תלהוק רפסב הנקיזה :ב"י תלהוק


גרבנזיא הדוהיאובמ
קרפה לש הריואה
ןקזה לש ופוג
ןקזה לש תישפנה תוגהנתהה
ףסכה לבח
ב"י תלהוקל יאופר שורפ
אובמ


גיהנמ אוה ,דבוכמה אוה ןקזה .םדא לש ותוחתפתהב איש תדוקנכ ארקמב תרכזומ הנקיזה
ינכילשת לא" :םיללפתמ םהו ,םישלחכ םיתעל םיעיפומ םינקזה .תוכמסה לעב אוה ,הדעה
הנקיז דע" :םיליהתב רומזמ ותואב דועו .('ט א"ע םיליהת) "ינבזעת לא יחכ תולככ ,הנקיז תעל
רדה" :םתרדה איה םתבישו .הביש רעש ירוטע םינקזה .(ו"ט) ."ינבזעת לא ,םיקולא הבישו
םולשה תא .הוולשה תא םיאטבמ םינקזה .ט"כ ,'כ ילשמב המלש רמוא "הביש - םינקז
ודיב ותנעשמ שיאו .םילשורי תובוחרב תונקזו םינקז ובשי" רשאכ הוולש ריעה .ןוחטיבהו
.('ד 'ח הירכז) "היתובוחרב םיקחשמ תודליו םידלי ואלמי ריעה תובוחרו ,םימי בורמ
ןכסמה דליה לומ .די תלזואו ןולשכ ,באכב ולצא הכורכ הנקיזהש ךכב תלהוק אוה הנוש
וניאו ,רהזיהל עדוי וניאש ןקזה לע ףידע דליה .ליסכהו ןקזה ךלמה תא תלהוק דימעמ םכחהו
.(ד"י-ג"י, ד"י) .ותוא בבוסה תא ןוכנ שרפמ
אצמנ ,ארקמב יוצמה הנקיזה לש רתויב עזעזמה םג רמול רשפאו ,רתויב םישרמה רואיתה
לש ותורדרדתה תא תוארל ןוימדל שפוח ןתונ אוהו ,םייומיד הבורמ רואיתה .תלהוק רפסב
.וחוכ דוביא ךילהת תאו ,םדאה
רואיתהש ,לכשה רסומ ופוסו ותליחת .לכשה רסומב רואיתה ףוטע ,תלהוק רפסב ליגרכ
.ותקדצב ענכשל ןווכתמ
:לכשהה רסומ תא ,תרגסמה תא הליחת ארקנ
'א קוספ
,ךיתורוחב ימיב ךיארוב תא רוכזו"
,הערה ימי ואובי אל רשא דע
."ץפח םהב יל ןיא רמאת רשא םינש ועיגהו
םהב ןיא ימל "ץפח םהב ןיא" רשא םימי םה הנקיזה ימי .ךמע ךחכ דוע לכ ךארוב תא רוכז
בבוסב ןיינע דבאמ אוהו ,םולכב ץפח אוה ןיא אמש וא ?הלא וימיב ץפח וניא ןקזה ?ץפח
.וננוצר יפכ ותוא ןיבנ ונא .םותס טפשמה תא ריאשמ תלהוק ?ותוא
:רואיתה לש ופוסו
'ז קוספ
,היהשכ ץראה לע רפעה בושיו"
."הנתנ רשא םיהלאה לא בושת חורהו
.הנתנ רשא םיהלאה לא הבשה םדאה חור תא םיריכזמה ארקמב םידדובה ןמ אוה הז קוספ
תטעומ הדימב ארקמב רבודמה אשונ םנה שפנה לש יהלאה הרוקמו שפנה תוראשה
הרוקמ תאו ,התויחצנ תא ,שפנה תא תלהוק ריכזמ ,הנקיזה רואיתב ,ןאכ .דבלב םיזמרבו
תויכשמה שי יכו ,קוספ ףוס וניא תוומה יכ רמואכ ,ןקזל דודיע אוה הז רוכזיא םאה .יהלאה
?וישעמ לכל םימוליש םוי אובי יכ ריעצל הרהזא ילוא ?שפנל
קרפה לש הריואה

