דוד ןב תלהק

גרבנזור עשוהי


.תלהק תליגמ תא תוכוס דעומה לוח תבשב אורקל לארשי תוליהקמ קלח ברקב אוה גהנמ
וז המ החמשלו" :תלהקב בותכו החמש ימי םהש ינפמ :רבדל םעט ןתונ םהרבא ןגמה
."השוע

:תחתופ הליגמה
."םילשוריב ךלמ דוד ןב תלהק ירבד"
הב ,ונתליגמב אלא ארקמב עיפומ וניא תלהק םשה ?הליגמה לש הרבחמ ,תלהק אוה ימ
:החיתפב .'א קרפב םימעפ שלש .םימעפ עבש רכזנ אוה
"...תלהק רמא םילבה לבה ,םילשוריב ךלמ דוד ןב תלהק ירבד"
:בי קוספב ,ךשמהבו
."םלשוריב לארשי לע ךלמ יתייה תלהק ינא"
:רמאנ זכ קוספ 'ז קרפב הנהו
,"תלהק הרמא יתאצמ הז האר"
:ב"י קרפבו
."תלהקה רמא םילבה לבה"
,עודיי לבקל יטרפ םש לוכי אל תירבעה הפשב ירהש ,יטרפ םש וניא תלהקש רורב הלא יפל
הנוכמה והימ .הבקנכ ןהו רכזכ ןה עיפומ אוה ןכ ומכ ."תלהקה רמא" :עדוימ אוה ןאכו
רישבו הבר תלהקב :ךלמה המלשל יוניכ אוה תלהקש םימכח ידיב איה תרוסמ ?'תלהק'
:אבומ הבר םירישה
.תלהק המלש ,הידידי :ול וארקנ תומש השולש
תעל יכ רפוסמ ,אביקע 'ר לש ודימלת ,אתפלח ןב יסוי 'רל סחוימה שרדמ ,הבר םלוע רדסב
ריש ,ילשמ :םירפס השולש רמאו שדקה חור וילע התרש ,ותתימל ךומס ,המלש לש ותנקז
.תלהקו םירישה

,"לארשי ךלמ דוד ןב המלש ילשמ" :חתופ ילשמ רפס
"המלשל רשא םירישה ריש" :חתופ םירישה ריש
."םילשוריב ךלמ דוד ןב תלהק ירבד" :חתופ תלהקו

