םישדוק שדוק םירישה רישו שדוק
(ל"צז) קוק ןהכה קחצי םהרבא            מאמרים בתנך