:הנקיזה רואית תא םידקמה רואיתה ,הריואה רואיתל וישכע רובענ
'ב קוספ
םיבכוכהו חריהו רואהו שמשה ךשחת אל רשא דע"
".םשגה רחא םיבעה ובשו
:דחאל דחא םיכישחמ םהו ,םיבכוכהו חריה ,רואה ,שמשה :רוא תורוקמ העברא ןאכ שי
.םלענ הז רוא םג .םיברע ןיב לש תילולפא :רוא דוע רתונ הכשח רחאל ,הכשח שמשה
.םהגונ ופסא םיבכוכה םגו ,ריאמ וניא חריה :הז רחא הז םימלענ םירחאה רואה תורוקמ
:ירירגסו לפא ףרוח םוי לש הדבכה השגרהל המוד תורדק לש וז הריוא .תטלחומ הכשח
םויהו ,םימשה תא םיסכמ םידבכ םיננע ,קספ םשגה ,רירגס םוי :"םשגה רחא םיבעה ובש"
.לפאו רדוק
ןקזה :הרצ דוע ול ףיסומ ארזע ןבאו - ןקזה לש תיללכה הריואה תא תלהוק ראת ,הנה
.תינפוגה ותורדרדתה רואיתל רבוע אוה ןאכמו .ותומ תעב הלוחהו
ימכח לש םירואית ,םיליבקמ םירואית ינש עמשנ ךא .ךשמהב עיפוי וחותינו הז רואת
ףד תבש תכסמב םייוצמ הלא םירואית .הנקיז תעל םה םתשגרה תא םיראתמה דומלתה
.תלהוקבש הז ונקרפ תא דומלתה ראבמ וב םוקמב ,ב"נק
.יתד חוכיוב ףתתשהל ,ןדיבא תיבל אב אל עודמ היננח ןב עשוהי יבר תא לאש רסיק
:עשוהי יבר ול הנע
.חרק ויתוביבס ,גלש רהה
.תונחוט ןניא ויתונחטו ,םיחבונ םניא ויבלכ
,היהשכ קזח וניא בוש ילוק .םינבל ינקזו ימפש ,ןבל ישאר :לשמ הניאש הפשל םוגרתבו
.הלאכ םיחוכיוב ףתתשהל תלוכי לעב יניא :רוציקב .ורשנ יניש
:ןורחאו ינש רואיתו
:ול הנע .גחב ורקבל אב אל עודמ אתפלח ןב ןועמש יבר תא יבר לאש
,םיהובג ושענ םיעלס
,םיקוחר ושענ םיבורק
.שולש השענ םיתשמ
.לטב - תיבב םולש םישמ
םוקמב .הקוחר תיארנ הבורק ךרד לכ ,עלסכ ההובג התשענ ךרדב הלק הילע לכ :ותנווכו
רצי םג .ךרקבל אובל יחוכב ןיא .שולש השענ םיתשמ :לקמב רזענ ינא םילגר יתש לע תכלל
.לטב ןימה


