ז קרפ תלהק

ארק ףסוי יבר

,םולכלש האנה ול ןיא ,וב ךסו וב עגונ םדא ןיא םא בוט ןמשש יפל - בוט ןמשמ םש בוט
.ונממ הנהנ התא בוט םש ול שיש םדאב עגונ התא ןיא וליפא בוט םשו
,עשר םדא לבא ,רבדמ בותכה קידצ שיאב ארקמה תליחתש ךל עד - ודלוה םוימ תומה םויו
,וישעמ םיעדוי ןיאו ,אטח אל ןיידע ודלויה םויבש יפל ,ודלויה םוימ ,ול בוט ותתימ םוי ןיא
ותתימ םוי לבא ,םיעודי וישעמ ןיא ודלויה םוי ,קידצה לבא - ,וישעמ םיעודי ותתימ םוי לבא
.ומלוע ול הנק רבכש םיבוטה וישעמ וררבתנ

קידצ לש ולבאב הז ארקמ םג יכ ךל עד - התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב לא תכלל בוט
קידצהשכ ,קידצ לש ולבא תיב לא תכלל בוט :ונורתפ הכו ,רבדמ בותכה וב רבדל ליחתהש
.דלונ אוהשכ ,התשמ השוע ויבאשכ ,התשמ תיב לא תכלמ ,רטפנ
דרפנ אוהש ליבשב ,וילע ןידיפסמ תוירבהש :םדאה לכ ףוס אוה רשאב ,םעט המ :שרופו ךלוהו
:שרפמש ומכ ,וישעמכ תושעל הואתי ,וילע ןידיפסמ תוירבה ךכ לכש עמושה עמשישכו ,םהמ
.ובל לא ןתי יחהו
,ןומסרפא ןמשמ אוה בוט ,ומצעל הנוק םדאהש םש בוט - בוט ןמשמ םש בוט :רחא ןושל
בוט תומה םויו ,ןושלה לע לפונ ןושלהש אלא ,םידומחה םירבדה לכמ בוט אוהש ןידה אוהו
.אטוח וניא בושו ,למע האור וניא בוש ותומ רחאש - ודלוה םוימ אוה
ותוא הארישכו ,םדאה לכ ףוס אוהש ליבשב - התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב לא תכלל בוט
.הבושתב בושל בל ןתיו ,תומל אוה םג ופוסש - ובל לא ןתי יחה - ותומ לע לבאתמ

תיב לא תכלל בוט (ב) רמואש ,ונמיה הלעמלש ארקמל קובד הז םג .קוחשמ סעכ בוט
שי לבא תיב לא ךלוהש םדא לכש ,ונמיה הלעמלש ארקמל שוריפו .התשמ תיב לא תכלמ לבא
והזש בל ןתונש ךותמש ,ובל בטיי ףוסבלש ואיבמ םינפ עורו רעצה ותואו ,םינפ עורו רעצ ול
הערה וכרדמ בשש דע ,ובל בטיי ותירחאבו ,וישעמו ויכרד בטיהל ובל לא ןתי ,םדאה לכ ףוס
.(גי-די ילשמ) הגות החמש התירחאו ,האריה תא חכשמו לטבמ קוחשה לבא ,ותויחהל
,םינפ עור ול שי גאודש םדא לכ :"בל בטיי םינפ עורב יכ ,קוחשמ סעכ בוט" :רחא ןושל
בטייש ופוס םרוג םינפ עורבש התדמל וילע גאוד אוהש רבדה ןקתל ול תמרוג ובלבש הגאדהו
.בל

,רטפנ הזש םיאורש םימכח ירבד םיעמשנ םשש יפל :ונורתפ - לבא תיבב םימכח בל
.םייחב םדועב הבושתב בושל םייחל םירומו
תיבב תכלל בל םינתונ ,ץראה לע הער היהי המ - םברקב גאוד םבל ןיאש - םיליסכ בלו
.החמש

