תלהק רפסב ערהו בוטה


גרבנזיא הדוהי

?תואנהה וא לבסה ;ערה וא בוטה - הבורמ םלועב המ ?לבס שי עודמ ?םלועב ער שי עודמ
העודיו ?דלונ אלש וא ,דלונש :םדאל בוט המ :רתוי ונל רכומ אוהש ,ישילש חוסינו
אלש םדאל ול בוט אמש וא ,דלונש םדאל ול בטומ םא ,יאמש תיבל ללה תיב ןיב תקולחמה
.םלועבש לבסהו םירוסייה לולסמ תא רבע אלו דלונ
:הנה .הלוכ הליגמב ינש טוחכ תרבועו ,תלהוק תא הדירטמ םלועב ומוקמו ערה תלאש
'ה קרפ תלהוק
,שמשה תחת יתיאר הלוח הער שי"
.ותערל וילעבל רומש רשוע
,ער ןינעב אוהה רשועה דבאו
.המואמ ודיב ןיאו ןב דילוהו
.אבשכ תכלל בושי םורע ,ומא ןטבמ אצי רשאכ
.ודיב ךלויש ולמעב אשי אל המואמו
,ךלי ןכ אבש תמוע לכ ,הלוח הער וז םגו
".חורל לומעיש ול ןורתי המו
.ב"י
.
.ג"י
.
.ד"י
.
.ו"ט
.
ןינעב אוהה רשועה דבאו" .הרקש המל רבסה ןיאש הדבועה אוה תאזה העפותב זיגרמה
ןיינעה ללגבו .ער ןיינע ?ותוא עונמל היה רשפא םאה ?ול םרג ימ ?ערה ןיינעה והמ ."ער
- ותוא שרוי ונב תא ונוימדב האר אוהשכו ,רישע תויהל חילצה ,וייח לכ םדא דבע הזה ערה
סמ לש הטישפ ?דוש ?הסרובב תלופמ ?םש הרק המ .ער ןיינעב דוביאל ורשוע לכ ךלוה
?ולש ידוסה קנבה ןובשח רפסמ תא שיאה חכש ?הסנכה
.םולכ אלב רתונ ןבה ;םולכ אלב רתונ שיאה - "ער ןיינע"
:תפסונ הנומתו
'ט קרפ תלהוק
,שמשה תחת הארו יתבש"
,ץורמה םילקל אל יכ
,המחלמה םירובגל אלו
,םחל םימכחל אל םגו
,רשוע םינובנל אל םגו
,ןח םיעדויל אל םגו
.םלוכ תא הרקי עגפו תע יכ
,ותע תא םדאה עדי אל םג יכ
,הער הדוצמב םיזחאנש םיגדכ
,חפב תוזחאה םירפצכו
,םדאה ינב םישקוי םהכ
."םואתפ םהילע לופתשכ הער תעל
.א"י


