"חבושמ הז ירה הברמה לכו"

רתסא תליגמב ןויד

ןאנש רודגיבאה"נשת 'ב רדא ,צ ,גמ "םידומע" :ךותמ

:תיצמת
קוסיעה .םיאנתה ימיב ןיקיתו גהנמ היה רבכ םירופב הליגמה תא אורקל גהונהש קפס ןיא
רכינ קלח .הל קר םישדקומה םישרדמ לש םינוש םיצבק העברא תכירעל איבה רתסא תליגמב
.הלא םישרדמב זונגה עפשה ןמ טעמ .בחרה רוביצל רכומ וניאו טעמכ םהמרקיעב עבטה ךרדמ דקמתה אוהו ,היה בר תוליגמה שמחב הכרבל םרכז ונימכח לש םקוסיע
םא םגו .שרדמה תיבב ונודנ וא רפסה תיבב ודמלנ ,תסנכה תיבב תוארקנ ןה ןהבש תויונמדזהב
,תועובשב תור תא ,חספב םירישה ריש תליגמ תא אורקל גהנמה לבקתנ קוידב יתמיאמ ונעדי םרט
רבכ םירופב רתסא תליגמ תא אורקל גהונהש קפס ןיא ,באב העשתב הכיא תאו תוכוסב תלהק תא
.חיכותו הנשמבש הליגמ תכסמ אובתו ,םיאנתה ימיב ןיקיתו גהנמ היה

איבה - םימכח לש םמלועב םירחא םינווגמ םירשקהבו םירופל ךומסב - רתסא תליגמב קוסיעה
התכזש תרחא הליגמ ךל ןיאו ,וז הליגמל םישדקומה םישרדמ לש םינוש םיצבק העברא תכירעל
םישרדמ העברא דגנכ .הב קרו הב ידעלב ןפואבו תורישי םידקמתמה םירוביח לש הזכ רפסמל
;(הבר שרדמ לש ץופנה ףסואה ךותמ רכומה) "הבר רתסא שרדמ" :םה הלאו ,םירומא םירבדה
שרדמ" ;(ותחיתפ םש לע ךכ יורק אוהו ז"מרת תנשב רבוב 'ש ידיב םסרופש) "ןוירוג אבא שרדמ"
תרודהמ) "רתסא תדגא"ו ;(םינוש םיחסונ ינש הז שרדמלו ,ז"מרת ,רבוב 'ש תרודהמ) "םירחא םינפ
לש םרדס לע דימתו ,ןווגמו בר רמוח םינושה םיכרועה ופסא ולא םישרדמב .(ט"נרת ,רבוב 'ש
.הליגמה יקוספ

ונלוכש ףא ,בחרה רוביצל רכומ וניאו טעמכ םהמ קלחש - הלא םישרדמ העבראב זונגה עפשה ןמ
:םיניינע השולשב ארוקה תא םיעטנ - הליגמה תא םיעדוי ונלוכו םינובנ ונלוכו םימכח

םירכנל םידוהי ןיב


םברקבש םימעה ןיבל לארשי םע ןיבש םיסחיה תייגוסב קוסיע רתסא תליגמ הנימזמ העבט םצעמ
רוביח תפוקתב ,היאנוש ידי לע תפדרנה המוא לש היתושוחתל יוטיב דצבש ,ןיינעמ הנהו .בשי
,הנטש יאלמ םימואנלו לארשי יאנושל םג הפ ןוחתפ הליגמה ישרדמ םינתונ ,ל"זח ימיבכ הליגמה
.םימודקה לארשי יאנוש לש הלדנ יתלבה םרצואמ ,םינוירוטסיהה ונתוא םידמלמש יפכ ,וחקלנש
תימראה ןמ ישפוח םוגרתב) "ןוירוג אבא שרדמ" יפ לע שורוושחא ךלמל ןמה רמוא ,לשמל ,ךכ
:(תירבעל
תונידמ לכב םימעה ןיב דרופמו רזופמ דחא םע ונשי שורוושחא ךלמל ןמה רמאיו"
םה דיימ ,םהמ תונקל םיצור ונאשכ .(ח ,ג רתסא) "םע לכמ תונוש םהיתדו ךתוכלמ
:וננוממב [דספה :ונייה] דקפה ןיסינכמו ונילע םיקחושו םיקוושה תא ונילע םירגוס
,תרצע - ןוויסב ,חספ - ןסינב ,שדוח שאר - םוי םישולשל ,תבש - םימי העבשב םעפ
גחו רופיכ םויו הנשה שאר :םלועה לש ונוממ תא וב םידיספמש שדוח םהל שיו
םיזבמו םיבשויו םיאצויו היוור דע ןיתושו ןילכוא םויה לכ ,םימי הנומש תוכוסה
.ךלמה תא
םקיח לא םיצמאמ ויה תורודה לכ לש םימשיטנא רשא ידוהיה לש יפיטואירטס יומיד ךל ירהו
םהש רבד ,םהידסחל םיקוקזה תא קושעל ותרטמ לכש םירחוס לש םע :החמשבו םיידי יתשב
םהיגח ימי יכ ןמה ןאכ רפסמ דועו .אמלעב הווצמ יולימכ ,הרואכל םייתד םינועיטב ותוא םישוע
ולא תונעט םג .תוכלמה יוזיבלו תורקובמ יתלב הייתשלו הליכאל םישדקומ לארשי םע לש
.םהיתורודל "לארשי יבהוא" לש םהיבתכב תוצבצבמו תובש

םע םהירשק תאו לארשי םע תודלות תא שורוושחאל ןמה רפסמ שרדמ ותואב רחא רשקהב
:הטוב תויסראב םעפה םגו ,םלועה תומוא
םיצפחו םיעגושמכ םימודו ,ןמז לכב לושכמ ,םימעה לכמ יוזבו וניניב שי דחא םע
תושעל" [םתליפתב] םירמואו ...םהיפב היורש ךלמה תללקו הסג םחורו ונתערב
הערפל ושע המ .הבוטב םירפוכו (ז ,טמק םילהת) "םימואלב תוחכות םייוגב המקנ
ינשב ןתוא ןזו ...תופי םינפ רבסב ןלביק םירצמל ודרישכ [!ןכסמה :רמולכ] ינעה
וניקלאל חובזל" ול ורמאש דע הלילעב וילע ואבו ...הבוטה לכמ ןליכאהו ןובער
בהז ילכו ףסכ ילכ ונליאשהל ךנוצר .ןירזוח ונחנא םימי 'ג ףוסבלו םיכלוה ונחנא
.ורזח אלו ובכעתנו וכלה םתוא ולצינו ...םוליאשהו ?"ךלנו תוילגרמו םידגבו
"תובוט תושפנ" םלוכ - ארסיסו ןידמ ,ןוחיסו קלמע םע לארשי יסחי לע תוכיראב רפסמו ןמה ךלוהו
ייופכ לש םעב רבודמ ,עמשמ .םפכב לווע אל לע טעמכ םהיתוצרא תא וסרהו םודביא לארשי ינבש
.תושונאה תבוט תא תרשי המדאה ינפ לעמ ולוסיח רשא ,תונוגמ תודימ לעב ,הבוט

תורודה וגרא וילעש סיסבל ,רבעה ןמ ימעפ דח לארשי אנוש לע תרפסמה ,רתסא תליגמ התשענ ךכ
םידמוע רודו רוד לכב" ירהש .רוד לכב םישדחתמה םהיאנוש לע םהלש םהירופיס תא םיאבה
."ונתולכל ונילע

