תלהק רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי


"ך"נתב םויה יקרפ "תרגסמב" לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ


תלהק רפסב שפנה תוראשה :ג-ב קרפ

ותוסחייתה תא םג אצמנ ,הכובמב ונתוא דימעמו ,ומצע תא םהב רתוס תלהקש םירבדה ראש ןיב
ספאתמ םאה ?םהירחא היהי המ ךא ,םייחבש תלחותה רסוח תא ראתמ תלהק .שפנה תוראשהל
?ושפנל תיראש ןיאו רכז ןיאו ,םולכ-אל לא םדאה

:וירבד הנה .ליסכל םכחה ןיב לדבהה תא תלהק ראתמ ב קרפב
תולכסה ןמ המכחל ןורתי שיש ינא יתיארו
:ךשחה ןמ רואה ןורתיכ
ושארב ויניע םכחה
ךלוה ךשחב ליסכהו
(גי)
.
(די)
.
:קוספה תא ךישממ תלהק לבא .ליסכ תויהל ערו םכח תויהל בוטש ירה ,רבדה אוה ןכ םא
:םלכ תא הרקי דחא הרקמש ינא םג יתעדיו
יבלב ינא יתרמאו
ינרקי ינא םג ליסכה הרקמכ
?רתוי זא ינא יתמכח המלו
.
(וט)
.
.
,ךלוה ךשוחב ליסכהו ,ושארב ויניע םכחה םנמא .המכוחה חבשב רמאש המ תא הנשמ ,תלהק
:קוספה תא םילשמ תלהקו .םלוכ תא הרקי דחא הרקמ רבד לש ופוסב לבא
:לבה הז םגש יבלב יתרבדו
,ליסכ תויהל ערו םכח תויהל בוט יכ החנהה :לבה המ .הכ דע רמאנש המ לכ תא תלפרעמ הפסוהה
:ךישממ תלהקו ?םלוכ תא הרקי דחא הרקמ רבד לש ופוסב יכ העידיה וא
םלועל ליסכה םע םכחל ןורכז ןיא יכ
חכשנ לכה םיאבה םימיה רבכשב
(זט)
.
ךשוחב ליסכהו ,ושארב ויניע םכחהש החנהה - "הז" ."לבה הז םג" הלאשל הנוע תאזה תפסותה
טפשמ ףיסומו רזוח תלהק לבא .םהיניב לדבה ןיא .ליסכה םע םכחל ןורכיז ןיא יכ .לבה הז ,ךלוה
:וירבדב ןודל ונלחתה הב הכובמב ונתוא ריאשמו ,ונלש אשונה תא וב םייסמו ,ןורחא
:ליסכה םע םכחה תומי ךיאו
ןורתי שי ןכ לעו ,והומכ היהיש ןכתיי אל ?ליסכה םע תומי םכחהש ןכתיי אל ?הלאשה רשפ המ
ןכתי ןיא :סעכו ההימת לש טפשמ אוה םכסמה טפשמה אמש וא ,םתומ רחאל ליסכה לע םכחל
.םהייחב םינוש ךכ לכ ויהש העש ,םתומב םיווש םהינשש ןכתיי ןיאו ,ליסכה םע תומי םכחהש

םא .םתומ רחאל ליסכל םכחה ןיב לדבה שי םא הלאשל ןורתפ ונאצמ אל ב קרפב תלהק ירבדב
.ליסכה ןמ םכחל תרחא תירחא שי םא ,התרבחמ תחא הנוש םשפנ