.ב"י.
יפל חילצמ וניא רבד םוש .יפרמ יקוח לש םמויק שממ .וז הנומתב תראותמ די תלזא המכ
םניא םירוביגה ;ץורל םיחילצמ םניא םילגרה ילק :םיאתמ וניא רבד םוש ;תינכתה
."םלוכ תא הרקי עגפו תע" ;םיינע םינובנה ;םיבער םימכחה ;המחלמב םיחילצמ
."הער הדוצמב םיזחאנש םיגדכ ,ותע תא םדאה עדי אל םג יכ" :רתוי דוע זיגרמ דייצה עודמ
האור תלהוק ?הער תשר איה ולש םיגיידה תשר יכ העיבקל םיכסי גידה םאה ?הער הדוצמה
,הער הדוצמב םיזחאנש םיגדכ" :םדאה דגנ תונווכמ ןה וליאכ םלועבש תויושחרתהה תא
תועמשמ לכ ןיא :וזמ הריתי ;דכלנ אוה עודמ עדוי וניא גדה ."חפב תוזוחאה םירופצכו
ןפואב לעופ לכה םיגדה םלועב .הנממ קומחל חילצה 'ב גדו ;תשרב דכלנ 'א גדש הדבועל
תועמשמ ןיא םג ;םיוסמ גד ירחא ףדור אוה ןיא לבא - םיגד ףלא ףוסאל חילצמ גיידה .ירקמ
.טלמנ והערו דכלנ דחא גדש ךכל
לש הנומתה תא הלומ דימענ םא רתוי דוע הפירח היהת חפב הזוחאה רופיצה תנומת
:םיליהת רפסמ ,חפה ןמ תטלמנה רופיצה
,שוקי חפמ הטלמנ רופצכ ונשפנ"
".ונטלמנ ונחנאו רבשנ חפה
םה םדאה ינב .חפה חצינ תלהוקב ;ןורחאה עגרב הטלמנ רופיצהו ,חפה רבשנ - םיליהתב
.חפב תוזוחאה םירופיצכ
.תיעמשמ דח הניא תלהוקב הבושתה ?םלועב ערה לש ומויקל תלהוק בישמ הבושת וזיא
:הרטמל בצעה תא ךפוה ומכ אוה דחא דצמ
'ב קוספ 'ז קרפ
."התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב לא תכלל בוט"
:ערה לכב םדאה תא םישאמ אוה ךדיאמ
'ג קוספ 'ט קרפ
".םהייחב םבבלב תוללוהו ער אלמ םדאה ינב בל םגו"
:דבלב וחוכ לע ךומסל ךירצ םדאה יכ עבוקו אוה רזוח בושו
'י קוספ 'ט קרפ
".השע ךחכב - תושעל ךדי אצמת רשא לכ"
:תיתדה הנקסמל עיגמ אוה ףוסבלו
ד"י - ג"י םיקוספ ב"י קרפ
,רומש ויתווצמ תאו ארי םיהלאה תא"
,םדאה לכ הז יכ
,טפשמב איבי םיהלאה ,השעמ לכ תא יכ
".ער םאו בוט םא ,םלענ לכ לע
ומכ ,ם"במר .ם"במר ראתמ התוא םלועה תנומתל תלהוק ירבד תא תוושהל ןיינעמ
וא לבסה ;ערה וא בוטה - םלועב רתוי הבורמ המ :תאזה הלאשב קסוע ,םירחא םיפוסוליפ
םאו ;ער ורקיעב םלועה יכ םינעוטה םיימלסומ םיפוסוליפ ירבד טטצמ ם"במר .האנהה
ער ורקיעב םלועה יכ אצמת ,גנועהו החמשה תומכל םלועבש לבסה תומכ תא הוושמ התא
.ביאכמו
.וירבדמ טעמ אלא ןאכ איבהל לכונ אלו ,קתרמו ןיינעמ הלא םירבד ם"במר חתנמש חותינה
.ב"י קרפ ,'ג קלח ,םיכובנ הרומב םיטרופמ םירבדה
ומכ התא ,לבסה וב בר יכו ,ער םלועה יכ עבוק התא רשאכ :וז איה ם"במר ןעוטש הנעטה
ןמ יכו ,םלועה תילכת אוה התא יכ חינמ התא .םילימב התוא תאטיב אלש החנה חינמ
םדא התא םאש ןאכמ .ולוכ םלועה לע קיסהל רשפא ,לבוס התאש לבסה וא גנועה
לכ שפחמ ךניאו ,ךל תיעדמ השיג םא וא ;םלועה תילכת אוה םדאה יכ חוטב ךניאו ,ילארביל
.םלועבש ערהו בוטה לע לואשל תושר ךל ןיא - םלועה לש ומויקב תילכת
ליבשב םייק םלועה יכ החנהה לע תססובמ בוטה ןמ הבורמ םלועב ערה יכ הנעטה :ןכ םא
לש תויחונל םאתהב להנתהל ךירצ םלועהו ,האירבה רזנ אוה םדאה וז הנעט יפל .םדאה
.םדאה
ימ - ךכ לשב לבוס התאו ,תורתוימ תוכפהמ השוע ,םדאה ,התא םאו :לאושו ם"במר ךישממ
?הז לבסל םרג
;הרקי ףסכ ילכ תכרעמ ךירצ התאש טילחמ ,םדאה ,התא םאו :דוע לאושו ם"במר ךישממו
םולהי תעבט ךירצ אוה יכ טילחמ ישילש ןכשו ;בהז ילכ תכרעמ ךירצ אוהש טילחמ ךנכשו
,םילפונו םילשכנ םתא רשאכו ;םכתשולש תא תסרוהה תורחתל םיסנכנ םתאו - ותשאל
,הלא תוערב םשא םצעב ימ - ובש תובורמה תוערהו םלועה לא תונעטב םיאב םתא
םתא םצעב עודמ םיעדוי םתאש ילב ץורמב םתלחתהש ,םתא וא ;םלועה ארוב ;םלועה
!?םיצר
לכ" .םלועבש בוטבו דסחב םיניחבמ םה ,ם"במר בתוכ ,תואיצמה תמכח תא ועדיש הלא
הלא לכ :הזה קוספה תא ם"במר שרפמ ."ויתודעו ותירב ירצונל ,תמאו דסח 'ה תורמא
לוהינבש תמאהו דסחה תא םישח הלא - הרותה תווצמו תואיצמה עבט תא םירמושה
.ךירצ תמאב םדאש המ תא םלועה ןמ לבקל תעדל ,ם"במר ןעוט ,תואיצמה עבט .םלועה
,הרותה תווצמ תא רמוש ךניא םא ;םלועה יקוחל אטוח התא ,בהז תחלצ הצור התא םא
!ךתנולת 'ה לע אל - תישע ךכ םא .םלועה ירדס תא רפמ התא
:הנוש ולש אצומה תדוקנ יכ םא ,תלהוק לש וזל המוד ם"במר לש ותנקסמ
".םדאה לכ הז יכ ,רומש ויתווצמ תאו ,ארי םיקלאה תא"
.ערב לקתת אלו - הרותה יקוח לעו עבטה יקוח לע רומש

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות