תלהק רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי


"ך"נתב םויה יקרפ "תרגסמב" לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ


עשרל קידצה ןיב בהזה ליבש - 'ז קרפ

:שמשה יאורל רתויו הלחנ-םע המכח הבוט
.
ףסכה לצב המכחה לצב יכ
:הילעב היחת המכחה תעד ןורתיו
.
םיהלאה השעמ-תא האר
:ותוע רשא תא ןקתל לכוי ימ יכ
.
האר הער םויבו בוטב היה הבוט םויב
םיהלאה השע הז-תמועל הז-תא םג
:המואמ וירחא םדאה אצמי אלש תרבד-לע
.
ילבה ימיב יתיאר לכה-תא
:ותערב ךיראמ עשר שיו וקדצב דבא קידצ שי
.
:םמושת המל רתוי םכחתת-לאו הברה קידצ יהת-לא
:ךתע אלב תומת המל לכס יהת-לאו הברה עשרת-לא
.
ךדי-תא חנת-לא הזמ-םגו הזב זחאת רשא בוט
:םלכ-תא אצי םיהלא ארי-יכ
(אי)
.
(בי)
.
.
(גי)
.
.
(די)
.
.
.
(וט)
.
.
(זט)
(זי)
.
(חי)
.

היפוסוליפ יעדוי .ם"במרה ןמ האבומכ "עצמאה ךרד" וא ,"בהזה ליבש" חנומה תא םיריכמ ונא
.וטסירא לש הקיתאה ןמ םג הז גשומ םיריכמ

ךרדב הבוטה הלוגסה תא רידגמ (50 דומע ,ג"לשת ,סביל םוגרת) ,תיכאמוכינה הקיתאב ,וטסירא
:וז
.הטעמה ךותמש וזו ,הזרפה ךותמש וז ןיב ,תולקלק יתש ןיב עוצימ ...איה הבוטה הלוגסה"
םילפונ וא ,היוארה הדימה לע םילוע הלקלקה ינימש םושמ ,איה עוצימ :קויד רתיבו
".וב תרחובו עצמאה תא תאצומ הבוטה הלוגסה וליאו ,הנממ
וליאו ,הטיעממה וא הזירפמה איה תלקלוקמה ךרדה .תיעצמאה ךרדה ,אופא אוה ,בהזה ליבש
.תוינוציקה תונוכתה יתש ןיב ,המיאתמה ,תינוניבה הדימה תא רוחבל תעדוי הבוטה הלוגסה

:ד,א קרפ תועד תוכלהב ,ם"במרה םג בתוכ ךכו
,הווש קוחיר תווצקה יתשמ הקוחר איהש העדה איהו ...תינוניב הדימ איה הרשיה ךרדה
דימת ויתועד םש םדא אהיש םינושארה םימכח ווצ ךכיפל .וזל אלו וזל אל הבורק הניאו
לעב אהי אל ?דציכ .ופוגב םלש אהיש ידכ ,תיעצמאה ךרדב םתוא ןיוכמו םתוא רעשמו
יוארש לודג רבד לע אלא סועכי אל :ינוניב אלא ,שיגרמ וניאש תמכ אלו ,סועכל חונ המיח
ךירצ ףוגהש םירבדל אלא הוואתי אל ןכו .תרחא םעפ וב אצויכ השעי אלש ידכ ,וילע סועכל
למע היהי אל ןכו ,"ושפנ עבושל לכוא קידצ" רמאנש ןיינעכ ,ןתלוזב תויהל רשפא יאו ןהל
ץופקי אלו ."קידצל טעמ בוט" רמאנש ןיינעכ ,העש ייחל ול ךירצש רבד גישהל אלא וקסעב
אלו .ךירצש ימל יוארכ הולמו ,ודי תסמ יפכ הקדצ ןתונ אלא ,ונוממ רזפי אלו ,רתויב ודי
ראש ןכו .תופי םינפ רבסב תחנב וימי לכ חמש אלא ,ןנואו בצע אלו ,קחושו ללוהמ אהי
.םכח ארקנ תועצוממ תינוניב תועד ויתועדש םדא לכ :םימכחה ךרד איה וז ךרדו .ויתועד
,תינוניבה תוגהנתהה תא ,עצמאה וק תא ראתמ ותוא אצמנ ,'ז קרפב ,תלהקב ןייענ םא
:ול בוט לכהש הזב ,לאידיאב ליחתמ רואיתה .תוינוציק לכמ תקחרתמה
:שמשה יארל רתיו הלחנ-םע המכח הבוט אי
רכינ אוה ,תאז םיאור :ףסונ ןורתי םג ול שיו ,הלחנ ול שי ,המכח וב שי :חלצומה שיאה והנה
,רשוע ,המכח :ול הוואתמ םדאש המ לכ תא שיאה בליש ,ןכ םא .וב םיננובתמל ,שמשה יאורל
.דובכו
ףסכה לצב המכחה לצב יכ בי
:הילעב היחת המכחה תעד ןורתיו
שי המכחהו .דחי םג ףסכה לצבו המכחה לצב יח אוה :אנקל םילוכי ונאש האנקל אשומ דוע הנהו
לא םדאה לש רשקה איה המכחה :ריעמ ארזע ןבא .הילעב תא הייחמ איה :דחוימ ףסונ ןורתי הל
לצב אוהש ,הזה שיאהו .תמ וניאו הלכ וניא ,אוה יחצנ הז םלועו .ןוילעה םלועה לא ,ינחורה
.םה חצנ ייח - וייחו ,תיחצנה המכחל רושק םג אוה - ףסכה לצבו המכחה

