תלהק רמא םילבה לבה
לבה לכה םילבה לבה

גרבנזור עשוהי


םהמ הזיא הלאשב ןויד אבומ הבר תלהקב .תלהקו ילשמ םירישה ריש :המלש בתכ םירפס השלש
איבמ אוה .תלהק כ"חאו םירישה ריש כ"חא ,הליחת בתכ ילשמ - רמא הבר אייח 'ר ?הליחת בתכ
:בי 'ה 'א םיכלמב קוספמ היאר
,"ףלאו השימח וריש יהיו ,לשמ םיפלא תשלש רבדיו"
,ילשמ רפס הז - לשמ
םירישה ריש הז - וריש יהיו
.רמא ףוסב תלהקו
.ץרא ךרדמ היאר איבמו תלהק כ"חאו ,ילשמ כ"חאו ,הליחת בתכ םירישה ריש :רמא ןתנוי 'ר
,רמז ירבד רמוא - רענ םדאשכ
,תולשמ רמוא - לידגה
.םילבה לבה :רמוא - ןיקזה
,םייח-ןויסנב רישע םדא לש ורפס אוה תלהק .המלש לש ותנקז תעל בתכנ תלהקש םימיכסמ לכה
:רפסב ויתונווכ תא ראתמ אוה ,רפסל החיתפב .ונויסנ תא ויעמוש םע קלחל הסנמה
..."םימשה תחת השענ רשא לכ לע המכחב רותלו שורדל יביל תא יתתנו"
,"םהייח ימי רפסמ םימשה תחת ושעי רשא םדאה ינבל בוט הז יא הארא רשא דע"
םימעפ ששו םישולש ."לבה לכה םילבה לבה" :תלהק עבוק ויתונווכ לע ריהצהש ינפל דוע לבא
?שונא ייחב ךרע לכ ןיאש ונל רשבל םדא לכמ םכחה הצר םאה .ונתליגמב "לבה" הלימה העיפומ
?ימיספ ךכ לכ רסמ אוה תלהק לש רסמה םנמאה
.ארקמב לבה הלימה תועמשמ תא הליחת ןוחבל ונילע ,"םילבה לבה" העיבקה תא ןוחבל ידכ

וא רק ריוואב המישנ בגא הפה ןמ הלועה דא ,חור :איה לבה לש הנושארה תינולימה תועמשמה
:גי ,ז"נ היעשיב תלובקתב ךכ .ףלוח רבדל יומידה אב תאזה תועמשמה ןמ .םח ףוגמ
."לבה חקי חורה אשי"
ד"מק רומזמ םיליהתב .הנושארה עלצבש חור לא ליבקמ תלובקתה לש היינשה עלצבש לבהה
:תלבקתה
."רבוע לצכ וימי - המד לבהל םדא"
(ב ,'י) הירכז ירבדכ אוש ירבד ,בזכמ רבדל םג ןאכמו .רבוע לצל ליבקמ לבהה
."ןומחני לבה - ורבדי אושה תומולחו"
:אמייק רב וניאש ,ףלוח רבד לש תועמשמב "לבה" הלימב שמתשהל הברמ תלהק
.(בי ,'ו) "לצכ םשעיו ולבה ימי רפסמ םייחב םדאל בוט המ עדוי ימ יכ"
לכ לש וכרע תרכהל ונתוא האיבמ ,תומל םדא לכ ףוס יכו ,ףלוח רבד םה םייחה יכ העידיה
לכ לצנ ןכ לעו ,רבוע לצכ ונימי .לבה ומכ םיפלוח םייחה .בושי אל ףלוח עגר לכ .םייחב עגר
,רובעתו ףולחתש ינפל החמשבו ןכותב התוא אלמ ,העש
:ךייח יעגרמ תונהל ךל רשפאת אל ךילע ץופקתש הנקזהו
,ךשוחה ימי תא רוכזיו ,חמשי םלוכב םדאה היחי הברה םינש םא יכ"
.לבה - אבש לכ ,ויהי הברה יכ
...ךיניע יארמבו ךבל יכרדב ךלהו ,ךיתורוחב ימיב ךבל ךביטיו ,ךתודליב רוחב חמש
... .לבה תורחשהו תודליה יכ ,ךרשבמ הער רבעהו ,ךבלמ סעכ רסהו
.ץפח םהב יל ןיא רמאת רשא םינש ועיגהו הערה ימי ואובי אל רשא דע
.הנתנ רשא םיהולאה לא בושת חורהו ,היהשכ ץראה לע רפעה בשיו...
".לבה לכה תלהוקה רמא םילבה לבה
תובשחמ ובילמ ריסהל םדאה תא האיבמ ביצי וניא המואמ יכ ,ףלוח לכה יכ תאזה הבשחמה
ויתווצמ תאו ארי םיהולאה תא" :ויתווצמ תא רומשלו 'ה תא אוריל וילע יכ ןיבמ אוהו ,הוואג לש
:ףיסוה אוה רשפא דוע לכ חומשל תלהק ונל ארק רשאכ םג ןכאו ."רומש
...טפשמב םיהלאה ךאיבי הלא לכ לע יכ עדו"
"...ךיתורוחב ימיב ךיארוב תא רוכזו
:הליגמה םויסב םגו
."ער םאו בוט םא ,םלענ לכ לע טפשמב איבי םיהלאה השעמ לכ תא יכ"
ומצע האור םדאשכ ,תיכונא איה טבמה תדוקנ דוע לכ יכ עבוקו םייחה יכרד תא ןחוב תלהק
תאנשל עיגהל לולע םדאהו שואי ידכ דע םיבזכאמ םייחה ויהי - "ינא יתיארו" - םלועה זכרמ
:םייחה
,שמשה תחת למע ינאש ילמע לכ תא ינא יתאנשו"
.שמשה תחת יתלמעש למעה לכ לע ,יביל תא שאיל ינא יתובסו
."הנדע םייח המה רשא םייחה ןמ ותמ רבכש םיתמה תא ינא חבשו
,תומל םדאה לש ופוסו םיפלוח םה וחוכו םדאה :תשקבתמה הנקסמה לא המלש עיגמ ןאכמו
:םיקולא תתמ אוה החמש לשו םייח לש עגר לכ
".איה םיהולא תתמ ,ולמע לכב בוט הארו התשו לכאיש םדאה לכ םגו"
:'ה ארי תויהל םדאה לע ןכ לעו
."וינפלמ ואריש השע םיהולאהו"
:רפסה זנגנ אל תלהק לש וז ותנקסמ ינפמ יכ תרמוא תבש תכסמב ארמגה
:ביתכד הרות ירבד ופוסו הרות ירבד ותליחתש ינפמ ?והוזנג אל המ ינפמו
."םדאה לכ הז יכ רומש ויתווצמ תאו ארי םיהולאה תא עמשנ לכה רבד ףוס"


תלהק ןכות