"םכח תרעג" בישקהל בוט :ונורתפ - םיליסכ ריש עמוש שיאמ םכח תרעג עומשל בוט
- ,דימ בלה תא חמשמש פ"עא םיליסכ ריש בישקמ שיאמ ,דימ בלה תא ביצעמש פ"עא
םיליסכ ריש עומשל ובל הנפמה לבא החמש ידיל ואיבמו ,רסומ חקול ,םכח תרעג לבקמהש
.ינוע ידיל ותאיבמו ,ותכאלממ לטבתמ

העשב :ליסכה קוחש ןכ ,דימ הבכו ,לוק ןתונ העש יפלש - ריסה תחת םיריסה לוקכ יכ
םיבער ותיב תושפנ איצומ ,ותיבל ךלוה ,םשמ תכלל ומכש ותונפהבו .וב לייטמ ועמשש
.ותכאלממ לטבתהלו םיליסכ ריש עומשל ובל הנפש לע ,הז ול םרג ימ ,בוט לכ םירסחו
ךלוהש םדאל ול בוט :ונורתפ "םיליסכ ריש עמוש שיאמ םכח תרעג עומשל בוט" :רחא ןושל
ריש עמוש םאו ,ותלויאמ בשו םיכחמ אוה םכח תרעג עמוש אוהשכש ,םכח תרעג עומשל
.םהירחא ךשמנ ובלש יפל ,ויכרצ לכמ שאייתמ םיליסכ
קוחש ןכ" ,םולכ לש האנה לוקה ותואב ןיאש ,"ריסה תחת" םיקלדנש "םיריסה לוקכ יכ"
,לבה םהינש םיליסכה קוחשו םיריסה לוק :ונורתפ - לבה הז םגו ;"ליסכה

שרפמ וישכעו ,"םכח תרעג עומשל בוט" :רמוא אוה (ה) הלעמל - םכח ללהי קשועה יכ
לצא סנכנש םימעפ ,םינויבא לוזגלו קושעל קסועו ותונמוא חינמש םדא - "םכח תרעג" והמ
,הב היהש הנושארה ךתונמוא ךל שופתו ,ערה ךרדמ ךב רוזח :ול רמואו וב רעוג םכחהו ,םכח
.תויטסיל ךרד שפתש םדוק
,ובלב ,םדאל הנתמב ה"בקה ןתנש ,המכחה (בל) תא דבאיו :ונורתפ - הנתמ בל תא דבאיו
.המכחה תא חכוש (קשועה) הזב קסועש ךותמו

,ושאר תא שרפמ ופוס הז ארקמ - חור הבגמ חור ךרא בוט - ,ותישארמ רבד תירחא בוט
- ובל ןויער השוע וניאו ,וחורב לשומו ,רבד לש ופוסב היהי המ בל ןתונש ימ בוט :ונורתפ הזו
.השעמה ףוסב היהי המ האור וניאו ,רבדה תלחתב ופא ןורח השועש הזמ
:רמוא אוה הלעמל .הלעמל רמאש בוט לכ םתח הז בוט"ב ,"ותישארמ רבד תירחא בוט" :א"ד
ןכ ומכ ,תישארה ןמ תירחאה תא חביש ירה ,ותדלוה םוימ תומה םויו ,בוט ןמשמ םש בוט
יפל "םדאה לכ ףוס אוה רשאב ,התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב לא תכלל בוט" :רמאשכ
ןמ תירחאה תא חביש ןאכב םג ,ותירחאב וישעמ ןקתל ול םרוג לבא תיב לא ךלוההש
תרעג עומשל בוט" :ןכו ,בל בטיי םינפ עורב יכ ,קוחשמ סעכ בוט :רמוא אוהשכ ףאו ,תישארה
תירחא בוט" םלוכ ףוסב רמוא אוה ךכיפל ,בטומ ידיל (םכחה תרעג) ואיבמ ףוסבש יפל ,"םכח
העשל השועש םדאמ ןיביטמש םדאל ול בוט - ותישארמ רבד תירחא בוט ןכו ,"ותישארמ רבד
."ותישארמ רבד תירחא בוט" :הזב םג אצמנ ,ובל תואת
,וחורב לשומש םדא בוט :ונורתפ "םיפא ךרא בוט" ןכו ,"ותישארמ רבד תירחא בוט" :א"ד
."ותישארמ רבד תירחא בוט" :הזב םג אצמנ ,ובל-תואת העשל השועש םדאמ
ול ןיביטמש יממ ,ותירחאב ול ןיביטמש םדאל ול בוט - ותישארמ רבד תירחא בוט :א"ד
לא ,ותירחאב ול ועירהו ותישארב ול וביטהש םדא האר םאו ,ותירחאב ול ןיעירמו ,ותישארב
בוט :שרפמש ומכ ,הבהאמ לבקיו ,וחור ךראי אלא ,ןידה תדמ דגנ חכויו ורצוי תא בר אהי
:רמוא אוה ךומסב ןכו ,חור הבגמ חור ךרא