ןקזה לש ופוג

תאו ,הב ןותנ ןקזהש תיללכה הריואה תא ב"י קרפב תלהוק ראתמ םהב המדקה ירבד רחאל
ררופתמה ףוגה תא ,ןקזה לש ופוג תא ראתל תלהוק רבוע ,רירגסה םויו ךשוחה תשוחת
:ודיקפת תא אלמל קיספמו
'ג קוספ
תיבה ירמוש ועוזיש םויב"
,ליחה ישנא ותוועתהו
וטעמ יכ תונחוטה ולטבו
".תובוראב תואורה וכשחו
תא תוהזל לק .תואורו תונחוט ,ליחה ישנא ,תיבה ירמוש :תוינפוג תויצקנופ עברא ןאכ שי
יכ תונחוטה ולטב" ,תורשונ וינישש ןקזה .םיינישה ןה - "תונחוטה" :םינורחאה םינשה
תוכשח ויניעש היאר השק אוה ןאכ ראותמה ןקזהו ,םייניעה ןה "תואורה" ."וטעמ
.ןהיתובוראב
םיישארה הנגהה ירבא :יזיפ ןפואב םניבהל ןתינ ?ליחה ישנא םהימו תיבה ירמוש םהימ ךא
לע תורמוש ,תיבה לע תורמוש םיידיה .ותוא ףיקתמה תא תורצועה ,םיידיה םה םדאה לש
לש הדער םתס ילוא ,ןוסניקרפ תלחמ ףקתנ ילוא ."תיבה ירמוש ועוזי" הנקיז תעל .םדאה
- םילגרה םה םהילע ןעשנ ףוגהש םירביאה ?"ליחה ישנא" םהימו .ןאכ תראותמ הנקיז
,םיתוועמ םה וליאכ ,םהילע ךמסנ ףוגהש םייקושה תא - ליחה ישנא תא ראתמ תלהוקו
.םיביצי יתלב
םהו ,םהב יולת ףוגהש ,םילגרהו םיידיה ,םיפגה םה תיבה ירמושו ליחה ישנא ,הז רואיתב
.םיביציו םיקזח תויהל םיקיספמ
למסכ ,תילמס תועמשמב םג "ליחה ישנא"ו "תיבה ירמוש" םיחנומה תא ןיבהל ןתינ
םירמושה םה ימ :הנוש תצק הנומת לבקנ הזכ הרקמב .ףוגה ירבאל אלו ,תויגולויב תוכרעמל
תיגולויבה תכרעמה :רמוא הווה ?םדאה ףוג לע ,תיבה לע תורמושה תונוכתה ןהמ ?םדאה לע
.ויתוכרעמ תאו ףוגה תא הקיזחמה
המוד רואת) .קיתעה םלועב האופרה לש םיגשומה םלועב וז תכרעמ ראתמ ארזע ןבא
.(ם"במרה לש םיקרפ הנומש לש ןושארה קרפב ןייעמה אצמי שפנה תוחוכ לש רדוסמו
.הביקל ןוזמה תא ריבעמה חוכה - ךשומה חוכה םה ףוגה תא םיבציימהו םירמושה תוחוכה
ןוזמה תא קיזחמה חוכה אוה ,בכעמה חוכה וירחא .והמ םיניבמ ונא - לכעמה חוכה וירחא
וא ,רהטמה חוכה ףוסבלו .ףוגה ןינבל םישורדה םיקלחה תא טלוקו ,לכעתיש דע הביקב
יקלח ןיב הדירפמה לוכיעה תכרעמ תלועפ יהוז ,"תורתומל החודה" ם"במרה לש ונושלב
.תושרפהה תועצמאב ףוגה ןמ תאצויו תיחדנה תלוספה ןיבל ,ףוגל םישורדה ןוזמה
תונוכתה תא האור ךכ .לכואב לפטמה חוכה - "ןזה חוכה" תנוכת ןה הלא תונוכת עברא
.ב"ע ,'א םיכובנ הרומב ם"במר םתוא האור ךכו ,ב"י ,'ה ירזוכב יולה הדוהי יבר הלאה
:םדיקפת תא םיאלממ םניאו םיעזעדזמה "תיבה ירמוש" לש תילמסה תועמשמה תא ונבה
תלוכי רסחכ ןקזה תא תלהוק ראתמ הנקיז תעל .םדאה לש הנזהה תכרעמב םישובישה תא
.ופוג לע - ותיב לע רומשלו ,ונוזמ תא לכעל ,רדוסמ ןפואב לוכאל
םלועמ םה םג ,תורחא שפנ תונוכת םע םתוא ההזמ ארזע ןבא ?"ליחה ישנא" םהימו
לכ טעמכ םה הלא תחכ "רייצמהו דילומהו ,ןזה חכ" :הקיתעה האופרה לש םיגשומה
תלוכיה ,ןוימדה חכ אוה "רייצמה"ו ,דילוהל תלוכיה ,ןוזמ טולקל תלוכיה :יגולויבה ןונגנמה
.ונינפל םימייק םניאש םימצעו תודבועל סחייתהלו םירבד רוכזל
רואית ונינפלש ירה ,םיטשפומ םיגשומכ "ליחה ישנא"ו "תיבה ירמוש" תא ונשרפ םא ,הנה
םהש ירה ,םיישחומ םיגשומכ םתוא ונראת םא .הנקיז תעל ףוגה תוכרעמ תורדרדתה לש
.םדיקפת אלמל םינאממה םילגרהו םיידיה :םייפגה תא םיראתמ
:וב םיקסוע ונאש קוספה תא ארקנו בושנ
'ג קוספ
תיבה ירמוש ועוזיש םויב"
,ליחה ישנא ותוועתהו
וטעמ יכ תונחוטה ולטבו
".תובוראב תואורה וכשחו
הניאש תיללכ השלוח וא :םדאה לש תינפוגה תרגסמה תוטטומתה לש רואית ןאכ שי
םדאה תא תוכפוהה ,תוימינפ תוכרעמ תורערעתה וא ,ותביבסב טולשל םדאל תרשפאמ
?היתונקסמ המו ,הליבומ איה ןאל ,וז תורדרדתה תועמשמ המ .יולתלו שלחלןקזה לש תישפנה תוגהנתהה

