אי קרפ תלהק

ינארטמ והיעשי יבר

רמאת לאו ,האנהת ,ךלשמ תואנהל לכותש ימ לכל :רמולכ :םימה ינפ לע ךמחל חלש
.ינוממ תא רזפמ ינא ימל

.יוביר ןושל אוה לכה :הנומשל םגו העבשל קלח ןת
םהל ךרטצתו ,ינע היהתו ,ךיסכנמ דרת רחמו םויה אמשו :ץראה לע הער היהי המ עדת אל יכ
ירהש .ךל ונתי םהו

ינב לע ,םלועה לע תונערופ היהי םא :רמולכ :וקירי ץרא לע םשג םיבעה ואלמי םא
,תוירבל ךרטצא אל םלועל :רמולכ ,תונערופה ןמ שאיתת לא ךכיפל ,היהי םדאה
דצה ותואב רמולכ ,לטוי אל לופי יכ :רמולכ (ץעה) הטונ םאו :ונורתפ :םורדב ץע לופי םאו
,ןליאה הטונש
ךכיפל ,היהי אלש רשפא (ןופצב) םאו ,רשעי רישעהל ארובה רזוגש ימש :לשמ הזו ,היהי םש
.והנהתו ךלשמ קלח ול ןתתו םידקת ,ול ךרטצת התאו ךריבח רישעי רחמו םויה אמש
היהי ומכ "אוהי"

חורה רובעת יתמ רמואו ,ןמזה לא דימת רמושו ןייעמש המדאה דבוע :חור רמוש
,עורזל בוט היהיש
.עורזל התעמ לכוי אלו ,העירזה ןמז רובעי םימעפש ערזי אל
.ריטמי אמש ,םויה רוצקל ןמז ןיא רמואו םיבעב ןייעמו האורשכו :םיבעב הארו
.רוצקל התעמ לכוי אלו ,םימשגה ימי וסנכיו ץיקה רובעי םימעפש :רוצקי אל

םירבועה ריכמ ךניאש ומכו הרבע ןיאמ חורה ךרד ריכמ ךניאש ומכ :עדוי ךניא רשאכ
ןתיל ,םיהולאה השעמ ריכהלו קימעהל לכות אל ןכ ,הבקנ אוה םא רכז אוה םא הרהה ןטבבש
.םירבועה ארוק םימצע .ךכו ךכ השע המלו ,הז רבד ארובה השע המל :רמול וישעמב םעט

.שיקלב םג ערזת ריכבב תערז םא רמולכ :ךערז תא ערז רקבב

ארוק הזה םלועה ריואו ,הנעו היאו (דכ-ול תישארב) ומכ הריתי ו"ויה :רואה קותמו
ירהש ,הזה םלועה ןמ תאצל הצור רמולכ ,רוא

ימי תא רוכזי ףוסבלו ,החמש הארי םלכבו ,הזה םלועב םדאה היחי הברה םינש םא
,הברה םה יכ ובלב ןתיו ,ךשוחה
.םולכ היה אל וליאכ ,לבה ול הארנ לכה ,התע דע דלונש םוימ אבש בוטה לכ :לבה אבש לכ
.םיבורמ םהש התימה ימי :ךשחה ימי

לכב ךא ,ךשפנ ךלאשי רשא לכמ הז םלועב ךצפח אלמת :רמולכ :ךיתודליב רוחב חמש
,רקפה וניא הזה םלועה יכ ךבלב בושחתו עדתו ריכת ךישעמו ךנינע
אלו םימש לועבו האריב ךישעמ השעת ךכ ךותמו ,טפשמב םיהולאה ךאיבי לכה לע אלא
.אטחת

הערו הרצ לכ ךרשבמו ךמצעמ רבעהו ךבלמ רסה ער בל לכ רמולכ :ךבלמ סעכ רסה םגו
,ךתודליב המילש החמש חמשתו
.וב חמשת ומע ךדועב ךכיפל םלועל אלו ,םייק וניאו ,לבה אוה תורחשהו תודליה יכ
.אוה דחא "תודליו תורחש"