:רמוא אוה וירחא םגו 'וגו סועכל ךחורב להבת לא

ןמ ךוביטה םא :ונורתפ - הלאמ םיבוט ויה םינושארה םימיהש היה המ רמאת לא
רבדה היה המ" :רמאתו המתת לא ,ופוליחל ךמלוע הנתשנ תירחאבו ,ךתישארב םימשה
?"תינתשנ יתולשו ,יתקדצ תא יתינש אל ינא ירהש ,הלאמ םיבוט ויה םינושארה םימיהש
עדוי התאש ירחא :הז לע תלאש המכחמ אל יכ ,שרפמש ומכ ,איה םכח תליאש אל וז הליאש
םדאל ןיאו ,איה ה"בקהל וז המכח יכ (ד-בל םירבד) "טפשמ ויכרד לכו ולעפ םימת רוצה"ש
רבוחמ הז ארקמ םגו ."סועכל ךחורב להבת לא" (ט) ליעל ראובמכ אינורטב ךלמה ירחא אובל
.םהל דחא ןורתפו ,הלעמלש לא
םימיב היה המ לאשת לא :ונורתפ 'וגו םינושארה םימיהש היהש המ רמאת לא" (:א"ד)
וירחא םק אלש הרותב לפלופמ היה ינולפ שיא :ךל ורמאי םא .ונינפל ויה רשא םינושארה
םכח לצא הרות דומלל ךלוה יניא התעמ ,והומכ םכח הזה רודב ןיאו ליאוה :רמאת לא ,והומכ
:ךל ורמאישכ ,ונינפלש תורודב "םדאה רכש" היה המ :לאשת לא ,ץרא ךרדב ןכו ,"רודבש
היהו ,ןאצ יתשו רקב תלגע שיא היחי :םינושארה תורוד ,םירעש האמ אצמו ערז ינולפ שיא
רחאמ רמאת לא ןכ עמשתשכ ,הברה רכתשמו טעמ עגי םדא ,האמח לכאי בלח תושע בורמ
תא האור התאש המ יפל אלא !ןכ רמאת לא ,התעמ ץרא ךרדב עגי יניא ,אוה ךופהנ םלועהש
ויה םינושארה םימיהש (היה המ רמאת לאו) ,ץרא ךרדב עגי יוה ,הרותב עגי יוה ,םלועה
.הז לע תלאש המכחמ אל יכ ,הלאמ םיבוט

אלב המכח לבא ,םיסכנו הלחנ המע שישכ המכחה איה הבוט - הלחנ םע המכחה בוט .אי
אוהש פ"עא ,שר םדאשכו (זט-ט ןלהלמ) םיעמשנ םניא וירבדו ,היוזב ןכסמה תמכח הלחנ
.הזבתמו םתרשמו םיליסכ ינפל דמוע ןכו ,ותוא ןיזבמ לכהו הימר ףכ השוע םכח
לבא ,םלוע יאב לכל הלחנה םע המכחה תחבושמ רתויו :ונורתפ - שמשה יאורל רתויו
.דבלב םימכח יניעב אלא ,ולוכ םלועה לכל תדבוכמ הניא הלחנ אלב המכחה

