ןבושייל םיכרדו תלהק תליגמב תוריתס

גרבנזור עשוהי


:בותכ ב"ע 'ל ףד תבש תכסמ ילבבה דומלתב
רפס זונגל םימכח ושקב :ברד הימשמ תליש רב לאומש 'רד הירב הדוהי 'ר רמא
.הז תא הז ןירתוס וירבדש ינפמ תלהק
:תואמגוד יתש תנייצמ ארמגה
?הז תא הז ןירתוס וירבד יאמו
,"ללוהמ יתרמא קוחשל" :בותכו "קוחשמ סעכ בוט" :בותכ
"?השוע וז המ החמשלו" :ביתכו "החמשה תא ינא יתחבשו :בותכ
.תורודה ךרואל םישרפמה תא דירטהל הכישמה תוריתסה תייעב
:ריעמ (ג ,'ז) "קוחשמ סעכ בוט" :קוספל ושורפב ע"באר
רמאיש םהמ ,םישק םירבד הזה רפסב המלש ירבדב ואריש אוה ךרוצה רקיעו"
:ל"ז לארשי ימכח ורמא הז רובעבו .רבדה ךפה רמאיו רבד םיבר תומוקמב
."הז תא הז ןירתוס וירבדש ינפמ תלהק רפס זונגל םימכח ושקב
:םייסמו תואמגוד עשת הנומ ע"באר
".הזה רפסב הלאכ דוע אצמי בטיה שפחמהו"
:ע"באר לאושו
"?ורפסב וירבד רותסיו רפס רבחי אל םימכחבש לקה יכ עודיו"
דציכו "םירצמ תמכח לכמו ,םדק ינב לכ תמכחמ המלש תמכח ברתו" רמאנ ,המלש אוה ,תלהק לע
?וירבדב תוריתס שיש רמול לכונ

רפסב המלש לש ותרטמ יהמ :הלאשל הבושתל םג ונתוא ליבוהל לוכי תוריתסה תא בשייל ןויסנה
?ונתוא ךילוהל הצור אוה הב ךרדה יהמ ?הזה

:תלהק רמוא 'ב קרפ תליחתב
".לבה אוה םג הנהו ,בוטב הארו החמשב הכסנא אנ הכל יבילב ינא יתרמא"
:ע"באר ראבמ "יבלב ינא יתרמא" :תוביתה תא
.ושפנ םע רבדי
:אוה ינשה שוריפה .םישוריפ ינש איבמ אוה "החמשב הכסנא" בותכה לע
"...ךתוא הסנא ןיינעכ חכונה תומדל ף"כהו הסנ ןמ אוה יכ :םירמוא שיו"
רמוא הז יפלו .הכדי לע תואל ומכ ארקמב תמייק תיפוס ך םוקמב חכונל א"ה ף"כ תמויסה
תולכסבו המכחב ,החמשב ותוא הסנמ אוה .ךתוא הסנאו הבה ובילל תלהק
..."תולכסב זוחאלו המכחב גהונ יבילו"
".תוללוה תולכסהו ,לסכ עשר תעדלו ןובשח שקבו רותלו תעדל יבילו ינא יתובס"
?ןויסנה תמגמ יהמו
."םהייח ימי רפסמ םימשה תחת ושעי רשא םדאה ינבל בוט הז יא הארא רשא דע"
דדומתהל ןוצר ךותמ םירחא ירבד איבמ תלהק .וירבדב לוכיבכ תוריתסה בושייל תחא ךרד ןאכמ
ושוריפב רמוא תוריתסה ןמ קלח וז ךרדב שרפמה ע"באר .ולש ותעד לומ ןתוא גיצמ אוהו ןתא
:רפסב םימגתפהו םירמאמה ןמ קלחל
...ורמאיש םדאה ינב תבשחמ וז
:ןכו
םדאה ינב בל רוביד הז
.הלאב אצויכו

תומושר .ומצע םע םדאה לש חוכיו ,ימינפ חוכיו אלא ,ןאכ שי םירחא םע חוכיו קר אל ךא
יריאמה םירבדה תא חסנמ ךכו .ויתועדו ויתונומא תא ןחובה םדאה לש ויתויוטבחתה ןאכ
:ילשמ רפסל ותחיתפ ירבדב
זמורש עודיש ומכ ,הז וא הז ,רשכ הזיא :ךובנו חסופ דמועו םייכפהה תעד ריכזמ"
םלועה שודיחב ,תוירותה תוניפה תנומאב ונילע םידגנתמה תונעט תומוקמ תצקב
תא הז םירתוס םירבד וב ואצמנש פ"עאו ...שנועו לומגו החגשהו םיעבטה יונישו
,תלהקב ל"ר ,רפסה הזב התיה ותנווכ ,ונבתכש ךרדה לע םייכפה תועיד ריכזמכ ,הז
'ה תא אריל ,ןועמ םיבר בישהל ,תובבלב תוירותה תונפה תנומא תתימא עובקל
תנומא תתימא ררבלו תמאל ותמכחבו וחכב לדתשה הז ינפמו ,ותוא הבהאלו
"...םיקלוחה תונעט תשלוח עידוהלו ,תורכזנה תוניפה
תלוזה תועדמ תומלעתה אל ,םירחא ירבד לש שארמ לוטיבב וניא ךרד שופיח לש הנוכנה הרוצה
קלח קר בשייל וז הטיש לש החוכב םלואו .םנכתב הקומע תוננובתה ךות םתקידבו םתניחב אלא
תורתוסכ תוארנה תורמאה יתש .ןתוא בשייל תופסונ םיכרד םישרפמה ואצמ ךכיפלו ,תוריתסה ןמ
גהונ וניא םלועה ךא ללכ עבוק דחא םגתפ :וא .םירחא םיאנתב הנוכנ תחא לכ ,תונוכנ וז תא וז
םיעשר שי" :םג וניצמ לבא "עשרל היהי אל בוט" :לשמל .ללכה ןמ היטס הנשיו םיללכה יפל קר
לוכי תונוש טבמ תודוקנמ תושחרתה התוא לע ןנובתמה םדא ."םיקידצה השעמכ םהילא עיגמש
.תונוש תונקסמ לא עיגהל

םוקמ" הלגמו תואיצמב אוה ןנובתמ "םימשה תחת ושעי רשא םדאה ינבל בוט הז יא" תלהק שקב
בר יכ הלגמו םדאה ינב לש םהיתובשחמב ןנובתמ "עשרה המש קדצה םוקמו עשרה המש טפשמ
ארי םיהולאה תא :הנקסמל עיגמו ותנומאב ןתיא תלהק ראשנ תאז לכבו ,יוצמל יוצרה ןיב קחרמה
:תבשב ארמגה תמכסמו .רומש ויתווצמ תאו
:ביתכד הרות ירבד ופוסו הרות ירבד ותליחתש ינפמ והוזנג אל המ ינפמו
."םדאה לכ הז יכ רומש ויתווצמ תאו ארי םיהולאה תא עמשנ לכה רבד ףוס"

תלהק ןכות