ויקולאל םע ןיב


חוור" קוספב קר ,םיקפקפמ שי הזב םגו ,זמרנ אוהו ,הליגמב רכזנ 'ה םש ןיאש אוה תומסרופמה ןמ
הז ןורסחב ושח ןניקסע םהבש םישרדמה .(די ,ד רתסא) "רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו
ךלמה' רתסא תליגמב רמאנש םוקמ לכ" :ללכה תעיבק ידי לע ומילשהל תניינעמ ךרד ואצמו
םיכלמה יכלמ ךלמב - םתסב 'ךלמה' רמאנש םוקמ לכו ,רבדמ בותכה שורוושחאב - 'שורוושחא
אוה לבא ,דימת רמתשנ אל הז ללכ יכ תדמלמ םישרדמה תקידב .("ןוירוג אבא") "רבדמ בותכה
היה ןוכנ רתוי ."ךלמ" הביתה םהב העיפומש םיקוספל םהיתושרדב םינשרדה תא החנמה וק ןיעמ
ינשב שרפתהל הלוכי (אל םא ןיב "שורוושחא" הירחא שי םא ןיב) "ךלמה" תבית לכ טעמכ יכ ,רמול
יכלמ ךלמ ,לארשי יקולא - ימימשה רושימהו ,סרפ ךלמ - יצראה רושימה :דחי םג םירושימ
.םיכלמה
:המגוד ירהו
ףסכה" :ול הרמאו שדוקה חור הבישה - (אי ,ג) "ךל ןותנ ףסכה ןמהל ךלמה רמאיו"
לש ונובשחכ הז לש ונובשח=] ןידד הינבשוחכ ןידד הינבשוחד ,ךל ןותנ ץעה ,"ךל ןותנ
[.160 :ירפסמה ןכרעב תוהז "ץע" תביתו "ףסכ" תבית ןכש ,הז
,םיקולאה עידומ יצרא לעה רושימב ;ףסכה תא ןמהל יסרפה ךלמה ןתונ יצראה רושימב :רמול הצור
םיריבסמ המודבו .ץעה לע תולתיהל ולרוג ץרחנ הז בלשב רבכ יכ - ןמהל ,שדוקה חור תועצמאב
בטית רשא הרענה" תאו ,לארשי יקולא לש ומעזב רבדמכ (י ,ז) "החכש ךלמה תמחו" תא םישרדמה
והומכו ,ה"בקה ינפלמ ןח תאשונ התייהש רתסאב רבדמכ (ד ,ב) "יתשו תחת ךולמת ךלמה יניעב
,הלופכ תויתביס שי עוריא לכלו םינוש םירושימב תינמז-וב שחרתמ הליגמה רופיס .דועו דוע
.תרתסנ-תימימשו היולג-תיצרא

.ןמז לכבו הניפ לכב הב עיפומ םיקולאה רשא שממ לש תיתד הריציל הליגמה תישענ הז ןפואב

שאר דבוכל רומוה ןיב


,הכ דע וניארש יפכ ,תקסועה הליגמל ףרצל ןתינ םאה ?רתסא תליגמל םישרדמב רומוה שיה
קרש המוד ?יטסירומוה דממ םג ,ןאכמ הירוטסיהב םיקולאה תוברעתהבו ןאכמ לארשי תאנשב
השרדהש רשפאו ,ל"זח תורפס ללכב רשאמ רתוי אל הארנכ ,הליגמה ישרדמב םיאב רומוה יסיסר
:"הבר רתסא שרדמ"מ עטק הנהו .ןאכל תכייש ץעהו ףסכה ןיינעב ליעל האבוהש
וניכהל אבש העשב :םימכח ורמא [?ןמה הלתנ וילעש] ץעה ותוא היה םיצע הזיאמ
:הרמא הנאת ?וילע הז עשר הלתייו ומצע ןתיי ימ - תישארב יצע לכל ה"בקה ארק
לארשי ולשמנש אלא דוע אלו םירוכיב לארשי ןיאיבמ ינממש !?יצע תא ןתא ינא
:רמא גורתא ...(י ,ט עשוה) "התישארב הנאתב הרוכבכ" ביתכד אוה אלה הרוכבכ
...הווצמל לארשי ןילטונ ינממש ?ימצע תא ןתא ינא
הלתייש הז רחא הזב םיברסמו - םתומכ םירחאו סדהה ,ןומירה ,ןפגה ,חופתה - םיבר םיצע םיאבו
:רמאו ה"בקה ינפל ץוקה ,םסרופמה םתוי לשמב ,עיגמש דע .ולש ומעטו דחא לכ ,םהילע ןמה
,ביאכמ ץוק אוהו ,ץוק ימש ארקנ ינאש ,ילע הז אמט הלתייו ...ימצע תא ןתא ...םלוע לש ונוביר"
,"תישארב ימי תששמ" רבכ ודיקפתל דעוי ,רפסל שרדמה עדוי ,הז ץוקו ."ץוק לע ץוק הלתייש האנו
ירקת לא ;(אי ,ג תישארב) "(תלכא ונממ לוכא יתלבל ךיתויצ רשא) ץעה ןמה" ןדע ןג רופיסב רמאנש
!"ןמה" אלא "ןמה"