:המהבל םדאה תא אוה הוושמ םעפהו .'ג קרפב וז הלאשל רזוח תלהק ךא
םהל דחא הרקמו המהבה הרקמו םדאה ינב הרקמ יכ
לכל דחא חורו הז תומ ןכ הז תומכ
:לבה לכה יכ ןיא המהבה ןמ םדאה רתומו
דחא םוקמ לא ךלוה לכה
:רפעה לא בש לכהו רפעה ןמ היה לכה
(טי)
.
.
(כ)
.
םאה .רפעה לא בש לכהו ,דחא םוקמ לא ךלוה לכה .םדאל ןורתי ןיא המהבל םדאה ןיב האוושהב
.ןיא - המהבה ןמ םדאה רתומ .ןורתי ןיאו לדבה ןיא ?המהבה רפעל םדאה לש ורפע ןיב לדבה שי
:םהיפ לע םירבדה תא ךפוהו קופס תלהק ףיסומ בושו .לבה
הלעמל איה הלעה םדאה ינב חור עדוי ימ
:ץראל הטמל איה תדריה המהבה חורו
(אכ)
.
שי המו ,הלעמל אצמנ המ .הטמל תדרוי המהבה חורו ,הלעמל הלוע םדאה חור :לדבה שי וישכע
- "הטמל" .תוהולאהו השודקה ,חורה םלוע אוה "הלעמל" ,ארקמה לש םיגשומה םלועב ?הטמל
הלאשל הבושת תלהק ןתנ םאה ,ןכ םא .לואשב םידבואה םה "המוד ידרוי" .לואשהו ןודבאה
תלפרעמה החיתפב התוא גייס לבא ,הבושת ןתנ אוה ?המהבה חורו םדאה חור ןיבש לדבהה רבדב
:קפוסמהו לפרועמה לא ונתוא הריזחמו התוא
הלעמל איה הלעה םדאה ינב חור עדוי ימ
:ץראל הטמל איה תדריה המהבה חורו
(אכ)
.
םדאה ינב חור עדוי ימ" רמא אוה .תדרוי המהבה חורו הלוע םדאה חורש רמא אל תלהק
ונתוא ריאשהו ,תלהק קפוסמ "ץראל הטמל איה תדריה המהבה חורו הלעמל איה הלעה
.םיקפוסמ

תעל םדאה תא ראתמ אוהו ,ותוגה תא םייסמ תלהקו .בי קרפל ,רפסה לש ופוסל םיעיגמ ונאו
:רמואו ,ופוג תוררופתה
היהשכ ץראה לע רפעה בשיו
:הנתנ רשא םיהלאה לא בושת חורהו
(ז)
.
םדאה ןיב ןיחבה אל ,ליסכו םכח ןיב ןיחבה אל .הרורב הבושת תלהק ןתנ יכ ונא םיחמש רבכו
תחמשב ונתוא ריאשהל ןוכתמ וניא תלהק .אל לבא .הנתנ רשא םיהולאה לא בושת חורה .המהבל
:וינפ לע לכה תא ךפוהו רזוחו קוספ ףיסומ אוה ,תואדווה
:לבה לכה תלהוקה רמא םילבה לבה
(ח)
וייחב תלהק לש ונויסנ לכ אמש וא ,שפנה תוראשהב הנומאה :הז קוספב לבה המ םיעדוי ונא ןיאו
.תילכת ירסחו תלחות ירסחכ םתוא האור תלהקש ,ונא ונייח ילואו .ןיינעה יאלמ
חינמ וניאו ודירטמ ,תלהק תא קיסעמה אשונ איה שפנה תוראשה :רוריבב וניאר דחא רבד לבא
.הלאשב םיטבלתמ ונא ,ויתובקעבו ,ול