תא ריזחהלו הבשחמה תא תורגל ,םעפ ידימ קורזל גהונ תלהקש הז גוסמ ,לכשה רסומ - םויסלו
:לולסמל םדאה
םיהלאה השעמ-תא האר גי
:ותוע רשא תא ןקתל לכוי ימ יכ
רהזהו ,םיהולאה השעמב ןנובתה ,האר - חצנל התא רושקו ,התא רישעו ,התא םכח םנמא םא
?ותווע רשא תא ןקתל לכוי ימ ?ןקתל לכוי ימ - תוועת םא יכ .ךישעמב
:ןחבמ תעל ,רבשמ תעשל םיעיגמ ונא וישכעו
האר הער םויבו בוטב היה הבוט םויב די
םיהלאה השע הז-תמועל הז-תא םג
:המואמ וירחא םדאה אצמי אלש תרבד-לע
:עוטק הארנ טפשמה
.בוטב היה הבוט םויב
- - - - האר ,הער םויבו
יוטיבה לבא ?ןנובתת ןאל ?הארת המ ...האר ,הער םויב היהי המ ךא .בוטב היה - ךל בוט רשאכ
קוספה ,ךכ םא ."םיהולאה השעמ תא האר" רמאנ םש ,םדוקה קוספב ,עגר ינפל ונל רכזוה "האר"
התא זא ,הער םויו ,בוטב תויחל ךישמהל ךל יאדכ וב ,הבוט םוי :םיגשומ ינש ונל םיגדמ הזה
.םיהולאה השעמ לע בושחלו ןנובתהל ךירצ
:ךישממ קוספהו
םיהלאה השע הז-תמועל הז-תא םג
:המואמ וירחא םדאה אצמי אלש תרבד-לע
תא השע עודמו .עשרהו קידצה ,ערהו בוטה :הז תמועל הז ,תוגוזב םירבדה תא השע םיהולאה
תא תוארל לוכי םדא .םהירחא אבחתהל םיצורית וירחא אצמי אל םדאהש ידכ ?ךכ םירבדה
:רחובה ינפב תודמועה תויורשפאה הנהו .רחבי אוהו ,וינפל תוחותפה תויורשפאה
ילבה ימיב יתיאר לכה-תא וט
:ותערב ךיראמ עשר שיו וקדצב דבא קידצ שי
אוה ותקדצ בורמש ,דימת הנעתמה שיאב תאז םיגדמ ארזע ןבא .ותוא תדבאמ ותקדצש ,קידצ שי
?תלהוק ץילממש הצלמהה יהמו .ותערב - םימי-ךיראמ עשר שיו .ומלוע תא דבאמ
:םמושת המל רתוי םכחתת-לאו הברה קידצ יהת-לא זט
:ארזע ןבא לש ונושלב .ךמלוע קיספהל התא יושע ,תונקדצ ישעמב זירפת םא
ךרדמ רוסת - ןיינעהו ,םמושת ,םהל המודהו הנעתתו ,ברעה דעו רקובה ןמ תללפתה םא"
."..בושיה
,םיהולאה תדובעב םימכחתמה ,תונקדצ ישעמב םיזירפמה ,םיריזנל ,םיפגסתמל זמור ארזע ןבא
:הכופהה הנוכתל דימ עיגמ אוה ןאכמו .רוביצ אלבו הרבח אלב ,םדבל םיראשנו
:ךתע אלב תומת המל לכס יהת-לאו הברה עשרת-לא זי
,םידוגינה ינש תא ןאכ ביצמ אוהו .לכסה תא - םכחתמה לומו ,עשרה תא דימעמ אוה קידצה לומ
תרבח תא בזוע קידצה .םתועשרב וא םתונקדצב םיינוציקה ,םתודימ לע םיזירפמה הלא ינש תא
.םתיע אלב ותומיו ,תויורשפאה תואיגשה לכ תא ושעי - לכסהו עשרה ."םמושמ" אוהו ,םדא ינב
?היוצרה ךרדה יהמו
ךדי-תא חנת-לא הזמ-םגו הזב זחאת רשא בוט חי
:םלכ-תא אצי םיהלא ארי-יכ
תועשר תצק בלשל איה הנווכה םאה ?"ךדי תא חנת לא הזמ םגו הזב זוחא" הרימאב הנווכה המל
ריבעמ ארזע ןבא ?לכה ידי אצויה ,םיהולא ארי םדא אצי הזה לייטקוקה ןמו ,תונקדצ תצק םע
ותוא תוכשומ םדאה לש שפנה תונוכת .תויוגהנתהה ללכ לא ,תודימה ללכ לא הז קוספ
,םיהולאה ארי לבא .קוחצב ףוטש רחאהו ,ןסעכ היהי דחאה :תורתוס תויוגהנתהל ןתוינוציקב
אצי וב םוקמל ,בהזה ליבשל ,עצמאה וקל ותוא תנווכמ - וזו ,םיהולאה תרות יפ לע וכרד תא רחוב
.םיהולאה דבוע היהיו ,םלוכ תא

תלהק ןכות

תונשרפ ןכותל הרזח