עשעשמו ינוידב חוכיו קר אל וב שיש הז טסקטבש תעדה חודיבב שוחי ינרדומ ארוק םג יכ המוד
.ןושארה םדא לא םיקולאה ירבדב רבכ עשרה ןמה תא אצומה ינוציק שרדמ םג אלא םיצעה ןיב

,רתסא תליגמ לע םישרדמב םיארוקל תנמוזמה היווחה ןמ גלזמה הצק לע אלא ןאכ ונאבה אל
תודלותב םיקולאה לש ומוקמ תלאש וא םלועה תומואו לארשי יסחי ןוגכ לקשמ תודבכ תויגוסש
תדועסב םידוהי לש םתופתתשה ןוגכ ,שממ לש תויתכלה תולאשב םהב תוגרתשמ תושונאה
,תוחדובמ ןקלח ,תורחא תויגוסבו ירכנ ךלמל רתסא יאושנמ תררועתמה היעבה וא שורוושחא
.חספל םירופ ןיבש הקיזה תלאש ןוגכ

;תותשל הווצמ חספבו "עדי אלד דע" םיתוש םירופב ;ןסינב ד"יב חספ ברעו רדאב ד"יב םירופ :קודו
.ןמה לש ויתובא יבא םג והירה קלמעו םירצמ תאיצי םע לארשי םע לש קהבומה וביוא אוה קלמע
יכדרמ רופיסל הערפ ןומראב הלודגל ףסוי תיילע רופיס ןיב תוארל ןתינ םיבר םירשק ,ללכבו
:"הבר רתסא שרדמ"ב רומאכ ,שורוושחא תיבב
וילא םרמאב יהיו" ןאכו (י ,טל תישארב) "םוי םוי ףסוי לא הרבדכ יהיו" (רמאנ ףסויב)
(במ ,אמ תישארב) "ותעבט תא הערפ רסיו" ביתכ ףסויב ...(ד ,ג רתסא) "םוי םוי
"הנשמה תבכרמב ותוא בכריו" ...(י ,ג רתסא) "ותעבט תא ךלמה רסיו" ביתכ יכדרמבו
.(ט ,ו רתסא) "ריעה בוחרב סוסה לע והביכריו" ביתכ ןאכו (גמ ,אמ תישארב)
הידוראפ - "םירוכיש לילל הדגה"ה דוסיב םג םידמוע םירופל חספ ןיבש ולא (!?םיירקמ) םירשק
הדגהה יעטק לכ .1910 תנשב השרווב העיפוהש - אקווד םירופב הניינעש חספ לש הדגה לע
בחרה' רמאנש ,הפה תא ול חתפ תא ,תותשל עדוי וניאשו" ךרד לע ,ןייהו םירופ חורב ןאכ ובתכוש
התואב רומאל ךשמהב ."בורקב וסרכ אלמי ,אוה ןרגרג ,אוה ןעלב ,אוה ןלכא" וא ;"'והאלמאו ךיפ
ינק השיש / התשמ ימי העבש / הכונח ימי הנומש / גחה ימי העשת / ןמה ינב תרשע" - הידוראפ
ונודנ םיאשונ השולש / רתסא תליגמל םישרדמ העברא / תוליגמ שמח" יכ רמאנו ףיסונ - "הרונמ
תליגמל םישרדמב רפסל הברמה לכו" םייקיש דבלבו ,ונוצרכ דחא לכ ךישמי הז טויפו "ליעל
."חבושמ הז ירה רתסא


רתסא תליגמ ןכות