רתויו" :רמאש (אי) הלעמלשל היאר ןתונ קוספה הז יכ עד - ףסכה לצב המכחה לצב יכ .בי
לצ ;ףסכה לצו המכחה לצ תחת הסחנ רבכו ,רישע םכחה היהי רשאכ :רמאו ."שמשה יאורל
לופיש תורצה ןמ והננוגי ףסכה לצו ,ליסכה םהב לופיש תורצהו תוערהמ ,והבבוסי המכחה
.ינעה םהב
,וילעבל התימ םורגיש םימעפ - ןוממה יכ ,ןוממה לע המכחה ףידעהל בש התע - תעד ןורתיו
.אבה םלועבו הזה םלועב תורצה יתותעב ,הילעב היחת המכחה אלא ,ןכ וניא תעדהו
והפוכ ינב תא עגימ ינא המ :רמאי לא ,רישע םדא םא - "הלחנ םע המכח הבוט" :רחא ןושל
וליחנמ ינא םלועה ןמ רטפיל אב ינאשכ ירחא ,המכח וא ,תונמוא ודמלל ןכו ,הרות ודמלל
ושפנל רסח ונניא" הנמ םוי לכב איצויו הנש האמ היחי וליאו ,בורל ףסכו בהזו ,םימרכו תודש
הלחנה תא תמייקמ המכחהש ,הלחנ םע המכח הבוט ירהש !ןכ רמאת לא ,"הואתי רשא לכמ
.ויבא ושירוהש המ לכ דבאמ המכח וב ןיאש ימו ,הילעבל התרמשמו
- "שמשה יאורל" הווש איה רתוי אלא ,הלחנל הווש המכחהש רמאת לא :שמשה יאורל רתויו
םוקמב :ונורתפו "ףסכה לצב המכחה לצב יכ" :ךלוהו שרפמש ומכ ,הלחנה ןמ םלועה יאבל
אלו ,ףסכה םג םש שי ,המכחה םש שיש םוקמב :ונורתפו ,ףסכה םג םש שי ,המכחה םש שיש
- אלא םיווש םהינש רמאת
תונקל לוכי םדא ןיא םייחה ירהש ,ףסכה לע רתי תעדה :ונורתפ - המכחה תעד ןורתיו
.הנימיב םימי ךרא (זט-ג) קוספב ,ילשמ רפסב יתשריפש ומכ ,הילעב היחת המכחהו ,ףסכב

איבהל רזוג ה"בקהשכ - ותוע רשא תא ןקתל לכי ימ יכ ,םיהלאה השעמ תא האר .גי
םלבק ,תושגרתמ תוריזגו ,רודב תונערופ תיאר םא .הנבישי ימ הקזחה ודי תאו ,רפי ימ ,הריזג
- םיהלאה השעמ לכ תא האר אלא ,ה"בקה לש ויתוריזג דגנכ דומעל לוכי התא ןיאש ,הבהאב
הבוטב םהמע הנהיתש ,הבוטב םהמע היה ,רודב האב הבוט תיאר םא ןכו ,ז"עלב איירטוא
:שרפמש ומכ רודה לא האבש

(טי-חי-כ ב"למ) וניצמש ומכ ,לבק :ונורתפ - האר הער םויבו ,בוטב היה הבוט םויב .די
'ה רבד בוט" :ובישמ היקזחו ,וחקי דילות רשא ,ךממ ואצי רשא ךינבמו" והיקזחל רמא היעשי
."תרבד רשא
תדמ םדא לע איבמשכ ,ה"בקה לש ותדמ היה ךכ - םיהלאה השע הז תמועל הז תא םג
.הבוטה תא וילע איבמו ,הערה לע םחינו אוה בש ,הערה תא וילע איבהש תמועל ,תונערופ
לש ויתודמ רחא קדקדל םדאה אצמי אלש - המואמ וירחא םדא אצמי אלש תרבד לע
דירוהל תונערופ הז םויב איבהש ה"בקה האר המ" :רמאיו ,םדא ןיד ןידיש ,המואמ ה"בקה
שרפמ ןכו ,"הזל םירהלו הזל ליפשהל ,הז שיאל שירוהלו הזל רישעהו ,הזל תולעהלו ,הז שיאל
:ךומסב

