ומע ןוסאל ןנוקמה תבוגת

'ג קרפ ,הכיא

גרבנזיא הדוהיםיתע ;תודגונמ םיתע ,תובוגת לש תרשרשב אוה ביגמ ,ףטחב ןוסא םדא לע אב רשאכ
רחא עגר ;ביגהל לוכי וניאו םוד אוה םלאנ עגר ;ולרוג םע אוה םילשמ עגר .וז תא וז תומילשמ
בושו ,ונוסא םע אוה קבאנ בושו ;ולבקמו ולרוגל אוה ענכנ והנשמו ,הווקת רירבשב אוה זחאנ
.השעמ רסוחו שואייה םוהת ךותל אוה לפונ

תרשרש .ומע ןוסא לע ןנוקמה לש תאזה תובוגתה תרשרש תא הלגמ הכיא רפסבש ג קרפ
עגרו ,ושינעמה םלוע ארובל וירבד תא עגר הנפמ ןנוקמה ;תוימינפ תוריתס הליכמ תובוגתה
ינויגהה הנבמב ןה ותבוגתבש תוריתסה .הבושתב בש עגרו ,הווקמ עגר .הימוד םלאנ אוה רחא
.ובאכב םדא לש םיצצורתמה ויתושגר תא יתימא רואת ןה תוראתמ לבא ,םירבדה לש

:ןנוקמה ארוק הנושארה באכה תשוחת םע
."וירוענב לוע אשי יכ רבגל בוט"
?וז המלשה ללגב ותבוגת המו .ןוסאה םע ,לועה םע םילשמ אוה
."הווקת שי ילוא ,והיפ רפעב ןתיי .וילע לטנ יכ ,םודיו דדב בשי"
הווקת אובת הקיתשה ןמ יכ הווקמו ,קתוש אוה .שנועה תא וילע לטנ אוה ,לוע לבקמ אוה
:שואיי ךותל לפונ אוה בושו .רתוי בוטל
."הפרחב עבשי ,יחל והכמל ןתיי"
.הב ןותנ אוהש הפרחה ןמ עבש אוה .הלפשהה תא ,הכמה תא שקבמ אוה ושואיי בורב

תויהל ךפוה ושואייו .תווקל קר ,תולעל קר רשפא ןאכמ .שואייה תומוהתל עיגה לבאתמה
:הווקת רוקמ
."וידסח בורכ םחירו הגוה םא יכ ,ינודא םלועל חנזי אל יכ"
- הגוה םא םג - ןוגי איבמ אוה םא םג .םלועל יתוא חנזי אל אוהו ,'ה אוה יתוא הכמה ירה
.םחרי םג אוה ןוגי לש ופוסב .וימחר בורכ םחירו
."שיא ינב הגיו ובלמ הניע אל יכ"
תאז השוע אוה ןיא ;ובלמ תאז השוע אוה ןיא - "שיא ינב הגי" ,ןוגי איבמו ,הנעמ אוה רשאכ
אל םגו ,בל תורירשב הנעמ אוה ןיא .בל תורירשב
."ןוילע ינפ דגנ ,רבג טפשמ תוטהל .ץרא יריסא לכ וילגר תחת אכדל"
תקדצומ הביס התייהש ןאכמ .יתורירש היה אל ןוסאהש ןאכמו .השוע אוה ןיא הלא לכ תא
.הרקש המל

אצת אל ןוילע יפמ" ?הל םרג ימ ?תאזה הביסה יהמ ,תקדצומ הביס ללגב הרק ןוסאה םאו
תוערה תא עבוק םיקלאה אל .םיקלאה בל תורירש ללגב וניא םדאה לרוג ."בוטהו תוערה
- ךכ םאו .בוטו תוער ול םימרוגה םה וישעמ .בוטו תוער ומצעל םרוגה אוה םדאה .בוטהו
?"ויאטח לע רבג ,יח םדא ןנואתי המ"
.ויתורצ תא ומצעל םרג אוהש ךכ לע ,ויאטח לע ןנואתי .ויתורצ לע ןנולתהל םדאל ול תוכז המ

.הבושתה בלש עיגמ - וישעמו ומצע אוה םה אלה - ונוסאל תוביסה תא לבאתמה הליגש רחאל
.ינוסא תא תוחדלו ,ישעמ תונשל ינא ךירצ ,ינוסאל םרוג ינא םא
."םימשב לא לא ,םיפכ לא ונבבל אשנ .'ה דע הבושנו ,הרוקחנו וניכרד השפחנ"
.ונתליפתל עמשי יאדווב אוה .םימשב לא לא ונבבל אשנ ,םיפכ לא ,םיננעה תא ונבבל אשנ
.ונליצי אוה

עדוי אוה .וישעמב ,ומצע אוה :ויתורצל םרוגה ימ עדוי אוה .ולרוג םע םילשה ומכ לבאתמה
.םימשב לא לא ,םיפכ לא ונבבל אשינ :החילסל תבותכה יהמ

רחאלו ,םירבוג לוכסתה תושגר .והותב םילוע םירבסהה לכ .המלשהה לכ תצצופתמ עתפלו
:האירקב ץרופ אוה ,םיקלאה דגנ תונעטב אובל ול לא יכ ןיבהש
;"תחלס אל התא - ונירמו ונעשפ ונחנ"
עגר ינפל .?תחלס אל עודמו .חולסל ךירצ התא לבא ,ונירמו ונעשפ ונחנאש ןוכנ :רמא וליאכ
רמא
"ויאטח לע רבג ,יח םדא ןנואתי המ"
:ןנואתהל ליחתמ אוה םואתפו
."תחלס אל התא ,ונירמו ונעשפ ונחנ"
.תחלס אל התא .חולסל בייח התא .חולסל ךירצ התא
."הליפת רובעמ ךל ןנעב התוכס .תלמח אל תגרה ,ונפדרתו ףאב התוכס"
.ונליצמ תייה התאו ,וניפדור ןיבל וניניב ןנעה היה רבעב .ךניבל וניניב הציחמ ,הכושמ תדמעה
ןנעהו ,ונל תובושק ךינזוא ויה םירצמ תאיצי ימיב ,זא .הליפת רובעמ ךל ןנעב התוכס :םויה
ךניא התא .ונתוא החוד התא .ךניבל וניניב הציחמ ןנעה :םויה .וניביוא ןיבל וניניב הציחמ
:םימש יפלכ תונעט חיטמ ,ולרוג םע םילשה עגר ינפלש לבאתמהו .וננוועל חלוס
תחפו דחפ .וניביוא לכ םהיפ ונילע וצפ .םימעה ברקב ונמישת סואמו יחס"
"...רבשהו תאשה ונל היה
:שואייה לא לבאתמה רזוח הנולתה ןמ .ךפהמ בושו
"תוגופה ןיאמ המדת אלו הרגנ יניע .ימע תב רבש לע ,יניע דרת םימ יגלפ"
:המקנל הליפתבו החילסל הליפתב הניקה לש המויס
"יתעושל יתחורל ךנזא םלעת לא ,תעמש ילוק"
,בל תניגמ םהל ןתת .םהידי השעמכ ,'ה לומג םהל בישת" :הל ליבקמבו .תחא האירק וז
.'ה ימש תחתמ ,םדימשתו ףאב ףודרת .םהל ךתלאת

:ויתושגרבש ףירחבו קומעב איה תמייסמ .לבאתמה לש ויתושגר תופילח תא תראתמ הניקה
.וצרא תא ובירחה ,ותיב תא וסרהש הלאמ המקנל השקבך"נתל תונשרפו םינויע ןכות