:וימי בורעב ןקזה לש תישפנה תוגהנתהה תא ראתל תלהוק רבוע ,ינפוגה בצמה רואת רחאל
'ד קוספ
הנחטה לוק לפשב קושב םיתלד ורגוסו"
"רישה תונב לכ וחשיו ,רופצה לוקל םוקיו
םינכמ ונא ונימי לש גנלסה תירבעב .תורגסנ תותלדו ,דוע תנחוט הניאש הנחט ןאכ שי
,בגאש) הז גנלס תובקעב ךלנ םא ."ןמזה לכ ןחוט התא המ" :ףרה ילב רבדמה םדא "ןחוט"
יתש לע ,הפה :םייתלדה םהמ ונל רורב היהיש ירה ,(ארזע ןבא לצא אצמנ ול המוד שוריפ
תא עימשמ וניא שיאה .תתבוש הנחטהו ,תורגסנ תותלדה .םייתפשהו םיינישה - ויתותלד
.ןכל םדוק ועימשהש יפכ ולוק
ץויצ .ותוא ריעמ שער לכ .ןושיל לוכי וניא שיאה - "רופצה לוקל םוקי" :וילע האב הרצ דועו
ןיא הינוריאה הברמל ,לילצו שער לכל וז הלודג תושיגר לומו .ותנשמ ותוא ררועמ רופצ לש
לילצ לכ לבא ,שער לכל השיגר העימש לעב םנמא אוה :םילילצמ תונהיל דוע לגוסמ אוה
ונחנא .הקיסוממ הנהנ אוה ןיא ,הרמזמ הנהנ אוה ןיא ."רישה תונב לכ וחשיו" :ול עירפמ
.תורשו םירשמ הנהיי אלו אוה ןקז יכ ןעטש ,ידעלגה יליזרב תא םירכוז
'ה קוספ
ךרדב םיתחתחו ,ואריי הובגמ םג"
הנויבאה רפתו ,בגחה לבתסיו ,דקשה ץאניו
,ומלוע תיבל םדאה ךלוה יכ
".םידפוסה קושב ובבסו
.ץמאמ איה הנטק הילע לכ יכ ,ךרדל תאצל זעמ וניא שיאה :ול לושכמ תויהל ךפוה רבד לכ
תצפוק הנקיזה - "דקשה ץאני" :םשו ,ותיבב רגתסמ שיאה .ךרדב םיתחתח איה תילולת לכ
תוואת" תרפומ ,שלחנ ינימה רציה - "הנויבאה רפתו בגחה לבתסיו" .אובל תרהממ ,וילע
קושב ובבסו ,ומלוע תיבל םדאה ךלוה יכ ?המל הז לכו .(ונרופס) "ותלוזו לגשמהו לכאמה
.םידפוסה
סקטל לכה ןכומ רבכו ,תמ אל דוע .ותוא םידיפסמ רבכ םינדפסה .וימי תירחאל עיגמ םדאה
.היוולהה