:הזה יוניכל םימעט ינש איבמ י"שר ?תלהק יוניכל ךלמה המלש הכז עודמ
רגאש (א ,'ל ילשמ) אקי ןב רוגא וארוק רחא םוקמב ןכו הברה תומכח להיקש םש לע
.להקהב וירבד לכ רמוא היהש םירמוא שיו ,האיקהו המכחה לכ
:הבר םירישה ריש שרדמבו הבר תלהקב אוה י"שר ירבד רוקמ
,רוגא :אתלת והנה :רמא יול ןב עשוהי 'ר ,תלהק המלש ,הידידי :ול וארקנ תומש 'ג
.העבש אה - ,לאיתיא ,לאומל ,אקי
:ופסונש תומשה תא שרוד ןמחנ רב לאומש 'ר
,הרות ירבד רגאש - רוגא
דמל ךכ ,ותעשב ךפשנו ותעשב אלמתנש הזה לפסכ ,העשל האיקהש ןב - אקי ןב
.התעשב החכשו התעשב הרות המלש
ןירמאנ וירבד ויהש :םעטל קוזיחכ "המלש להקי זא" :א ,'ח 'א םיכלמב בותכה אבומ שרדמב
Ecclesiaste-ל תלהק יוניכה םגרותמ םיעבשה םוגרתב ."םירמוא שי"כ ואיבמ י"שרש ,להקהב
:שרפמ ךישלא .להקב רבדמה ,םאונ :ועמשמ
.םימעהו לארשי תוליהק ליהקמ
:ראובמ ם"בשרל סחוימה שוריפב
םג יכ ,םדא לכמ םכחתנו ,םדק ינב לכמ תומכח להיקש םש לע תלהק ארקנ המלש
."הקי ןב רוגא ירבד" :רמאנש ,תומכח רגאש ינפמ 'רוגא' ארקנ רחא םוקמב
:שרפמ ע"באר
.וב הלהקנש המכחה ןושל לע ןכ ארקנו
:ומצע לע דיעמ תלהק .המלשו תלהק לש יוהיזה תא םיקזחמ הליגמב םיבר םיקוספ
".םילשוריב לארשי לע ךלמ יתייה תלהק ינא"
:ראתמ אוה םילשוריב וישעמ תא
יתעטנו ,םיסדרפו תונג יל יתישע .םימרכ יל יתעטנ ,םיתב יל יתינב ,ישעמ יתלדגה"
םידבע יתינק .םיצע חמוצ רעי םהמ תוקשהל ,םימ תוכרב יל יתישע .ירפ לכ ץע םהב
ינפל ויהש לכמ ,יל היה הברה ןאצו רקב הנקמ םג ,יל היה תיב ינבו ,תוחפשו
,תורשו םירש יל יתישע ,תונידמהו םיכלמ תלוגסו ,בהזו ףסכ םג יל יתסנכ .םילשוריב
".תודישו הדיש םדאה ינב תוגונעתו
תולועפ לע .המלשכ םיסכנ לעבו רישע היהש ךלמ דוע ןיא .המלשל םיאתמ הזה רואיתה
הנב המלשש רפוסמ 'ז קרפ 'א םיכלמב :ארקמב הברה רפוסמ המלש לש העיטנהו הינבה
,הנש הרשע שלש ותיב תא
רצח םש בשי רשא ותיבו ... םש טפשי רשא אסכה םלואו ...ןונבלה רעי תיב תא ןביו"
".המלש חקל רשא הערפ תבל השעי תיבו ...תרחאה
:רפוסמ םירישה ריש תליגמב
"המלשל היה םרכ"
:רפוסמ 'י קרפ 'א םיכלמב
אל ,ףסכ ןיא ,רוגס בהז ,ןונבלה רעי תיב ילכ לכו ,בהז המלש ךלמה הקשמ ילכ לכו"
".המכחלו רשועל ץראה יכלמ לכמ המלש ךלמה לדגיו ...המואמל המלש ימיב בשחנ
אל םסרופמ היה המלש .'ט קרפ 'ב םימיה ירבדב אצמנ המלש לש ורשוע לש טרופמ רואת
:ותמכחב רקיעב אלא ורשועב קר
ינב לכ תמכחמ המלש תמכח ברתו ...דאמ הברה הנובתו המלשל המכח םיהלא ןתיו"
"םירצמ תמכח לכמו ,םדק
."ובילב םיהולא ןתנ רשא ,ותמכח תא עומשל המלש ינפ תא םישקבמ ץראה לכו"
:דיעמ תלהקו
יתפסוהו יתלדגו ,םילשורי לע ינפל היה רשא לכ לע המכח יתפסוהו יתלדגה הנה ינא"
",יל הדמע יתמכח ףא ,םילשוריב ינפל היהש לכמ
:רפוסמ הליגמה םויסבו
".הברה םילשמ ןקת ,רקחו ןזאו םעה תא תעד דמל דוע ,םכח תלהק היהש רתויו"
לש ומשב ך"נתב םירחא םירפסב םייוצמ תלהק תליגמב םיאבומה תונויערה ןמ קלח םנמאו
.ילשמ רפסב רקיעבו המלש

:רמאנ ב"ע ד"י ףד ארתב אבב אתיירבב
.תלהקו םירישה ריש ,ילשמ ,היעשי :ובתכ ותעיסו היקזח
היקזח ידי לע ךכ רחא ךרענ רפסהו ,םירבדה תא רמא ךלמה המלשש רמול שי הז יפלו
:ה"כ קרפב רמאנ ילשמ רפסב .ותעיסו
".הדוהי ךלמ היקזח ישנא וקיתעה רשא המלש ילשמ הלא םג"
.תלהק תליגמ ךכל הפסונ ל"זח תרוסמבו

ןב תלהק ירבד :ןוגכ ישילש ףוגב תלהק לע םירבדמה םיקוספה תא םיראבמ הלא םירבד
:ם"בשרל סחוימה שוריפב ונאצמש יפכ 'וגו "םכח תלהק היהש רתויו" םויסב וא ,דוד
רדיסש ותוא םא יכ ,תלהק ןרמא אל ,םילבה לבה ,תלהק ירבד ,וללה תוארקמה יתש
.ןהש תומכ םירבדה תא

תלהק ןכות