תלהק רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי


"ך"נתב םויה יקרפ "תרגסמב" לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ


תלהק רפסב ול ערו קידצ / ח קרפ

ץראה לע השענ רשא לבה שי
םיעשרה השעמכ םהלא עיגמ רשא םיקידצ שי רשא
םיקידצה השעמכ םהלא עיגמש םיעשר שיו
:לבה הז םגש יתרמא
החמשה תא ינא יתחבשו
חומשלו תותשלו לוכאל םא יכ שמשה תחת םדאל בוט ןיא רשא
:שמשה תחת םיהלאה ול ןתנ רשא וייח ימי ולמעב ונולי אוהו
ץראה לע השענ רשא ןינעה תא תוארלו המכח תעדל יבל תא יתתנ רשאכ
:האר ונניא ויניעב הנש הלילבו םויב םג יכ
םיהלאה השעמ לכ תא יתיארו
שמשה תחת השענ רשא השעמה תא אוצמל םדאה לכוי אל יכ
אצמי אלו שקבל םדאה למעי רשא לשב
:אצמל לכוי אל תעדל םכחה רמאי םא םגו
(די)
.
.
.
(וט)
.
.
(זט)
.
(זי)
.
.
.
:היעב גיצמ תלהק
םיעשרה השעמכ םהלא עיגמ רשא םיקידצ שי רשא
םיקידצה השעמכ םהלא עיגמש םיעשר שיו
ינשב הלעהש היעבה תא ףיקמ תלהק לבא .התוא ררועמה ןושארה וניא תלהקו ,תרכומ היעבה
:רזומ ,רחא דמימ היעבל םיקינעמ םהו ,םיטפשמ
ץראה לע השענ רשא לבה שי
םיעשרה השעמכ םהלא עיגמ רשא םיקידצ שי רשא
םיקידצה השעמכ םהלא עיגמש םיעשר שיו
:לבה הז םגש יתרמא
(די)
.
.
.
תוזרכה יתש ןיבו ."לבה הז םג" ,"ץראה לע ...לבה שי" :הזרכהב היעבה תא רגוסו חתופ תלהק
אוצמל םחומ תא םיעגיימ םימכחה לכו ,הב וטבלתה םיאיבנה לכש היעבה תא תלהק איבמ ,הלא
?תלהק תא דירטמ המ .ןורתפ הל
םיעשרה השעמכ םהלא עיגמ רשא םיקידצ שי רשא
םיקידצה השעמכ םהלא עיגמש םיעשר שיו
,בר לבס םלועב םילבוס םיעשרה ,הז חוסינ יפל ."םיעשרה השעמכ םהילא עיגמ רשא םיקידצ שי"
םהילא עיגמש םיעשר שי :ךפהלו .תלהקל עירפמ הזו ,לווע הזו ,םתומכ םילבוסה םיקידצ םג שיו
םיעשר םג שיו ,בוט ולוכש םלועל םיכוז םיקידצה יכ ןיבהל ןתינ ןאכ םג .םיקידצה השעמכ
.ךכ לע םערתמ תלהקו ,הז בוטל םיכוזש

לרוג תויהל ךירצש םינימאמ ונאש המ םהילא עיגמ רשא םיקידצ שי :הנוש קוספה תנווכ ילואו
הז םא .םיקידצל רומשה לרוגה אוה יכ םינימאמ ונאש המ םהילא עיגמש םיעשר שיו ,םיעשרה
תסחייתמ ,תללוכ הנעטהו ,התוא םיאור ונאש יפכ תואיצמה תא תפקשמ הנעטה יזא - שוריפה
.ותוא םיריכמ ונאש יפכ םלועה הנבמל

?םיהולאה תאמ ?םיקידצה השעמ םיעשרלו ,םיעשרה השעמ םיקידצל "עיגמ" ןיינמ :דועו תאז
?םיקידצל עיגמה טידרקה תא םיעשרל ןתונה הז והימ ?םדא ינבמ

איה הלאשהש עבק הליחת .תובושת לש הרדסל דימ רבוע אוהו ,הלאשה תא טרפמ אל תלהק
לכ ול הקיצמה היעבל ביגמ איהש תובוגתה ןהמ הארנ .הילע בישהל הסנמ אוהו ,לבה לש הלאש
:ךכ
החמשה תא ינא יתחבשו
חומשלו תותשלו לוכאל םא יכ שמשה תחת םדאל בוט ןיא רשא
:שמשה תחת םיהלאה ול ןתנ רשא וייח ימי ולמעב ונולי אוהו
(וט)
.
.
ךל ץמא .חמשו התשו לוכא .תוגונעתה םלוע לא חרב - קדצ ןיא וב בצמה ךל השק :ןושאר ןורתפ
.התשו ףוטח ,לוכאו ףוטח .םזינודה לש ,תונתנהנ לש היפוסוליפ

ךישממ תלהק ?םויקה תויעב תא רתופ תוגונעתה םלוע םאה ?םדאה תא עיגרמ הז ןורתפ םאה
:חומשלו תותשלו לוכאל הטלחהה רחאל ול הרקש המ תא ראתל
המכח תעדל יבל תא יתתנ רשאכ
ץראה לע השענ רשא ןינעה תא תוארלו
:האר ונניא ויניעב הנש הלילבו םויב םג יכ
(זט)
.
.
דואמ רהמ עיגמ החמשה תא חבשמה שיאה ."האור ינניא" עמשמב "האור ונניא" שרפמ ארזע ןבא
לכו .ןושיל לוכי אוה ןיא .דרטומ תוגונעתה בהוא .האור ונניא הניש הלילב םגו םויב םג וב בצמל
םלוע וביבס רשאכ ,חומשל לגוסמ אוה ןיא .וב ןותנ אוהש םלועה תא ןיבמ אוה ןיא יכ ?המל ךכ
המלשהל ,ינשה טלפמל חרוב אוהו .םיקידצ ויה וליאכ רכש םילבקמ םיעשרה וב םלוע ,קדוצ יתלב
:תונקפסה ,םזיציטפקסה םע ,עדיה רסוח םע
םיהלאה השעמ לכ תא יתיארו
שמשה תחת השענ רשא השעמה תא אוצמל םדאה לכוי אל יכ
אצמי אלו שקבל םדאה למעי רשא לשב
:אצמל לכוי אל תעדל םכחה רמאי םא םגו
(זי)
.
.
.
.הלאשל ןורתפ ןיא :ונזאב שחול םכחהו .ןתנהנה אל .םכחה לש םיגשומב תלהק בשוח םעפה
.ץמאמה לע לבח .שמשה תחת השענה השעמה רשפ תא אוצמל לגוסמ וניא םדאה

תא םיניבמ ונא ןיא .תלבגומ תעדה .לבגומ םדאה .וז הבושת-רסוח וא הבושת םע םילשמ תלהקו
.ויתולבגמ תא ריכמ אוהו ,ותלוכי לש ןוילעה לובגל עיגמ םדאה .ויקוח תאו םלועה

תלהק ןכות

תונשרפ ןכותל הרזח