ףסכה לבח

וניא תלהוק ?האלה המו .םידפוסה קושב ובבס .תמ רבכ שיאה .ןאכ םייתסנ ומכ רואיתה
ןבא) .םינוש םישוריפ ןימזמו םיזמר אלמ ,אילפהל הפי רויצ דוע ףיסומ אוהו ,ןאכ רצענ
:וב ארקנ ("דבכנ לשמ" םילימב הז רויצ רידגמ ארזע
'ו קוספ
ףסכה לבח קתרי אל רשא דע"
בהזה תלוג ץורתו
עובמה לע דכ רבשתו
".רובה לא לגלגה ץורנו
לעופ לכה דוע לכ .דכהו לגלגהו ראבה תנומת איה הנומתה .רורב וניא הז קוספב יומידה
ריצה לבא .םייח םימ אלמ ונממ הלועו ראבל דרוי דכהו ,דכה תא קיזחמ לבחה ,הרושכ
לא טאל טאל תדרל םוקמב ,דכה תא ךושמל ידכ ראבה לא דוע עיגמ וניא לבחה ,רבשנ
.רובה לא לפונו לגלגה קסרתמ וירחאו .רבשנו רובה ךותל תחאכ אוה לפונ - ראבה
דכה והמ ?בהזה תלוג יהמ ?ףסכה לבח והמ ?תררופתמה ראבה לש רויצה תועמשמ המ
םינושה םינשרפב ןייעמה .םינושמו םינוש ףוג יקלחל הלא תא לישמהל רשפא ?רבשנה
תא ,קתינה הרדשה טוח תא :תומייקה תוירטאירגה תולחמה לכ רואת תא םהב אצמי
םוגרתה .הנקיז תעל הנויבאהו ןימה תויעבו ןתשה תיחופלש תא ,רבשנה שארה תלוגלוג
:תללוכה הנומתה אוה בושחש המ .ךכ לכ בושח וניא ראבה לשמ לש קיודמה
'ז קוספ
,היהשכ ץראה לע רפעה בושיו"
".הנתנ רשא םיהלאה תא בושת חורהו
.הרוקמל תרזוח חורה .ורפעל רזוח ,קרפתמ םדאה
:הרצקה ,הריהמה הנקסמה :רואיתל תונקסמ יתשו
'ח קוספ
".לבה לכה ,תלהוקה רמא םילבה לבה"
תמלשה תוומב האורה ,תרחא הנקסמו .לבה לכה .תוומל תועמשמ ןיאו םייחל תועמשמ ןיא
.םשמ האבש יפכ ,יהלאה הרוקמ לא תרזוח שפנה .היהשכ ,ץראה לא רזוח ףוגה .לגעמה
.היתונולשיכ לעו היגשיה לע ןובשחו ןיד תתל איה תשרדנ םש ,םיהלאה םע הדכלתהב ,םשו
ד"י קוספ
,טפשמב איבי םיהלאה ,השעמ לכ תא יכ"
".ער םאו בוט םא ,םלענ לכ לע
ג"י קוספ
:עמשנ לכה ,רבד ףוס"
,רומש ויתווצמ תאו ,ארי םיהלאה תא
".םדאה לכ הז יכ

ב"י תלהוקל יאופר שורפ

ריכב אפור ,קייד-ןו הדוהי ר"דה ,ידידי לש ותרזע תא יתשקב ,תלהוק זמור המל ןיבהל ידכ
.וירבד תיצמת םה הלאו .קדצ ירעשבש תירטאירגה הקלחמב
,תומצעה תכרעמב ,םירירשה תכרעמב :םדאה לש תוכרעמ שולשב העיגפ שי הנקיז תעב
.הלא לכל זמרמ תלהוק .תוירוטומה תוכרעמבו