שיו וקדצב אוהש דועב :ונורתפ - וקדצב בהוא קידצ שי ,ילבה ימיב יתיאר לכה תא .וט
.ועשרב אוהש דועב ךיראמ עשר

דעו שיאמ (ג-וט א"מש) קלמע רכז תא תוחמל הוטצנש לואשכ - הברה קידצ יהת לא .זט
הערקנ הז לעו ,'וגו גגא תא איבאו 'וגו לואש רמאיו (כ-וט םש) ביתכו 'וגו קנוי דעו ללועמ ,השא
.(חכ-זכ-וט :םש) דודל הנתנו ותוכלמ
ולגתנ אל המ ינפמ קחצי 'ר רמא :ב-בכ :ןירדהנס) רמאש המלשכ ,ידמ רתוי םכחתת לאו
הז ןועבו (ד-אי א"למ) ובבל תא וטה וישנ ותנקז תעלו .רוסא אלו הברא ינא (הרות ימעט
.(אי-אי םש) םעבריל ודבעל הנתנו ,ותוכלמ הערקנ
- ןכו המלשו לואשכ - םמושת המל

,םלועה ןמ הנהאו ךלא יתאטח רבכו ליאוה" :רמאת לא תאטח םאש - הברה עשרת לא .זי
המל ,הילעב םמושת הריתי המכחהו ליאוה :רמאת אלש - לכס יהת לאו ,"רתוי אטחאו
,"לכס יהת לאו" :רמאנ ךכל ,תולכסב זוחאאש יל בוט ?םכחתא
םייח םהש המכחהו קדצה םא ,הז אוה רמוחו לק "לכס יהת לאו הברה עשרת לא" :א"ד
לאו ,הברה קידצ יהת לא" :רמאנש ומכ ,ותוא ןידבאמ רתויב םתוא השוע םדאשכ ,םלועל
וימי םירצקמו ,םלועל הלקת םהש תולכסהו עשרה רמוחו לק ,"םמושת המל ,רתוי םכחתת
המל" ."לכס יהת לאו" "הברה עשרת לא" :םהילע ריהזהל םיכירצש ,ותע אלב תמש ,םדא לש
:"ךתע אלב תומת
יתקזחהש יתקדצמ ,םדאה תא םיממושמ הרתיה המכחהו רתי קדצהש רחא :רמאת אמשו
:רמאנ ךכל ,הנחינא יתמכחש יתמכחו הפרא

,גאדת לאו ,המכחה איה :ךדי תא חנת לא הזמ םגו ,קדצה אוה - הזב זוחאת רשא בוט .חי
.םלוכ תא אצי םיהלא ארי יכ ,םהינשב זוחאתשכ םמושת אלש

ןמ" וריהזמש ,הלעמלש ןינעל רבוחמ הז ארקמ םגש המוד - םכחל זועת המכחה .טי
הרשעמ ,םכחה תא הקיזחמ :ונורתפ ,םכחל זועת המכחהש יפל ,"ךידי חנת לא המכחה
.דכלת אלש ריעל קזוח םינתונש :ריעב ויה רשא םיטילש

בל ןתונ ,המכח וב שיש ימו -אטחי אלו בוט השעי רשא ,ץראב קידצ ןיא םדא יכ
וארוב תא תוצרל דציכ ,ותמכחב