שפנה תוראשה לע יולה הדוהי יבר
:וירבד הלאו .וטק ףיעס ,ןושאר רמאמ ,ירזוכה רפסב שפנה תוראשיהב קסוע יולה הדוהי יבר
עפשב הז רבד אבש יפכ ,אבה םלועה ידועיי תא שורפב ריכזהל וברה אל ...האובנה ירפס
תאז - רפעה בושב יכ רמאנ האובנה ירבדב םג יכ ,איה תמאה םלוא .וניתובר ירבדב
ירבדב רכזוה ןכו ."הנתנ רשא םיהלאה לא חורה בושת" ,רפעה לא - םדאה ףוג תרמוא
והילאו ,איבנ זא הולאה ונל חלשי יכ רמאנו ,אובל דיתעל םיתמה תייחת רבד םיאיבנה
דחאו ... המימשה והלעה הולאהו ,ונילא חלשנ בר ןמז ינפל רבכ רשא והילא אוה ,ומש
לכ לע ול אבינ הזו ,לאומשב :םייחב היה אל רבכש איבנב לאש ,לואש אוהו ,םיכלמה
רמול ינוצר - ךלמה לש הז והשעמ םנמא םאו .וייחב ול אבנתמ היה רשאכ והאובי רשא
םעה היה םיאיבנה ימיב יכ ונממ ונא םידמל ,ונתרות יפל רוסא - םיתמה לא השירדה
.םיתמה לא םישרוד ויה ןכ לע רשא ,ףוגה תולכ רחא שפנה תראשהב ןימאמ
:ונלוכ יפב הרוגשה ונתליפת תחיתפו
דיתע התאו הרמשמ התאו התארב התא ,איה הרוהט יב תחפנש המשנ ,יהולא"
ךינפל ינא הדומ ,יברקב המשנהש ןמז לכ .אובל דיתעל יב הריזחהלו ינממ הלטל
."םיתמ םירגפל תומשנ ריזחמה התא ךורב ,םימלועה ןודא ךחבשמו
אוהו ,הרותב םא יכ רוקמ ול אצמנ אל ,וריכזהל ךכ לכ םיברמ םדאה ינבש ,ומצע ןדע ןגו
,םנהיג ןכו .םלועל הב ראשנ היה ואטח אלולו ,ןושארה םדאל שארמ הנכוה רשא הגרדמה
תומצע םיפרוש ויה ובו ,וב הבכ שאה ןיאש איג ,םילשורי תברקב םסרופמ םוקמ אוה
.תואמוטה ראשו תולבנו תואמט
תרכזומ שפנה תוראשיה ןיא עודמ הלאשל הרורב הבושת בישמ וניא יולה הדוהי יבר
לש הבשחמה םלוע תא ןיבהל רשפא יא :רתוי ףיקמ רבד רמוא אוה לבא ,ארקמב שרופמב
לאומש םא ,תולאש לאומש תא לואשל לואש לוכי ךיא !שפנה תוראשיה חינהל ילב ארקמה
לכו ,םיתמה לא השירדב םירושקה םירוסיאהו תווצמה לכ ?יאמצע םויק ןיא שפנלו ,תמ
םויק שי שפנל :תחא תידוסי החנה לע םיססובמ םלוכ ,ארקמב םירכזומה תרכה ישנוע
.ףוגה תולכב הלכ הניא איהו ,יאמצע

שפנה תוראשיה לע ובלא ףסוי יבר
שרופמ ןפואב שפנה תוראשיה הרכזוה אל עודמ :התרמוח אלמב הראשנ הלאשה ןיידעו
יעיבר רמאמ ,םירקיעה רפסב ,ובלא ףסוי יבר לש וירבד יפ לע ןתינ ,וז הבושת ?ארקמב
הבושת עיצמ ףוסבלו ,ןתוא החודו תובושת יתש עיצמ ובלא ףסוי יבר .מ-טל םיקרפ
.לבקמ אוה התואו ,תישילש

.וב טרפ אל ארקמה ןכ לעו ,וניבהל םדאל השק .בכרומו השק אוה אשונה :הנושאר הבושת
איהו ,הנבהל השק ףוג וניא 'הש הנומאה םג :ובלא ףסוי יבר לע תלבוקמ הניא וז הבושת
.ארקמב שוריפב העיפומ

םירבדה תא הירבדב השיגדמ הרותה .וילאמ ןבומ רבד איה שפנה תוראשיה :היינש הבושת
ירפ תחא הנשב ןתית המדאהש הכרבה ,"תישישה הנשב יתכרב תא יתתנו" :םיאלפומה
:וילע תלבוקמ הניא וז הבושת םג .השגדה הכירצ הניא שפנה תוראשיה לבא .םינש שלשל
.שגדהו רוזח ותוא השיגדמ הרותהו ,וילאמ ןבומ רבד איה תישפוח הריחב םג

םה הרותבש םידועייה .וילע תלבוקמה ,תישילשה הבושתל ובלא ףסוי יבר עיגמ ןאכו
םירושק םניא הלאכ םידועיי ,םתיעב םימשגו בער ,ןולשיכו החלצה :המואה ללכל םידועיי
תקסוע ,ולוכ םעה לא תרבדמ הרותהש ןוויכ ,ןכ לעו .שפנה תוראשיה אוהש ,ישיאה דועיל
.ןולשיכו החלצה לש םיימשג םידועיי - םעל םינווכמה םידועייב איה

החלצה ןכ לעו .המואה תחלצה ומכ יזכרמ אשונ הניא ושפנ תוראשיהב טרפה לש החלצהה
.הלוכ המואה לש שנועהו רכשה תכרעמ ומכ תשגדומ הניא לבא ,ארקמב הזומר וז

תלהק ןכות

תונשרפ ןכותל הרזח