:" תיבה ירמוש ועוזיש םויב"
תויעב ללגב .םיידיה תושלחנ ,םירירשב יללכ לודלד ללגב .םירירשה םה תיבה ירמוש
תלחמכ םיתעל העיפומה - הדיער שי ןכלו ,הבוט היצנידרואוק ןיא תויגולוריונו תוירוטומ
.תורחא תולחמ וא ,ןוסניקרפ
.דוקפתה תאו םיקרפמה תרוצ תא םיתוועמ ,םיידיה יקרפמב רקיעבו ,םיקרפמב םייונישה
.השק רתוי תישענ םידיב הלועפ לכ
וא ןימי ,אוהש לכ ףוג גלפ קותישמ תאז תובקעבו ,חומב ץבשמ םילבוס םיבר םישישק
.דחא דצב לגרו די :לאמש

:"ליחה ישנא ותוועתהו"
,תולקב תורבשנ ,רתוי תוכירפ תומצעהש ךכל תומרוגה ,תומצעב םיוניש שי ליגה תולעב
.קמטצמ הרדשה דומע ,ףופכ בגה :ריעצ ליגב הרוצה תמועל ,תתוועתמו תכלוה ףוגה תרוצו
.תתוועמ ףוגה תרוצ - "בגחה לבתסיו"

:"ךרדב םיתחתחו ואריי הובגמ םג"
יוויש דבאל תולקב הטונ שישקה .תינססהו הביצי תוחפ ,רתוי תיטיא תישענ הכילהה תרוצ
,ךרדב ןונבג ומכ ,ןטק ץמאמ לכ ,רתוי תלשוכ תישענ המישנהו בלה תכרעמ .לופילו לקשמ
.לבסנ יתלב השענ

:"הנחטה לוק לפשב קושב םיתלד ורגוסו"
השרפהה תכרעמ - םייתלדהו ,לכואה תא תנחוטה ,לוכיעה תכרעמכ ןאכ תשרפתמ הנחטה
םייוניש ללגב תומרגנה ,תינורכ תוריצעו לוכיע תויעב שי םינקזה לכל טעמכ .ףוגה לש
תויעבכ םירכומה - ןתש תלטהב םיישק רבגה לצא .םייעמה תלועפב יוניש םימרוגה םיימוטנא
.רתוי תיטיא תיגולויזפ תוליעפ - הנחטה לוק לפש .הטטסורפה
שיאה ,םייתלד ורגוס :ילטנמ דוקפתל תסחייתמה ,תרחא ךרדב קוספה תא שרפל ןתינ
ינמיסמ דחא איה םגש ,הניש רסוח ,רופיצה לוקל םוקיו .ןואכידה ינמיסמ דחא והז ,קתוש
לצא .םיברועמ הנישו תונרע וב ,קוניתה לש הנישה יאנתל םירזוח םירגבתמש לככ .ןואכידה
םניא הניש ירודכ םג .הלילב רעו םויב ןשי אוהו ,תורדוסמ הניש תועש ןיא ןקזה םדאה
.הז הרקמב םיליעומ
(םייתלד ורגוס) ןובאת רסוח :תורחא תונוכתב רכינ לבא ,הווסומ אוה ןואכידה םיתעל
וניא .רישה תונב לכ וחשיו :ותוא בבוסב תוניינעתה רסוח ,(רופיצה לוקל םוקיו) הניש רסוח
.בבוסבו .הרישב ןיינעתמ

:"דקשה ץאניו"
םדא םהב םירקמ שי .ימואתפ ןפואב םדאה לע תצפוק הנקיזה -דקשה ץאניו .תוריהמ -דקש
.וילע תצפוק הנקיז ,תחא תבב ,םואתפו ,תובר םינש ךרואל דקפתמ

:"הנויבאה רפתו"
.הוואתה תושלחה .תינימה תוליעפה תושלחה

:תוומה רואת - ףוסבלו
:"רובה לא לגלגה ץורנו ,עובמה לע דכ רבשיו"
.םימל לפונ ילדהו - רבשנ לגלגה לש ריצה

:יקלאה ורוקמל רזוח םדאה
:"םימה ינפ לע תפחרמ 'ה חור"
.םיקלאה םע ,חצנה םע דכלתמ אוהך"נתל תונשרפו םינויע ןכות