תלהק רפסב םימכחו המכח

גרבנזור עשוהי


ןמ םילימ תורכזנ םימעפ תחאו םישימח .המכחה :אוה תלהק תליגמב םייזכרמה םיאשונה דחא
תא ,םדא לכמ םכחה ,ךלמה המלש עיבמ רפסב םיבר םיקוספב .תלהק תליגמב ם"כח שרשה
. המכחה ךרדב הכילהה לעו םכחה לע ,המכחה לע ותעד
ינפל היה רשא לכ לע המכח יתפסוהו יתלדגה הנה ינא :רמאל יבל םע ינא יתרבד"
תוללוה תעדו המכח תעדל יבל הנתאו .תעדו המכח הברה האר יבלו ,םילשורי לע
(זי-זט ,'א) ".חור ןויער אוה הז םגש יתעדי ,תולכשו
יתרבדו ,רתוי זא ינא יתמכח המלו ינרקי ינא םג ליסכה הרקמכ :יבלב ינא יתרמאו"
."לבה הז םגש יבלב
:םלועה תא קודבל תלהק הצר המכחה תועצמאב
"םימשה תחת השענ רשא לכ לע ,המכחב רותלו שורדל יבל תא יתתנו"
:הנבהל עיגמ אוה התועצמאבו
".וב תונעל םדאה ינבל םיהולא ןתנ ער ןיינע אוה"
.המכחל ןורתי ןיאש הנקסמל עיגמ אוה המכחה תועצמאב

:םכח תויהל הכוז דחא לכ אל ךא .וזכש העיבק עובקל יאשר המכחל עיגהש ימ קר
."החמשו תעדו המכח ןתנ וינפל בוטש םדאל יכ"
:דבלב ינמז אוה הז ןורתי ךא ,הילעבל בר ןורתי המכחה הנקמ םימיוסמ םיבצמב םנמא
,ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ תולכסה ןמ המכחל ןורתי שיש ינא יתיארו"
."ךלוה ךשוחב ליסכהו ,ושארב ויניע םכחה
.תישעמה המכחה םע תיוושומה תינויעה המכחה םהיניב .המכח לש םינוש םיגוס לע רבדמ תלהק
:הילעבל תעייסמ תישעמה המכחה
,ףסכה לצב המכחה לצב יכ ,שמשה יאורל רתויו ,הלחנ םע המכח הבוט"
."הילעב היחת המכחה תעד ןורתיו
."ריעב ויה רשא םיטילש הרשעמ ,םכחל זועת המכחה"
."הנושי וינפ זועו וינפ ריאת םדא תמכח ,רבד רשפ עדוי ימו םכחהכ ימ"
..."ברק ילכמ המכח הבוט"
."ונעלבת ליסכ תותפשו ,ןח םכח יפ ירבד"
ינב לכ לש םפוסכ ופוסו םיקולאה דיב ןותנ םדאה ינב רתי לרוגכ ,םכחה לש ולרוג םג ךא
:התומתה
הז לכ תא רובלו יבל לא יתתנ הז לכ תא יכ"
...םיקולאה דיב םהידבעו םימכחהו םיקידצה רשא
,חבוז ונניא רשאלו חבוזלו ,אמטלו רוהטלו בוטל עשרלו קידצל דחא הרקמ
."ארי העובש רשאכ עבשנה ,אטוחכ בוטכ
:לבא "ךלוה ךשוחב ליסכהו ושארב ויניע םכחה" םנמא
."םלוכ תא הרקי דחא הרקמש ינא םג יתעדיו"
,רתוי זא ינא יתמכח המלו ינרקי ינא םג ליסכה הרקמכ :יבלב ינא יתרמאו"
,לבה הז םגש יבלב יתרבדו
,חכשנ לכה םיאבה םימיה רבכשב ,םלועל ליסכה םע םכחל ןורכז ןיא יכ
"?ליסכה םע םכחה תומי ךיאו
להנתמ דציכ אוצמל הסנמה ,תינויעה המכחה ,וייחב םכחל תעייסמה ,תישעמה המכחה תמועל
םג .הפוסל עיגהל לוכי םדאה ןיאש תיקולא המכח איה ,םייחה דוס תא ןיבהל הסנמה ,םלועה
:הנממ קוחר םדאב םכחה
.ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא ,המכחב יתיסינ וז לכ"
"?ונאצמי ימ קומע קומעו ,היהש המ קוחר
,ץראה לע השענ רשא ןינעה תא תוארלו ,המכח תעדל יבל תא יתתנ רשאכ"
.האור ונניא ויניעב הניש הלילבו םויב םג יכ
השעמה תא אוצמל םדאה לכוי אל יכ םיהולאה השעמ לכ תא יתיארו
,אצמי אלו שקבל םדאה לומעי רשא לשב ,שמשה תחת השענ רשא
."אוצמל לכוי אל תעדל םכחה רמאי םא םגו
וז המכח ירחא ףודרל ןויסינה .תיתימאה המכחה תא אוצמל לוכי םדאה ןיא רבד לש ופוסב
:לכסתמ
."בואכמ ףיסוי תעד ףיסויו ,סעכ בור - המכח בורב יכ"
התא טעמ המכ הלגמ התא תעדו המכח ףיסומ התאש לככ ירה ,תיפוס-ןיא איה וז המכחש ןוויכ
ינב בלב עטנ ה"בקה םלואו .הנממ קחרתמ התא הרטמל ברקתמ התאש ךל המדנש לככו עדוי
:םתרטמ תא גישהל ולכוי אל םלועל ךא ,םלענה תא ןיבהל ןוצרה תא ,תונרקסה תא םדאה
,וב תונעל םדאה ינבל םיקולאה ןתנ רשא ןיינעה תא יתיאר"
,םבילב ןתנ םלעה תא םג ,ותיעב הפי השע לכה תא
,"ףוס דעו שארמ םיקולאה השע רשא השעמה תא םדאה אצמי אל רשא ילבמ
עיגה בויאש םשכו .םלענה רקחל ןוצר ונב עבט 'ה םלעה ןאכ בותכ וליאכ ,רסח בותכ "םלעה"
וישופיח תא תלהק םכסמ ,(חכ ,כ"כ בויא) "הניב ערמ רוסו ,המכח איה 'ה תארי ןה" :הנקסמל
:ןויערב
."םדאה לכ הז יכ ,רומש תווצמ תאו ארי םיהולאה תא עמשנ לכה רבד ףוס"

תלהק ןכות