,רתוי םכחתת לאו ,הברה קידצ יהת לא" :ךריהזמ ינאש המ לכ - המכחב יתיסנ הז לכ .גכ
םכחא ינא - המכחא יתרמא ,המכחה יתיסנ םירבדה ולא יכ ,"לכס יהת לאו ,הברה עשרת לא
.יתשנענ הז רבד ידי לעש - ינממ הקוחר איהו ,רוסא אלו ,יתמכח ךותמ
המ תעדל "המכחא יתרמא" ,הלעמל םירכזנה םירבד ולא - "המכחב יתיסנ הז לכ" :א"ד
.ודצב שרפמש ומכ "ינממ הקוחר איהו" ,רוחאל המו םינפל המ ,הטמל המו הלעמל

.םלועה ארבנש םדוק היהש המ ינממ קחרתנ :ונורתפ - היהש המ קוחר .דכ
הלעמל המ :ןוגכ (ה-א הריצי רפס) תחת קמועו םור קמוע :ונורתפ - ונאצמי ימ קומע קומעו
.ונאצמי ימ ,הטמל המ

יתייה אלש יתיארשכ :ונורתפ ,ןובשחו המכח שקבו ,רותלו תעדל ;יבלו ינא יתובס .הכ
ןובשחו םלועה תמכח שקבל יבל תא יתובסו ,םהמ יתשאיתנ ,םלוע לש ורדס לע דומעל לוכי
.תודמ עשתו םיעברא לש אתיירבב םיבותכה תונובשחב המכח לש
,תויעשרה לכמ ער אוהש עשר והז יא עדיל יתשקב - תוללוה תולסכהו לסכ עשר תעדלו
:ךלוהו שרפמש ומכ ,ותוא יתאצמו ,תוליסכה לכמ השק אוהש תוליסכהו

ומכ ורומכמ ןושל - הבל םימרחו םידוצמ איה רשא ,השאה תא תוממ רמ ינא אצומו .וכ
.ותרמכמב והפסאיו ומרחב והרוגי (וט-א :קוקבח)
רבד םש - "םירוסא" .תותובעב (הלצא) רשקנכ אוה ירה םדאב הקיזחמשכ - הידי םירוסא
םחנמ שריפ ךכ ,וירושיק :וירוסא וסמיו (די-וט :םיטפוש) ןומכ ,ז"עלב ,אוה םירושיק לש
.(רסא ךרע 28 - ותרבחמב)
.טלמנו הנממ קחרתמ - הנממ טלמי םיהלאה ינפל בוט
.הב דכלנו הלצא ברקתמ - הב דכלי אטוחו
יבלב ינא ינובס (הכ) לע בסומ :ןובשח אוצמל תחאל תחא - תלהק הרמא יתאצמ הז האר
.םתמכח תא יתאצמו ,המכח לש תונובשח עדיל יתשקב - ,ןובשחו המכח שקבו רותלו תעדל
יפכ ,תחא תחא ליחתי לודג ןובשח בושחל הצורה :ונורתפ - ןובשח אוצמל תחאל תחא
.אוצמל הצור אוהש ונובשח ףרציו ,לודג ןובשחל הלעיש דע ךלוהו לפוכ אהיו ,טעומ ןובשח

אלו םיתשקב ,הלעמל םירומאה הלא דבל - יתאצמ אלו ישפנ השקב דוע רשא .חכ
אלו ,הרשכ השא - ישפנ דוע השקב ,ולוכו הטמל המו הלעמל המ םלועלש ורדס ןוגכ ,םיתאצמ
.(ב-פ :ןישודק ,ב-גל תבש) תולק ןתעד ןלוכ יכ ,יתאצמ
:יתאצמ אל הלא לכב השאו ,וירובדבו וישעמב ןמאנ אוהש - יתאצמ ףלאמ דחא םדא

תא םיהלאה השע רשא ,הז דוע יתאצמ ,יתאצמש וז המכח דבל - יתאצמ הז האר דבל .טכ
.טח לש תומיזמו תובשחמ - םיבר תונובשח ושקב המהו ,תורשיב ךליש - רשי םדאה